Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2022


č. 7/ZMČ/2022


k Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti v oblasti činností vykonávaných

podle zákona č. 106/1999 Sb" o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, u městské části Praha 14
Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


1. výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, provedené v měsíci říjnu roku 2021 pracovníky odboru kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. přijatá opatření k nápravě ve formě pokynu vedoucího OPKČ č. l/OPKČ/2022 a revize instrukce QI 42-02-04 V02R08 Úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacím, dle přílohy č. 2 a 3 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Mgr. Evě Koplíkové, tajemnici Úřadu městské části Praha 14


1. poskytnout zápis ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, vč. přijatých nápravných opatření, kontrolnímu orgánu MHMP

2. zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce městské části Praha 14 závěry ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 spolu s přijatými opatřeními

3. poskytnout zprávu o odstranění a prevenci nedostatků kontrolnímu orgánu MHMP

4. realizovat postup k plnění přijatých opatření k nápravě formou vydaného pokynu vedoucího OPKČ č. l/OPKČ/2022 a revize instrukce QI 42-02-04 V02R08 Úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacím

T: 1. 4. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14

 
Na vědomí: OPKČ