Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 3. 2020


č. 131/RMČ/2020


ke schválení revize interních směrnic Koncepce kvality městské části Praha 14 a Cíle kvality 2016 - 2020Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. revizi interní směrnice QS 53-01-V03R03 Koncepce kvality městské části Praha 14 dle přílohy č. 1


2. revizi interní směrnice QS 54-01-V03R05 Cíle kvality 2016 - 2020 dle přílohy č. 2


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit vydání revizí interních směrnic QS 53-01 - V03R03 Koncepce kvality městské části Praha 14 a QS 54-01 - V03R05 Cíle kvality 2016 - 2020


T: 4. 3. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: všechny odbory ÚMČ Praha 14