Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2011


č. 3/ZMČ/2011


k návrhu na přidělení grantů v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit v roce 2011Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í

1. přidělení grantů žádostem v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit podle přílohy č. 3 (s výjimkou žádostí uvedených v bodu II. tohoto usnesení), která je nedílnou součástí tohoto usnesení


2. specifikaci účelového využití přidělených grantů u žádostí č. 4 a 7 v podoblasti kultury a volného času a žádostí č. 6, 12 a 24 v podoblasti sportu a tělovýchovy podle bodu č. 3 zápisu z jednání grantové komise

II. s c h v a l u j e


přidělení grantů žádostem č. 4, 8, 9, 21, 22 a 25 v podoblasti kulturních a volnočasových aktivit uvedených v příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


1. informovat žadatele o výsledcích grantového řízení

T: 15. 4. 2011

2. zajistit podepsání darovacích smluv s úspěšnými žadateli

T: 30. 4. 2011


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS OÚR, OE