Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017


č. 41/RMČ/2017


k projektovému záměru na projekt Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v městské části Praha 14 v rámci OPZRada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

návrh projektového záměru k projektu OPZ "Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14" dle přílohy č. 1


II. s o u h l a s í

s podáním projektového záměru dle přílohy č. 1 na Ministerstvo práce a sociálních věcí


III. s c h v a l u j e

finanční spoluúčast ve výši maximálně 342.433 Kč (5% z celkových nákladů na projekt)


IV. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit podání projektového záměru dle přílohy č. 1 na Ministerstvo práce a sociálních věcí

T: 23. 1. 2017

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OSPK