Život na Praze 14

Čtrnáctka podle vás (participativní rozpočet)

Naše městská část se pustila do tak zvaného participativního rozpočtování – projektu Čtrnáctka podle vás. Jedná se o čím dál populárnější koncept hospodaření s veřejnými financemi, díky kterému mohou lidé vytvářet vlastní, pro rozvoj obce zajímavé projekty.

Jak to funguje? Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé přijdou s detailně propracovanými návrhy toho, co by se podle nich mělo v následujícím roce vylepšit a za asistence městské části tyto projekty doladí. Pak už následuje řada veřejných projednání a sousedských setkání, na nichž autoři své projekty představí dalším místním lidem. Vyvrcholením celé „akce“ je hlasování, během kterého obyvatelé rozhodnou, které z předložených projektů městská část zrealizuje.

Než začnete detailně studovat pravidla, je důležité zjistit, zda pozemek či stavba, kterých se dotýká zamýšlený projekt, je v kompetenci MČ Praha 14 (tedy zda se jedná o majetek ve svěřené správě MČ, se kterým MČ může hospodařit, majetek hl. m. Prahy nebo soukromý majetek).  K tomu může pomoct majetkoprávní mapa. Zkuste si rovněž vytvořit orientační rozpočet. Své projekty předem diskutujte s lidmi ze svého okolí a získejte jejich podporu.

Alokace finančních prostředků participativního rozpočtu:
Pro participativní rozpočet pro období 2017/2018 bude z rozpočtu MČ Praha 14 vyčleněna částka 5 mil. Kč, která bude rozdělena na dvě skupiny projektů:

 • Velké projekty, jejichž předpokládané výdaje na realizaci budou mezi 200 tis. a 2 mil. Kč a to včetně DPH a výdaje souvisejících s realizací (např. výdaje na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat, či výdaje na následnou údržbu). Celková částka určená pro velké projekty činí 4 mil. Kč včetně DPH. Velké projekty mohou být umístěny pouze na pozemcích ve svěřené správě MČ P14.
 • Malé projekty, jejichž předpokládané výdaje na realizaci budou mezi 10 tis. a 200 tis. Kč a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. výdaje na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat, či výdaje na následnou údržbu). Celková částka pro malé projekty činí 1 mil. Kč včetně DPH. Malé projekty mohou být realizovány na pozemcích Hl. m. Prahy, MČ P14 a jí svěřených, ale i soukromých. Podmínkou realizace projektu na soukromém pozemku je jeho zpřístupnění veřejnosti a dodání souhlasu vlastníka pozemku.

Jaká je role občana navrhovatele?
Občan – navrhovatel je jednou z klíčových rolí celého procesu. Je žádoucí, aby tito navrhovatelé aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad plní roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých projektů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic.

Pravidla pro podání projektu:
Povinná kritéria pro zařazení projektu do hlasování:

 • Projekty musí být v souladu se Strategickým plánem rozvoje MČ P14 pro období 2015 – 2025, Územním plánem HMP a případně dalšími strategickými dokumenty MČ P14 a HMP.
 • Projekt v rámci VELKÝCH PROJEKTŮ se může týkat pouze majetku ve svěřené správě MČ P14.
 • Projekt v rámci MALÝCH PROJEKTŮ se může týkat pozemků a majetku, jejichž vlastníkem je Hl. m. Praha, MČ Praha 14 a jí svěřené nebo soukromá osoba. Podmínkou realizace projektu na soukromém pozemku je jeho zpřístupnění veřejnosti a dodání souhlasu vlastníka pozemku.
 • Projekt může být realizován pouze na veřejně dostupných místech (budovy, prostranství, školní pozemky/zahrady).
 • Výdaje na případné zpracování projektové dokumentace jsou nedílnou součástí rozpočtu projektu. Nemohou však být ale jeho jedinou položkou.
 • V rozpočtu projektu musí být také zahrnuty výdaje na údržbu po dobu následujících 4 let po ukončení realizace projektu.
 • Výdaje nepřesáhnou limit 200 tis. Kč. vč. DPH (u malého projektu) a 2 mil. Kč vč. DPH (u velkého projektu).
 • Projekt musí́ být realizovatelný́ do konce r. 2019

Formální náležitosti projektu:
Projekt Čtrnáctka podle vás je určen všem fyzickým osobám bydlícím či pracujícím na území MČ Praha 14, nemusí zde však mít trvalé bydliště. Podmínkou pro přijetí projektu je podpora alespoň 3 “garantů, kteří poskytnutím kontaktních údajů vyjádří svůj souhlas se zařazením projektu k dalším krokům v rámci procesu (projednání, hlasování, aj.).

