ÚMČ P14

Ochrana osobních údajů

Prostřednictvím tohoto dokumentu poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů městskou částí Praha 14 (dále jen „MČ Praha 14“ nebo „Správce“).

MČ Praha 14 se při zpracování a ochraně osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů v České republice.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům je podle terminologie Nařízení „správcem“ MČ Praha 14 a Vy, jako fyzická osoba, jste „subjektem údajů“.

Za účelem vzájemné komunikace a poskytování informací můžete využít tyto kontaktní údaje MČ Praha 14:

Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
E-mailová adresa: podatelna@praha14.cz
Telefon: 281005111
ID datové schránky: pmabtfa
IČO: 00231312

MČ Praha 14 můžete kontaktovat telefonicky, e-mailovou korespondencí, doručením písemného oznámení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím datové schránky nebo doručením osobně na naši podatelnu.

Veškeré dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů doporučujeme směřovat na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. Robin Lédl. Využít můžete tyto kontaktní údaje:

poštovní adresa:
Úřad městské části Praha 14,
pověřenec pro ochranu osobních údajů
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9

e-mailová adresa: robin.ledl@praha14.cz

telefonní číslo: 225 295 211

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Vám zodpoví konkrétní dotazy, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů nebo možnosti uplatnění Vašich práv.

MČ Praha 14 potřebuje, až na ojedinělé výjimky, Vaše osobní údaje k tomu, aby splnila právní povinnosti, které se na ní vztahují. Pro takováto zpracování osobních údajů je poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným požadavkem, a proto je musíte v rozsahu příslušných agend poskytnout. Důsledky neposkytnutí osobních údajů jsou specifikovány příslušnými právními předpisy, např. správním nebo kontrolním řádem. K tomuto zpracování není požadován Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Kromě splnění právní povinnosti využívá MČ Praha 14 pro prováděná zpracování další právní důvody zpracování, např. souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; nezbytnost pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů; nezbytnost pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a nezbytnost pro ochranu oprávněných zájmů MČ Praha 14 jako správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Pro případ, že pro zpracování Vašich osobních údajů potřebuje MČ Praha 14 souhlas, je povinna takovýto souhlas získat, přičemž tento musí být svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem Vaší vůle ve formě prohlášení či jiného zjevného potvrzení/svolení ke zpracování Vašich osobních údajů. Takto Vámi udělený souhlas lze kdykoliv bez udání důvodu odvolat, avšak odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Účely jednotlivých zpracování osobních údajů jsou uvedeny v tomto dokumentu níže v seznamu agend.

Na základě právního důvodu oprávněných zájmů správce má MČ Praha 14 právo získat a dále zpracovávat Váš audiovizuální záznam z bezpečnostních kamer umístěných v prostorách Úřadu městské části Praha 14 (dále jen „Úřad“) a také v prostorách Komunitního centra Kardašovská.

Tyto audiovizuální záznamy jsou pořizovány za účelem bezpečnosti a zvýšení ochrany osob pohybujících se v prostorách Správce a Komunitního centra Kardašovská. Na prostory, ve kterých je pořizován Váš audiovizuální záznam, budete upozorněni pomocí piktogramů, které jsou umístěny v prostorách snímaných kamerami. Správce zpracovává Váš audiovizuální záznam po dobu několika dní a následně dochází k jeho smazání.

Osobní údaje získává MČ Praha 14 přímo od Vás jako subjektu údajů, často jsou poskytnuté prostřednictvím formulářů, dotazníků, čestných prohlášení, údajů vedených ve správních spisech či v rámci vzájemné komunikace.

Dalšími zdroji osobních údajů jsou veřejné rejstříky či dokumenty získané v rámci spolupráce s dalšími orgány veřejné moci, a to v rámci své činnosti.

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně, a to jak vlastními silami, tak prostřednictvím určených zpracovatelů, se kterými je uzavřena zpracovatelská smlouva.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a automatizovaným způsobem v informačních systémech, tzn. v listinné i elektronické podobě.

MČ Praha 14 zpracovává osobní údaje zaměstnanců Úřadu, příspěvkových organizací, členů zastupitelstva, uchazečů o zaměstnání, smluvních partnerů, žadatelů o dotace, stěžovatelů, účastníků řízení, návštěvníků webových stránek a dalších občanů, za účelem vyřízení jejich záležitosti.

Zpracovávány jsou nejčastěji identifikační údaje (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, fotografie obličeje, podpis), adresné údaje (např. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo), případně další údaje stanovené zvláštním předpisem (např. údaj o zdravotním stavu, číslo bankovního účtu).

