Život na Praze 14

Ideová urbanistická soutěž - Staré Kyje

(podnět na Změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy)

Umístění: kat. území Kyje, oboustranně při ulici Broumarská mezi Kyjským rybníkem na severu a Rokytkou na východě a jihu.

V loňském roce proběhla veřejná urbanistická ideová soutěž o návrh „Územní rozvoj starých Kyjí, potenciální nové lokální centrum MČ Praha 14“. Vítězný projektant zpracovává návaznou zastavovací studii.

Urbanizované území městské části sestává, v důsledku historického vývoje, ze dvou řetězců osídlení při severním a jižním okraji správního obvodu. Prostorová roztříštěnost nepodporuje městský charakter prostředí a projevuje se též v úrovni identifikace obyvatel s jejich obcí. Jádro Kyjí se vyvinulo mimo radiální osy, čímž se též stabilizovala severojižní cesta (dnešní ul. Broumarská) – spojnice obou radiál. Podle výsledků ideové soutěže, závěrů poroty a mínění žadatele může posílení severojižní osy podpořit propojení obou radiál a tím přispět ke scelení urbánního prostředí městské části.

 

Broum_obr2        Broum_obr3        Broum_mapa        Broum_obr1

 

Broum_obr4        Broum_obr5