Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


78. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2022


č. 65/RMČ/2022


k revokaci části usnesení RMČ Praha 14 č. 806/RMČ/2021 ze dne 29. 11. 2021 - k údržbě pozemků parc. č. 2886/1 a 2890/1 kat. území KyjeRada městské části Praha 14


I. z r u š u j e


bod III. 2. usnesení č. 806/RMČ/2021 ze dne 29. 11. 2021 požadavek po stavebníkovi, aby prováděl pravidelnou údržbu pozemků parc. č. 2886/1 část o výměře 122 m2 , parc. č. 2890/1 o výměře 210 m2 vše kat. území Kyje


II. s c h v a l u j e


darovací smlouvu mezi stavebníkem - XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXX, Praha 9 a městskou částí Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení


T: 28. 2. 2022Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OPKČ, OŘEŠ, OŽP