Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 650/RMČ/2011


k návrhu na zvyšování "věcně usměrňovaného" nájemnéhoRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


zvyšování nájemného v bytech v majetku hl. m. Prahy, svěřených Statutem hl. m. Prahy městské části Praha 14, jejichž výstavba nebo dostavba byla provedena po 30. červnu 1993 a na jejichž financování byla hl. m. Praze poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů na výstavbu nájemních bytů, a to způsobem uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


předložit Radě městské části Praha 14 návrh dopisu a dodatku nájemní smlouvy, který bude zaslán nájemníkům v domech s "věcně usměrňovaným" nájemným

T: 30. 1. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS