Samospráva ÚMČ Praha 14

Registr smluv

V souvislosti s požadavkem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) na minimalizaci zpracování osobních údajů a s tím souvisejícím omezováním duplicity zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů, nebude nadále přístupná evidence smluv na webových stránkách městské části Praha 14 (dále jen „MČP14“).

K naplnění veřejného zájmu, resp. zejména kontroly transparentního nakládání s finančními prostředky veřejné správy, slouží registr smluv zřízený na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Protože evidence smluv na webových stránkách měla charakter převážně duplicitní, a měla tedy nadbytečnou povahu vůči zákonnému registru smluv, budou smlouvy nadále dostupné pouze v registru smluv za podmínek stanovených zákonem.

Smlouvy týkající se ÚMČ Praha 14 jsou evidovány pod naším IČ: 00231312