Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 69/RMČ/2012


k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2012 v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivityRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


vyhlášení jednoletých grantů pro oblast 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora realizace projektu Zdravá městská část - místní Agenda 21 v celkové výši 800.000 Kč pro rok 2012 podle příloh č. 1 - 5 tohoto usnesení za předpokladu, že Zastupitelstvo městské části Praha 14 schválí rozpočet na rok 2012


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


1. zajistit vyhlášení grantů městské části Praha 14

T: 10. 2. 2012

2. předložit Radě městské části Praha 14 návrh na přidělení grantových prostředků v oblasti 2

T: 30. 4. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OE, KS OKO