Měňte s námi Prahu 14

Harmonogram


ŘÍJEN 2015       
Usnesením Rady hl. m. Prahy číslo 2536 ze dne 20. 10. 2015 bylo schváleno zapojení hl. m. Prahy do pilotního projektu revitalizace pražských sídlišť a byl odsouhlasen výběr vnitrobloku při ulici Vybíralova na sídlišti Černý Most pro realizaci pilotního projektu.

 

PODZIM 2015 – ZIMA 2016
Zahájení realizace projektu.

PŘEDNÁŠKA S DISKUZÍ O POČÁTCÍCH A VÝVOJI SÍDLIŠTĚ s Janou Pavlovou, kunsthistoričkou a autorkou vznikající knihy o sídlišti Černý Most se uskutečnila 24. září 2015 v amfiteátru před ZŠ Vybíralova.

Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25
Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25

 

 

1. října 2015 se konalo historicky první SETKÁNÍ STAROUSEDLÍKŮ Vybíralky. U kávy a čaje si místní vyprávěli své zážitky a o tom, jak se jim na sídlišti žilo a žije. Archivní materiály a fotografie byly použity na výstavě o historii vnitrobloku Vybíralka 25.

Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25

 

BŘEZEN – ŘÍJEN 2016
V této fázi se uskutečnila série čtyř plánovacích setkání se širokou veřejností na téma doprava, volný čas, krajina a zeleň. Dále pak zjišťování potřeb obyvatel formou hloubkových rozhovorů, dotazníkových šetření a konzultací s předsedy SVJ a v neposlední řadě monitoring pohybu a vlastní terénní šetření.

PRVNÍ PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ, které otevřelo diskuzi, kam by měla Vybíralka dále směřovat, se uskutečnilo v úterý 22. března 2016 v komunitním centru Plechárna. Setkání předcházela vernisáž výstavy Vybíralka 25 – příběh sídliště.

DRUHÉ PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ nad modelem a mapou Vybíralky, jehož součástí byla i „plánovací“ vycházka, se odehrálo 20. dubna 2016 na Plechárně. Hlavní tématem bylo využití veřejného prostoru, volný čas a kultura.

U TŘETÍHO PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ nad modelem a mapou Vybíralky se zájemci sešli 4. května 2016. Tentokrát se diskutovalo na téma zeleň, správa a údržba veřejných prostranství:

1) Jakou funkci má mít zeleň na sídlišti a konkrétně na Vybíralce a okolí? Plní tuto funkci dnes? Jaké jiné funkce by zeleň a zelené povrchy mohly plnit do budoucna?
Například: zadržování vody, vytváření příjemnějšího mikroklimatu, bariéra hluku, rekreační funkce, podpora druhové rozmanitosti ruku v ruce s příjemnějším prostředím pro lidi
2) Zpevněné plochy a jejich údržba chodníky, parkovací stání, rekreační plochy (louky, zelené plácky, apod.), prostupy, apod.
3) Estetická hodnota stávající zeleně a možné úpravy
4) Stromy a keře na sídlišti– stávající stav a strategie do budoucna ve vztahu k bodům výše

ZÁVĚREČNÉ A SHRNUJÍCÍ PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ se uskutečnilo zároveň s dernisáží výstavy 25. května 2016 na Plechárně. Vedle zástupců MČ Praha 14, příspěvkové organizace Praha 14 kulturní a obyvatel z okolního sídliště na akci dorazili i odborníci z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který za projektem primárně stojí. Vzhledem k významnosti setkání přijali pozvání i političtí představitelé Magistrátu hl. m. Prahy – radní Ing. Radek Lacko, náměstkyně Mgr. Petra Kolínská a primátorka Adriana Krnáčová.

Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25
Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25

KVĚTEN 2017
Schválení příslušných Plánu revitalizace Radou hl. m. Praha a Radou městské části Praha 14.

PODZIM 2017 – LÉTO 2018
Příprava projektů dle Plánu revitalizace.