Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

55. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2008

č. 652/RMČ/2008

k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k obchodní využitelnosti pozemků parc. č. 201/12, 221/2 a 221/504 k. ú. Černý Most, parc. č. 2665/4 a 2660 k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s e s e z n á m i l a

s žádostí k obchodní využitelnosti pozemků parc. č. 201/12, 221/2 a 221/504 k. ú. Černý Most, parc. č. 2665/4 a 2660 k. ú. Kyje

II. d o p o r u č u j e

zohlednit připomínky městské části Praha 14 při rozhodování o jejich dalším využití, které tvoří přílohu č. 1 (rtf, 16KB) tohoto usnesení

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit stanovisko městské části Praha 14 k využití vybraných pozemků v k. ú. Kyje a Černý Most obchodní společnosti IDS, a. s.

T: 31. 12. 2008

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR