Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 174/RMČ/2022


k návrhu na schválení uzavření smlouvy o právu stavby a dohody zakladatelů, Bytové družstvo BroumarskáRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. znění smlouvy o zřízení práva stavby dle přílohy č. 1


2. znění dohody zakladatelů dle přílohy č. 2

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


1. učinit právní jednání k uzavření smlouvy a dohody dle výroku č. I tohoto usnesení a činit další jednání k provedení vkladu práva stavby do katastru nemovitostí


2. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh k rozhodnutí o zajištění dle odst. 5.3.4. dohody zakladatelů

T: 30. 6. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM