Život na Praze 14

Informace

Pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol zřízených MČ Praha 14

O přijímání k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel mateřské školy dle § 34 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

Kontakty na 10 mateřských škol zřizovaných MČ Praha 14 naleznete zde.

Rada MČ Praha 14 svým usnesením č. 82 RMČ/2014 souhlasí s omezením provozu mateřských škol na území MČ Praha 14 v měsících červenci a srpnu 2014 a stanovuje náhradní provoz následovně:

 • 7. 7. – 18. 7. 2014 MŠ Bobkova
 • 21. 7. – 1. 8. 2014 MŠ Vybíralova 967
 • 4. 8. – 15. 8. 2014 MŠ Paculova
 • 18. 8. – 22. 8. 2014 MŠ Kostlivého

 

Termín pro zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2014/2015
25. 3. – 26. 3. 2014 vydání přihlášek
9. 4. 2014 vrácení přihlášek
do 9. 5. 2014 vydání rozhodnutí

 

Vzkaz rodičům dětí z lokality Jahodnice

Zvažte, prosím, zápis do mateřské školy Vybíralova 968 (zde budou od školního roku 2014/2015 otevřené 2 nové třídy), mateřské školy Šebelova či Generála Janouška. A to zejména Vy, kteří máte možnost děti dopravovat autem, pokud ho pak využíváte k další dopravě do práce.

Výše příspěvku v mateřských školách:

V zákonu č. 472/2011 Sb., kterým je novelizován zákon č. 561/2004 Sb., s účinností od 1. ledna 2012, se nově v § 123 odst. 2 stanovuje:

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy speciální se v případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně.

Informace k aktuálním otázkám rozsahu bezúplatného vzdělávání v mateřské škole (rtf, 23 KB)

Rada městské části Praha 14 svým usnesením č. 246/RMČ/2014 schválila „Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2014„.

Do které školy přihlásit dítě?
Povinnost přihlásit dítě ke školní docházce je dána školským zákonem a to do školy podle spádové oblasti. Jejich přehled v Městské části Prahy 14 je zveřejněn na našich webových stránkách v sekci školství.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé či neovládá český jazyk a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku odloží ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře začátek povinné školní docházky o jeden rok. V tomto okamžiku mají zákonní zástupci dvě možnosti. Dítě opakuje poslední rok předškolního vzdělávání nebo ho rodiče mohou přihlásit do přípravné třídy. Tendence rodičů ponechat dítě o rok déle v mateřské škole a prodloužit mu tzv. „bezstarostné dětství“ nebývá vždy šťastným řešením. Dítě tak může ztratit rok a nemusí být na vstup do školy o nic lépe připravené.V přípravných třídách, které jsou jakýmsi nultým ročníkem, je dítě pozvolným individuálním tempem připravováno na povinnou školní docházku s velkou šancí vyrovnat jeho nerovnoměrný vývoj. Napomáhá tomu i maximální počet 15 dětí v přípravné třídě na rozdíl od počtu až 28 dětí ve třídě mateřské školy. Navíc rodiče dětí s odkladem povinné školní docházky, které znovu opakují poslední rok předškolního vzdělávání musí platit stanovenou měsíční výši úplaty, zatímco v přípravné třídě tomu tak není. Takto ušetřené prostředky mohou rodiče například využít na úhradu školní družiny, kde je poplatek nižší než v mateřské škole.

Přípravné třídy
V letošním školním roce jsou otevřené 3 přípravné třídy v ZŠ G. Janouška a 1 přípravná třída v ZŠ Vybíralova. Městská část Praha 14 uvažuje od školního roku 2014/2015 otevřít až 3 nové přípravné třídy, potřebuje však znát předběžný zájem rodičů o tuto možnost v jednotlivých lokalitách Prahy 14. Vyzýváme proto rodiče, kteří budou uvažovat o umístění svých dětí do přípravné třídy, aby informovali oddělení školství prostřednictvím e mailu nebo na t.č. 225 295 + linka 215, 299, 296.

Obecné závazná vyhláška o školských obvodech základních škol (pdf, 467KB) (tato vyhláška nabývá účinnosti k 1.1.2012)
Příspěvek na školní pomůcky je od 1.1.2008 zrušen.

Obvodní pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 9 a 14:
U Nové školy 871
190 00 Praha 9 – Vysočany
tel.:

266 310 939,  266 312 530
poradna9@seznam.cz

 

Nadstandardní služby poskytované mateřskými a základními školami

V průběhu září 2013 bude na MŠ Šebelova otevřena logopedická poradna, pobočka SPC pro děti a žáky s vadami řeči Libčická 339, Praha 8.
Poradna bude probíhat každé pondělí v době 14.30-17.00 hod.

Činnost Školního poradenského pracoviště v ZŠ Generála Janouška 1006, Praha 9
 • Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje služby školních poradenských pracovníků (školního speciálního pedagoga, školního psychologa, metodika prevence, výchovného poradce a kariérního poradce) přímo ve škole. Vychází z legislativy MŠMT.
 • Slouží rodičům, dětem, učitelům i vedení školy.
 • Je to pracoviště nízkoprahové, tzn., že k jeho návštěvě není nutné žádné doporučení.
 • Jednotliví pracovníci se řídí odbornými a etickými kodexy své profese.

 

Aktivity ŠPP:
 • Konzultace jednotlivých pracovníků s rodiči, učiteli i žáky (výchovné i výukové problémy, vztahy se spolužáky, volba školní dráhy, rodinné či osobnostní problémy).
 • Individuální i skupinové reedukační, stimulační a kompenzační cvičení pro děti s poruchami učení.
 • Diagnostika třídních kolektivů.
 • Práce se třídními kolektivy (vztahy mezi žáky, sociální klima třídy).
 • Práce se skupinami žáků (s poruchami chování s adaptačními problémy, nedostatečně školsky motivovanými).
 • Pravidelná setkání pro zájemce (rodiče, žáky i učitele) na některá odborná témata.
 • Spolupráce s dalšími odbornými pracovišti.

 

Personální složení Školního poradenského pracoviště:

 

Školní poradenské pracoviště ve škole Bří Venclíků 1140, Praha 14

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) nabízí komplexní vzdělávací a výchovnou pomoc žákům školy a jejich zákonným zástupcům. V rámci pracoviště jsou pro ně k dispozici školní speciální pedagožka, výchovná poradkyně a metodička prevence. K hlavním cílům ŠPP patří efektivní integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, funkční kariérové poradenství a prevence rizikového chování u žáků.

ŠPP spolupracuje při řešení některých témat se státními zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogická centra) i dalšími organizacemi (DYS-centrum, Prospe, Meta o.s. aj.)

Více informací naleznete na www.zsvencliku.cz/skolni_poradenske_pracoviste

a. ve vztahu ke školám a školským zařízením

Zákony (v platném znění)

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády (v platném znění)

 • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání

Vyhlášky (v platném znění)

 • Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
 • Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

 

b. ve vztahu k obci a k ekonomickým záležitostem škol a školských zařízeníZákony (v platném znění)
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Nařízení vlády (v platném znění)

 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vyhlášky (v platném znění)

 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb