Život na Praze 14

Hlášení kulturních, společenských a sportovních akcí na území MČ Praha 14

Organizátor (osoba oprávněná k jednání) ohlásí akci na Oddělení kontroly veřejného pořádku (tel.: 225 295 369 nebo 330). Zde mu pověřený pracovník sdělí, komu patří pozemek, kde má být akce pořádána. Majitele pozemku lze rovněž zjistit v majetkových mapách či v katastru nemovitostí.

  • Pokud je majitelem Magistrát hlavního města Prahy, respektive hlavní město Praha, je třeba kontaktovat magistrátní Odbor evidence, správy a využití majetku. Telefon: 12444
  • Pokud je vlastníkem soukromý subjekt, organizátor si zajistí písemný souhlas vlastníka pozemku či nájemní smlouvu s vlastníkem.
  • Pokud je majitelem (či správcem) MČ Praha 14 a akce se koná:
    1. na náměstí, chodníku nebo na vozovce, organizátor vyplní Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace a tuto doručí na podatelnu ÚMČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 – Praha 9). Žádost je třeba adresovat Odboru dopravy a ochrany prostředí – Oddělení dopravy. Kontaktní telefonní číslo: 225 295 321 – 323.
    2. ve veřejné zeleni či v parku, organizátor vyplní Ohlášení užívání veřejného prostranství v zeleni a tuto doručí na podatelnu ÚMČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 – Praha 9). Žádost je třeba adresovat Odboru dopravy a ochrany prostředí – Oddělení kontroly veřejného pořádku. Kontaktní telefonní číslo: 225 295 369 nebo 330.

Odevzdáním žádosti do podatelny je zahájeno projednání věci ze strany úřadu. Na základě vyřízené žádosti posléze organizátor obdrží potvrzení od příslušného odboru, na jehož základě uhradí stanovené poplatky (informace o poplatcích poskytne JUDr. Jana Bašná,  tel.: 229 295 209, e-mail: Jana.Basna@praha14.cz).

Po ukončení akce je organizátor povinen uvést místo konání do původního stavu. V případě, že tak neučiní, vystavuje se riziku postihu.

Komu je akci třeba ještě hlásit:

VŽDY:

  • Městské policii Prahy 14, e-mail: reditel.p14@mppraha.cz
  • Policii ČR, e-mail: orp3.mop.kyje.podatelna@pcr.cz
  • příspěvkové organizaci MČ – Praze 14 kulturní – která spravuje on-line kalendář akcí na webu MČ Praha 14. Akci hlaste prostřednictvím tohoto formuláře. K formuláři je třeba rovněž připojit ilustrační fotografii, plakát, fotografii z minulých ročníků nebo jiný obrazový doprovod. Ten, prosím, zasílejte prostřednictvím následujícího úložiště. Aby nedocházelo k chybám v uveřejňování, je nutné, aby přiložená fotografie (obrázek) nesla stejný název jako pořádající organizace a jako sama akce, důležité rovněž je, aby název obsahoval datum konání (př. „Praha14kulturni_Mikulášský průvod-5.12.“). Pokud se při vyplňování formuláře vyskytnou technické nebo jiné problémy, kontaktujte, prosím, Markétu Fejtovou z Prahy 14 kulturní na e-mailu: kulturniprehled@praha14kulturni.cz.

A DÁLE PODLE TYPU AKCE: