Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 683/RMČ/2011


rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14

na rok 2012Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s návrhem Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 14 na rok 2012 dle přílohy č. 1


2. s návrhem rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí roku 2012 dle přílohy č. 2


3. s poskytnutím přechodné finanční výpomoci občanskému sdružení ČČK ve výši 900.000 Kč, občanskému sdružení Jahoda ve výši 200.000 Kč a občanskému sdružení Farní charita Praha 14 - Černý Most, Kyje ve výši 200.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2012

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit návrh Zásad rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2012 k projednání Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 20. 12. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE