ÚMČ P14

Informace o povinném subjektu

201Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace
1. Oficiální
název
Městská
část Praha 14, se sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
2. Důvod
a způsob založení
Vznik
MČ Praha 14 a podmínky její činnosti
3. Organizační
struktura
Organizační struktura Úřadu MČ Praha 14
Oblasti působnosti členů Rady MČ Praha 14
Seznam odborů Úřadu MČ Praha 14
Organizace zřízené MČ Praha 14
4. Kontaktní
spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Úřad MČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073
Praha 9 – Černý Most
198 21
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Úřad MČ Praha 14 sídlí ve 2 budovách:
Bratří Venclíků 1073, Praha 9
Bratří Venclíků 1072, Praha 9
4.3 Úřední hodiny úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla ústředna tel.: 281005111, 225295111
přímé volání: 281005+linka, 225295+linka
seznam pracovníků úřadu
4.5 Čísla faxu fax podatelna: 281912861
fax sekretariát starosty: 281912855
fax zástupci starosty: 281005380
4.6 Adresa internetové stránky www.www.praha14.cz
4.7 Adresa e-podatelny posta@praha14.cz (pouze pro zásilky opatřené el. podpisem)
4.8 Další elektronické adresy Informační kancelář:
informace@praha14.cz
podatelna@praha14.cz (pouze pro zásilky bez elektronického podpisu)
5. Případné
platby
Příjmový
účet Úřadu MČ Praha 14: PPF banka, Praha 1, č.ú.: 19-9800050998/6000
6. IČ:
00231312
7. DIČ DIČ: CZ00231312
8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů Úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacím (QI 42-02-04)
Koncepce kvality MČ P14

Příručka kvality MČ P14
8.2 Rozpočet
v tomto a předchozím roce
Rozpočet
MČ Praha 14
9. Žádost
o informace
Postup při podávání žádosti
o informace
10. Příjem
žádostí a dalších podání
Postup
při vyřizování stížností, oznámení a podnětů
11. Opravné
prostředky
Odvolání
proti rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím (Inf Z)
12. Formuláře QF 42-02-04-01: Žádost o poskytnutí informace fyzická osoba
QF 42-02-04-02: Žádost o poskytnutí informace právnická osoba
Další formuláře jsou k dispozici vždy u příslušné životní situace.
13. Návody
pro řešení situací
Životní situace
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní přepisy
15 Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
Pořizování kopií v rámci správního řízení a z úřední spisové dokumentace vedené podle zvláštních právních předpisů na Úřadě městské části Praha 14 (výňatek ze směrnice QI 42-02-04)
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16 Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
17. Výroční
zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
2020 Žádosti o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím za rok 2020
2019 Výroční zpráva za rok 2019 Žádosti o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím za rok 2019
2018 Výroční zpráva za rok 2018 Žádosti o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím za rok 2018
2017 Výroční zpráva za rok 2017 Žádosti o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím za rok 2017
18. Informace o výsledcích kontrol podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Informace o výsledcích kontrol za rok 2014
Informace o výsledcích kontrol za rok 2015
Informace o výsledcích kontrol za rok 2016
Informace o výsledcích kontrol za rok 2017
Informace o výsledcích kontrol za rok 2018
Informace o výsledcích kontrol za rok 2019
19. Informace dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska.
Seznam žádostí evidovaných Odborem dopravy a ochrany prostředí ÚMČ Praha 14 ZDE.