Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 193/RMČ/2020


k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování farmářských trhů č. 0070/2018/KS_ OddSPK/1100 ze dne 12. 3. 2018 se spolkem "POD PLATANY z.s.", IČO: 22864636 a revokaci usnesení č. 75/RMČ/2020 ze dne 3. 2. 2020Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování farmářských trhů č. 0070/2018/KS_ OddSPK/1100 ze dne 12. 3. 2018 mezi městskou částí Praha 14 a spolkem "POD PLATANY z. s.", IČO: 22864636, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. kalendář konání farmářských trhů včetně doprovodných akcí pro rok 2020 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


II. r e v o k u j e


usnesení č. 75/RMČ/2020 ze dne 3. 2. 2020 k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochy ke konání farmářských trhů u stanic metra Černý Most a Rajská Zahrada

III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování farmářských trhů č. 0070/2018/ KS_OddSPK/1100 ze dne 12. 3. 2018 mezi městskou částí Praha 14 a spolkem "POD PLATANY z. s.", IČO: 22864636, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 30. 4. 2020


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: KS OSPK, OŘEŠ, OPKČ, OHS, OD, OSM