Život na Praze 14

Současná krize má a bude mít závažné ekonomické dopady. Podnikáte? Níže naleznete přehledný rozcestník usnadňující hledání potřebných informací. Pokud si nevíte rady a potřebujete poradit, jak zažádat o podporu, případně jak se vypořádat s další „koronavirovou“ administrativou, volat můžete i na telefonní čísla 225 295 302 a 225 295 320 (Živnostenský odbor ÚMČ Praha 14). Kromě telefonického poradenství MČ Praha 14 nabízí podnikatelům (ale nejen jim) i další podporu – přijímá žádosti o úlevu na nájemném.

Jak pomáhá stát? Klikněte na příslušné logo a zjistěte více.


           

Jak pomáhá Magistrát hl. m. Prahy?

Odpuštění poplatků a nájemného za předzahrádky / informace k uličnímu prodeji

Od 21. dubna je podnikatelům otevřená zrychlená možnost zřízení uličního prodeje před provozovnou. Stánek nebo stolek mohou mít obchodníci na chodníku až do konce roku 2020 zdarma, uliční prodej je možné oznámit jednoduše e-mailem a není ani nutné čekat na vyřízení žádosti úřady. Poplatky (kromě správních**) jsou odpuštěné také za předzahrádky. U stávajících se upravují smlouvy, u nových jsou otevřené žádosti o zřízení.


ULIČNÍ PRODEJ
OBECNÉ POKYNY PRO PODNIKATELE

Stolek, prodejní pult nebo jiné obdobné zařízení pro prodej zboží nebo poskytování služeb může být umístěno na základě prodejního záboru (dále i jen zábor) pouze na chodníku, a to v místě bezprostředně přiléhajícím k provozovně podnikatele.

poznámka: prodej zboží a poskytování služeb z prodejního zařízení, umístěného před pevnou provozovnou, odpovídá definici předsunutého prodejního místa* zakotvené v tržním řádu; tržní řád se nebude na tuto formu prodeje vztahovat do 31. 12. 2020, tj. do tohoto data lze provozovat uvedené činnosti i na místě, které má charakter předsunutého prodejního místa a není uvedeno v příloze č. 1 k tržnímu řádu

 • Prodejní zařízení musí být umístěno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost chodců včetně nevidomých a slabozrakých občanů, tj. byl zajištěn průchozí profil o šířce alespoň 1,5 m (v prostoru autobusové či tramvajové zastávky 2,5 m), který musí sledovat přirozenou vodící linii pro nevidomé, přičemž v případě existence umělé vodící linie je potřeba ponechat volný průchozí prostor o minimální šířce 0,8 m na každou stranu od její osy. Ve vertikálním směru musí být ponechán volný průchozí prostor o výšce min. 2,2 m. Zde si můžete stáhnout podrobné Informace k umístění záboru podél vodících linií pro nevidomé a slabozraké.
 • Prodejní zařízení nesmí zasahovat do míst před přechody pro chodce, vstupů či vjezdů do přilehlých objektů a ostatních prodejen a při jeho umístění musí být vždy zachován přístup k plynovým uzávěrům, hydrantům vodovodní sítě, elektroinstalačním rozvodům a dalším obecně důležitým zařízením.Umístěním a provozováním prodejního zařízení nesmí být poškozen chodník ani jiné součásti či příslušenství komunikace.
 • Místo, na kterém je prodejní zařízení umístěno i jeho okolí musí podnikatel udržovat čisté (tzv. vyhláška o čistotě – obecně závazná vyhláška č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy).
 • Každý den, resp. vždy na konci prodejních hodin podnikatel prodejní zařízení odstraní a uvede místo záboru do původního stavu.
 • Vznikne-li závada na komunikaci či jejím příslušenství, je podnikatel povinen, pokud je to kvůli zajištění opravy potřeba, odstranit prodejní zařízení z komunikace na vlastní náklady.

JAK ZAŽÁDAT O ZÁBOR PRO STOLEK, PULT ČI JINÉ PRODEJNÍ ZAŘÍZENÍ?

 • Nejpozději v den, kdy chce podnikatel umístit stolek, pult či jiné prodejní zařízení na komunikaci, v jednom e-mailu oznámí zábor:
  1. Silničnímu správnímu úřadu příslušného správního obvodu – tedy v případě Prahy 14 Odboru dopravy ÚMČ Praha 14: Ludek.Kortus@praha14.cz (nebo do datové schránky)
  2. Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s. na e-mail: radek.petrasek@tsk-praha.cz
  3. Odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy na e-mail: jasmina.koci.smudova@praha.eu
 • Oznámení o umístění prodejního záboru musí obsahovat tyto náležitosti:
  a) název a adresu provozovatele,
  b) kontaktní osobu (jméno, telefon, e-mail),
  c) věc, resp. nadpis: „Oznámení o umístění prodejního záboru v době koronavirových opatření“
  d) text oznámení viz tento vzorový text:
  „Oznamujeme umístění prodejního záboru v ulici …………………… čp. ….. na chodníku před provozovnou …………….. (název provozovny) v podobě ………… (stánku, stolku, prodejního pultu, jiného zařízení – uvést jakého) o rozměrech ………… (délka x šířka), který bude provozován ve dnech ……………….(např. po –pá) v denní době od ……… do ……. (uvedená denní doba musí být v mezích otevírací doby provozovny)“.
  VYUŽÍT JE MOŽNÉ PŘÍMO I TENTO FORMULÁŘFormulář oznámení o umístění předsunutého prodejního místa
  e) mapku s vyznačením místa záboru (Mapy.cz nebo Google Maps).

Provozovat zábor v tomto zjednodušeném režimu lze nejdéle do konce tohoto kalendářního roku, tedy do 31. 12. 2020.

* Ustanovení podle § 1 odst. 6 nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů: „Předsunuté prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, na kterém je umístěno na zpevněném povrchu prodejní zařízení, ze kterého se prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako v provozovně, určené k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, se kterou funkčně souvisí. Předsunuté prodejní místo se zřizuje bezprostředně u uvedené provozovny a musí s ní mít stejného provozovatele.“

** 10 dní a na dobu kratší než 10 dní 100 Kč; 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč; delší než 6 měsíců 1000 Kč

COVID PRAHA

Magistrát hl. m. Prahy se rovněž rozhodl pomoci ohroženým podnikům uvolněním prostředků do programu COVID PRAHA. Do něj bylo relokováno více než 500 milionů korun na pomoc malým a středním podnikatelům z pražského operačního programu Praha – Pól růstu. Jedná se tedy o finanční půjčku dotčeným podnikatelům, kterou bude Praha poskytovat ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB).

Pro podrobnější informace o výše uvedených programech i další podpoře podnikatelů ze strany hl. m. Prahy klikněte na logo:

Jak pomáhá Praha 14?


Místním podnikatelům, drobným živnostníkům, ale i dalším nájemcům (příp. jiným uživatelům majetku svěřeného MČ), kteří mají pronajaté prostory ve správě MČ a kvůli aktuální situaci (nouzovému stavu) nedokážou plnit své finanční závazky, nabízí městská část následující úlevy:

 • NEBUDE účtovat úroky z prodlení za případné opožděné platby nájemného za období od 1. března 2020;
 • NEBUDE ve výše uvedeném období vypovídat nájemní smlouvy při pozdní úhradě nájemného;
 • BUDE přijímat žádosti (a následně je posuzovat a rozhodovat o jejich vypořádání) nájemců (příp. jiných uživatelů majetku svěřeného MČ) na odpuštění nájemného (příp. snížení nájemného nebo stanovení splátkového kalendáře) počínaje březnem 2020.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Výše uvedené úlevy platí jen po dobu platnosti nouzového stavu, resp. maximálně 3 měsíce od jeho ukončení.

NEVZTAHUJÍ SE na:

 • subjekty, které mají vůči MČ Praha 14 dluh vzniklý před 1. březnem 2020;
 • subjekty, které vedou s MČ Praha 14 soudní řízení týkající se majetku jí svěřeného;
 • subjekty, které nehradí povinné platby z důvodu jiného, než jsou omezení přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

JAK ZAŽÁDAT O ÚLEVU NA NÁJEMNÉM?

Chcete-li zažádat o odpuštění nájemného (příp. snížení nájemného nebo stanovení splátkového kalendáře), sepište žádost a spolu s odůvodněním ji pošlete v elektronické podobě na e-mail: prominutinajmu@spravamaj14.cz.

Informace hledejte také přímo na stránkách Správy majetku Prahy 14 – klikněte na její logo.