Život na Praze 14

Podnět na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy v k. ú. Černý Most, Hostavice, Kyje.

Umístění: kat. území Černý Most, Hostavice, Kyje

V zájmovém území městská část Praha 14 společně se zástupci hl. m. Prahy plánuje a v posledních letech i intenzivně spolupracuje výstavbě parku, který se má stát důležitým rekreačním a oddychovým místem nejen pro obyvatele Prahy 14, ale kde se dá očekávat zájem i od občanů z přilehlých městských částí.

Stávající rozmístění a funkční využití ploch v dotčeném území nevyhovuje tomuto strategickému cíli městské části, a proto městská část Praha 14 podává podnět na pořízení změny platného územního plánu hl. m. Prahy. Předmětem navrhované iniciace je úprava rozložení funkčního využití stávajících ploch a jeho částečná změna.

Změna je navržena tak, aby nedošlo k zásadnímu nárůstu zastavitelných ploch. V rámci návrhu změn funkčních ploch nedochází k vyrušení veřejně prospěšných staveb, ale k jejich plné náhradě přesunutím na jiná místa v řešeném území tak, aby mohla ideálně plnit funkci urbanistickou i společenskou (občanská vybavenost). Návrh zjednodušuje vedení hranic, které respektuje danosti území, např. včetně morfologie. Změna územního plánu umožní vybudování kvalitního centra sportu, oddychu a rekreace v přírodní lokalitě Čihadla – Klánovice a zatraktivnění městské části včetně pozitivních sociologických dopadů.

 

ZmenaUP_mapa        ZmenaUP_obr1        ZmenaUP_obr2