Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2016


č. 239/RMČ/2016


k uzavření darovací smlouvy mezi obchodní společností CANABA - Pozemní stavby, s. r. o., Štětkova 1001/5, Praha 4, IČ: 63146452 a městskou částí Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

darovací smlouvu uzavřenou mezi obchodní společností CANABA - Pozemní stavby, s. r. o., Štětkova 1001/5, Praha 4 IČ: 63146452 a městskou částí Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. s o u h l a s í

s uzavřením darovací smlouvy mezi obchodní společností CANABA - Pozemní stavby, s. r. o., Štětkova 1001/5, Praha 4 a městskou částí Praha 14


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

uzavřít darovací smlouvu s obchodní společností CANABA - Pozemní stavby, s. r. o., Štětkova 1001/5, Praha 4

T: 31. 5. 2016


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OPKČ, OŘEŠ