Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 163/RMČ/2022


k uzavření smlouvy o dílo - úklid v objektu Hloubětínská 1138/5 (Volnočasové centrum H55) mezi příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní, IČO: 75122987 a Dianou Kovach, IČO: 10748393Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo - úklid v objektu Hloubětínská 1138/5 (Volnočasové centrum H55) mezi příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní, IČO: 75122987 a Dianou Kovach, IČO: 10748393, mimo režim interní směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14

informovat ředitelku příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Bc. Kateřinu Blažkovou o stanovisku Rady městské části Praha 14 dle bodu I. tohoto usnesení

T: 28. 3. 2022


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: Praha 14 kulturní, OPKČ