Život na Praze 14

Následky požáru: veřejná sbírka nyní, rekonstrukce posléze

Vítejte na stránce, na které městská část Praha 14 zveřejňuje aktuální informace
k vypořádání následků požáru domů č. p. 995 a 996 v ul. Kpt. Stránského (14. 11. 2019). Je určena jak obyvatelům dotčených domů, tak všem ostatním, kteří se o situaci zajímají.

V rámci komentářů níže nám můžete psát, případně sdílet své zkušenosti a postřehy
s dalšími čtenáři.
Událost, jakkoliv se jedná o těžce vykoupenou zkušenost, může pomoci zásadním způsobem minimalizovat riziko nejen v dotčených, ale i v dalších podobně řešených domech.

 

 

Na stránce níže byla zveřejněna pravidla pro poskytnutí finanční pomoci z veřejné sbírky.


Zajímavost: na webu Prahy 14 jsme zveřejnili informaci o aplikaci Záchranka, která výrazně zjednodušuje přivolání pomoci IZS. Více ZDE, využít můžete i přímý odkaz na aplikaci.

 


  Ke dni 29. 2. 2020 byl zůstatek na bankovním účtu zřízeném pro potřeby veřejné sbírky 146.993,80 korun.

              Vybráno bylo zatím celkem: 283.622,80 korun.

              Vyplaceno poškozeným: 136.629 korun.

Děkujeme!


  Ke dni 31. 1. 2020 bylo na bankovním účtu zřízeném pro potřeby veřejné sbírky 198.442,80 korun. Děkujeme!


  Ke dni 10. 1. 2020 bylo na bankovním účtu zřízeném pro potřeby veřejné sbírky 188.213,80 korun. Děkujeme!


   Ke dni 13. 12. 2019 bylo na bankovním účtu zřízeném pro potřeby veřejné sbírky 170.045 korun. Děkujeme!


   Ke dni 8. 12. 2019 bylo na bankovním účtu zřízeném pro potřeby veřejné sbírky 128.185 korun. Děkujeme!


Dne 4. 12. 2019 se od 17 hodin na Plechárně uskuteční setkání obyvatel domu Kpt. Stránského 995 a 996. Pojďme společně poděkovat policistům, hasičům, záchranářům a veterinářům. Přítomen bude i starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra.

VEŘEJNÁ SBÍRKA – DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE!

V pondělí 18. 11. 2019 MČ Praha 14 vyhlásila veřejnou sbírku mj. i na pomůcky a přístroje pro lidi, kteří o ně při požáru přišli. Za jakoukoliv finanční pomoc budeme velmi rádi.

Jak přispět?

 • hotově: na pokladně ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 1. patro
 • převodem na účet číslo: 26016-9800050998/6000PPF banka, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

Požár naplno odhalil potřebu těchto zásadních zlepšení:

 • doplnění požární signalizace v bytech, které obývají osoby s omezenou možností pohybu,
 • osvětlení evakuačních tras,
 • potřebu skutečné funkčnosti evakuačních výtahů,
 • potřebu zajištění recepce, jejíž pracovník by měl přehled o tom, ve kterých konkrétních bytech se nacházejí lidé s omezenou možností pohybu,
 • potřebu doplnění elektromagnetických dveří pro zamezení šíření kouře

Vlastníkem domů č. p. 995 a 996 v ul. Kpt. Stránského je Magistrát hl. m. Prahy, správcem společnost Centra, a. s.

Čtvrtek 14. 11. 2019

 • evakuace obyvatel domu (Policie ČR, následně hasiči), spolupráce krizového řízení ÚMČ Praha 14
  s velitelem zásahu Integrovaného záchranného systému (IZS)
 • povolání veterinární pohotovosti
 • přistavení evakuačních autobusů hasiči
 • otevření Plechárny pro případ potřeby
 • dohašování
 • pomoc s postupným návratem obyvatel do domu č. p. 995, následně domu č. p. 996
 • ustavení krizového štábu MČ Praha 14 – tento pracoval v několika navazujících etapách až do pondělí 18. 11., pak byly nastaveny následné procesy, rozdělení úkolů (součástí krizového štábu byli: vedení MČ, pracovnice krizového řízení ÚMČ, sociální pracovníci, Odbor hospodářské správy ÚMČ Praha 14, správce objektu, Český červený kříž, zástupci Plechárny, zástupci Magistrátu hl. m. Prahy)
 • působení sociálních pracovníků v domě, návštěvy u obyvatel nejvíce zasažených požárem, zřízení krizové linky, roznos informačních lístků s číslem na krizovou linku

Pátek 15. 11. 2019

 • založení účtu pro veřejnou sbírku – MČ
 • roznos informačních letáků starosty MČ

Sobota a neděle 16. – 17. 11. 2019

 • spolupráce při podpoře veřejné sbírky s Centrem Černý Most – starosta MČ

Pondělí 18. 11. 2019

 • oznámení o sbírce na webu a Facebooku MČ
 • osobní setkání s rodinou zesnulé – starosta MČ

Středa 21. 11. 2019

 • společná tichá vzpomínka na zesnulou

Pondělí 25. 11- 3. 12. 2019

 • schůzky pracovní skupiny pro komunikaci – MČ
 • příprava společného setkání na Plechárně – MČ, zástupci Plechárny
 • příprava a spuštění speciální webové stránky – MČ

Čtvrtek dne 14. 11. 2019

 • vizuální kontrola stavu všech bytů a společných prostor zasažených požárem
 • zahájení sanačních prací ve společných prostorách domu
 • provedení revize odběrných míst pro připojení elektroměrů ve volných bytech pro případ požadavku na přestěhování nájemců ze zasažených bytů
 • zprovoznění elektřiny ve společných prostorech a bytech
 • zajištění nočního dohledu do celkového zajištění domu po požáru z důvodu bezpečnosti
 • zajištění vysoušečů do zasažených bytů a společných prostor po následcích hašení
 • zajištění oprav poškozených zámků a dveří
 • zajištění průběžného úklidu
 • průběžný dohled nad prováděnými pracemi, koordinace se sanační firmou

Pátek dne 15. 11. 2019

 • zahájení sanačních prací v jednotlivých bytech
 • zahájení oprav malého a velkého výtahu
 • osazení elektroměrů ve volných bytech
 • předání dokumentace Hasičskému záchrannému sboru
 • vyčištění a vysušení výtahových šachet
 • průběžný dohled nad prováděnými pracemi, koordinace se sanační firmou

Sobota 16. 11. 2019 – neděle 17. 11. 2019

 • zajištění odborníka na statiku, provedení místního šetření, zadání zpracování statického posudku
 • průběžný dohled nad prováděnými pracemi
 • koordinace dodavatelů a prováděných prací na opravy a sanaci v objektu

Týden 18. 11. 2019 – 24. 11. 2019

 • zajištění zprovoznění výtahů
 • zajištění opravy elektroinstalace vč. výměny světel, lišt a vypínačů ve společných prostorách domu
 • jednání s Magistrátem hl. m. P., zajištění přestěhování nájemce bytu č. 104 do náhradního bytu
 • zajištění dekontaminace bytových jednotek zasažených požárem a hasebními zákroky vč. drobných oprav a výmalby
 • zajištění zkoušky provozu výtahu 996 (20. 11.)
 • koordinace dodavatelů a prováděných prací na opravy a sanaci v objektu
 • zajištění výmalby společných prostor schodiště a 2. patra
 • zajištění mimořádných odborných zkoušek výtahů po požáru
 • zajištění provizorních oprav a dekontaminace balkónů

Pondělí 25. 11. 2019 – pátek 29. 11. 2019

 • zajištění vyčištění VZT
 • objednání výměny poškozených dveří
 • zajištění provedení revizí elektroinstalace v bytových jednotkách, vč. drobných oprav
 • zajištění dokončení oprav hlavního domovního vedení elektroinstalace, v současné době v provizorním režimu
 • koordinace dodavatelů a prováděných prací na opravy a sanaci v objektu

Popis pojistné události

V důsledku požáru v bytě č. 204 došlo k újmě na životě a zdraví, újmě na zvířeti a ke škodám na věci způsobené požárem nebo jeho průvodními jevy (teplem, zplodinami a hasební látkou). Pojistná událost je zaregistrovaná u České pojišťovny a.s. pod číslem 7216423.

Náhrada škody

Náhrada škody je řešena z pojištění odpovědnosti hlavního města Prahy na základě pojistné smlouvy HMP č.  8991168014. Aktuálně (2. 12. 2019) hlavní město Praha čeká na závěry vyšetřování příčin požáru a  konkrétní zavinění, které vyšetřuje Policie ČR.

Informace pro nájemce bytů a nebytových prostor – uplatnění nároku na náhradu škody (rovněž vyvěšeno v domě)

Příčinu požáru vyšetřuje HZS ČR. Po stanovení příčiny požáru bude vyšetřeno, zda-li byl požár někým zaviněn.  V případě, že bude zjištěn viník, náhradu způsobené škody bude možné požadovat po tomto viníkovi. Pro tento případ bude třeba, aby každý poškozený vznesl na viníka „nárok na náhradu škody“ a výši škody/újmy prokázal. Hl. m. Praha doporučuje poškozeným nájemníkům zhotovit seznam při požáru a hašení poškozených věcí  a rozsahu jejich poškození, tj. vlastní věci nájemníků (např. vybavení bytu, věci osobní potřeby, zdravotní pomůcky nebo věci, které nájemníci oprávněně užívají) i např. věci zapůjčené. Škody na stavebních součástech bytů bude řešit coby vlastník bytů hl. m. Praha prostřednictvím své správcovské společnosti CENTRA. Ideální bude poškozené věci nafotit a zajistit pořizovací doklady, jsou-li k dispozici. K tomuto může sloužit jako pomůcka přiložený formulář (pozn.: viz níže na stránce).  Vytvořené seznamy lze použít i pro případ, kdy by se poškozený nájemník rozhodl uplatnit náhradu škody ze svého vlastního pojištění domácnosti. Při nárokování újmy na zdraví je možné pouze vyplnit formulář údaji, které se týkají dané újmy na zdraví, poté by se dokládaly lékařské zprávy dle požadavků pojistitele. K jednání v této věci nájemníkům domu doporučujeme určit jako kontaktní osobu hl. m. Praha nebo správce.“

Reálných podob nabývá i připravovaná celková rekonstrukce domu, na kterou hl. m. Praha již vyčlenilo finanční prostředky (Fond rozvoje dostupného bydlení MHMP). Aktuálně probíhá stavební řízení – je dokončována projektová příprava včetně vypořádávání připomínek profesí. Projekt zahrnuje zateplení, novou elektroinstalaci ve společných prostorách a výměnu dvou stávajících výtahů za evakuační (včetně vhodného umístění záložního zdroje elektrické energie). Projekt na celkovou rekonstrukci počítá také s řadou změn, jež povedou ke zvýšení bezpečnosti objektu – např. se zlepšením odtahu kouře, novými vstupními dveřmi do domů, zvonkovými tably s videotelefonem a tak dále. Práce budou probíhat na etapy.

Z hlediska stavebně technického stavu domu je primární rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu a výměna výtahů. Vše ostatní budou následovat až posléze.

 

Předpokládaný harmonogram

Dokončení kompletní projektové dokumentace

leden 2020

Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy

březen 2020

Právní moc stavebního povolení

květen 2020

Vyhlášení řízení k zadání veřejné zakázky

červen 2020

Zahájení stavby, předání staveniště

červenec 2020

Dokončení stavby, převzetí dokončeného díla

listopad 2020


Předpokladem dodržení harmonogramu je získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy v zákonem stanovených termínech a udělení výjimky pro správce od Magistrátu hl. m. Prahy k administraci zakázky nad limit určený pro správce.

Vyšetřování příčin požáru aktuálně (2. 12. 2019) pokračuje. Vyšetřovatelé hasičů předali do laboratoří technického ústavu další vzorky, které je nutné podrobit expertíze. Na jejich základě bude určena příčina požáru a možná odpovědnost. O výsledcích budeme informovat.

Kontaktními osobami pro nájemce jsou pracovníci správce (Centra, a. s.):  Lucie Hlavsová (e-mail: hlavsova@centra.eu) nebo Monika Fišerová (e-mail: fiserova@centra.eu). Veškeré kontakty na Centra, a. s. – www.centra.eu/cs/stranky/kontakty

Chcete-li s dotazy kontaktovat městskou část Praha 14, využijte prosím kontaktní formulář na hl. straně webu www.praha14.cz.

 

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...