Život na Praze 14

Místní Agenda 21


Místní Agenda 21 je mezinárodní program zvyšování kvality veřejné správy, který vede k praktickému zavádění zásad udržitelného rozvoje při současném zohledňování místních podmínek. Jeho cílem je zvyšování kvality života obyvatel v jeho hlavních pilířích (tzn. rozvoj ekonomiky, sociální soudružnost a zachované přírodní bohatství) a to nejen pro generaci současnou, ale i ty budoucí. MA21 je časově náročný proces, který své cíle naplňuje prostřednictvím zkvalitňování veřejné správy včetně zavádění metod strategického plánování a řízení, zapojování veřejnosti do spolurozhodování a konání osvětových a vzdělávacích aktivit. Je to proces, který není dán zákonem ani vládním nařízením, a závisí na vůli místních úřadů a pomoci dalších klíčových partnerů – neziskových organizací, škol, podnikatelů, sdružení a veřejnosti samé. Přesto vychází z oficiálních závazků, ke kterým se Česká republika připojila na tzv. Summitu Země v Riu de Janeiro v roce 1992 společně s dalšími desítkami zemí světa.

Více informací na: www.cenia.cz

MA21 byla na MČ Praha 14 zavedena v  rámci 4. výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, který podpořil projekt městské části Praha 14 „Zavádění místní Agendy 21 jako nástroje aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností“ celkovou částkou přesahující 800 000 korun. Projekt byl schválen pro realizaci od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2012.

Oficiálním dokumentem schváleným Zastupitelstvem městské části Praha 14, v němž se politické vedení městské části  přihlašuje k postupu v rámci Projektu Zdravé město a MA21, je Deklarace přijatá v roce 2009. Tento postup je v souladu s mezinárodními dokumenty: Agenda 21 (OSN), Zdraví 21 (WHO-OSN).

V červnu 2018 Zastupitelstvo městské části Praha 14 přijalo Aalborgské závazky, které mají za cíl především posílit stávající procesy místních Agend 21. K základním významům tohoto dokumentu patří zvyšování povědomí o udržitelném rozvoji na místní úrovni. Zároveň je praktickým nástrojem pro plnění strategií směrem ke kvalitě života a udržitelnosti městské části. Aalborgské závazky jsou dobrovolné a popisují deset klíčových oblastí nezbytných pro další udržitelný rozvoj. Obsahují celkem 50 klíčových aktivit a konkrétních postupů pro dosažení místní udržitelnosti.


Co znamená MA 21 pro naše občany?

 • budete mít příležitost sami definovat problémy
 • budete mít možnost podílet se na hledání řešení mnoha problémů
 • budete moci sledovat postup řešení vámi pojmenovaných problémů
 • získáte informace jak o dění na radnici a jejích aktivitách tak o problematice udržitelného rozvoje, zdravého životního stylu a ochraně životního prostředí v průběhu našich kampaní


Co znamená MA 21 pro vedení úřadu?

 • umožní koordinovat různé činnosti a dosahovat synergického efektu
 • umožní zjišťovat názory a postoje veřejnosti
 • umožní nám najít nejvhodnější řešení palčivých problémů
 • umožní vzájemné pochopení mezi různými skupinami občanů MČ – politiky, úředníky, partnery z neziskového a podnikatelského sektoru a odbornou i širokou veřejností
 • umožní zapojit do rozhodování ty pravé osobnosti
 • umožní nám sledovat postup a důsledky realizace přijatých opatření

V roce 2010 ZMČ Praha 14 schválilo podání žádosti o podporu projektu „MČ Praha 14 – zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností“ v rámci 4. výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí (MŽP). Projekt byl schválen a realizován v období od 1. 12. 2010 do 20. 11. 2012. MŽP poskytlo na projekt dotaci ve výši 809 200 Kč. Celkové náklady projektu činily 1 100 960 Kč. Hlavním cílem projektu zavádění místní Agendy 21 bylo zajistit udržitelné fungování komunikace s veřejností zavedením efektivního systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti na MČ Praha 14 a zajistit kontinuální proces komunitního plánování. Realizací těchto cílů MČ Praha 14 bylo do dvou let od zahájení projektu dosaženo kategorie „C“ kritérií MA 21. Byly vytvořeny předpoklady pro zavádění metod Strategického plánování a řízení. Projekt byl realizován v období od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2012.

MČ Praha 14 byla v letech 2009 až 2016 členem asociace NSZM – Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. Ve Zdravých městech, obcích a regionech lze najít dobrý příklad toho, co v praxi znamenají pojmy místní Agenda 21(strategické plánování a řízení na místní úrovni s aktivním zapojením veřejnosti a s ohledem na udržitelný rozvoj) i plánování pro zdraví (zdravotní profily, plány a koncepce), a zejména celková „dobrá správa věcí veřejných“. Zdravé město, obec, region má organizační zázemí úřadu a není pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména projektem komunitním otevírajícím prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel.

Respektuj 18!

 

Praha 14 chce být příjemným místem pro život

Všestranně se rozvíjet, zvyšovat životní úroveň a přitom šetřit životní prostředí. To je hlavní myšlenka tak zvaného udržitelného rozvoje, jehož naplňování představuje jednu z klíčových linií mezinárodního programu místní Agenda 21 (MA21). Městská část Praha 14 se do něj zapojuje od roku 2009 a na pomyslném žebříčku kvality jeho naplňování stále stoupá.

V plnění programu, jehož nedílnou součástí je i podpora participace veřejnosti na místním rozvoji, se momentálně řadí do kategorie C (více viz informační box). To se však možná brzy změní. „V závěru října 2018 jsme prošli obhajobou kategorie B, která byla velmi náročná a musely se do ní zapojit prakticky všechny odbory úřadu, jejichž zástupci se podíleli na zpracování auditů udržitelného rozvoje v deseti oblastech a následně prezentovali výsledky své práce před oponenty a odbornými hodnotiteli z pracovní skupiny pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Samozřejmě zazněly i připomínky, ale vzhledem k tomu, že celkově byly reakce odborníků spíše pozitivní, věříme, že se nám postup do kategorie B podaří. Definitivní rozhodnutí bychom měli znát v listopadu,“ říká radní Mgr. Irena Kolmanová, která má místní Agendu 21 v Praze 14 ve své gesci.

MA21 – koordinátor i hlídací pes

„Béčko“ pro Čtrnáctku znamená především zvýšení prestiže. Stala by se totiž první městskou částí v celé České republice, která se v rámci tohoto mezinárodního programu zatím dokázala vyšplhat takto vysoko, a tudíž by mohla sloužit i jako dobrý příklad pro ostatní. „Zároveň by to však byl velký závazek. Být svým způsobem vlajkovou lodí, a to v kterékoliv oblasti, samozřejmě klade velké nároky na nasazení všech zúčastněných,“ dodává radní Kolmanová.

Program místní Agenda 21 se prolíná mnoha oblastmi. Je koordinátorem, který je propojuje a zároveň i hlídacím psem, upozorňujícím na nedostatky, na nevyužité rezervy. Jen namátkou: v rámci MA21 městská část sbírá podněty od obyvatel, organizuje participativní rozpočet, tedy rozpočet, o jehož využití rozhoduje veřejnost, řeší, jak zpříjemnit služby úřadu, zkvalitnit podmínky pro podnikání na území Prahy 14, podporovat správné třídění odpadu, nakládání s pitnou vodou, hlídá šetrný a účelný územní rozvoj, ochranu půdního fondu nebo v neposlední řadě dohlíží na kvalitní nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit. „MA21 pracuje v podstatě se vším, co ovlivňuje náš život. Je základem pro správné strategické plánování, bez něhož by se Praha 14 nemohla smysluplně rozvíjet,“ uzavírá radní Kolmanová.

Kategorie MA21

Kritéria MA21 jsou rozdělena do 4 základních kategorií „A“ – „D“, součástí je také startovací kategorie „Zájemci“. Každá z těchto kategorií představuje kvalitativní úroveň realizované MA21.

 • Kategorie Zájemci: zahrnuje všechny evidované zájemce o problematiku MA21 a je otevřená nejen obcím, ale také dalším subjektům, např. neziskovým organizacím.
 • Kategorie D: START – začátečnická úroveň MA21, předpokládá organizační zajištění procesu MA21.
 • Kategorie C: STABILIZACE – mírně pokročilá úroveň MA21, předpokládá aktivní zapojení veřejnosti a politické zastřešení procesu MA21.
 • Kategorie B: SYSTÉM ŘÍZENÍ – pokročilá úroveň MA21, předpokládá zavedení a používání systému řízení obce dle zásad MA21.

Pozvánka na veřejnou obhajobu.
Program akce.
Prezentace k obhajobě.
Fotografie z akce:

Strategický tým pro řízení a rozvoj /dále jen STRR/ je iniciativním a poradním orgánem RMČ Prahy 14 v řízení a plánování rozvoje městské části a jeho sestavení bylo schváleno usnesením Rady městské části č. 149/RMČ/2012 ze dne 19. 3. 2012.

Účelem zřízení STRR je koordinovat přístup řídící a organizační struktury k udržitelnému rozvoji. Jeho cílem je podílet se na vytvoření, implementaci a monitoringu „Strategického plánu rozvoje MČ“ a inspirovat zainteresované skupiny na tom, aby se podíleli na vytváření nové společné budoucnosti. STRR vytváří praktický prostor pro přenos informací mezi jednotlivými zástupci MČ s cílem zajistit, co nejefektivnější systematické využití času, práce a financí pro účelný a udržitelný rozvoj MČ. STRR se schází pravidelně několikrát za rok, načež je Zastupitelstvu MČ Prahy 14 ročně předkládána Zpráva o jeho činnosti.

Slovo globální znamená celosvětový, propojující a propojený, slovo odpovědnost vyjadřuje právní, morální a etickou schopnost nést následky za své činy. Tolik výkladový slovník.

Z pohledu vedení MČ Praha 14 spočívá význam sousloví globálně odpovědná městská část především v tom mluvit spolu, propojit se na našem území mezi sebou a začít se chovat tak, abychom se nemuseli stydět za to, co tvoříme, co tím myslíme a co tu po nás zůstane. Vnímáme význam z pohledu každého jednotlivce, který by měl být společensky a sociálně natolik zralý a uvědomělý, aby byl schopen reagovat na vztahy a vazby mezi svým životem, svým jednáním a činy vůči celé planetě. Je to o tom nemyslet jen na sebe, protože planetu máme jen jednu.

Rozhodnutí vychází z dlouhodobě realizované místní Agendy 21 na našem území, ze současné klimatické situace na Zemi a z postoje zástupců MČ k udržitelnému rozvoji. Ti jsou si plně vědomi společenského, morálního, ale i faktického významu radnice ve společnosti lidí na území, jako je městská část. Reálně si uvědomují vážnost, význam i případné hrozby dopadu svých rozhodnutí. Není jim jedno, v jakém stavu bude Praha 14 za několik let, a nechtějí zůstat pasivní vůči změnám, které se ve světě dějí.

Jako kolektiv bychom byli rádi, aby za našimi snahami byla vidět skutečná práce a měřitelné výsledky ve všech oblastech, kterých se globální odpovědnost týká. Máme několik předsevzetí:

 • Chceme využít všechny své možnosti i své know how, abychom přispěli ke zdravé budoucnosti naší planety.
 • Chceme nastavit spolupráci mezi občany, odborníky, zástupci spolků a podnikatelů v této oblasti.
 • Své působení z Úřadu městské části chceme zajištovat způsobem, který bude, co nejméně destruktivní vůči životnímu prostředí.
 • Chceme, aby naše působení z úřadu městské části bylo zajištováno šetrně vůči lokalitě, komunitám i z globálního hlediska.
 • Chceme se maximálně poučit z chyb minulosti a přizpůsobit tomu další plánovaní rozvoje.
 • Chceme více komunikovat o příbuzných tématech, propagovat tyto myšlenky a zajišťovat osvětu pro ty, co na městské části žijí, pracují či podnikají.
 • Chceme se dále vzdělávat, sdílet naše zkušenosti dál a zapojovat se do projektů podporujících tyto myšlenky.
 • Chceme, aby nám zapůjčený životní prostor byl příjemným a zdravým místem pro život a aby tomu tak bylo i pro další generace.

Jako instituce chceme být partnerem jak do diskuse, tak pro sdílení zkušeností nebo spolupráci. Veškeré kroky podniknuté v rámci činností k tomuto tématu budou v souladu s vnitřními předpisy ÚMČ Praha 14, realizací místní Agendy 21 a v harmonii s platnými strategickými dokumenty MČ Praha 14.

 

Česká Republika 2030    Cíle udržitelného rozvoje  Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatuMěstská část Praha 14Dobrá praxe

2019
Férová snídaně

V komunitním centru Kardašovská se v sobotu 11. května 2019 sešly zhruba tři desítky lidí, aby společně „férově“ posnídali. Podávala se fair trade káva, čokoláda, sušenky a domácí palačinky s různými sladkými pomazánkami. Také příchozí přispěli a donesli několik koláčů a pomazánek. V 10 hodin proběhla malá přednáška s promítáním, kterou si pro účastníky připravila paní Daniella Honigman z fair trade obchůdku. K dispozici byly i různé letáčky nebo pexeso pro děti.

Pozvánka
Fotografie z akce zde:

 

2018
Jídlo nás spojuje

V komunitním centru Kardašovská se uskutečnila 5. června 2018 přednáška Jídlo nás spojuje.

Pokaždé, když otevřeme ledničku, stáváme se součástí globálního potravinového systému, který propojuje lidi ze severní a jižní polokoule, ovlivňuje ekosystémy a klimatickou změnu a také zásadně ovlivňuje to, jak lidé žijí. Platí to i naopak – lidé svým spotřebním chováním ovlivňují, jak tento systém bude fungovat a jaké dopady bude mít na naši planetu. A tento systém dnes zdaleka nefunguje bez problémů. Na přednášce jsme se společně podívali, jak dopadá klimatická změna na zemědělství a produkci potravin, které jíme, jak složitá a energeticky náročná
je jejich distribuce a jaké jsou alternativy k průmyslové výrobě potravin, která mnohdy působí škody na lidech i přírodě.

Udržitelný rozvoj u této přednášky zastřešil celé téma. Do přednášky bylo zakomponováno konkrétní představení cílů SDGs, UR i MA 21 včetně role MČ a jejích občanů v Praze, v ČR a ve světě.

Pozvánka zde:

Pozvánka - Jídlo nás spojuje

Informační brožura

2017
Zodpovědná móda s Prahou 14

Také městská část Praha 14 se zapojila do letošního, v pořadí již třetího, ročníku Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR). Na Den dětí zorganizovala v Centru Černý Most akci Zodpovědná móda s Prahou 14, které se zúčastnilo více než 120 žáků z místních základních škol. Na evropské úrovni ETUR koordinuje Evropská síť udržitelného rozvoje, v Česku nad ním převzal záštitu Úřad vlády ČR. Místní workshop pro žáky se uskutečnil v rámci projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj, který pod ETUR spadá. Realizují jej Charita ČR a Svaz měst a obcí České republiky, finance zajišťuje Česká rozvojová agentura.

V rámci akce Zodpovědná móda s Prahou 14 bylo připraveno pět interaktivních stanovišť, při jejichž „zdolávání“ se žáci například dozvěděli o sklizni a zpracovávání bavlny, procesu barvení látek či o dopadech textilního průmyslu na lidské zdraví a na životní prostředí jako takové. Stanoviště zajišťovaly pracovnice společnosti Fashion Revolution, neziskové organizace působící nejen v České republice, ale i v dalších zemích světa.

Pozvánka
Plakát U-držme se
Fotografie z akce:

 

 

 

2016
Udržitelná energetika

Bezplatná přednáška o možnostech čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám, jenž vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí a který ve spolupráci s městskou částí Praha 14 uspořádal Státní fond životního prostředí, se uskutečnil 21. března 2016 od 17 hodin v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most).
Na setkání zazněly aktuální informace o vyhlášených výzvách k podávání žádostí o dotaci na snižování energetické náročnosti jak bytových, tak i rodinných domů, přítomní odborníci na místě poskytli také individuální konzultace a poradenství.


Trvale udržitelný rozvoj – Co je to odpad?

Přemýšleli jste někdy o tom, kolik odpadu vyprodukuje velký obchodní dům? Nebo o tom, jestli nákupní centra dokážou s odpadky nakládat ekologicky? Na tyto i mnohé další obdobné otázky spojené s udržitelným rozvojem odpověděl speciální program, který v rámci letošních Dnů Země Prahy 14 městská část připravila ve spolupráci s Centrem Černý Most a ekocentrem Koniklec. Ve středu 20. dubna 2016, se ve zmiňovaném obchodním domě uskutečnila akce s názvem EKODEN.
Žáci základních škol se na ní seznámili se například s problematikou udržitelného rozvoje, vnímání odpadu, možnostmi předcházení jeho vzniku nebo s možnostmi znovuvyužití a recyklace.
Akce proběhla od 10. 00 hodin ve 3. patře nad Central Plaza, kde se uskutečnily připravené přednášky a zábavné soutěže pro děti. Na závěr setkání účastníky čekalo dobrodružství v podobě prohlídky odpadových prostor Centra Černý Most.

Přednáška pro školy:
10:00 – 10:05 – zahájení eventu a přivítání PMPS manažerem panem Divišem
10:05 – 10:40 – přednáška Co je to odpad?, paní Anežka Tkáčová – ekocentrum Koniklec
10:40 – 10:50 – přednáška Odpadové hospodářství CČM, FCC ČR, Ing. Soňa Koudelková
10:50 – 11:00 – diskuze
11:00 – 11:15 – soutěže / prohlídka sběrného dvora – 1. skupinka, FCC ČR
11:15 – 11:30 – soutěže / prohlídka sběrného dvora – 2. skupinka, FCC ČR

2015
Seminář – Dobrá praxe – Místní Agenda 21 aneb Litoměřice inspirují městské části Prahy v realizaci MA21

Městské části Praha 14 a Praha 20 na konci února uspořádaly seminář pro zastupitele zaměřený na přenos Dobré praxe a zkušeností v oblasti místní Agendy 21. Akce vzbudila velký zájem – kromě zaplněné obřadní síně Chvalského zámku v Horních Počernicích o tom svědčilo i množství dotazů, které posluchači pokládali při závěrečné diskuzi. Zahájení semináře si vzali na starosti starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra a starostka Prahy 20 Hana Moravcová, poté přišli na řadu pozvaní zástupci města Litoměřice. Předseda Národní sítě Zdravých měst ČR Mgr. Petr Hemann, litoměřická koordinátorka MA 21 Mgr. Rita Vlčková a její kolega Mgr. Antonín Tym z Oddělení projektů a strategií přednesli pražským politikům své zkušenosti z práce na kvalitě veřejné správy. Právě za ni a také za realizaci MA 21 byly Litoměřice několikrát oceněny Ministerstvem vnitra a slavily rovněž mezinárodní úspěchy.

Školení o indikátorech udržitelnosti v MČ Praha 14

Dne 12. března 2015 se v prostředí městské části Praha 14 uskutečnilo školení pracovníků a politiků úřadu městské části s názvem: Indikátory udržitelného rozvoje v prostředí měst ČR. Školení pod vedením lektorů Josefa Nováka a Petra Pavelčíka z CI2, o. p. s. se zúčastnilo celkem 13 osob.
Během čtyřhodinového sezení byly představeny následující témata: Indikátory a jejich vztah k udržitelnému rozvoji; definice indikátorů, jejich vlastnosti a způsoby prezentace; místně specifické indikátory a jejich vazba na městskou část; místní Agenda 21 ve vztahu k indikátorům; indikátory strategických plánů (využití, tvorba, způsoby práce); Společné evropské indikátory a jejich využití ve městech ČR.
Účastníci školení se během praktické části zapojili do programu a navrhly a diskutovali témata, která jsou pro městskou část důležitá. Ty následně poslouží jako podklad pro vydefinování místně specifických indikátorů. Dle reakcí zapojených osob byla tato část velmi oceňovaná, neboť se dle jednoho názoru: „… povedlo získat součinnost většiny účastníků při stanovování indikátorů do prostředí městké části“.
Školení proběhlo v rámci projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21“ podpořeného z Fondu environmentální odbornosti v rámci Švýcarsko-české spolupráce.

2014
Kompostování

MČ Praha 14 a EKODOMOV uspořádali 26. března 2014 v rámci otevírání komunitní zahrady na Plechárně osvětovou akci k trvale udržitelnému nakládání s bioodpady na téma Komostování.

2013
Udržitelný rozvoj a strategické plánování ÚMČ Praha 14 v praxi

V rámci projektu Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi, který je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, se uskutečnila pro zaměstnance a zastupitele MČ Praha 14 řada vzdělávacích kurzů/školení s cílem vylepšit jejich znalosti z problematiky udržitelného rozvoje a strategického plánování a řízení. Těchto kurzů se během dvou měsíců (květen a červen t.r.) zúčastnilo 39 účastníků. Kurzy zajišťovala poradenská a expertní skupina NEWTON Solutions Focused, a.s.. Kurzy byly zaměřeny zejména na strategie ve veřejné správě, strategii plánování, strategickou analýzu, vize, poslání, hodnoty, strategický výběr a implementaci strategie.

2012
Seminář udržitelného rozvoje a MA 21

Akreditovaný seminář udržitelného rozvoje se konal ve středu 8. února a byl určen především zájemcům z řad učitelů základních a středních škol v Praze 14. Přestože zváni byli především pedagogové, kteří by do budoucna měli poznatky ze semináře předávat svým žákům a studentům, ze třiceti posluchačů tvořili přibližně polovinu aktivní občané z Prahy 14. Přednáška se nesla ve velmi příjemném duchu a posluchači pozorně sledovali připravený program přednášejícího Ing. Petra Švece, ředitele NSZM. Dokonce i plánovaná pauza na občerstvení, na jehož přípravě se podíleli studenti SOU gastronomie a podnikání Pramen, byla nakonec vyplněna zajímavým povídáním na téma udržitelného rozvoje. Posluchači z řad občanů i pedagogové, kteří se většinou věnují vedení školních samospáv a do budoucna by měli s městskou částí spolupracovat na vytvoření Žákovského zastupitelstva v Praze 14, byli na tomto setkání příjemnou formou uvedení do problematiky udržitelného rozvoje.

2011
Seminář udržitelného rozvoje

Dne 24. února měli občané Prahy 14 možnost zúčastnit se akreditovaného semináře pod vedením ředitele kanceláře NSZM Ing. Petra Švece. Obsahem přednášky byl úvod do problematiky udržitelného rozvoje a přiblížení místní Agendy 21. Ta slouží jako nástroj samosprávy k aktivnímu zapojení veřejnosti do spolurozhodování o veřejném životě v daném správním obvodu a efektivnímu řízení rozvoje měst a obcí.
Možnosti účasti na semináři využily takřka čtyři desítky občanů, kterým není lhostejný rozvoj městské části, ve které žijí, o čemž svědčila i živá diskuze na závěr semináře. Kromě zajímavých informací o možnostech zlepšení kvality života bez dopadu na budoucí generace si účastníci odnesli i diplom o obsolvování semináře.

 

Dětské fórum

Co si o tom, jak by se Praha 14 měla rozvíjet, myslí dospělí, se zástupci radnice pravidelně dozvídají třeba na veřejných projednáních. Ale co si myslí mladší generace? Protože i tento pohled je neméně důležitý, pořádá městská část každoročně Dětské fórum v kulturním domě v Kyjích. Letošní setkání žáků místních základních škol se konalo 18. února, zúčastnilo se ho zhruba 60 dětí.

„Bylo to opět velmi podnětné. Většina přítomných fórum nevnímá jako příležitost ‚odpočinout‘ si od vyučování, ale naopak jako šanci něco ovlivnit. A toho si moc cením,“ říká místostarostka Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spadá i místní Agenda 21. Tento mezinárodní program zaměřený mimo jiné i na podporu participace obyvatel na veřejném dění, Praha 14 naplňuje už deset let, přičemž Dětské fórum je jednou z jeho pravidelných aktivit.

Po zahřívací poznávací hře se i tentokrát žáci pustili do týmové práce. U několika stolů tematicky zaměřených například na školství, ekologii, zdravotnictví, veřejný prostor či na volnočasové aktivity, děti nejprve navrhovaly umělecká díla, která by mohla zdobit místní veřejné plochy, a následně vytipovávaly příležitosti pro různé úpravy a změny. „Ze všech prezentovaných návrhů pak osazenstvo jednotlivých stolů muselo vybrat dva, které považuje za nejdůležitější. O nich se pak hlasovalo. Výsledky projdou ještě tzv. ověřovací anketou na jednotlivých školách, následně budou předloženy místním zastupitelům,“ vysvětluje místostarostka Kolmanová. Děti navrhly například posílit bezpečnost v okolí stanic metra, zavést koše na tříděný odpad ve třídách či doplnit do škol automaty s nabídkou zdravých potravin.

 

Veřejné projednání Návrh dopravních opatření v Jiráskově čtvrti

Pozvánka na projednání zde:

Pozvánka - veřejné projednání

Zpráva z projednání

Veřejné projednání Návrh dopravních opatření na území Jahodnice 

Veřejné projednání, jehož cílem bylo získat připomínky či návrhy občanů k navrhovaným dopravním opatřením, se uskutečnilo 22. ledna 2020 v TJ Sokol Jahodnice. Přítomno bylo cca 30 obyvatel a zástupci radnice.

Pozvánka na projednání zde:

Pozvánka - veřejné projednání

Zápis z projednání

Veřejné projednání budoucí podoby budovy Splavná 652

Plánované veřejné projednání proběhlo ve středu 2. října 2019 od 17. 30 hodin v restauraci U Lachtana, Splavná 652, na kterém byla představena upravená verze projektu komunitního centra.

Pozvánka na projednání zde:

Pozvánka - veřejné projednání

Zápis z projednání

 

Veřejné projednání soutěžních návrhů revitalizace Centrálního parku Černý Most

Veřejné projednání proběhlo ve čtvrtek 12. září 2019 od 18 hodin v Centrálním parku na Černém Mostě. Zástupci MČ seznámili veřejnost s cílem záměru a průběhem vlastní architektonické soutěže. Na projednání se dostavily autorské týmy všech návrhů a jejich zástupci na místě své projekty představili. Lidé měli následně možnost dotazovat se k jednotlivým návrhům, u stolů proběhla živá diskuse a všechny přednesené připomínky a konstatování byly zapsány.

Pozvánka na projednání zde:

Pozvánka - veřejné projednání

Zápis z projednání

 

Veřejné projednání budoucí podoby hřiště v lehoveckém lese

Plánované veřejné projednávání proběhlo ve středu 19. června 2019 od 17 do 17.30 hodin v prostoru hřiště za účasti zástupců MČ, MHMP (Oddělení péče o zeleň), Lesů hl. m. Prahy a veřejnosti. Vzhledem k nepřízni počasí a malé účasti veřejnosti vedení MČ rozhodlo umožnit místním obyvatelům posílat nápady a podněty dodatečně e-mailem na Pavlina.George@praha14.cz. Termín pro zaslání podnětů je 15. července 2019.

Pozvánka na projednání zde:

Pozvánka - veřejné projednání

Zápis z projednání

Veřejné projednání Rekonstrukce komunikace v ulicích Zámečnická a Mochovská

Veřejné projednání Rekonstrukce komunikace v ulicích Zámečnická a Mochovská se uskutečnilo v pondělí 20. května od 18 hodin v ZŠ Tolerance (Mochovská 570) a přítomni na něm byli zástupci městské části Praha 14 a Magistrátu hlavního města Prahy. Představena byla dopravní studie řešící rekonstrukci komunikace a nová parkovací stání v dané lokalitě, o níž se diskutovalo.

