Život na Praze 14

Metropolitní plán

Zadání Metropolitního plánu

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 7. 6. 2012 rozhodlo o pořízení nového Územního plánu hlavního města Prahy (tzv. Metropolitní plán). Prvním krokem při jeho přípravě bylo schválení návrhu zadání dne 19. 9. 2013 Zastupitelstvem HMP. Toto zadání je ke stažení zde.

V návrhu zadání je stanoveno, že Metropolitní plán (dále MP) definuje jako základní jednotku plánu plochy – „lokality“ – popsané především na základě shodného urbanistického charakteru. Určujícím kritériem pro vymezení lokalit, tzn. ploch s rozdílným způsobem využití a specifickými požadavky na uspořádání, bude stejný nebo obdobný charakter území, tj. jejich existující a navrhované uspořádání a existující a navrhovaný způsob využití. MP vymezí základní prostorovou kompozici města a jeho krajinného zázemí, definuje strategii plošného vývoje města, přitom bude akcentovat rozvoj jako zlepšování dosavadního stavu, nikoliv jako expanzi a exploataci (dosud) nezastavěné krajiny, bude akcentovat rozvoj jako zintenzivnění, zkvalitnění a zesílení prožitku města.

Spolu se zadáním byly zveřejněny i základních deset tezí připravovaného MP, tzv. „Duch plánu“, který si můžete přečíst zde.

Na základě těchto dvou dokumentů připravila MČ Praha 14 na výzvu zpracovatele MP, Kanceláře metropolitního plánu (dále KMP) Institutu plánu a rozvoje hl.m. Prahy (dále IPR), „Úvodní rozvahu o charakteru území městské části Praha 14“, ve které jsou definovány jednotlivé lokality MČ, popsána struktura zástavby a možnosti jednotlivých rozvojových a transformačních ploch. Součástí zaslaných podkladů byla také problémová mapa, přehled připravovaných záměrů městské části, inventura studií a další materiály reflektující názor MČ na budoucí regulaci a rozvoj. „Úvodní rozvahu o charakteru území městské části Praha 14“ (Úvodní rozvaha zde) byla schválena Radou MČ Praha 14 dne 14. října 2013.


Koncept odůvodnění Metropolitního plánu

Koncept odůvodnění MP je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty.

Plnou verzi konceptu odůvodnění si můžete prohlédnout zde.

Z důvodu výskytu určitých faktických chyb a nepřesností zaslala městská část Praha 14 své připomínky zpracovateli – KMP IPR. Tyto připomínky byly schváleny Radou dne 16. června 2014. Připomínky MČ Praha 14 ke Konceptu odůvodnění jsou k nahlédnutí zde.

Dalším podkladem od městských částí pro zpracovatele Metropolitního, ale i Strategického plánu Prahy byla Koncepční rozvaha, vyplněná prostřednictvím online formuláře.

Výstup z online mapy ke zhlédnutí zde.

Zveřejněný návrh Metropolitního plánu aktuální ke dni 29. 9. 2017: www.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan