ÚMČ P14

Ochrana osobních údajů

Na této stránce naleznete informace o zpracování vašich osobních údajů Městskou částí Praha 14, IČ: 00231312, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, emailová adresa podatelna@praha14.cz, datová schránka: pmabtfa, tel.: 281 005 111 („Správce“).

Správce odpovídá za ochranu osobních údajů v souladu s platnou národní legislativou a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – „Nařízení“). Zástupcem Správce pro oblast osobních údajů, zpracovávaných v podmínkách agendy Úřadu městské části Praha 14, je Ing. Luděk Lisý, tajemník Úřadu Městské části Praha 14, e-mail: Ludek.Lisy@praha14.cz, tel.: 225 295 202, 281 005 202.

Správce zpracovává vaše osobní údaje na základě následujících důvodů, a to:

a) souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b) nezbytnost pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů;
c) nezbytnost pro plnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje;
d) nezbytnost pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
e) nezbytnost pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce;
f) nezbytnost pro ochranu oprávněných zájmů Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Osobní údaje zpracovávané dle předchozího odstavce zahrnují i údaje poskytnuté prostřednictvím formulářů, dotazníků, čestných prohlášení, údajů vedených ve správních spisech či v rámci vzájemné komunikace se Správcem.

Osobní údaje zpracovávané Správcem budou zpravidla zpracovávány na základě právního důvodu podle výše uvedeného bodu e), tj. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce. Správce výslovně upozorňuje, že k takovémuto zpracování osobních údajů není zapotřebí souhlas subjektu.

Pro případ, že pro zpracování vašich osobních údajů Správce potřebuje souhlas, je povinen takovýto souhlas získat, přičemž tento musí být svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem vaší vůle ve formě prohlášení či jiného zjevného potvrzení, kterým dáváte svolení ke zpracování svých osobních údajů. Takto vámi udělený souhlas lze kdykoliv bez udání důvodu odvolat, avšak odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Správce může získat a dále zpracovávat vaše osobní údaje taktéž prostřednictvím veřejných rejstříků či v rámci spolupráce s dalšími orgány veřejné moci, a to v rámci své činnosti. V případě, že Správce zpracovává takovéto osobní údaje, je tato skutečnost zanesena v „Seznamu agend“, který obsahuje procesy zpracování osobních údajů u Správce. Seznam agend je dostupný na internetových stránkách http://192.168.1.166/predpisy. V rozsahu vyplývajícím z právních předpisů, uvedených v Seznamu agend, je subjekt údajů povinen své osobní údaje poskytnout.

Správce může získat a dále zpracovávat váš audiovizuální záznam z bezpečnostních kamer umístěných v prostorách Správce a dále v prostorách Komunitního centra Kardašovská. Správce uvádí, že audiovizuální záznamy jsou pořizovány za účelem bezpečnosti a zvýšení ochrany osob pohybujících se v prostorách Správce a Komunitního centra Kardašovská. Na prostory, ve kterých je pořizován váš audiovizuální záznam, budete upozorněni pomocí piktogramů, které jsou umístěny v prostorách snímanými kamerami. Správce zpracovává váš audiovizuální záznam po dobu 7 dní a následně dochází k jeho smazání.

Vaše osobní údaje budou Správcem zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě a Správce tyto vaše osobní údaje může zpracovávat manuálně či automatizovaným způsobem. Vaše identifikační a jiné osobní údaje budou vedeny v informačních systémech Správce společně s veškerými dalšími údaji a informacemi o vaší osobě, které Správci poskytnete, nebo které Správce získá od třetích osob nebo z vlastní činnosti.

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně, a to jak vlastními silami, tak prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam bude poskytnut na vyžádání u Správce.

Osoby nakládající s osobními údaji a subjekt údajů:

a) správcem subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů nebo kterému povinnost zpracovávat osobní údaje ukládají platné a účinné právní  předpisy; za Správce se považuje Městská část Praha 14;
b) zpracovatelem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce;
c) subjektem údajů identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba (nikoliv osoba právnická – společnost nebo organizace);
d) příjemcem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli (s výjimkou orgánů veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje na základě platných a účinných právních předpisů).