Pozvánka zde:

Pozvánka - veřejné projednání

Zápis z projednání
Návrhy:
Varianta A
Varianta B

Veřejné projednání Úprava dopravního režimu v Hostavicích

Městská část Praha 14 na základě požadavků a podnětů nechala zpracovat dopravní studii ke zklidnění dopravy v Hostavicích. Cílem projednání, které se uskutečnilo 8. dubna v Hotelu Svornost, bylo získat připomínky /návrhy od občanů k navrhovaným dopravním řešením. Studii představil zástupce zpracovatele z firmy Labron s.r.o. Po představení studie následovala diskuse a sběr připomínek/návrhů zaměřený na:

1) dopravní opatření v ul. Novozámecká + Lipanské nám.
2) dopravní opatření v dalších lokalitách Hostavic.

Pozvánka zde:

Pozvánka - veřejné projednání

Zápis z projednání

Dopravní opatření, která budou realizována na základě upravené studie:
(úpravy studie vychází z analýzy požadavků občanů vznesených na veřejném projednání)

Území na západ od autobusové točny u parku Vidlák:

Opatření, která zde budou na základě upravené studie realizována do konce roku 2019, zahrnují především změnu stávajícího dopravního značení. V ulici Froncova bude zavedena přednost zprava, rovněž bylo jednoznačně stanoveno stání vozidel v lokalitě. Podrobná budoucí dopravní situace v místě (verze aktualizovaná na základě připomínek dotčených orgánů, zveřejněná dne 23. 9. 2019).

Území na východ od autobusové točny u parku Vidlák:

Budoucí dopravní situace


Dětské fórum

Desítky dětí z místních základních škol se sešly 13. března 2019 v KD Kyje u dalšího ročníku Dětského fóra, kde je přivítal starosta Radek Vondra. Po seznamovací hře shrnula místostarostka Irena Kolmanová první ročník participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás – občanské projekty a jejich realizaci. Poté si sami žáci vyzkoušeli navrhnout projekt, který by mohli v rámci participativního rozpočtu podat. Své návrhy prezentovali ostatním a následně se o nich hlasovalo.

Pozvánka
Program Dětského fóra

Fotogalerie z akce zde:

Lokální veřejná fóra 2018

V roce 2018 se na území Prahy 14 uskutečnilo sedm Lokálních veřejných fór. Tento typ setkání městská část pořádá od roku 2016, do té doby (od roku 2010) organizovala vždy jedno Veřejné fórum ročně. Model, kdy se setkání s občany konají postupně ve všech lokalitách Prahy 14, se osvědčil. Radnice jde takto k lidem blíž a obyvatelé se v hojnější míře zapojují do plánování rozvoje městské části.

Lidé z jednotlivých čtvrtí se na fórech vyjadřují k tomu, co by ve svém okolí chtěli změnit a navrhují příležitosti ke zlepšení. Na místě setkání jsou vždy přítomni političtí zástupci a odborníci MČ, kteří s občany diskutují a odpovídají jim na konkrétní dotazy. Příležitosti vznesené na fórech se zapisují a dále ověřují prostřednictvím hlasování. Následně jsou předloženy ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 14.

Výstupy Lokálních veřejných fór 2018  ZMČ schválilo usnesením č. 43/ZMČ/2018, jím současně potvrdilo i navržené gestory a odborné řešitele jednotlivých příležitostí.

 • 10. dubna na Lehovci v Komunitním centru Kardašovská
  Pozvánka
 • 18. dubna na Černém Mostě ve volnočasovém centru Plechárna
  Pozvánka
 • 9. května v Hloubětíně na náměstí u stanice metra
  Pozvánka
 • 16. května na Jahodnici v prostoru u sportoviště, dětského hřiště a workoutového hřiště (ul. U Hostavického potoka)
  Pozvánka
 • 17. května v Kyjích v Kulturním domě Kyje
  Pozvánka
 • 30. května na Hutích v parku u minigolfu a sportoviště (ul. Splavná)
  Pozvánka
 • 13. června v Hostavicích v kavárně v parku Pilská
  Pozvánka

Stav plnění požadavků z Lokální veřejných fór 2017:

 

Návazné veřejné projednání v Hloubětíně k projektu Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava okolí

Veřejné projednání proběhlo dne 20. listopadu 2018 od 17 hodin v ZŠ Tolerance, v blízkosti místa navrhovaného dětského hřiště. Občané se se zástupci radnice setkali v jídelně Základní školy Tolerance, k dispozici byly tři studie. Všechna variantní řešení vycházela z výstupů z prvního setkání k této věci v září 2018.

Starosta Radek Vondra účastníky přivítal a připomenul principy participativního rozpočtu, z kterého vzešel projednávaný projekt. Předal slovo místostarostce Ireně Kolmanové, která návrhy představila. Následně se o jednotlivých studiích diskutovalo u stolu, hledaly se klady a zápory, případně se zanesly nové podněty do návrhu.

Jako vítězná studie byla vybrána studie B, do které architektka Ing. arch. Lucie Tevi zanese podnět vybudování chodníku mezi trafostanicí a navrhovaným hřištěm. Na závěr setkání představil místostarosta Petr Hukal možnost vybudování placených zón na Praze 14.

Vítězná studie
Pozvánka
Fotogalerie z akce:

 

 

Návazné veřejné projednání k nové podobě budovy v parku u ulice Splavná

Veřejné projednání proběhlo 2. října od 17 hodin v parku u ulice Splavná a zúčastnili se ho zástupci radnice, projektant Ing. Arch. David Damaška a 22 místních občanů. K dispozici byly panely s vizualizacemi tří navržených variant, které vycházely z výstupů z prvního setkání k této věci v červnu 2018. Ing. arch. Damaška představil varianty a proběhla diskuse. V závěru se hlasovalo pro jednu z variant.

Z hlasování vyšla jako vítězná varianta č. 3, která bude Arch. Damaškou dále rozpracována.

Pozvánka zde:

Pozvánka na setkání s občany

 

Veřejné projednání v Hloubětíně k projektu Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava okolí

Projekt Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava okolí byl podán v rámci participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás. V březnu 2018 se o projektech hlasovalo a občané tento projekt zařadili mezi ty, které se budou realizovat. I přes to, že návrh dostal pouze 23 záporných hlasů oproti 170 kladných, zaznamenala městská část po hlasování mnoho rozporuplných ohlasů. Proto se rozhodla před samotnou realizací návrh s veřejností ještě projednat.

Veřejné projednání proběhlo dne 19. září 2018 od 17 hodin v ulici Mochovská v místě navrhovaného dětského hřiště. Na setkání dorazili zástupci radnice, autorka projektu, strážníci MP a cca 30 místních občanů. Obyvatelům, kteří návrh nepodpořili, se nelíbilo umístění dětského hřiště. Obávali se hluku a nocování lidí bez domova, případně posedávání problémové mládeže.

Zástupci radnice se s místními dohodli na přepracování návrhu, respektive posunutí umístění dětského hřiště – dále od oken přilehajícího domu. Po vypracování nové studie bude hřiště opět s občany projednáno.

Pozvánka
Fotogalerie z akce zde:

 

 

Veřejné projednání k nové podobě budovy v parku u ulice Splavná

Městská část Praha 14 uspořádala 20. června 2018 veřejné projednání k budoucí podobě a využití plánované stavby v parku v ulici Splavná. V současnosti se v parku nachází budova, ve které nájemce provozuje rychlé občerstvení s posezením na zahrádce. Uvnitř budovy je místnost pro různé aktivity s max. kapacitou cca 25 občanů. V budově se nachází původní WC a zázemí. Okolo budovy je dráha na minigolf, k němuž je vybavení k dispozici u obsluhy a zmíněná zahrádka čítající celkem cca 10 stolů s lavicemi.

Budova se nachází v parku u ulice Splavná, kde proběhla v minulosti rekonstrukce povrchů a cestní sítě. Jsou v něm umístěna dětská hřiště pro několik věkových skupina a dvě nová sportovní multifunkční hřiště.

Záměrem MČ je zrekonstruovat, případně kompletně znovu vystavět budovu tak, aby plnila požadavky místa a občanů. Z těchto důvodů přišel starosta Mgr. Vondra a uvolněná radní Mgr. Kolmanová představit místním obyvatelům záměr radnice a diskutovat s nimi o jeho přínosech či negativech a zjistit jejich názory, připomínky a nápady.

Na místě se sešlo 25 občanů k diskusi a byly sebrány požadavky na budoucí budovu, které budou dle možností zpracovány do zadání studie.

Pozvánka zde:

Pozvánka na setkání s občany

 

Veřejné projednání k návrhu metropolitního plánu

Setkání se uskutečnilo 12. června v 17 hodin u stanice metra Rajská Zahrada. Sešlo se cca 53 lidí, kteří měli možnost diskutovat a vznášet připomínky související s návrhem metropolitního plánu.

Pozvánka zde:

Pozvánka na setkání s občany

 

Veřejné projednání Budoucí úprava vnitrobloku

Veřejné projednání k možné proměně vnitrobloku mezi ulicemi Bryksova, Kučerova, Mansfeldova a Bobkova se uskutečnilo 4. června v 17. 30 hodin.  Setkání se zúčastnil starosta MČ Praha 14 Mgr. Radek Vondra a radní Mgr. Irena Kolmanová.

