Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 456/RMČ/2008

na schválení vzorové Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku a o převodu spoluvlastnického podílu na funkčně souvisejícím pozemku podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými nájemci bytového domu čp.1087-1090 v ulici Cíglerova Praha 9, včetně kupní ceny


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

vzorovou Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku a o převodu spoluvlastnického podílu na funkčně souvisejícím pozemku podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými nájemci bytového domu čp. 1087-1090 v ulici Cíglerova Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, variantu B/ v článku VII. Smlouvy o převodu a kupní cenu předmětné bytové jednotky a spoluvlastnického podílu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit předložení vzorové Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku a o převodu spoluvlastnického podílu na funkčně souvisejícím pozemku podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění včetně kupní ceny, mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými nájemci bytového domu čp. 1087-1090 v ulici Cíglerova Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, variantu B/ v článku VII. Smlouvy o převodu a kupní ceny předmětné bytové jednotky a spoluvlastnického podílu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 23. 9. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede : Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí : KS, SMP-14, a. s.