Samospráva ÚMČ Praha 14

Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 14

Je zpracován ve smyslu §§ 66 a 87/2 zák. č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o hl.m.Praze ).

O otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhodne zastupitelstvo městské části v případě potřeby v mezích zákona o hl.m. Praze.

celý text (pdf, 3487 KB)

 

Účinnost

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1.3.2013 na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 5/ZMČ/2013 ze dne 12.2.2013 a zároveň pozbývá účinnosti původní znění jednacího řádu schváleného usnesením č. 53/ZMČ/2011 ze dne 20.12.2011.

V Praze dne 21. 2. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14