Pozvánka zde:

Pozvánka na setkání s občany

Zápis z projednání

Veřejné projednání návrhů řešení vstupního předprostoru ZŠ Bří Venclíků

Městská část Praha 14 na základě požadavků a podnětů zástupců školy přistoupila k možnosti revitalizace/úpravy vstupního předprostoru školy. Cílem projednání, které se uskutečnilo 30. května 2018 ve sborovně ZŠ Bří Venclíků, bylo vybrat jedno z navrhovaných řešení, získat připomínky žáků a studentů a zapracovat a je do návrhu řešení vstupního předprostoru školy. Dalším cílem bylo najít společné řešení pro správu/kustodství daného předprostoru.

Architektka MČ Praha 14 připravila 4 návrhy řešení daného předprostoru. Návrhy byly zaslány dopravnímu projektantovi, který v rámci projektu Bezpečná cesta do škol připravuje dopravní řešení okolí školy. Projektant shledal, že všechny 4 návrhy se mohou doplňovat s připravovaných dopravním řešením. Školní parlament obdržel s předstihem připravené návrhy, které předprojednal na svém školním jednání.

Na jednání se dostavili studenti gymnázia ASRCUS, které sídlí v budově základní školy. Studenti připravili 2 návrhy, které představili ve sborovně zástupcům MČ Praha 14 a školního parlamentu ŽS Bří Venclíků.

Proběhla diskuse o možném zapojení žáků a studentů do realizace revitalizace předprostor a následného kustodství (opatrovnictví/správa/dozorování). V rámci diskuse a hlasování byly žáky a studenty definovány hlavní znaky předprostoru.

 

Veřejné projednání Revitalizace vnitrobloku

Veřejné projednání, jehož účelem bylo zjištění názorů obyvatel vnitrobloku Bryksova, Mansfeldova, Kučerova a Maňákova na Černém Mostě, se uskutečnilo 28. května v 18 hodin. Jako podklad k debatě sloužila již vypracovaná studie revitalizace. Setkání se zúčastnil starosta MČ Praha 14 Mgr. Radek Vondra a radní Mgr. Irena Kolmanová.

Pozvánka zde:

Pozvánka na setkání s občany

 

Dětské fórum

Tradiční Dětské fórum se uskutečnilo 8. března v KD Kyje, kde žáky přivítala radní Mgr. Irena Kolmanová, následně představila výsledky předchozího ročníku. Po seznamovací aktivitě se děti pustily do vytváření časové osy, která měla znázornit, jak bude vypadat Praha 14 v budoucnosti. Dalším úkolem místních žáků bylo sepsat pozitivní a negativní změny, které v Praze 14 nastaly za poslední 4 roky. V závěru se sepsalo TOP 10 příležitostí a hlasováním se vybraly 2 vítězné. Žáci si nejvíce přáli „Doplňkovou nabídku stravování v dopoledních hodinách na všech ZŠ“ a “ Rekonstrukci autobusového terminálu Černý Most“.

Pozvánka
Program

Fotogalerie z akce zde:

Veřejné projednání na Hutích 2

Návazné projednání v Jamské se konalo 20. září 2017. Sešlo se cca 25 lidí, kteří měli možnost diskutovat a vznášet požadavky související s vybudováním herní plochy. S výstupy z projednání budou pracovat architekti, kteří připraví studii.

Pozvánka zde:

Pozvánka na setkání s občany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie z akce:

 

Veřejné projednání na Hutích 1

Vzhledem k rozrůstajícímu počtu obyvatel na Hutích a absenci dětských hřišť v této lokalitě se městská část rozhodla využít nabídku daru od Ekospolu a.s.. Zmíněný realitní developer realizoval výstavbu obytných celků Panorama Kyje a přislíbil místním vybudování nového dětského hřiště.
Než se s realizací začne, chce městská část posbírat podněty od občanů s návrhy, jak by chtěli aby hřiště vypadalo. Proto uspořádala sousedské setkání, které se konalo 21. června 2017 v 17 hodin, v ulici Jamská. Občané a zástupci MČ P14  prodiskutovali návrh úpravy prostoru pro hry.
Lokální fóra 2017 (zveřejněno 28. července 2017)

Praha 14 pokračuje v započaté tradici veřejných lokálních fór. Stejně jako v loňském roce, tak i letos mohli obyvatelé debatovat s politickými představiteli i odborníky městské části jen kousek od svého domu. „Maraton“ letošních osmi setkání odstartoval v polovině května na Hutích. V tom samém měsíci následovala fóra ještě na Jahodnici, Lehovci a Černém Mostě II, červen patřil Hloubětínu, Černému Mostu I, Hostavicím a Kyjím. V minulosti bylo obecné veřejné fórum, tedy setkání s občany, bez předem stanoveného tématu k diskuzi, pouze jedno. Loni se poprvé fóra pořádali po jednotlivých lokalitách tak, aby to lidé měli co nejblíže. Mohli přijít, říci, co je trápí, co by chtěli změnit, případně říci, co oceňují a kde by sami nabídli pomoc.

Systém lokálních fór byl stejný jako loni. U připravených, na oblasti zaměřených stolů mohli občané sdělovat své podněty. Ty pracovníci úřadu zapsali a lidé z nich pak při následném hlasování vybrali dva nejpalčivější. Z těchto bodů, čítajících tedy dva podněty za každý stůl, se při dalším hlasování zvolily dva finální, jimiž se odbory úřadu, případně radní či zastupitelé, budou v nadcházejícím období zabývat.

Podněty se městská část snaží vypořádávat neodkladně, a to nejen ty, které dostaly nejvíce bodů při hlasování. Samozřejmě ne vždy je to jednoduché. Zvláště když jde o záležitosti, které nespadají do její kompetence, ale například do kompetence hlavního města, případně jiných orgánů. Nejvíce lidé na veřejných lokálních fórech debatovali nad tématy doprava, životní prostředí, územní rozvoj a školství. Vedle toho se pochopitelně dostalo i na další oblasti tzv. udržitelného rozvoje.

Vypořádání příležitostí z Lokálních veřejných fór 2016

Od roku 2016 organizuje MČ Praha 14 Lokální veřejná fóra bez předem stanoveného zaměření. Konají se ve všech čtvrtích městské části. Každý může přijít diskutovat o rozvoji Prahy 14, dozvědět se, co nového se chystá, případně říci svůj názor na to, co by se podle něj mělo změnit. Na setkáních jsou vždy přítomni političtí představitelé MČ i odborníci z řad zaměstnanců úřadu. S podněty získanými od občanů městská část dále pracuje. Informace o aktuálním (květen, červen 2017) stavu vypořádání podnětů z loňských Lokálních veřejných fór jsou k dispozici níže.

Vypořádání podnětů:

Veřejné projednání v Hloubětíně

Občané měli možnost vyjádřit se k zvažovanému kácení stromů, které souvisí se současným návrhem podoby revitalizace hloubětínského náměstí. Akce se konala ve čtvrtek 11. května od 18 hodin na náměstí v Hloubětíně a zúčastnili se ji zástupci MČ P14, TSK hl. m. Prahy a architekti, kteří jsou autory současného návrhu.

Pozvánka
Fotogalerie z akce zde:

Veřejné projednání MAP

Ve čtvrtek 16. března 2017 se v KD Kyje sešla na veřejném projednání návrhu Strategického investičního rámce místního akčního plánu MČ Praha 14 a MČ Dolní Počernice více než padesát občanů.

Po úvodních prezentacích místostarostky Ing. Mgr. Lucie Svobodové a koordinátorky vzdělávacích aktivit Mgr. Petry Zahradníkové usedli zájemci ke kulatým stolům a diskutovali nad náměty k opatřením a spolupráci v rámci Místního akčního plánu. Na závěr se shrnuly výstupy diskuze.

Pozvánka
Fotogalerie z akce zde:

Dětské fórum

V KD Kyje se 15. března konal další ročník Dětského fóra, které zahájil starosta Radek Vondra společně s radní Irenou Kolmanovou. Žákovské zastupitelstvo představilo projekt „Výměna žáků na školách“ a poté zasedli všichni za kulaté stoly a věnovali se Participativnímu rozpočtu. Úkolem místních žáků bylo tentokrát navrhnout projekt ve veřejném prostoru, který následně prošel hlasováním. Vítězem se stal „Letňák – fesťák“- letní festival u Kyjského rybníku se soutěžemi, mini zoo, občerstvením i možností kempování.

Pozvánka
Fotogalerie z akce zde:

 

Veřejné setkání k rozvoji sociálních služeb na Praze 14

Veřejné setkání se uskutečnilo v úterý 8. listopadu 2016 v Galerii 14 a jeho cílem bylo umožnit diskusi a sběr podnětů, postřehů a připomínek k aktualizované verzi Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2017 – 2020. Opatření aktualizovaného plánu reagují mimo jiné na problémy definované v rámci dotazníkových šetření mezi uživateli a poskytovateli sociálních a návazných služeb.
Setkání se zúčastnilo více než 30 občanů, zástupců poskytovatelů a uživatelů sociálních a návazných služeb, zaměstnanci ÚMČ Praha 14 a odborníci na danou problematiku. Diskutující u jednotlivých stolů dospěly k množství podnětů, které budou použity při další práci na SPRSS. Přehled jenž zahrnuje přepis toho, co jednotlivé stoly uváděly naleznete ve Zprávě komunitního plánu socialních služeb.

