ÚMČ P14

Doprava v Praze 14

 

Vítejte na stránce věnované dopravě na území MČ Praha 14. Dočtete se zde informace o blokovém čištění, zimní údržbě komunikací či dopravní aktuality. Na stránce zveřejňujeme i užitečné odkazy týkající se evidence vozidel, STK či vyhledávání odtažených vozidel.

Parkování na místech pro invalidy

Jste-li vy nebo váš blízký držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, můžete parkovat na místech vyhrazených pro invalidy. Jde o parkovací místa vyznačena svislou dopravní značkou IP12 (vyhrazené parkoviště) se symbolem 225 (osoba na invalidním vozíku) a vodorovnou dopravní značkou V10f (vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou).

Podmínky pro povolování vyhrazených parkovišť pro invalidy

Vyhrazené parkovací místo pro osoby se sníženou možnosti pohybu a orientace se považuje ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů za jednu z forem zvláštního užívání pozemní komunikace. O zřízení takového rezervovaného stání si může na území Městské části Praha 14 požádat občan, který má v místě požadovaného vyhrazeného parkovacího stání trvalé bydliště.

Odbor dopravy Městské části Praha 14 a Policie ČR (Krajské ředitelství Policie HMP, Odbor služby dopravní policie, Kongresová 2, Praha 4) posoudí žádost z dopravního hlediska a podle doporučení Veřejného ochránce práv (č.j. KVOP-13275/2021) a následně rozhodnou o výsledku podle správního řádu do 30 dnů. Povolení k užívání parkovacího stání se vydává na dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, maximálně však na dobu 2 let s možností opětovného prodloužení doby platnosti. Na povolení parkovacího místa pro invalidy však není právní nárok, a to ani při doložení všech zákonem stanovených náležitostí. U každé žádosti se přihlíží k potřebě konkrétního žadatele, ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů a potřebnosti obecných parkovacích míst v požadované lokalitě.

Co je nutné doložit k žádosti:

 • občanský průkaz osoby zdravotně postižené (trvalý pobyt na území Městské části Praha 14)
 • průkaz ZTP nebo ZTP/P
 • průkaz pro označení vozidla O7 (parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou)
 • velký technický průkaz vozidla
 • řidičský průkaz (pokud nejste řidič vozidla, tak jej předloží osoba žijící ve společné domácnosti nebo pečující osoba)
 • doklad o lékařské prohlídce prokazující hendikep (max. stáří 30 dní)
 • kopie rozhodnutí úřadu práce o přiznání mimořádných výhod II. či III. stupně
 • návrh umístění parkovacího stání (plánek)
 • smlouva o nájmu vyhrazeného místa od Technické správy komunikací hl. m. Prahy (týká se jen komunikací ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy – informaci získáte na Odboru dopravy Městské části Praha 14)

Vyřízení žádosti o invalidní stání:

 • Bc. Petr Vomáčka (vedoucí odboru)
 • telefon: 225 295 327
 • email: petr.vomacka@praha14.cz
 • adresa: Bratří Venclíků 1072, 4. patro, dveře 403

Rozhodnutí se vydává za podmínek:

 • vyhrazené parkovací stání v místě bude vyznačeno svislým dopravním značením IP12 se symbolem 225 a RZ vozidla osoby zdravotně postižené podle odsouhlaseného situačního plánku, který je nedílnou součástí rozhodnutí Odboru dopravy Městské části Praha 14 a dopravní značení bude umístěno dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. (musí být zachován volný průchod 1,5 metru) a vodorovným dopravním značením V10f, která bude provedeno na náklady žadatele a bude v souladu se zákonem 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • rozměry parkovacího stání budou navrženy dle ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, v odůvodněných případech je možné prostorové uspořádání parkovacího stání přizpůsobit místním podmínkám
 • parkující vozidlo musí být po celou dobu stání na tomto vyhrazeném místě řádně a čitelně označeno parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
 • dopravní značení vyhrazeného parkovacího stání musí být pravidelně udržováno v úplném, čitelném (viditelnost nejméně 80 %) a čistém stavu v souladu s platnými právními předpisy
 • vyhrazené parkovací stání nesmí být přenecháno k užívání jiné osobě, nesmí být bez souhlasu Odboru dopravy Prahy 14 přemístěno, nesmí být použito k umisťování reklamy apod.
 • uživatel parkovacího stání neprodleně oznámí Odboru dopravy Městské části Praha 14 každou změnu, která by měla vliv na podmínky rozhodnutí a zároveň předloží veškeré potřebné doklady
 • po skončení zvláštního užívání předmětného parkovacího místa je uživatel povinen na své náklady uvést toto místo do původního stavu
 • nárok na vyhrazené parkovací stání na veřejném prostranství podle doporučení Veřejného ochránce práv s č.j. KVOP-13275/2021 nemá majitel garáže nebo vlastník pozemku, na kterém může parkovat.
 • správce komunikace může zrušit bezplatné užívání vyhrazeného stání bez udání důvodu nebo v případě že v předmětném prostoru, ve kterém je povoleno vyhrazené parkovací místo dojde z veřejného zájmu ke změně dopravního režimu či jiným okolnostem, které znemožní povolené vyhrazené parkovací stání zachovat, bude rozhodnutím Odboru dopravy Městské části Prahy 14 vyhrazené parkovací místo po předchozím upozornění přesunuto nebo zrušeno bez nároku na náhradu vzniklých nákladů žadatele
 • pokud trvají okolnosti, za kterých bylo povolení vydáno, může uživatel před uplynutím termínu platnosti vydaného povolení požádat o nové rozhodnutí, pokud však toto neučiní, vyhrazené parkovací místo zanikne a jeho vyznačení bude odstraněno bez nároku na náhradu vzniklých nákladů žadatele
 • silniční správní úřad si vyhrazuje právo neprodloužit povolení v případě, že bylo zjištěno, že uživatel toto vyhrazené parkovací místo užíval nedostatečně či v rozporu s podmínkami a je oprávněn kontrolovat trvalost užívání vyhrazeného parkovacího stání a čitelnost a úplnost dopravního značení

 

Provoz i údržbu veřejného osvětlení nebo správnou funkčnost hodin v metropoli má na starosti městská firma – Technologie hlavního města Prahy, a.s. (THMP). Pokud jsou tedy u vás nesvítící, rozbité nebo jinak poškozené lampy či hodiny, můžete tento problém jednoduše nahlásit některým z následujících způsobů:

 • Telefonem na bezplatné lince 800 404 060
 • Informaci s fotkou poslat e-mailem na poruchyvo@thmp.cz
 • Využít formulář na webu správce: www.thmp.cz

Při hlášení poruchy veřejného osvětlení na dispečink THMP je vhodné mít připraveny tyto informace:

 • Číslo lampy uvedené na identifikačním štítku na stožáru veřejného osvětlení (např. 008059). V případě většího počtu poruch pak i čísla u ostatních lamp. Pokud neznáte číslo lampy, je třeba uvést ulici a číslo popisné domu (to je to červené) v přímé blízkosti lampy. Případně nejbližší objekt identifikovatelný na mapě.
 • Typ poruchy – například: lampa nesvítí, bliká, chybí dvířka na sloupu, sloup se kácí a podobně.
 • Zajímavost na závěr: Číslo lampy (stožáru veřejného osvětlení) je unikátní a mají k němu v podstatě přístup i složky IZS (policie, hasiči i zdravotníci) a Odbory dopravy. Toho se dá například dobře využít v případě, že potřebujete přivolat pomoc a neznáte přesnou adresu. Podle čísla na sloupu lampy vás bezpečně a rychle najdou!