ÚMČ P14

Informace o povinném subjektu

 

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace
1. Oficiální
název
Městská
část Praha 14, se sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
2. Důvod
a způsob založení
Vznik
MČ Praha 14 a podmínky její činnosti
3. Organizační
struktura
Organizační struktura ÚMČ P14
Oblasti působnosti členů Rady MČ Praha 14
Seznam odborů Úřadu MČ Praha 14
Organizace zřízené MČ Praha 14
Výbory ZMČ a Komise RMČ
4. Kontaktní
spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Úřad MČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073
Praha 9 – Černý Most
198 21
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Úřad MČ Praha 14 sídlí:
Bratří Venclíků 1073, Praha 9
Bratří Venclíků 1070, Praha 9
4.3 Úřední hodiny úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla ústředna tel.: 281005111, 225295111
přímé volání: 281005+linka, 225295+linka
seznam pracovníků úřadu
4.5 Číslo faxu fax podatelna: 225 295 861
4.6 Adresa internetové stránky www.www.praha14.cz
4.7 Adresa e-podatelny posta@praha14.cz (pouze pro zásilky opatřené el. podpisem)
4.8 Další elektronické adresy Informační kancelář:
informace@praha14.cz
podatelna@praha14.cz (pouze pro zásilky bez elektronického podpisu)
IDS: pmabtfa
5. Případné
platby
Příjmový
účet Úřadu MČ Praha 14: PPF banka, Praha 1, č.ú.: 19-9800050998/6000
6. IČ:
00231312
7. DIČ DIČ: CZ00231312
8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů Úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacím (QI 42-02_04)
Místní akční plán Praha 14 a Strategický plán rozvoje pro období 2015 až 2025
8.2 Rozpočet
v tomto a předchozím roce
Rozpočet
MČ Praha 14
9. Žádost
o informace
Postup při podávání žádosti
o informace
10. Příjem
žádostí a dalších podání
Postup
při vyřizování stížností, oznámení a podnětů
11. Opravné
prostředky
Odvolání proti rozhodnutí
12. Formuláře QF 42-02-04-01: Žádost o poskytnutí informace fyzická osoba
QF 42-02-04-02: Žádost o poskytnutí informace právnická osoba
Další formuláře jsou k dispozici vždy u příslušné životní situace.
13. Návody
pro řešení situací
Životní situace
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
14.2 Vydané právní přepisy Nejsou vydávány žádné právní předpisy.
15 Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
Pořizování kopií v rámci správního řízení a z úřední spisové dokumentace vedené podle zvláštních právních předpisů na Úřadě městské části Praha 14 (výňatek ze směrnice QI 42-02-04)
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Usnesení nadřízeného orgánu nebylo vydáno
16 Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv Úřad MČ neeviduje žádné licenční smlouvy
16.2 Výhradní licence Úřad MČ neposkytl žádné výhradní licence
17. Výroční
zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
2022 Žádosti o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím za rok 2022
2021 Výroční zpráva za rok 2021 Žádosti o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím za rok 2021
2020 Výroční zpráva za rok 2020 Žádosti o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím za rok 2020
2019 Výroční zpráva za rok 2019 Žádosti o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím za rok 2019
2018 Výroční zpráva za rok 2018 Žádosti o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím za rok 2018
2017 Výroční zpráva za rok 2017 Žádosti o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím za rok 2017
18. Informace o výsledcích kontrol podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Informace o výsledcích kontrol za rok 2014
Informace o výsledcích kontrol za rok 2015
Informace o výsledcích kontrol za rok 2016
Informace o výsledcích kontrol za rok 2017
Informace o výsledcích kontrol za rok 2018
Informace o výsledcích kontrol za rok 2019
Informace o výsledcích kontrol za rok 2020
Informace o výsledcích kontrol za rok 2021
19. Informace dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska.
Ke stažení Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí ÚMČ Praha 14.