Osobní údaje
:

e) osobním údajem veškeré informace o fyzické osobě (subjekt údajů), kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, datum narození, identifikační číslo, adresné a kontaktní údaje, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby; za osobní údaje se považují i data, která se sama o sobě netýkají fyzické osoby, ale ve spojení s jinými informacemi by již bylo možné tato data přiřadit (i jen potenciálně) ke konkrétní fyzické osobě (např. barva a značka osobního vozidla, jako údaje týkající se věci, která sama o sobě nesouvisí s fyzickou osobou);
f) zvláštní kategorií osobních údajů osobní údaj vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby; zvláštní ochrany požívají údaje týkající se odsouzení za trestné činy;
g) biometrickými údaji osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje;
h) anonymním údajem takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů – nejedná se tedy o osobní údaj.

Zpracování osobních údajů:

i) zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, ale i výmaz nebo zničení;
j) shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování;
k) uchováváním osobních údajů udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat;
l) likvidací osobních údajů fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo trvalé vyloučení z dalších zpracování; formou likvidace osobních údajů je i anonymizace;
m) anonymizací činnost, při které dojde k trvalému smazání či rozpojení identifikátorů, pomocí kterých je možné ztotožnit konkrétní fyzickou osobu;
n) pseudonymizací zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě; po opětovném přiřazení dodatečných informací je možné konkrétní fyzickou osobu opětovně identifikovat;
o) profilováním jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se např. jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu apod.

S některými druhy zpracování osobních údajů nedílně souvisí předávání vašich osobních údajů v rozsahu identifikačních údajů spolupracujícím příjemcům. Převážně se bude jednat o další orgány veřejné moci (např.: ministerstva, soudy, orgány činné v trestním řízení atd.). Informace o předávání a dalším zpracování vašich osobních údajů jsou blíže uvedeny v dokumentu Seznam agend, který obsahuje procesy zpracování osobních údajů u Správce.

Osobní údaje mohou být Správcem uchovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování, resp. po dobu uvedenou v Seznamu agend Správce. Po uplynutí této doby bude v souladu s Nařízením provedena likvidace osobních údajů. Doba uchovávání údajů je dána platnou právní úpravou a skartačním řádem Správce.

V případě, že Správce zpracovává osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu, budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání souhlasu či do písemného odvolání souhlasu. Souhlas je možné kdykoli odvolat, a to písemným oznámením odvolání souhlasu adresovaným Správci.

Pro výkon kompetencí vyplývajících z právních předpisů uvedených v Seznamu agend je správce oprávněn získávat osobní údaje subjektů údajů ze základních registrů podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a dalších veřejných i neveřejných registrů.

V souladu se ZOOÚ a Nařízením máte právo požadovat od Správce:

  • přístup k vašim osobním údajům;
  • opravu nesprávných osobních údajů;
  • výmaz vašich osobních údajů;
  • omezení na zpracování vašich osobních údajů;
  • uplatnit své právo na přenositelnost údajů;
  • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Kromě toho máte právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, pokud se budete domnívat, že došlo k porušení zásad zpracování vašich osobních údajů.

Veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů směřujte prosím na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno:                              Mgr. Robin Lédl
E-mailová adresa:           robin.ledl@praha14.cz
Telefonní číslo:                225 295 211
Poštovní adresa:             Úřad městské části Praha 14, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

Zveřejnění evidencí osobních údajů vyplývá z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, resp. GDPR).

SEZNAM AGEND ZPRACOVÁVANÝCH ODBOREM KANCELÁŘE STAROSTY
SEZNAM AGEND ZPRACOVÁVANÝCH ODBOREM PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ
SEZNAM AGEND ZPRACOVÁVANÝCH ODBOREM VÝSTAVBY

 

ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

AGENDA ÚČEL ZPRACOVÁNÍ; POSTAVENÍ ÚŘADU (KDE JE UVEDENO) KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ KATEGORIE PŘÍJEMCŮ ÚDAJŮ DOBA UCHOVÁNÍ
Evidence spisů stížností plnění povinností dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a dalších souvisejících předpisů adresní a identifikační údaje stěžovatel MHMP, PČR, ČOI, HS, kompetentní orgány 5 let
Seznam členů volebních komisí plnění povinností dle volebních zákonů adresní a identifikační údaje členové komise 5 let
Evidence spisů dle § 106 INFZ plnění povinností dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím adresní a identifikační údaje žadatelé ÚMČ Praha 14 5 let
Evidence smluv o praxi studentů plnění povinností dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších souvisejících předpisů adresní a identifikační údaje studenti 5 let
Evidence funkcionářů plnění povinností dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů adresní a identifikační údaje funkcionáři Ministerstvo spravedlnosti ČR 5 let
Evidence výběrových řízení plnění povinností dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, a dalších souvisejících předpisů adresní a identifikační údaje úředníci 5 let
Evidence interních kontrol plnění povinností dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, a dalších souvisejících předpisů adresní a identifikační údaje subjekty kontroly 5 let
Evidence žádostí výpisů z rejstříku trestů plnění povinností dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy adresní a identifikační údaje 6 let
Evidence žádostí o výpis z evidence práv v KN plnění povinností dle zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon adresní a identifikační údaje žadatelé, osobní údaje z KN 5 let
Evidence vstupů do databáze CzechPOINTu plnění povinností dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy adresní a identifikační údaje žadatelé, osobní údaje z CzechPOINT, osobní údaje z KN 5 let
Evidence státního občanství plnění povinností dle zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky; POSTAVENÍ ÚŘADU: SPRÁVCE adresní a identifikační údaje občané MČ Praha 14 MVČR, MZV, ZÚ 75 let
Evidence narození plnění povinností dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení adresní a identifikační údaje občané MČ Praha 14 MVČR, MZV, ZÚ, MHMP (archiv) 100 let
Evidence manželství plnění povinností dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení adresní a identifikační údaje občané MČ Praha 14 MVČR, MZV, ZÚ, MHMP (archiv) 75 let
Evidence úmrtí plnění povinností dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení adresní a identifikační údaje občané MČ Praha 14 MVČR, MZV, ZÚ, MHMP (archiv) 75 let
Evidence změn jména a příjmení plnění povinností dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení adresní a identifikační údaje občané MČ Praha 14 MVČR, MZV, ZÚ, matriky 75 let
Evidence zvláštní matriky plnění povinností dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení; POSTAVENÍ ÚŘADU: ZPRACOVATEL adresní a identifikační údaje občané MČ Praha 14 Zvláštní matrika Brno 3 roky
Evidence určení otcovství plnění povinností dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení adresní a identifikační údaje účastníci řízení matriky 10 let
Osobní spisy zaměstnanců plnění povinností dle zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů adresní a identifikační údaje zaměstnanci 50 let
Evidence dohod – DPP plnění povinností dle zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů adresní a identifikační údaje zaměstnanci 10 let
Evidence dohod – DPČ plnění povinností dle zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů adresní a identifikační údaje zaměstnanci 50 let
Evidence zastupitelů UF, NF plnění povinností dle zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, a dalších sociálně-právních předpisů adresní a identifikační údaje zastupitelé 50 let
Evidence členů OVK plnění povinností dle volebních zákonů adresní a identifikační údaje členové OVK 10 let
Evidence členů komise/výboru plnění povinností dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze adresní a identifikační údaje členové komisí/výborů 10 let
Evidence exekuce plnění povinností dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, zákoníku práce a dalších souvisejících předpisů adresní a identifikační údaje zaměstnanci, exekutoři FÚ, zdravotní pojišťovna, ČSSZ, celní správa 10 let
Přihlášení a odhlášení zaměstnanců, nahlášení nemocenské dovolené plnění povinností dle zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů adresní a identifikační údaje zaměstnanci zdravotní pojišťovna, ČSSZ 10 let
Evidence kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců plnění povinností dle zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů adresní a identifikační údaje zaměstnanci 10 let
Evidence periodických zdravotních prohlídek zaměstnanců plnění povinností dle zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů adresní, identifikační údaje a údaje o zdravotním stavu zaměstnanci 10 let
Evidence výběrových řízení plnění povinností dle zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů adresní a identifikační údaje účastníci výběrového řízení 4 roky
Evidence pojistných událostí plnění povinností dle zákona č. 131/2000 Sb., hl. m. Praze, a dalších souvisejících předpisů adresní a identifikační údaje poškozené osoby 15 let
Evidence zastupitelů organizace činnosti zastupitelstva adresní a identifikační údaje zastupitelé zveřejnění usnesení a dalších materiálů na webových stránkách MČ Prahy 14 po dobu volebního období
Evidence členů výborů a komisí organizace činnosti komisí adresní a identifikační údaje členové výborů a komisí po dobu volebního období
Evidence jubilantů zasílání blahopřání k významným životním výročím a splnění povinností dle zákona č. 128/2002 Sb., o obcích adresní a identifikační údaje občané MČ Praha 14 1 měsíc
Evidence v rámci vítání občánků vítání nových občánků Prahy 14 adresní a identifikační údaje občané MČ Praha 14 1 měsíc
Evidence audiovizuálních záznamů z jednání Zastupitelstva MČ P14 transparentnost, informování občanů MČP14 o činnosti MČP14 a Zastupitelstva MČP14 popisné údaje (audiovizuální záznam účastníků zasedání ZMČ), identifikační údaje (jméno, příjmení), pracovní zařazení členové Zastupitelstva MČP14, zaměstnanci ÚMČP14, veřejnost (zejm. občané MČP14)  veřejnost 2 roky

 

ODBOR OBČANSKOSPRÁVNÍ

AGENDA ÚČEL ZPRACOVÁNÍ; POSTAVENÍ ÚŘADU (KDE JE UVEDENO) KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ KATEGORIE PŘÍJEMCŮ ÚDAJŮ DOBA UCHOVÁNÍ
Evidence přestupků plnění povinností dle zákonů č. 250/2016 Sb., 251/2016 Sb., a dalších zákonů v oblasti přestupkového práva adresní a identifikační údaje účastníci řízení orgány veřejné moci na vyžádání, účastníci řízení 5 let
Evidence obyvatel plnění povinností dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel; POSTAVENÍ ÚŘADU: ZPRACOVATEL adresní a identifikační údaje občané MČ Praha 14 MVČR 75 let po úmrtí občana nebo po prohlášení osoby za mrtvou
Přihlašování k trvalému pobytu plnění povinností dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel adresní a identifikační údaje občané MČ Praha 14 matriky 75 let po úmrtí občana nebo po prohlášení osoby za mrtvou v elektronické podobě, 50 let v listinné podobě
Evidence vydaných občanských průkazů plnění povinností dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech adresní a identifikační údaje držitelé občanského průkazu 15 let po skončení platnosti občanského průkazu
Evidence vydaných cestovních dokladů plnění povinností dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech adresní a identifikační údaje držitelé cestovního pasu 15 let po skončení platnosti cestovního dokladu
Elektronická spisová služba plnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě adresní a identifikační údaje žadatelé 10 let
Evidence ověřovací knihy plnění povinností dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování adresní a identifikační údaje žadatelé 10 let po uzavření ověřovací knihy