Příjemci osobních údajů jsou dotčené orgány veřejné moci (např. ministerstva a ústřední orgány státní správy, Magistrát hlavního města Prahy, finanční úřady, soudy, kontrolní orgány), které mají zákonné právo tyto informace po MČ Praha 14 požadovat.

Dále mohou být údaje předávány zpracovatelům na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy. V rámci poskytnutí součinnosti musí být údaje předány či zpřístupněny také orgánům činným v trestním řízení.

MČ Praha 14 nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím či do třetích zemí.

Osobní údaje jsou uloženy v souladu se zásadou minimalizace pouze po nezbytně nutnou dobu. Tato doba je ve většině případů stanovena příslušnými právními předpisy, zákonem o archivnictví a spisové službě a také Spisovým a skartačním řádem Úřadu. Doba uložení může také vyplývat ze smluvního závazku.

Osobní údaje, které uchovává MČ Praha 14 ve výjimečných případech na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány pouze po dobu, po kterou byl souhlas udělen anebo do odvolání tohoto souhlasu.

Pokud nebude mít MČ Praha 14 žádný účel a právní základ pro zpracování Vašich údajů, nebude je dále zpracovávat a provede jejich výmaz, likvidaci či anonymizaci.

Za účelem ochrany osobních údajů jsou v MČ Praha 14 přijata adekvátní organizační
a technická opatření. Listinné dokumenty s osobními údaji jsou uzamykány. Osobní údaje, které jsou zpracovávány v aplikacích / informačních systémech jsou zabezpečeny v souladu se zásadami bezpečnostní politiky Úřadu.

Každý, jehož osobní údaje MČ Praha 14 zpracovává, má právo na přístup ke svým osobním údajům. To znamená, že máte právo získat od MČ Praha 14 potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat informace o jejich zpracování, případně jejich kopie.

Dovolujeme si upozornit, že v případech, kdy jsou žádosti opakované, nepřiměřené nebo zjevně nedůvodné, má MČ Praha 14 právo požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti vyhovět.

V případě, že se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je prováděno v rozporu s právními předpisy, nebo že Vaše údaje nejsou správné nebo úplné, máte právo požádat o vysvětlení a požadovat, abychom tyto údaje opravili, omezili jejich zpracování či za splnění zákonných podmínek je vymazali.

V případech zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování Vašich údajů.

Dalším právem, které můžete při splnění zákonných podmínek uplatnit, je právo na přenositelnost údajů.

V případě, že jste MČ Praha 14 poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

MČ Praha 14 výslovně upozorňuje, že uplatněním práv nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Z tohoto důvodu je důsledně ověřována totožnost osoby, která právo uplatňuje. Za tímto účelem je MČ Praha 14 oprávněna požadovat a převzít dodatečné informace směřující k prokázání identifikace osoby, která právo uplatňuje.

Pro uplatnění Vašich práv kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím stanovených komunikačních nástrojů, který Vám poskytne požadované informace a zajistí vyřízení Vaší žádosti. Stejně tak se na tuto osobu můžete obrátit, pokud nebudete spokojeni s tím, jak MČ Praha 14 zpracovává Vaše osobní údaje.

Kromě toho máte možnost podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, Praha 7, 170 00, www.uoou.cz.

Konkrétní informace ke každému zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Seznamu agend.

Vaše osobní údaje zveřejňujeme pouze za předpokladu, že nám tuto povinnost ukládají právní předpisy, a to ve stanoveném rozsahu, anebo na základě Vámi uděleného souhlasu.

V rozsahu tzv. „zpravodajské licence“ podle občanského zákoníku můžeme pořizovat a zveřejňovat fotografie z veřejných akcí, které MČ Praha 14 pořádá, spolupořádá nebo je jejich účastníkem.

V MČ Praha 14 není prováděno žádné automatizované rozhodování (včetně profilování), to znamená, že v našich pracovních postupech nejsou Vaše osobní údaje automatizovaně zpracovávány za účelem hodnocení některých Vašich osobních aspektů, které by se týkaly Vaší ekonomické situace, zdravotního stavu, zájmů atd.

Pro účely sledování spokojenosti uživatelů a následné zdokonalování kvality webových stránek jsou využívány soubory cookies.

Zveřejnění evidencí osobních údajů vyplývá z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, resp. GDPR).

SEZNAMY AGEND ZPRACOVÁVANÝCH JEDNOTLIVÝMI ODBORY: