Měňte s námi Prahu 14

Pravidla 4. ročníku


Než začnete detailně studovat pravidla, je důležité zjistit, zda pozemek či stavba, kterých se dotýká zamýšlený projekt, je v kompetenci MČ Praha 14 (tedy zda se jedná o majetek ve svěřené správě MČ, se kterým MČ může hospodařit nebo majetek hl. m. Prahy). K tomu může pomoct majetkoprávní mapa. Zkuste si rovněž vytvořit orientační rozpočet. Své projekty předem diskutujte s lidmi ze svého okolí a získejte jejich podporu.

 

ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU:

Pro 4. ročník participativního rozpočtu bude z rozpočtu MČ Praha 14 vyčleněna částka 5 mil. Kč, která bude rozdělena na dvě skupiny projektů:

 • Velké projekty, jejichž předpokládané výdaje na realizaci budou mezi 300 tis. a 2,5 mil. Kč a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. výdaje na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat, či výdaje na následnou údržbu). Celková částka určená pro velké projekty činí 4 mil. Kč včetně DPH.
 • Malé projekty, jejichž předpokládané výdaje na realizaci budou mezi 50 tis. a 300 tis. Kč a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. výdaje na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat, či výdaje na následnou údržbu). Celková částka pro malé projekty činí 1 mil. Kč včetně DPH.

 

 

JAKÁ JE ROLE OBČANA NAVRHOVATELE?

Občan – navrhovatel je jednou z klíčových rolí celého procesu. Je žádoucí, aby tito navrhovatelé aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad plní roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých projektů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic.

 

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ PROJEKTU:

Plné znění pravidel k vytištění

Povinná kritéria pro zařazení projektu do hlasování:

 • Projekt musí být realizován na území MČ Praha 14.
 • Projekt musí být v souladu s Územním plánem HMP, Metropolitním Plánem Prahy, Strategickým plánem rozvoje MČ P14 pro období 2015 – 2025, Plánem rozvoje globální odpovědnosti a klimatickým plánem MČ P14,  případně dalšími strategickými dokumenty MČ a hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) a s plánovanými akcemi MČ.
 • Projekt se může týkat pouze majetku ve vlastnictví HMP, ve svěřené správě MČ (resp. postačí, pokud má MČ požádáno o jeho svěření), který je přístupný každému bez omezení – tedy slouží obecnému užívání. Majetek HMP, který není ve svěřené správě MČ, ani o něj nemá MČ požádáno, smí být využit pouze za podmínky, že v průběhu analýzy proveditelnosti bude ze strany HMP vydán předběžný souhlas s výpůjčkou, o souhlas bude žádat MČ v rámci analýzy proveditelnosti. K ověření majetkoprávních vztahů může pomoci majetkoprávní mapa.
 • Projekt může být realizován pouze na veřejně dostupných místech (budovy, prostranství, školní pozemky/zahrady).
 • Finanční prostředky nelze využít na:
  – projekty propagující subjekty komerčního či politického charakteru a produkty, služby nebo činnosti takových subjektů;
  – projekty zaměřené na realizaci dětských hřišť pro věkovou kategorii 3-6 let;
  – pořádání společenských, kulturních, sportovních a dalších volnočasových akcí; pro podání projektů zaměřených na pořádání společenských, kulturních, sportovních a dalších volnočasových akcí jsou určeny dotační programy MČ Praha 14.
 • Výdaje nepřesáhnou limit 300 tis. Kč vč. DPH (u malého projektu) a 2,5 mil. Kč vč. DPH (u velkého projektu).
 • Výdaje na zpracování projektové dokumentace jsou součástí rozpočtu projektu, nemohou však ale být jeho jedinou položkou.
 • V rozpočtu projektu musí být také zahrnuty výdaje na údržbu po dobu následujících 4 let po ukončení realizace projektu.
 • Projekt musí být realizovatelný do konce roku 2025.

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTU:

Projekt Čtrnáctka podle vás je určen všem fyzickým osobám bydlícím či pracujícím na území MČ Praha 14, nemusí zde však mít trvalý pobyt. Podmínkou pro přijetí VELKÉHO PROJEKTU je nutná podpora alespoň 4 “garantů“ a pro přijetí „MALÉHO PROJEKTU“ podpora alespoň „3 garantů“ , kteří poskytnutím kontaktních údajů vyjádří svůj souhlas se zařazením projektu k dalším krokům v rámci procesu (projednání, hlasování, aj.).

Navrhovatel/ka: Fyzická osoba starší 15 let (u osoby mladší 18 let je nutné doložit souhlas zákonného zástupce).
Garant: Obyvatel Prahy 14 starší 15 let (u osoby mladší 18 let je nutné doložit souhlas zákonného zástupce). Úkolem garanta projektu je mimo jiné aktivní propagace projektu v místě jeho budoucí realizace.

Projekt musí obsahovat všechny níže uvedené náležitosti:

 • název projektu
 • osobní údaje navrhovatele a garantů ve formátu – jméno a příjmení, rok narození, adresa trvalého pobytu (u garantů adresa bydliště), korespondenční adresa, pokud se liší od trvalého pobytu navrhovatele, podpis
 • uvedení lokality, ve které má k realizaci dojit (parcelní číslo pozemku nebo zakreslení v mapce)
 • stručné shrnutí projektu do 500 znaků, které bude sloužit jako podklad pro prezentaci na webu a v mediích
 • popis projektu: odůvodnění předkládaného projektu (jaký problém by byl realizací vyřešen, cílová skupina – koho a kolika uživatelů se týká, jaké aktivity v projektu budou realizovány)
 • fotodokumentace stávajícího stavu
 • očekávanou finanční náročnost (předběžný položkový rozpočet včetně odhadovaných výdajů na údržbu)

Vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické podklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

Elektronické podání projektu bude možné prostřednictvím formuláře (zasílejte na email: Renata.Srbova@praha14.cz). v listinné podobě bude návrh doručen poštou nebo osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 14 (dále jen „ÚMČ“), Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, v uzavřené obálce s označením „Projekt: Čtrnáctka podle vás“. Při podání návrhu poštou bude rozhodující datum přijetí podatelnou ÚMČ.

LHŮTY A TERMÍNY 4. ROČNÍKU:

Podání projektu: od 1. května do 30. srpna 2023.
Vyhodnocení projektu Úřadem městské časti Praha 14:

 • Pro posuzování realizovatelnosti projektů je v harmonogramu vyčleněno období od 1. května do 30. září 2023.
 • Všechny projekty, které prošly formální kontrolou, budou vyvěšeny na webu projektu.

Ostatní klíčové termíny (např. začátek a konec hlasování, vyhlášení výsledků apod.) budou včas uvedeny na webu projektu. Nedodržení termínů ze strany ÚMČ není penalizováno. Nedodržení součinnosti navrhovatele / garanta s ÚMČ může vést k vyřazení projektu.

 

HLASOVÁNÍ:

Hlasovat o návrzích projektů může fyzická osoba bydlící či pracující na území MČ, která dosáhla 15 let věku. Hlasovat je možné pouze elektronicky. Pro hlasování o projektech bude použita online aplikace vytvořená společností IFD 21. Aplikace umožní hlasujícím jednotlivým návrhům udílet pozitivní, nebo negativní hlas. Hlasující bude mít rovněž více hlasů (v závislosti na celkovém počtu projektů). Pro jedno hlasování bude vyžadována autorizace pomocí SMS zprávy. Hlasující tedy musí disponovat potřebným zařízením (zpravidla mobilním telefonem). Každý hlasující může hlasovat pouze jednou. Jakékoliv porušení pravidel hlasování má za následek vyloučení hlasů a jejich nezapočítání do celkových výsledků. Návrh, který získá více jak 5 % negativních hlasů z celkového počtu odevzdaných hlasů, nebude realizován z důvodu vysoké kontroverze. Pořadí vítězných návrhů bude stanoveno na základě součtu všech udělených hlasů. Realizovány budou návrhy, jejichž celkový součet předpokládaných nákladů nepřekročí částku 1 milion Kč včetně DPH u malých projektů, 4 miliony Kč včetně DPH u velkých projektů.

Koordinátorka projektu participativního rozpočtu:
Renata Srbová
E-mail: Renata.Srbova@praha14.cz
Tel.: + 420 225 295 495
Lucie Hlavačková
E-mail: Lucie.Hlavackova@praha14.cz
Tel.: + 420 225 295 602, + 420 606 781 002