Navrhovatel/ka: Fyzická osoba starší 15 let
Garant: Obyvatel Prahy 14 starší 15 let

Projekt musí obsahovat všechny níže uvedené náležitosti:

 • název projektu
 • osobní údaje navrhovatele a 3 „garantů“ ve formátu – jméno a příjmení, rok narození, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, pokud se liší od trvalého bydliště, podpis
 • souhlas navrhovatele se zpracováním osobních údajů uvedení lokality, ve které má k realizaci dojit (číslo pozemku nebo zakreslení v mapce)
 • stručné shrnutí projektu do 500 znaků, které bude sloužit jako podklad pro prezentaci na webu a v mediích
 • popis projektu: odůvodnění předkládaného projektu (jaký problém by byl realizací vyřešen, cílová skupina – koho a kolika uživatelů se týká, jaké aktivity v projektu budou realizovány)
 • fotodokumentace stávajícího stavu
 • očekávanou finanční náročnost (předběžný položkový rozpočet)

Vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické podklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

Elektronické podání projektu bude možné prostřednictvím on-line formuláře. V případě písemného podání bude projekt doručen poštou nebo osobně na adresu ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, Praha 9, 198 21 v uzavřené obálce s označením „Projekt: Čtrnáctka podle vás“.

Lhůty a terminy 1. ročníku:
Podání projektu: od 18. 9. do 10. 11. 2017
Vyhodnocení projektu Úřadem městské časti Praha 14:

 • Pro posuzování realizovatelnosti projektů je v harmonogramu vyčleněno období od 1. 11. 2017 do 18. 1. 2018.
 • Všechny projekty, které prošly formální kontrolou, budou vyvěšeny.

Ostatní klíčové terminy (např. začátek a konec hlasování, vyhlášení výsledků apod.) budou včas uvedeny.
Nedodržení termínů ze strany ÚMČ není penalizováno. Nedodržení součinnosti navrhovatele / garanta s ÚMČ může vést k vyřazení  projektu.

Hlasování:
Hlasovat může fyzická osoba bydlící či pracující na území MČ Praha 14, která dosáhla 15 let věku.
Pro hlasovaní o projektech bude použita online aplikace vytvořená společností D 21.
Aplikace umožní hlasujícím jednotlivým návrhům udílet positivní, nebo negativní hlas. Hlasující bude mít rovněž více hlasů (v závislosti na celkovém počtu projektů).
Pro jedno hlasování bude vyžadována autorizace pomocí SMS zprávy. Hlasující tedy musí disponovat mobilním telefonem. Online hlasovaní bylo zvoleno z důvodů technické a finanční nenáročnosti a snazšího zpracování výsledků.

Koordinátorka projektu participativního rozpočtu:
Lucie Hlavačková
E-mail: ctrnactkapodlevas@praha14.cz
Tel.: + 420 225 295 602, + 420 606 781 002

 

1. veřejné setkání v Galerii 14

Setkání věnované prvnímu ročníku projektu na participativní rozpočtování – Čtrnáctka podle vás se skutečnilo v pondělí 23. října v 17. 30 hodin v Galerii 14 (nám Plk. Vlčka 686, Praha 9) a nabídlo řadu užitečných informací. Setkání uvedla radní Mgr. Irena Kolmanová, s programem účastníky seznámila koordinátorka participativního rozpočtu Lucie Hlavačková, informace o hlasování předal zástupce společnosti D21 Bohumír Krampera a následně někteří autoři, kteří již projekty podali, je také představili.

Pozvánka zde.
Fotografie z akce zde:

 

Ukončení podávání projektů

Podávání projektů bylo po prodloužení ukončeno 10. listopadu 2017. Přišlo celkem 29 projektů, z toho 9 velkých a 20 malých. Do poloviny ledna 2018 bude probíhat hodnocení realizace ze strany ÚMČ Praha 14.

Realizovatelných projektů bylo schváleno celkem 18 (7 velkých do 2 miliónů korun, 11 malých do 200 tisíc korun).

 

2.veřejné setkání v Galerii 14

Zhruba tři desítky lidí přišly na setkání k projektu Čtrnáctka podle vás, které se 24. ledna 2018 uskutečnilo v Galerii 14 na Černém Mostě. Místní obyvatelé se zde mohli podrobně seznámit s občanskými projekty, jež městská část obdržela v rámci prvního ročníku tak zvaného participativního rozpočtování.

Na místo dorazili téměř všichni navrhovatelé, kteří před svými sousedy, známými a dalšími příchozími prezentovali to, jak by naší městskou část chtěli vylepšit. Všichni se svého úkolu chopili opravdu s nadšením, z jednotlivých vystoupení bylo patrné, že na přípravě svých projektů lidé skutečně poctivě pracovali.

