Samospráva ÚMČ Praha 14

17

Číslo Jednání Soubor
399/RMČ/2011 k projektu Partnerství pro podporu podnikatelského prostředí v Praze a transfer technologií Otevřít dokument
376/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
377/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
378/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
379/RMČ/2011 k návrhu na znovupřidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
380/RMČ/2011 k žádosti o přidělení bytu v ulici Maňákova č. p. 754, Praha 9 Otevřít dokument
381/RMČ/2011 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
382/RMČ/2011 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
383/RMČ/2011 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace na odkup bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 625, Kardašovská ul., Praha 9 do osobního vlastnictví Otevřít dokument
384/RMČ/2011 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace na odkup bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 625, Kardašovská ul., Praha 9 do osobního vlastnictví Otevřít dokument
385/RMČ/2011 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + 0 v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
386/RMČ/2011 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 16.517 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 745, ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
387/RMČ/2011 k návrhu na postoupení pohledávek v celkové výši 59.827 Kč za vyúčtování služeb za rok 2010 u osob již odstěhovaných Otevřít dokument
388/RMČ/2011 k návrhu na schválení dopisu nájemníkům objektu č. p. 993 a č. p. 994 v ulici Kpt. Stránského, Praha 9 včetně dotazníku Otevřít dokument
389/RMČ/2011 k návrhu na schválení prohlášení vlastníka budovy č. p. 993 a č. p. 994 v ulici Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
390/RMČ/2011 k návrhu na svěření správy objektu č. p. 9 v ulici Pilská, Praha 9 a na uzavření dodatku č. 12 k mandátní smlouvě k zajištění výkonu správy nemovitostí městské části Praha 14 a dodatku č. 11 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 Otevřít dokument
391/RMČ/2011 k návrhu na souhlas se snížením smluvního nájemného pro nájemce v nebytových prostorách objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
392/RMČ/2011 k návrhu na prominutí placení nájemného a služeb za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 670 ul. Kardašovská, Praha 9 od 15. 4. 2011 do 24. 5. 2011 Otevřít dokument
393/RMČ/2011 k návrhu na souhlas se změnou účastníka nájemní smlouvy č.j.: 61/SMP/07 na straně nájemce a s umístěním sídla pro nově zakládající společnost v nebytových prostorách v objektu č. p. 999 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
394/RMČ/2011 k žádosti o udělení souhlasu s umístěním sídla firmy Caorle servis, s. r. o., do nebytového prostoru objektu městské části Praha 14, Kučerova 799/8, Praha 9 Otevřít dokument
395/RMČ/2011 k informaci o výsledku kontroly na místě ve smyslu § 81 odst. 3 písmena b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze provedené u Úřadu městské části Praha 14 odborem krizového řízení MHMP se zaměřením na výkon přenesené působnosti na úseku krizového řízení - plnění ustanovení zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Otevřít dokument
396/RMČ/2011 k informaci o provedené kontrole výkonu státní správy na úseku matrik a státního občanství Otevřít dokument
397/RMČ/2011 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
398/RMČ/2011 k vyjádření městské části Praha 14 ke zprávě o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Praha Otevřít dokument
400/RMČ/2011 k žádosti o finanční příspěvek na účast softbalového mužstva Sportovního klubu Spectrum Praha o. s. v turnaji Poháru mistrů evropských zemí v softbale Otevřít dokument
401/RMČ/2011 k žádosti p. Vojtěcha Havlovce o finanční příspěvek na sportovně - kulturní akci Stop Zevling č. 5 na rok 2011 Otevřít dokument
402/RMČ/2011 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
403/RMČ/2011 k organizaci projektu Farmářské trhy na Praze 14 spolufinancovaného z prostředků Revolvingového fondu MŽP Otevřít dokument
404/RMČ/2011 k využití částí pozemků parc. č. 939/2 a parc. č. 948 v k. ú. Hostavice pro připojení na komunikaci Novozámecká Otevřít dokument
405/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby na pozemku parc. č. 1695/4, parc. č. 2766, parc. č. 1695/1, katastrální území Kyje, při ul. Za Černým mostem a ul. Borská, Praha 9 Otevřít dokument
406/RMČ/2011 k zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2560/1 v k. ú. Hloubětín se spol. outdoor akzent s. r. o., za účelem umístění 1 ks reklamního zařízení Otevřít dokument
407/RMČ/2011 k zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1068/7 a parc. č. 807/1, v k. ú. Hloubětín, se spol. Outdoor Space Media s. r. o., za účelem umístění 2 ks reklamních zařízení Otevřít dokument
408/RMČ/2011 k uzavření NS na pronájem části pozemků parc. č. 2574/20, 2574/40 a 84/1 k. ú. Kyje za účelem umístění reklamních zařízení Otevřít dokument
409/RMČ/2011 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Zajištění štítové zdi, Praha 9, k. ú. Hloubětín - Hloubětínská č. p. 55 Otevřít dokument
410/RMČ/2011 k návrhu na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů k veřejné nadlimitní zakázce na služby Úklid motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
411/RMČ/2011 k rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce malého rozsahu na služby - zajištění technického dozoru investora při realizaci stavebních prací k projektům energetických úspor budov základních škol financovaných ze strukturálních fondů EU Otevřít dokument
412/RMČ/2011 ke schválení dlouhodobých pronájmů nebytových prostor v ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
413/RMČ/2011 k žádosti na rezignaci z pracovní pozice ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 Otevřít dokument
414/RMČ/2011 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 4.000 Kč Mateřské škole, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 Otevřít dokument