Život na Praze 14

Divoká prasata v Praze 14

 

Vážení občané,

vítejte na stránce, která nabízí ucelené informace o zvýšeném výskytu kanců na území Prahy 14. Divoká prasata jsou v současnosti přemnožená nejen na Čihadlech, ale i v dalších částech metropole a prakticky v celé Evropě. Městská část Praha 14 vnímá rostoucí obavy obyvatel a maximálně usiluje o snížení populace černé zvěře.

Hony na lesní zvěř

Myslivecký spolek Horní Počernice opět chystá hony na lesní zvěř (tedy i na divoká prasata), které se, stejně jako v minulých letech, uskuteční i na území naší městské části. Spolek žádá návštěvníky honů, aby při vycházkách chodili pouze po značených cestách a v zájmu své bezpečnosti nevcházeli do hustých a nepřehledných porostů. Samozřejmostí je také nutnost dodržovat zákon o myslivosti, který zakazuje volný pohyb domácích zvířat v místě honitby.

Termíny honů:

 • 4. 11. 2017
 • 18. 11. 2017
 • 2. 12. 2017
 • 16. 12. 2017
 • Náhradní termín: 30. 12. 2017

Aktuální informace o odlovených kusech

Myslivecký spolek Horní Počernice pokračuje v průběžném odlovu divokých prasat. Během minulého mysliveckého roku (tedy k 31. březnu 2017) bylo uloveno 111 kusů černé zvěře. Od 1. dubna 2017, kdy začíná nový  myslivecký rok, bylo zastřeleno 7 divokých prasat.

Divočáci aktuálně

Zástupci městských části, kterých se týká aktuální přemnožení divokých prasat (Praha 14, Dolní Počernice, Horní Počernice a Běchovice) se dohodli s Mysliveckým spolkem Horní Počernice na opatřeních zaměřených na snižování počtu kusů černé zvěře.

Myslivci budou průběžně organizovat naháňky a zajistí vybudování dvou posedů a jednoho žebříku ke kališti (zafinancuje MČ Praha 14). V nadcházejícím měsíci se rovněž počítá s vybudováním soliska a dvou centrálních vnadišť ve větší vzdálenosti od obytné zástavby. Hornopočerničtí myslivci dále souhlasili, že budou vydávat povolenky pro externí lovce, změní interní předpisy upravující povolenou hmotnost střílené černé zvěře a zajistí dohodu s nájemci orné půdy, aby vytvořili průchody v obilovinách a řepce. V období od září do listopadu se pak uskuteční velká naháňka o cca šedesáti lovcích se psy.

Městské části se vedle součinnosti při nákupu nutného technického vybavení zavázaly, že budou své obyvatele informovat o pohybu myslivců v honitbě, že se pokusí zajistit, aby se obyvatelé v revíru pokud možno nepohybovali po osmé hodině večer, a že určí místa pro instalaci informačních cedulí. V případě Prahy 14 se jedná o 15 míst.

Instalaci cedulí zajistí Magistrát hlavního města Prahy, který se zároveň postará o prosekání křovin a neprostupné vegetace. Prahy 14 se v tomto smyslu týká zejména okolí obchodního domu IKEA, golfového hřiště a sadu.

Tento útok divočáka je již poslední kapkou, říká starosta Prahy 14 – 10. února 2017

V Praze 14, přímo na sídlišti Černý Most, divoká prasata napadla dalšího psa. Událost se stala ve středu 8. února, přičemž média uvádějí, že tentokrát byla v ohrožení i majitelka zvířete. Městská část Praha 14 považuje riziko spojené s přemnožením černé zvěře za alarmující a společně s okolními městskými částmi – Běchovicemi a Horními a Dolními Počernicemi – které se potýkají s identickým problémem, opakovaně volá po nápravě stavu. Odpovědnými orgány a osobami jsou v tomto případě Myslivecký spolek Horní Počernice, Lesy hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy.

„Jak se ukazuje, obavy, že divoké prase napadne člověka, a to klidně v samém centru bytové zástavby, nejsou zas tak nepodložené, jak se nás snaží přesvědčovat myslivci. Městské části nejsou vlastníky ani správci honitby. Děláme, co můžeme: dlouhodobě upozorňujeme na neudržitelný stav, vyzýváme odpovědné osoby v Mysliveckém spolku Horní Počernice, který honitbu spravuje i odpovědné osoby na Magistrátu hl. m. Prahy, který pozemky vlastní, aby konaly. Výsledek je zatím bohužel, mírně řečeno, neuspokojivý,“ říká starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra.

Praha 14 v souvislosti s přemnoženou černou zvěří zorganizovala několik setkání, a to právě i se zástupci Lesů hl. m. Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy a dalších dotčených městských částí. Způsob, jak kritickou situaci řešit, nyní aktivně hledá i s radní hl. m. Prahy RNDr. Janou Plamínkovou.

„Myslivcům jsme na společných setkáních nabídli veškerou dostupnou podporu. Plán řešení situace, který měli předložit a předložili, je však z našeho pohledu zcela nedostatečný. Neobsahuje žádné konkrétní kroky ani garance, které by odpovídaly současné kritické situaci. Myslivecký spolek Horní Počernice evidentně situaci nezvládá, proto je ze strany hlavního města nutné přikročit ke skutečně razantním krokům. K tomu vyzýváme primátorku jako nejvyššího zástupce města,“ uvádí starosta Vondra.

Upozorňuje, že území Čihadel a parku U Čeňku, kde se divoká prasata také vyskytují, není les, ale městský lesopark, v jehož okolí bydlí přes 30 tisíc lidí. „Všichni obyvatelé, majitele psů nevyjímaje, mají bezesporu právo, cítit se zde bezpečně. Mimo jiné i s ohledem na aktuální stav však žádáme o skutečně zodpovědný přístup, tedy o to, aby lidé nenechávali pobíhat psy na volno a nezvyšovali tak riziko napadení,“ dodává starosta Vondra.

Praha 14 požaduje, aby myslivci odstřelovali více divokých prasat – 20. ledna 2017

Vedení Prahy 14 pokračuje v řešení vysokého počtu divokých prasat na svém území. Společně se zástupci dalších dotčených městských částí požádalo o součinnost hlavní město Prahu.

Na společné schůzce zástupců Prahy 14, Dolních a Horních Počernic, Běchovic, Magistrátu hl. m. Prahy, Lesů hl. m. Prahy a Mysliveckého spolku Horní Počernice dostali myslivci za úkol zpracovat podrobný plán, jak snížit populaci černé zvěře v katastrech zmíněných městských částí. Tento plán měl být odevzdán do 8. ledna. „Materiál myslivci sice zaslali, ale bohužel je zcela nedostatečný, detailně zpracované návrhy řešení neobsahuje. Jde pouze o jakýsi výčet aktivit. Proto bylo vyvoláno jednání o dalším postupu, tentokrát už přímo s vedením hlavního města,“ říká radní Mgr. Irena Kolmanová, která má v Praze 14 na starosti bezpečnost.

Hlavní město vyzve Myslivecký spolek Horní Počernice, aby řádově zvýšil počet odstřelené černé zvěře, respektive bachyní. „Chceme, aby myslivci měsíčně vykazovali adekvátní počet odstřelených prasat – zhruba 20 až 30 kusů – a aby se primárně zaměřovali na bachyně. V současné době divokých prasat v katastrech dotčených městských částí žije třikrát až čtyřikrát více, než by při optimálním odstřelu přírůstků žít mělo. Zároveň požadujeme, aby myslivci naplánovali hromadné lovecké akce ve spolupráci s Policií ČR. To, co je nyní v běhu, vnímám jako krizový plán, jehož plnění budeme důsledně vyžadovat,“ doplňuje radní Kolmanová.

Zpráva o naháňkách na černou zvěř – 18. ledna 2017

Městská část Praha 14 obdržela zprávu od Mysliveckého spolku Horní Počernice o tak zvaných naháňkách na divoká prasata. Poslední se uskutečnila 7. ledna 2017 na Čihadlech. Při této lovecké akci se myslivcům podařilo odstřelit dva kusy černé zvěře. Následující naháňka je v této oblasti naplánovaná na  sobotu 21. ledna 2017. Žádáme občany, aby dodržovali již dříve zveřejněná doporučení – při vycházkách chodili pouze po značených cestách, venčené psy měli na vodítku a nevcházeli s nimi do křovin či nepřehledných porostů. Děkujeme.

Zpráva z jednání mezi MČ Praha 14, MČ Horní Počernice, MČ Dolní Počernice, MČ Běchovice, Magistrátem hl. m. Prahy, Lesy hl. m. Prahy a Mysliveckým sdružením Horní Počernice – 23. prosince 2016

Městská část Praha 14 zorganizovala již dříve avizovanou schůzku, na níž se vedle jejích zástupců sešli také starostové a zástupci MČ Horní Počernice, MČ Dolní Počernice, MČ Běchovice, Magistrátu hl. m. Prahy, Lesů hl. m. Prahy a Mysliveckého sdružení Horní Počernice. Tématem setkání, které se uskutečnilo 21. prosince 2016 v prostorách Galerie 14 na Černém Mostě, bylo přemnožení divokých prasat v katastrech výše zmíněných městských částí.

„Velké přemnožení divokých prasat v posledních dvou letech, má velmi nepříjemné důsledky. Nejen, že se na nás obracejí vystrašení obyvatelé, došlo ke střetům s venčenými psy a černá zvěř způsobuje velké škody na majetku městských částí, magistrátním i tom soukromém. Proto jsme vyvolali jednání všech zúčastněných stran, jehož cílem bylo stanovit další a především jednotný postup. Všichni zúčastnění potvrdili připravenost poskytnout potřebnou součinnost. Hlavní odpovědnost však zůstává na Mysliveckém sdružení Horní Počernice, správci této honitby, jehož zástupci se zavázali na začátku ledna předložit jasný plán vedoucí ke snížení populace černé zvěře. Výsledky schůzky jsou pro mne nadějí, že se po dlouhém váhání konečně věci pohnou dopředu,“ říká starosta MČ Praha 14 Mgr. Radek Vondra.

Ze strany zástupců městských částí i Magistrátu hl. m. Prahy nejčastěji rezonovaly požadavky na řádově větší odstřel divokých prasat, řešila se také možná instalace pachových ohradníků (chemických odpuzovačů), na jejichž účinnost v městské zástavbě však mezi zúčastněnými panovaly protichůdné názory. O čem se nyní také uvažuje, jsou rozsáhlé lovecké akce i na jiných než honebních pozemcích.

„Jsem ráda, že se setkání uskutečnilo, protože jsme v situaci, kdy je třeba táhnout za jeden provaz. Máme za sebou konstruktivní debatu, z níž vzešel první krok – jasný úkol pro myslivce. Do prvního lednového týdne předloží městským částem reálný plán řešení situace. Jeho součástí bude také návrh konkrétních materiálních i jiných opatření, která skutečně povedou ke snížení počtu černé zvěře. Tento plán se stane podkladem pro další debatu o financování a následné realizaci navržených kroků,“ popsala průběh schůzky radní Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová, která má ve své gesci bezpečnost v městské části.

 

Shrnutí aktuální situace – 12. prosince 2016

Mimo jiné i v návaznosti na nedávné případy napadení psů divokými prasaty MČ Praha 14 intenzivně řeší, jak co možná nejrychleji snížit populaci černé zvěře ve svém katastru. Vedle spolupráce s myslivci, kteří v tomto období pořádali a ještě budou pořádat několik honů na lesní zvěř mj. i v oblasti Čihadel, radnice zintenzivnila komunikaci s Magistrátem hl. m. Prahy a s Lesy hl. m. Prahy, kterým pozemky, kde v rámci Prahy 14 došlo k nejčastějšímu výskytu divočáků, patří. Jedním z opatření, která MČ zvažovala, byl nákup pachových ohradníků (chemických odpuzovačů), jejich instalaci však ve vztahu k charakteru místního prostředí zástupci Lesů hl. m. Prahy nedoporučili. Hlavním důvodem je, že „odpuzovací“ složka ohradníků je založena na lidském potu, což ve městě, kde jsou zvířata na lidi zvyklá, činí toto opatřením neúčinným.

Radnice se nyní, právě ve spolupráci s dalšími úřady a orgány (Magistrát hl. m. Prahy, Lesy hl. m. Prahy), snaží dohodnout s Mysliveckým spolkem Horní Počernice na dalším postupu, jak snížit množství černé zvěře. Situace však bohužel není jednoduchá, jednou z hlavních komplikací případné hromadné lovecké akce je nutnost střelby v relativní blízkosti obydlí. Vzniká tak riziko, že bude při zásahu někdo zraněn.

Řešení nyní bude Praha 14 hledat i ve spolupráci s Běchovicemi a Horními a Dolními Počernicemi, v jejichž katastru kanci působí obdobné problémy jako u nás. Dne 21. prosince 2016 se  uskuteční schůzka, na které budou vedle zástupců hlavního města, Lesů hl. m. Prahy a Prahy 14 přítomní také myslivci a starostové výše zmíněných městských částí. Cílem této schůzky bude stanovení společného postupu. O výsledcích jednání budeme na této stránce informovat.

Na pokyn MČ Praha 14 byl v období od 15. do 22. března 2017 zpracován průzkum veřejného mínění na téma Přemnožená divoká prasata v Praze 14. Šetření provedla renomovaná společnost CI2.

Výsledky průzkumu naleznete zde.