Prezentováno bylo 15 projektů z celkových 18, které odborníci z řad zaměstnanců městské části vyhodnotili jako realizovatelné. Řada návrhů se týkala revitalizace zeleně a dětských hřišť, další bezpečnosti v dopravě nebo rozšiřování sportovních aktivit v městské části.

Pozvánka zde.
Fotografie z akce zde:

Hlasování

Hlasování proběhlo v termínu od 12. do 30. března 2018 prostřednictvím speciálně zřízených webových stránek (ctrnactkapodlevas.zapojtese.eu) a autorizačních SMS zpráv.
Pozvánka zde.

Výsledky hlasování

Do hlasování se zapojilo celkem 1260 lidí a zvolili tyto projekty:

MALÉ PROJEKTY: 981 986 Kč
Kyjské terasy 190 000 Kč
Odpočinek v Divočině 197 800 Kč
Osvětlení přechodu 185 686 Kč
Zahrádka mezi paneláky 86 500 Kč
Lidé uvnitř sídliště 200 000 Kč
Fotbalová liga mistrů Prahy 14 82 000 Kč
Nájezdy na chodník 40 000 Kč

VELKÉ PROJEKTY: 3 739 000 Kč
Pěší cesta kolem Kyjského rybníka 322 000 Kč
Výsadba stromů a gril zóna 407 000 Kč
Dětské hřiště v Jahodnici 780 000 Kč
Kyje – Hutě: Parčík Splavná – doplnění chybějících prvků 806 000 Kč
Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava 1 424 000 Kč

Kompletní výsledky zde.

Veřejné setkání v Hloubětíne k projektu Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava okolí

Vzhledem k rozporuplným ohlasům k projektu „Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava okolí“, se MČ rozhodla uspořádat veřejné setkání s autorkou návrhu a zástupci MČ. Setkání se uskutečnilo 19. září 2018 na dětském hřišti v ulici Mochovská.
Zástupci radnice, autorka projektu a místní občané se dohodli na přepracování návrhu, respektive posunutí umístění dětského hřiště – dále od oken přilehajícího domu.

Pozvánka zde.
Fotografie z akce zde:

Návazné veřejné setkání v Hloubětíne k projektu Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava okolí

Pozvánka zde.

„MALÉ“ (do 200 tisíc korun):

Kyjské terasy (Andrea Kosařová, 190 000 Kč)

Projekt na úpravu strmé stezky vedoucí od KD Kyje ke břehu Kyjského rybníka. Dle autorů projektu je hojně využívaná rezidenty z okolí, je však nebezpečná, a když je po dešti, tak kluzká. Projekt počítá s tím, že se na jejím místě vybudují dřevěné schody zakončené terasou s vyhlídkou na rybník. Vznikne tak prostor pro odpočinek i pro kulturní a společenské aktivity. Zastavěná plocha nepřekročí 15 m².

PŘED:

VIZUALIZACE:

Odpočinek v Divočině (Monika Hillebrandová, 197 800 Kč) – Zrealizováno

Na hranici sídliště Černý Most a parku U Čenku se nachází zarostlé a zanedbané území, kterému se říká Divočina. Příspěvková organizace Praha 14 kulturní, která nově toto území spravuje, se ho rozhodla vyčistit a vytvořit zde cestičky a nové pobytové plochy. Na základě projektu Odpočinek v přírodě se bude dál rozvíjet potenciál tohoto místa a vytvoří se zde další zázemí pro trávení volného času (lavičky, hrací prvky, hřiště pro pétanque).

V pátek 18. a sobotu 19. května 2018 se uskutečnila realizace projektu Odpočinek v Divočině. Dobrovolníci pod dohledem architektů sestavili nové lavičky, špunty v trávě a pétanque hřiště.

PŘED:

VIZUALIZACE:

             

 

PO:

Více fotografií z realizace naleznete zde.

Osvětlení přechodu (Veronika Spišáková, 185 686 Kč) – Zrealizováno

Projekt na vybudování přechodu tzv. „třetí generace“ s detekcí chodců v Cíglerově ulici na Lehovci. Dle navrhovatelů je toto místo nepřehledné a v čase, kdy u přechodu nedohlíží strážník, také nebezpečné. Cílem projektu je instalovat – zjednodušeně řečeno – výstražná světla, která řidiče upozorní, že po „zebře“ přechází člověk.

PŘED:

PO:

Zahrádka mezi paneláky (Alžběta Suchelová, 86 500 Kč) – Realizace probíhá

Díky občanské iniciativě funguje ve vnitrobloku při ulici Bobkova komunitní zahrádka. Rostou tu dýně, jsou zde okrasné kameny a perfektně osetý trávník. Díky sbírce místních se podařilo vybrat peníze třeba na sekačku na trávu nebo na mulčovací kůru. Cílem projektu je rozšířit zahrádku, přidat další okrasné prvky, pravidelně udržovat zeleň a uspořádat dvě akce – Vítání Jara a Halloween party.

Lidé uvnitř sídliště (Lucie Zárubová, 200 000 Kč)

Projekt na revitalizaci vnitrobloku mezi ulicemi Bobkova, Maňákova a Bryksova, který počítá s úpravou zeleně, opravou laviček, výstavbou houpačky a instalací herního prvku pro děti. Cílem projektu je vytvořit příjemné prostředí pro místní obyvatele různých věkových kategorií.

Fotbalová liga mistrů Prahy 14 (Michal Zábranský, 82 000 Kč)

Cílem projektu je uspořádat fotbalovou ligu po celé Praze 14. Počítá se čtyřmi turnaji – podle čtyř ročních období. Bude se hrát o putovní pohár, který na konci všech turnajů obdrží jeden z týmů. Turnaje budou mít samostatný ranking a budou celkově počítané do tabulky, každý turnaj má mít jiný systém hraní a jiný styl hraní. Někdy se hráči utkají venku, jindy uvnitř. Zápasy se odehrají napříč celou Prahou 14.

Nájezdy na chodník (Božena Reisová, 40 000 Kč) – Zrealizováno

Projekt na vybudování šikmých nájezdů na chodník v ulici Kbelská, po kterém se chodí do zahrádkářské osady Třešňovka. V současnosti je dle navrhovatelů místo nebezpečné, protože nájezdy jsou zde pouze provizorní a vratké.

PŘED:

PO:

 

„VELKÉ“ (do dvou milionů korun):

Pěší cesta podél kyjského rybníka (Andrea Lacinová, 324 000 Kč) – Zrealizováno

Zpevnit prašnou a za deště bahnitou pěší cestu, která je pro obyvatele severního břehu Kyjského rybníka spojnicí mezi obytnou částí Kyjí a vlakovou zastávkou, zamýšlí projekt Pěší cesta podél Kyjského rybníka. Počítá se v něm i s přidáním lavičky, odpadkového koše a s výsadbou stromů.

PŘED:

PO:

 

Výsadba stromů a gril zóna (Jan Rambousek, 407 000 Kč) – Zrealizováno

Cílem projektu je výsadba stromů, které by poskytly dostatek stínu v okolí sportovních ploch u nového sídliště na Jahodnici. Návrh počítá i s vybudováním zóny pro grilování.

PŘED:

PO:

Dětské hřiště na Jahodnici (Otomar Sláma, 780 000 Kč) – Zrealizováno

Projekt na revitalizaci stávajícího dětského hřiště (za supermarketem Albert) na Jahodnici spojený s rozšířením počtu herních prvků. Návrh mimo jiné počítá i s úpravou plochy kolem prvků a s opravou oplocení. Takto upravené hřiště bude podle navrhovatele moderní, bezpečnější a atraktivnější.

PŘED:

VIZUALIZACE:

PO:

Kyje – Hutě: Parčík Splavná – doplnění chybějících prvků (Barbora Vobořilová, 806 000 Kč) – Realizace probíhá

Projekt počítá s komplexním dovybavením parčíku Splavná, který předkladatelé vnímají jako jediné centrální komunitní místo pro oblast Kyje – Hutě. Tamní hřiště a sportoviště v nedávné době prošla rekonstrukcí. Autoři projektu nyní chtějí přidat do parčíku ještě pouliční lampy, dopravní opatření zvyšující bezpečnost chodců, kamerový systém nebo třeba informační nástěnku. Součástí návrhu je také zajištění obsluhy hřiště.

PŘED:

PO:

Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava okolí (Božena Reisová, 1 424 000 Kč)

Projekt na rekonstrukci dětského hřiště v obytné zástavbě hloubětínského sídliště. Počítá nejen s rozšířením hřiště o nové hrací prvky pro věkovou skupinu 3 až 12 let, ale i s parkovou úpravou přilehlého okolí. Projekt nezapomíná na ochranu hřiště proti volně pobíhajícím psům, na nové lavičky, výdejní stojan na vodu či třeba na krmítko.

Přestože tento projekt veřejnost v internetovém hlasování podpořila, městská část k němu zaznamenala rozporuplné ohlasy. Proto se rozhodla uspořádat veřejné setkání a pobavit se s místními o návrhu dětského hřiště. Ve středu 19. září 2018 se s občany sešli zástupci radnice Prahy 14 i samotná autorka projektu. Diskutovalo se o umístění budoucího hřiště. Výstupem ze setkání je přepracování projektu formou posunutí umístění hřiště a naplánování nového setkání, kde budou představeny úpravy návrhu.

PŘED: