Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


16. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 6. 2011


č. 360/RMČ/2011


k poskytnutí grantů z programů "Příspěvek na zajištění služby", "Grant městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2011" a "Grant městské části Praha 14 základním školám zřízeným městskou částí Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


doporučení grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb k poskytnutí grantů z programů "Příspěvek na zajištění služby", "Grant městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2011" a "Grant městské části Praha 14 základním školám zřízeným městskou částí Praha 14" (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě)


II. s c h v a l u j e

poskytnutí grantů dle přílohy č. 2

III. d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu městské části Praha 14 poskytnutí grantů dle přílohy č. 3


IV. r u š í


vyhlášení programu "Příspěvek na zajištění služby" z důvodu vyčerpání finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu městské části Praha 14 pro tento program na rok 2011


V. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. předložit materiál na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 21. 6. 2011

2. zajistit uzavření smluv s žadateli dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

T: 30. 6. 2011


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ,OE, KS - OÚR