 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

AGENDA ÚČEL ZPRACOVÁNÍ; POSTAVENÍ ÚŘADU (KDE JE UVEDENO) KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ KATEGORIE PŘÍJEMCŮ ÚDAJŮ DOBA UCHOVÁNÍ
Evidence smluv a objednávek plnění povinností dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv adresní a identifikační údaje dodavatelé Registr smluv 10 let po platnosti smlouvy
Evidence faktur zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy adresní a identifikační údaje dodavatelé/plátci 10 let
Evidence veřejných zakázek mimo EZAK zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy adresní a identifikační údaje dodavatelé 10 let
Evidence odvozu nebezpečného odpadu plnění povinností dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech adresní a identifikační údaje účastníci řízení 10 let
Evidence agendy ZPF plnění povinností dle zákona č. 334/1992 Sb., o zemědělském půdním fondu; POSTAVENÍ ÚŘADU: ZPRACOVATEL adresní a identifikační údaje účatníci řízení MŽP, MHMP 15 let
Evidence kontrol – odpady plnění povinností dle zákona č. 334/1992 Sb., o zemědělském půdním fondu adresní a identifikační údaje kontrolované subjekty 5 let
Evidence agendy ochrany přírody a krajiny plnění povinností dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny adresní a identifikační údaje účastníci řízení 10 let
Evidence agendy ochrany zvířat plnění povinností dle zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání adresní a identifikační údaje účastníci řízení 5 let
Agenda loveckých lístků plnění povinností dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti; POSTAVENÍ ÚŘADU: ZPRACOVATEL adresní a identifikační údaje žadatelé, ROB MZ 15 let
Agenda rybářských lístků plnění povinností dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství; POSTAVENÍ ÚŘADU: ZPRACOVATEL adresní a identifikační údaje žadatelé a držitelé rybářských lístků MZ 15 let
Evidence agendy Armády spásy výkon charitativní činnosti; POSTAVENÍ ÚŘADU: ZPRACOVATEL adresní a identifikační údaje příjemci a poskytovatelé pomoci Armáda spásy 5 let
Evidence veřejné služby plnění povinností dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; POSTAVENÍ ÚŘADU: ZPRACOVATEL adresní a identifikační údaje žadatelé ÚP 5 let
Evidence záborů veřejného prostranství plnění povinností dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. Magistrátu hl. m. Prahy, zákona o obcích a dalších souvisejících předpisů adresní a identifikační údaje žadatelé, ROB 5 let
Evidence podnětů výkon svěřené kompetence adresní a identifikační údaje navrhovatelé 5 let
Evidence koordinovaných stanovisek výkon svěřené kompetence adresní a identifikační údaje účastníci řízení 5 let
Evidence výkonu alternativních trestů plnění povinností dle zákona č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě a dalších souvisejících předpisů adresní a identifikační údaje odsouzení 10 let

ODBOR DOPRAVY

AGENDA ÚČEL ZPRACOVÁNÍ; POSTAVENÍ ÚŘADU (KDE JE UVEDENO) KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ KATEGORIE PŘÍJEMCŮ ÚDAJŮ DOBA UCHOVÁNÍ
Evidence smluv a objednávek plnění povinností dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv adresní a identifikační údaje dodavatelé Registr smluv 10 let po platnosti smlouvy
Evidence faktur zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy adresní a identifikační údaje dodavatelé/plátci 10 let
Evidence veřejných zakázek mimo EZAK zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy adresní a identifikační údaje dodavatelé 10 let
Činnost silničního správního úřadu plnění povinností dle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a dalších souvisejících předpisů adresní a identifikační údaje účastníci řízení, ROB účastníci, Policie ČR 5 let
Stanovení přechodné a místní úpravy na pozemních komunikacích plnění povinností dle zákona č. 360/2001 Sb., o silničním provozu adresní a identifikační údaje účastníci řízení, ROB žadatel, vlastník komunikace – OSM, TSK, Policie ČR, ÚD, zhotovitel 5 let
Evidence podnětů výkon svěřené kompetence adresní a identifikační údaje navrhovatelé 5 let
Evidence koordinovaných stanovisek výkon svěřené kompetence adresní a identifikační údaje účastníci řízení 5 let

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

AGENDA ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ KATEGORIE PŘÍJEMCŮ ÚDAJŮ DOBA UCHOVÁNÍ
Evidence osob s trvalým pobytem na adrese Úřadu městské části Praha 14 plnění povinností dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel adresní a identifikační údaje občané MČ Praha 14 PČR, OVM 3 roky
Evidence smluv o nájmech hr. míst plnění závazků ze smluv adresní a identifikační údaje smluvní strana po dobu trvání hřbitova
Evidence doručené pošty plnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě adresní a identifikační údaje odesílatelé pošty dle skartační lhůty podle povahy podání
Evidence – datová schránka plnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a zákona č. 303/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů adresní a identifikační údaje odesílatelé datových zpráv dle skartační lhůty podle povahy podání
Evidence – email plnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě adresní a identifikační údaje odesílatelé datových zpráv dle skartační lhůty podle povahy podání
Evidence účetních dokladů plnění závazků ze smlouvy adresní a identifikační údaje dodavatelé/plátci 10 let
Evidence spisového materiálu – ukládání, vyřazování a zapůjčování spisů plnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě adresní a identifikační údaje účastníci řízení dle skartační lhůty podle povahy podání
Evidence smluv a objednávek plnění povinností dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a splnění závazků ze smluv adresní a identifikační údaje dodavatelé (případně jejich zaměstnanci) Registr smluv po dobu trvání smluvního závazku a 10 let poté
Evidence absolvování školení BOZP a požární ochrany plnění povinností dle zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů adresní a identifikační údaje zaměstnanci 10 let

 

ODBOR INVESTIČNÍ

AGENDA ÚČEL ZPRACOVÁNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ KATEGORIE PŘÍJEMCŮ ÚDAJŮ DOBA UCHOVÁNÍ
Zadávání veřejných zakázek plnění povinností dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze adresní a identifikační údaje dodavatelé (případně jejich zaměstnanci) 10 let
Evidence výpisů z Evidence skutečných majitelů plnění povinností dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze adresní a identifikační údaje skuteční majitelé 10 let
Evidence smlouvy o dílo/objednávky plnění povinností dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a splnění závazků ze smluv adresní a identifikační údaje smluvní strana Registr smluv po dobu trvání smluvního závazku a 10 let poté
Evidence materiálů předkládaných do Grémia starosty, do Rady, Zastupitelstva MČ Praha 14 plnění povinností dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze adresní a identifikační údaje dle povahy předkládaných materiálů dle spisového řádu
Evidence doručené a odeslané pošty plnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě adresní a identifikační údaje odesílatelé/příjemci pošty 3 roky
Evidence účetních dokladů plnění závazků ze smlouvy adresní a identifikační údaje dodavatelé/plátci dle spisového a skartačního řádu

 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

AGENDA ÚČEL ZPRACOVÁNÍ; POSTAVENÍ ÚŘADU (KDE JE UVEDENO) KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ KATEGORIE PŘÍJEMCŮ ÚDAJŮ DOBA UCHOVÁNÍ
Agenda ohrožených dětí a evidence dětí, kdy OSPOD 14 byla ustanovena opatrovníkem nebo poručníkem plnění povinností dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí adresní a identifikační údaje děti, zákonní zástupci, další 3. osoby OVM, Organizace, které mají pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dítěte po dobu trvání zákonného důvodu, obvykle 10 let
Případová konference plnění povinností dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí adresní a identifikační údaje a citlivé údaje dítěte a zákonných zástupců a případně i dalších osob spjatých s řešeným případem (zpravidla další příbuzné osoby dítěte) dítě, zákonní zástupci a případně i další osoby dle informací uvedených ve spisu pro potřeby řešení případu členy případové konference, identifikační údaje členů případové konference 10 let
Evidence osob omezených ve svéprávnosti, kdy MČ Praha 14 byla ustanovena jejich opatrovníkem plnění povinností dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších souvisejících předpisů adresní a identifikační údaje osoby omezené na svéprávnosti OVM po dobu trvání zákonného důvodu, obvykle 5 let
Evidence klientů, kterým je poskytována sociální práce plnění povinností dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákona č. 262/2006 108/2006 Sb., o sociálních službách souvisejících předpisů adresní a identifikační údaje osoby vykonávají sociální práce OMV po dobu trvání zákonného důvodu, obvykle 10 let
Evidence dlužníků z titulu neuhrazeného nájemného v bytech ve správě MČ Prahy 14 plnění závazků ze smluv adresní a identifikační údaje dlužníci po dobu trvání účelu, a následně po dobu 10 let
Evidence vydaných speciálních označení č. 07 – parkovací průkazy plnění povinností dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a dalších souvisejících předpisů adresní a identifikační údaje držitelé průkazů ČSSZ 5 let
Evidence zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění vedení evidence příjemců dávek důchodového pojištění adresní a identifikační údaje příjemce dávek, žadatel 5 let
Evidence klientů v rámci projektu Terénní práce na Praze 14 vedení evidence klientů v rámci projektu Terénní práce na Praze 14 adresní a identifikační údaje účastníci projektu po dobu trvání projektu a následně 10 let
Evidence klientů právní poradny vedení evidence klientů právní poradny; POSTAVENÍ ÚŘADU: ZPRACOVATEL adresní a identifikační údaje klienti právní poradny právní poradna 5 let
Evidence účastníků projektu prevence kriminality vedení evidence účastníků projektu prevence kriminality adresní a identifikační údaje účastníci projektu po dobu realizace projektu
Program prevence nádorového onemocnění vedení evidence účastníků projektu prevence nádorového onemocnění adresní a identifikační údaje účastníci projektu 5 let po platnosti smlouvy
Projekt sociální bydlení pomoc občanům v tíživé sociální situaci; POSTAVENÍ ÚŘADU: ZPRACOVATEL adresní, identifikační údaje a citlivé osobní údaje (např.: údaje o zadlužení, zdravotním stavu, výši příjmů, nákladů na bydlení) účastníci projektu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce, OČTŘ, se souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje poskytnuty i věřitelům subjektu údajů dle nařízení Řídícího orgánu v rámci Operačních programů
Projekt integrace cizinců integrace cizinců v rámci městské části Prahy 14; POSTAVENÍ ÚŘADU: ZPRACOVATEL adresní, identifikační údaje a mzdové výkazy zaměstnance zaměstnanci základních škol jednotlivé základní školy 10 let
Dotační program – zaplacení osobního asistenta pomoc občanům v tíživé životní situaci adresní, identifikační údaje a zdravotní údaje žadatele, mzdové výkazy asistentů žadatel, asistent 10 let
Evidence studentů, kterým jsou v rámci stáže zapůjčovány spisy, pro potřeby studia poskytnutí podkladů pro vzdělávací účely (vždy se souhlasem zákonných zástupců dítěte) adresní, identifikační údaje a citlivé údaje dítě, zákonní zástupci a případně i další osoby dle informací uvedených ve spisu student na stáži 10 let
Evidence smluv a objednávek plnění povinností dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a plnění závazků ze smluv adresní a identifikační údaje dodavatelé Registr smluv 10 let po platnosti smlouvy

 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

AGENDA ÚČEL ZPRACOVÁNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ KATEGORIE PŘÍJEMCŮ ÚDAJŮ DOBA UCHOVÁNÍ
Evidence smluv a objednávek plnění povinností dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a plnění závazků ze smluv adresní a identifikační údaje dodavatelé Registr smluv, KN, MHMP 10 let po platnosti smlouvy
Evidence účetních dokladů k výdajům plnění závazků ze smluv adresní a identifikační údaje dodavatelé 10 let po platnosti smlouvy
Evidence odeslané a doručené pošty vedení evidence odeslané a doručené pošty adresní a identifikační údaje odesílatelé/příjemci pošty, osobní údaje z Misys, osobní údaje z KN 3 roky
Evidence materiálů předkládaných do Grémia starosty, do Rady, Zastupitelstva MČ Praha 14 plnění povinností dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze adresní a identifikační údaje osobní údaje z Misys, osobní údaje z KN 5 let

 

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ

AGENDA ÚČEL ZPRACOVÁNÍ; POSTAVENÍ ÚŘADU (KDE JE UVEDENO) KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ KATEGORIE PŘÍJEMCŮ ÚDAJŮ DOBA UCHOVÁNÍ
Registr živnostenského podnikání plnění povinností dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, a dalších souvisejících předpisů; POSTAVENÍ ÚŘADU: ZPRACOVATEL adresní a identifikační údaje žadatel, ohlašovatel, 3. osoby MPO, centrální registr 10 let
Evidence pokut plnění povinností dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dalších souvisejících předpisů adresní a identifikační údaje plátci pokut účastnící řízení, orgány veřejné moci na vyžádání 5 let
Elektronická spisová služba plnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě adresní a identifikační údaje žadatel, ohlašovatel, 3. osoby 10 let
Evropský systém registrace stížností spotřebitelů plnění povinností dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalších souvisejících předpisů; POSTAVENÍ ÚŘADU: ZPRACOVATEL adresní a identifikační údaje spotřebitelé Evropské spotřebitelské centrum, MPO 5 let po uzavření spisu
Evidence zemědělských podnikatelů plnění povinností dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a dalších souvisejících předpisů; POSTAVENÍ ÚŘADU: ZPRACOVATEL adresní a identifikační údaje žadatel, ohlašovatel, 3. osoby Ministerstvo zemědělství, centrální registr 10 let