 

Hony na lesní zvěř – podzim a zima

 • 4. 11. 2017
 • 18. 11. 2017
 • 2. 12. 2017
 • 16. 12. 2017
 • Náhradní termín: 30. 12. 2017

Hony na černou zvěř (naháňky)

 • 18. února 2017 – plán honitby viz mapa níže (zastřeleny 2 kusy)

 • 21. ledna 2017 – k. ú. Praha 14 – Čihadla (zastřeleno 0 kusů)
 • 7. ledna 2017 – k. ú. Praha 14 – Čihadla (zastřeleny 2 kusy)

 

Praha 14 patří mezi městské části, kde pravidelně probíhají hony na lesní zvěř. Na našem území tyto akce organizuje Myslivecký spolek Horní Počernice. Níže naleznete seznam letošních honů, který byl opakovaně zveřejněn na webových stránkách www.praha14.cz, na Facebooku MČ i v časopisu Čtrnáctka.

Seznam honů:

 • 5. 11. 2016 – Čihadla, k. ú. Hostavice, Pískovna, k.ú. Dolní Počernice, Martiňák, nad Vinicí
 • 19. 11. 2016 – pod Vinicí, pod VÚ Běchovice, Běchovický vrch, Placiny
 • 3. 12. 2016 – Čihadla, k. ú. Hostavice, Pískovna, k.ú. Dolní Počernice, Martiňák, nad Vinicí
 • 17. 12. 2016 – pod Vinicí, pod VÚ Běchovice, Běchovický vrch, Placiny
 • 26. 12. 2016 – náhradní termín

Důvodů proč je v současnosti nejen v Praze, ale i v dalších evropských metropolích takové množství divokých prasat, je celá řada. První hlavní příčinou je zemědělské velkoplošné hospodaření a velké monokulturní lány poskytující prasatům ideální podmínky k životu, druhou pak lidská sídla, která se stále více rozrůstají do okolní krajiny. Dalšími důvody jsou například:  rozmnožovací schopnost, narušená věková struktura zvěře, odolnost, přizpůsobivost atd.

Lokality, kde se divoká prasata v katastru MČ Prahy 14 dosud objevila (respektive MČ byla o jejich výskytu v těchto lokalitách informována občany), mají ve správě Lesy hl. m. Prahy – např. Čihadla (kontaky na Lesy hl. m. Prahy), případně hlavní město Praha (park U Čeňku). Za Magistrát hl. m. Prahy nyní vysoký výskyt kanců řeší odbor ochrany prostředí, oddělení státní správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče (kontakty na příslušný magistrátní odbor). Za MČ Praha 14 se situací zabývají primárně radní Mgr. Irena Kolmanová (bezpečnost), místostarostka Ing. Ilona Picková (životní prostředí) a odbor dopravy a ochrany prostředí (kontakty na ODOP). Honitbu na území Prahy 14 provádí Myslivecký spolek Horní Počernice, který má s Lesy hl. m. Prahy do ledna 2019 nájemní smlouvu (kontakt na spolek).

MČ Praha 14 instalovala na tato místa cedule upozorňující na oblast honitby a zvýšený výskyt divokých prasat. Žádáme o jejich respektování.

 

Divoké prase je ze své podstaty plachý tvor a člověku se raději vyhýbá. Jeho prvotním instinktem je utéct, nikoliv útočit. Určité riziko napadení však přeci jen hrozí, a to zejména při setkání s bachyní chránící mladé či se zraněným nebo jinak vystresovaným zvířetem. Pokud nepůjdete v doprovodu psa, riziko je zcela minimální. V případě, že venčíte psa, mějte jej na vodítku a nevcházejte s ním do křovin a nepřehledných porostů. Takto zajištěného psa, který je poslušný a jde v blízkosti majitele, si divočák v absolutní většině případů všímat nebude, zejména pokud dojde k setkání na otevřeném prostranství.

Když potkáte divoké prase v lese (což je velmi nepravděpodobné, protože prase člověka ucítí dávno před tím, než si jej procházející všimne a raději nepozorovaně odejde), dělejte rámus. Při obavě z útoku myslivcí radí také zvednout ruce nad hlavu a křičet.

Chataři a zahrádkáři by se měli vyvarovat toho, aby za své ploty vyváželi organický odpad. Dobré je také vysekat křoví, aby prasata v blízkosti lidských obydlí nenacházela  vhodné úkryty.

Práva a povinnosti myslivců, dalších účastníků honitby a ochranu lesních zvířat v ČR upravuje zákon o myslivosti (449/2001 Sb.). Jeho celé znění naleznete zde.