Pozvánka

 

Veřejné projednání Zklidnění komunikace Hodějovská

Městská část Praha 14 na základě požadavků, stížností a podnětů od občanů Hostavic a Kyjí řeší problematiku zklidnění dopravy komunikace Hodějovská. Byla zpracována studie proveditelnosti zjednosměrnění provozu v ul. Hodějovská, která byla občanům představena v rámci veřejného projednání zpracovatelem studie Ing. J. Hradilem a zástupkyní starosty pro oblast dopravy Ing. I. Pickovou.

Veřejné projednání svolané za účelem diskuse, sběru podnětů k studii proveditelnosti zjednosměrnění ul. Hodějovská proběhlo v napjaté atmosféře. Účastnící projednání byli rozděleni na dvě skupiny. Skupina občanů souhlasící se zjednosměrněním ul. Hodějovská dle studie a skupina občanů stojící proti zjednosměrnění dané komunikace. Občané bydlící v úseku komunikace Hodějovská v oblasti mezi komunikacemi Broumarská a Za Rokytkou zjednosměrnění zklidnění dopravy požadují. Argumentovali zejména bezpečností provozu a narušováním statiky domů. Opoziční skupina požadovala ponechání obousměrného provozu a hledání jiného řešení zklidnění komunikace (např. umístění dopravních značek průjezd zakázán, dopravní obsluha, přidání zábran na komunikaci, zprovoznit alternativní trasu atd.). Jako problematickou záležitost přítomní občané formulovali zejména dopravu v ranní špičce. Občané argumentovali vznikem velkých zpoždění v ranní špičce v souvislosti s napojením na ul. Českobrodskou během cest do zaměstnání, MŠ, ZŠ – směrem do oblasti Kyje, sídliště Černý Most/metro Rajská Zahrada.  Na projednání zazněla i myšlenka úplné uzavírky komunikace s možností vydaní residenčních karet pro obyvatele. Obě skupiny obyvatel se shodly na tom, že by rády projednaly další možné varianty studií zklidnění dopravy v Hodějovské ul. Během diskuse starosta R. Vondra vystoupil před plénum a nabídl přítomným občanům zpracování a představení dalších variant posuzujících přínosy a zápory daných možných řešení.

Veřejné projednání k revitalizaci vnitrobloku Mochovská II

Veřejné projednání proběhlo v pondělí 21. listopadu 2016 v MŠ Sadská 530, Hloubětín. Cílem projednání bylo vést s místními obyvateli diskusi o budoucí podobě zmíněného vnitrobloku. K dispozici byla studie Ing. arch Davida Damašky, Ph.D., do níž byly zapracovány podněty občanů získané na setkání konaném 7. září 2016.

Ing. arch. Damaška představil účastníkům aktualizovanou studii, ke které byly podkladem připomínky a návrhy občanů ze setkání, které proběhlo v září téhož roku. Občané i přes malou účast kvitovali respektování názorů občanů, kterou MČ spolu s architektem projevila. Návrh byl přijat pozitivně.

Lokální fóra 2016 (zveřejněno 29. července 2016)

Městská část Praha 14 rozšířila tradici Veřejných fór. Zatímco v minulých letech mohli lidé využívat vždy pouze jedno velké setkání ročně, letos jich radnice pořádá hned několik, navíc lokálně zaměřených. Obyvatelé tak mají více možností, jak otevřeně zástupcům městské části říci, co je tíží a co by ve svém okolí chtěli změnit. Během května a června se uskutečnila lokální fóra na Černém Mostě 1, v Hloubětíně, na Lehovci, v Kyjích a na Hutích. Po letních prázdninách se s odborníky a politickými představiteli městské části budou moci občané obdobným způsobem potkat ještě na Černém Mostě 2, v Hostavicích a na Jahodnici.

Podněty sebrané na fórech, budou předloženy radě městské části, která rozhodne o garantech a návrzích řešení jednotlivých příležitostí. Podněty, jež je možné vyřešit ihned, se městská část zabývá neodkladně. Příkladem může být regulace populace nutrií u rybníčka Aloisov, po které volali obyvatelé Černého Mostu 1. Upozorňovali, že kvůli přemnožení nutrií dochází k poškozování břehů a k velkému úbytku vodního ptactva. Městská část se proto obrátila na Lesy hl. m. Prahy, do jejichž kompetence řešení situace spadá. Jejich pracovníci začali prakticky okamžitě s odchytem části populace a zajišťováním nového výběhu pro odchycená zvířata.

 

Veřejného projednání k revitalizaci vnitrobloku Mochovská

Veřejné projednání proběhlo ve středu 7. září 2016 ve vnitrobloku Mochovská, Hloubětín. Cílem projednání bylo vést s místními obyvateli diskusi o budoucí podobě zmíněného vnitrobloku. K dispozici byla situační mapa prostoru, prvotní návrh architektů a ideová mapa s možností řešení parkování v této lokalitě. Občanům byla představena situace vnitrobloku a byla zahájena diskuze o budoucí podobě; tedy, co má v prostoru zůstat a co má vzniknout. Návrhy občanů se zaznamenávaly na arch a následně je čárkami sami občané označili podle priorit. Sebrané výstupy, které jsou realizovatelné, budou předány architektům k zapracování do ideové studie. Ta bude následně představena občanům na dalším veřejném projednání (viz Zpráva z veřejného projednání vnitroblok Mochovská).

 

Veřejné projednání revitalizace náměstí Plk. Vlčka

Veřejné projednání proběhlo v pondělí 2. května 2016 na travnaté ploše u dětského hřiště a bylo realizováno na základě požadavků zástupců občanů žijících v lokalitě nám. Plk. Vlčka a přilehlém okolí.  Na projednání se sešli občané z přilehlých domů. Proběhla konstruktivní diskuse se zástupci MČ Praha 14 a strážníkem městské policie. Občané zmiňovali zejména projevy vandalismu, rušení nočního klidu, zvýšenou kriminalitu a problematický přístup k bytovým domům. Podněty byly zaznamenány na archy a proběhlo hlasování (viz Zpráva z veřejného projednání nám. Plk. Vlčka).

 • pozvánka zde.

 

veřejné projednání 20160502_181008

 

EKODEN v Centru Černý Most (dílčí akce Dnů Země 2016 pořádaných MČ Praha 14)

Přemýšleli jste někdy o tom, kolik odpadu vyprodukuje velký obchodní dům? Nebo o tom, jestli nákupní centra dokážou s odpadky nakládat ekologicky? Na tyto i mnohé další obdobné otázky spojené s udržitelným rozvojem odpověděl speciální program, který v rámci letošních Dnů Země Prahy 14 městská část připravila ve spolupráci s Centrem Černý Most a Ekocentrem Koniklec.

Ve středu 20. dubna 2016, se ve zmiňovaném obchodním domě uskutečnila akce s názvem EKODEN. Žáci základních škol se na ní seznámili například s problematikou udržitelného rozvoje, vnímání odpadu, možnostmi předcházení jeho vzniku nebo s možnostmi znovuvyužití a recyklace.

Akce proběhla od 10 hodin ve 3. patře nad Central Plaza, kde se uskutečnily připravené přednášky a zábavné soutěže pro děti. Na závěr setkání účastníky čekalo dobrodružství v podobě prohlídky odpadových prostor Centra Černý Most.  Akce se zúčastnilo zhruba osmdesát dětí.

Program akce:

10:00 – 10:05 – zahájení eventu a přivítání PMPS manažerem panem Divišem

10:05 – 10:40 – přednáška Co je to odpad?, paní Anežka Tkáčová – ekocentrum Koniklec

10:40 – 10:50 – přednáška Odpadové hospodářství CČM, FCC ČR, Ing. Soňa Koudelková

10:50 – 11:00 – diskuze

11:00 – 11:15 – soutěže / prohlídka sběrného dvora – 1. skupinka, FCC ČR

11:15 – 11:30 – soutěže / prohlídka sběrného dvora – 2. skupinka, FCC ČR

Fotogalerie:

 

Pozvánka na pracovní seminář pro neziskové organizace

V pondělí 18. 4. 2016 se od 17 hodin na Úřadě MČ Praha 14 uskuteční pracovní seminář. Městská část jej pořádá na základě zájmu účastníků lednového setkání se zástupci místních neziskových organizací, kteří si přáli získat rozšířené informace o Novém občanském zákoníku či o možnostech založení spolku. Seminář je určen zástupcům všech organizací i jednotlivcům, kteří mají o tuto tématiku zájem. Akce je pro všechny zdarma.

Pozvánka na pracovní seminář pro neziskové organizace

 

Zpráva ze semináře k NZÚ

V Galerii Prahy 14 na Černém Mostě se 21. března 2016 uskutečnil informační seminář pořádaný městskou částí Praha 14 a Státním fondem životního prostředí. Jeho cílem bylo seznámit zájemce z řad široké veřejnosti s možnostmi čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám, jenž vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí. Přítomní se od odborníků dozvěděli aktuální informace o vyhlášených výzvách k podávání žádostí o dotaci na snižování energetické náročnosti obytných staveb. Na místě rovněž probíhaly i individuální konzultace. Nabídky semináře využili jak zástupci SVJ, tak majitelé rodinných domů.


Pozvánka na seminář k NZÚ:

Chcete šetřit energie? Zjistěte, jak na to

Zajímají vás úspory energie a chcete dotaci na investice do vašeho bydlení? V tom případě by vás mohl zajímat seminář na téma udržitelná energetika, který ve spolupráci s městskou částí Praha 14 pořádá Státní fond životního prostředí. Přednáška o možnostech čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám, jenž vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí, se skuteční 21. března 2016 od 17 hodin v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most). Na setkání zazní aktuální informace o vyhlášených výzvách k podávání žádostí o dotaci na snižování energetické náročnosti jak bytových, tak i rodinných domů, přítomní odborníci na místě poskytnou také individuální konzultace a poradenství. Pokud například plánujete zateplení nebo změnu způsobu vytápění ve svém domě, je tento seminář určen právě vám. Je bezplatný, máte-li zájem o účast, prosíme, registrujte se předem na e-mailu: Lucie.Hlavackova@praha14.cz. Těšíme se na Vás.

Seminář


Projednání systému zón placeného stání

Obyvatelé Prahy 14 měli možnost říci, zda si v okolí stanic metra Hloubětín, Rajská zahrada a Černý Most přejí zavést systém zón placeného stání. Z průzkumu, který probíhal od 25. ledna do 3. února 2016, vyplynulo, že většina občanů – nebo alespoň většina z těch, kteří se šetření zúčastnili -, parkovací zóny ve zmíněných lokalitách nechce.

Průzkum se skládal ze dvou částí – sociologického šetření prováděného tazateli ze společnosti CI2 a ankety. Tu mohli lidé vyplňovat jak osobně, a sice v putovním informačním stánku u výše uvedených stanic metra, tak elektronicky na webu a na Facebooku městské části.

Do sociologického šetření se zapojilo přes pět set respondentů, z nichž se téměř 42 procent vyslovilo proti zavedení zón, necelých 30 pro a zbývající takřka třetina uvedla, že k zavedení zón nemá jednoznačný postoj. Anketa pak dopadla jednoznačněji. Její tištěnou verzi vyplnilo 83 lidí, přičemž zavedení systému placeného stání 60 procent z nich odmítlo. Do elektronické varianty ankety se zapojilo 350 obyvatel – více než 70 procent těchto respondentů uvedlo, že parkovací zóny nechce.

V návaznosti na průzkum jednala o zónách také Rada městské části. „Byla to velmi živá diskuze, protože parkovací zóny jsou téma vyvolávající řadu protichůdných názorů. Nakonec však radní zavedení systému placeného stání neodsouhlasili,“ uvedla k tomu místostarostka Ing. Ilona Picková, která má dopravu v Praze 14 ve své gesci.

O případném zavedení zón začala městská část uvažovat v návaznosti na novou koncepci hl. m. Prahy. „Dalším důvodem bylo to, že Praha 8 a 9 zavádí zóny od letošního jara a hrozí, že se auta, která dosud parkují u tamních stanic metra, přesunou k nám. Jak všichni víme, už nyní má Praha 14 velký problém s nedostatkem parkovacích míst. Největší zájem o zavedení zón měli lidé z Lehovce, nejmenší pak obyvatelé Jahodnice, které však netrápí množství dojíždějících Středočechů parkujících u stanic metra,“ dodává k tomu místostarostka Picková.

Přílohy:


Setkání s neziskovými organizacemi

Potkat se, poznat se, navzájem si pomoci. Tak znělo motto letošního ročníku setkání zástupců městské části a místních neziskových organizací, které tradičně hostila Galerie 14 na Černém Mostě. Oproti předešlým letům dostali přítomní tentokrát více prostoru na to, aby se lépe poznali nejen se zaměstnanci úřadu, komunitními koordinátory či osazenstvem organizace Praha 14 kulturní, ale také mezi sebou navzájem. A to se ukázalo jako velmi přínosné. „Hned na místě se domluvila spolupráce nad tématy, která dost neziskových organizací pálí. Třeba zaměstnávání lidí evidovaných na úřadech práce. K těmto i dalším tématům na základě získaných podnětů zorganizujeme další setkání, kde budou školiteli přímo – v dané oblasti zkušenější – zástupci neziskovek nebo odborníci, s nimiž tito lidé spolupracují,“ říká radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spolupráce s neziskovým sektorem patří.

Ta si pochvaluje také výsledky souvisejícího dotazníkového šetření, jež městská část dělala právě mezi zástupci „neziskovek“. „Objevovaly se v něm především pozitivní reakce, což je pro nás samozřejmě velmi příjemná zpětná vazba. Z odpovědí, stejně jako z reakcí na setkání, rovněž vyplynulo, že se zástupci těchto organizací chtějí navzájem podporovat a sdílet své zkušenosti,“ doplňuje radní Kolmanová.

Na setkání, které se uskutečnilo 18. ledna 2016, dorazily téměř dvě desítky zástupců neziskového sektoru v Praze 14. Úplnou novinkou byla přednáška týkající se základů fundraisingu, jíž si loni přítomní vyžádali. Vedla ji Lenka Bártová, která se tímto tématem zabývá už několik let a která přislíbila svou účast i na dalších školeních. Jedna z prezentací na setkání se soustředila také na téma dobrovolnictví – například na to, co obnáší akreditace organizací, které se chtějí dobrovolnictví věnovat, jaké jsou jeho výhody, možnosti propagace a podobně.

Stejně jako v předešlých letech si na setkání přítomní vyslechli i informace o možnostech propagace prostřednictvím časopisu Čtrnáctka a webu městské části nebo rady týkající se pravidel získávání peněz na projekty z dotačních programů městské části Praha 14.

Přílohy:

Pozvánka na setkání:

Pozvánka na setkání

Fotografie ze setkání:

Dětské fórum 2016

V úterý 15. března se v KD Kyje konalo tradiční Dětské fórum, na které přišly desítky dětí ze základních škol Prahy 14. Novinkou letošního ročníku byla hra, při které si žáci vyzkoušeli zakládání politických hnutí nebo například tvorbu volebního programu. V rámci těchto skupinových prací tak mohly děti opět přednést své představy o tom, co by chtěly v Praze 14 změnit.

Fotogalerie z akce:

Veřejné projednání náměstí Zdeňky Braunerové

Další z veřejných ploch v Hostavicích se již na jaře roku 2016 začne měnit k lepšímu. Plánované revitalizaci náměstí Zdenky Braunerové přecházela diskuse s místními občany i veřejné projednání. Obyvatelé Hostavic se mohou v dohledné době těšit na další novou plochu pro volný čas a relaxaci ve své čtvrti. Stejně jako v předchozích pří- padech, kdy šlo o revitalizaci parku v Pilské nebo o úpravu parku Vidlák, se i do diskuse o budoucí podobě a funkci náměstí Zdenky Braunerové zapojili místní občané. Samotnému veřejnému projednání, na kterém se na konci září sešli zástupci MČ Praha 14, antropologové a několik desítek místních občanů, předcházely dvě diskuse. Jejich cílem bylo nalezení kompromisu mezi zastánci a odpůrci výstavby multifunkčního sportoviště na zmíněném náměstí. To se nakonec podařilo i díky otevření parku v Pilské, který v docházkové vzdálenosti nabízí vedle univerzálního sportoviště i dětské hřiště a další volnočasové prvky. Řešila se tak především bezpečná cesta právě mezi náměstím Z. Braunerové a parkem v Pilské. Samotné veřejné projednání se neslo v příjemné atmosféře. Občané se soustředili především na praktické podněty, mezi něž patřilo třeba zajištění údržby travnatého hřiště, na které by se místní mohli do budoucna podílet. Diskutovalo se také o bezpečnosti dětí, jež budou hřiště využívat. Způsobem, jak ji zajistit, se budou zabývat odborníci z dopravní komise MČ Praha 14. Z debaty zároveň vyplynula i možnost umístit v době svátků na náměstí Z. Braunerové vánoční strom.

Dokumenty:


Sousedské setkání na Jahodnici

Obyvatelé Jahodnice debatovali se zástupci městské části o možném vybudování workoutového hřiště a dirt biku v místě svého bydliště. Setkání se uskutečnilo 2.12. 2015 v sousedském centru Jahodnice (Baštýřská 2).

 

Využití budoucí kavárny v parku Pilská

Za velké pozornosti obyvatel Hostavic i dalších částí Prahy 14 se začátkem října 2015 veřejnosti otevřel kompletně revitalizovaný park v Pilské ulici. „Zahradu“ okolo hostavického zámečku oživila řada nových prvků, do budoucna by tu pak mělo vyrůst i komunitní zázemí.

Navzdory pochmurnému počasí se na slavnostním otevření nově upraveného parku sešly desítky lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Využili tak možnosti komentované prohlídky parku, jíž se spolu se zástupci radnice MČ Praha 14 zúčastnil i architekt David Damaška, který je autorem architektonického řešení revitalizace. „Jsem rád, že se nám v takřka rekordním čase podařilo dospět od prvotního projednávání revitalizace s občany přes projekt až k realizaci úprav,“ prohlásil starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra. Poté osobně poděkoval zaměstnankyním úřadu, které se o proměnu území nejvíce zasloužily, a společně s nimi slavnostně přestřihl pásku. Po tomto úvodním slově se přítomní návštěvníci mohli volně pustit do prohlídky nové hostavické relaxační zóny. Většina jich využila možnosti projít park ve skupině s architektem Damaškou, který blíže popisoval jednotlivé realizované prvky v parku a přiblížil i jeho další rozvoj. Vedle dětského hřiště, nových unikátně pojatých laviček, víceúčelového sportoviště pro míčové hry nebo zázemí pro venkovní posilování tu totiž radnice plánuje vybudovat i komunitní kavárnu. „Plánovaná kavárna by neměla být jen podnikem pro posezení, ale především zázemím pro komunitní aktivity a správu parku a sportoviště,“ vysvětlil přítomným architekt Damaška. Zatímco skupina procházela jednotlivá stanoviště, děti ihned vyrazily vyzkoušet hřiště, ale například i nové pítko u designového posezení v zadní části parku. Rodiče s kočárky zase procházeli po nových cestách a těšili se ze stále barevnější škály zdejšího porostu. Po návratu k hlavnímu vstupu do parku, kde slavnostní otevření začínalo, pak mohli zájemci nad plány chystané kavárny diskutovat o její budoucí náplni. „Určitě budeme rádi, když tu vedle klasické kavárny bude i nějaký program a když tu jako místní budeme moci sami pořádat různé akce, jako například turnaje nebo oslavy,“ zaznělo v diskusi z řad místních obyvatel. Padly i návrhy, že by v rámci kavárny mohl vzniknout minipivovar nebo další „vychytávky“. Všechny podněty byly zapsány a bude se o nich dále diskutovat. Už nyní je ale možné říci, že zdejší lidé budou mít na budoucí náplni komunitní kavárny v Pilské hlavní slovo.

Dokumenty:

Veřejné projednání k autobusové lince 186

Městská část Praha 14 zorganizovala na 25. března 2015 veřejné projednání, jehož smyslem bylo zjistit, jak se občané staví k aktuální trase autobusové linky 186 (platné od významných změn v MHD v roce 2012). Na setkání v ZŠ Bratří Venclíků dorazily asi čtyři desítky občanů. K dvojici debatních stolů s nimi kromě komunitních koordinátorů ze studia antropologického výzkumu Anthropictures z. s. a politiků a odborníků z radnice Prahy 14, usedli také zástupci společnosti ROPID. Role moderátora veřejného projednání se ujal cyklokoordinátor Prahy 14 Mojmír Kopečný, úvodní slovo pronesla místostarostka a radní pro oblast dopravy Ing. Ilona Picková. Na pracovních stolech byly pro účastníky připraveny mapy s vyznačenými trasami starého i současného vedení linky 186, linky 202 a také navazující linky 201, která nahrazuje bývalé přímé spojení s Prosekem, Střížkovem, Libní a Holešovicemi, avšak s přestupem. V závěru diskuse, které se zúčastnili i obyvatelé Satalic, občané hlasovali o nejdůležitějších podnětech. Po té následovala  prezentace zástupců společnosti ROPID zaměřená na funkčnost linek 186, 202, 201 a na důvody, jež ROPID vedly ke změně vedení linky 186 a k jejímu rozdělení.

Dokumenty:

 

Dětské fórum 2015

Městská část Praha 14 zve všechny zájemce na Dětské fórum aneb Desatero problémů očima dětí a mládeže, které se bude konat ve středu 11. 3. 2015 od 8.30 do 12.30 hodinv kulturním domě Kyje, ul. Šimanovská 47.

Čtvrtý ročník Dětského fóra pořádá MČ Praha 14 ve spolupráci se Žákovským zastupitelstvem Prahy 14 a Domem dětí a mládeže Praha 9 – Černý Most. Mladí lidé budou diskutovat a vytipovávat problémy a příležitosti související s aktuálním děním v městské části. Hlavním společným výstupem bude  formulace „10 -ti TOP“ příležitostí a problémů. O pořadí rozhodnou žáci a studenti v rámci ankety, která proběhne od 30. 3. 2015 do 13. 4. 2015 na všech základních a středních školách Prahy 14 a na webových stránkách www.praha14.cz. Výsledky ankety budou předány Zastupitelstvu městské části Praha 14 a Žákovskému zastupitelstvu Prahy 14 k řešení.

Pozvánka

Dětské fórum 2015 – zpráva z akce

Rok se s rokem sešel a přišel devátý březen, den, kdy bylo zahájeno již čtvrté Dětské fórum MČ Prahy 14 v režii Žákovského zastupitelstva Prahy 14. V Kulturním domě v Kyjích tuto akci zahájila moderátorská dvojka Jakub Resutík a Marie Silná ze Žákovského zastupitelstva spolu se starostou Radkem Vondrou a uvolněnou radní Irenou Kolmanovou.

Po úvodu a seznamovacích hrách, jako bylo bingo, lodě, čárkovaná a další, představila projekt „Chceme tu mít čisto“ Zorka Straková. Na projektu se podíleli děti ze základních škol na Praze 14 – nakreslily informační obrázky pro „neposlušné“ pejskaře, kteří by měli po svých psích miláčcích uklízet. Účastníci společně vyhodnotili sto nejlepších výkresů a ty budou k vidění od jara v ulicích Prahy 14.

Hlavní části programu byla tradičně diskuze nad „TOP10“ problémů Prahy 14 tentokrát v okruzích: Sportovní vyžití mládeže, Koše, lampy, lavičky, Pomoc sociálně slabým, Psí problém a Kulturní vyžití pro teenagery. Byla přítomna spousta odborníků a poradců, takže na konci vznikla spousta konkrétních bodů. Po diskuzní části přišla část prezentující, kdy všech deset stolů představilo své postřehy a nápady. Vše bylo pečlivě přepsáno a později odhlasováno.

Mezitím, než se sečetly hlasy účastníků pro jednotlivé problémy, si všichni zkusili krátký dvaceti-otázkový kvíz o Praze 14. Nejlepší dosáhli na 15 správných odpovědí! Uznáváme, vše vědět nešlo, ale o to víc to bylo celé zajímavější.

Když bylo sečteno a podtrženo, byla již přichystaná tombola a přes dvě desítky šťastlivců si odneslo drobné dárky od společností Centrum Černý Most a Městská část Praha 14. Tombolu losovala Irena Kolmanová.

Po rozdělení cen přišlo na řadu vyhodnocení „TOP10“ problémů a také hodnocení akce od účastníků formou dotazníků. Takto tedy vznikla „topka“ z Dětského fóra 2015. Až tyto podněty projdou i ověřovací anketou na školách, budou předány Úřadu MČ14 a za rok nám opět prozradí, jak se s tím vypořádali. Držíme jim palce!

Za organizátory
M. Silná

Zpráva z dětského fóra

Fotogalerie

 

Veřejné fórum 2015

Městská část Praha 14 zve obyvatele k aktivní účasti na Veřejném fóru 2015,  které se uskuteční v pondělí 16. března 2015 od 17.30 do 19.30 hodin na Základní škole Bratří Venclíků 1140/1, Černý Most. Také v letošním roce se mohou občané zapojit do rozhodování o rozvoji naší městské části. Z otevřené diskuze, která bude probíhat u osmi kulatých stolů, vzejde žebříček příležitostí a nedostatků, které ve svém okolí lidé vnímají jako nejdůležitější. Podněty budou posléze pracovníci úřadu ověřovat formou ankety, která na území MČ Praha 14 proběhne ve dnech 30. března – 12. dubna. Součástí Veřejného fóra bude také shrnutí aktivit, které naše městská část uskutečnila při řešení problémů definovaných v loňském roce.

TOP příležitosti a nedostatky budou předloženy Radě a Zastupitelstvu města k řešení.

Pozvánka

 

Setkání s NNO 2015

Galerie Prahy 14 dne 13. ledna 2015 hostila již tradiční setkání zástupců neziskových organizací z Prahy 14 s představiteli městské části. Na programu byly nejen prezentace mapující aktuální spolupráci radnice s neziskovým sektorem, ale i ty, které naznačily možný budoucí vývoj.

Na pořad dne se dostaly rovněž informace k nedávno vyhlášeným grantovým řízením, svou práci a možnosti v oblasti dalšího propojení s neziskovými organizacemi představili komunitní koordinátoři a zástupci  příspěvkové organizace městské části Praha 14 kulturní. Více informací ze setkání naleznete v přiložených dokumentech.

Dokumenty:

Fotogalerie:

Dobrá praxe – Místní Agenda 21 aneb Litoměřice inspirují městské části Prahy v realizaci MA21

Městská část Praha 20 a městská část Praha 14 pořádá pro nově zvolené zastupitele vybraných pražských městských částí seminář zaměřený na  přenos Dobré praxe a zkušeností v oblasti místní Agendy 21. Seminář se bude konat v pondělí 23. 2. 2015 od 17 hodin v obřadní síni Chvalského zámku (Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9, Horní Počernice). Po úvodním slově starostky Horních Počernic H. Moravcové a starosty městské části Praha 14 Bc. R. Vondry předají pražským politikům zkušenosti a inspiraci zástupci města Litoměřice. Město Litoměřice získalo několikrát ocenění ministerstva vnitra za kvalitu veřejné správy a realizaci místní Agendy 21 v ČR. Úspěchy také slaví na mezinárodním poli, jsou průkopníky v zavadění postupů a metod kvality pro efektivní práci úřadu jak uvnitř, tak vůči veřejnosti.

25.6.2014

Výsledky ověřovací ankety – co trápí dospělé, děti a mládež na Praze 14?

Dospělí, děti i mládež měli možnost na veřejných projednáních k celkovému rozvoji městské části Praha 14 na tzv. fóru Zdravé městské části Praha 14 a Dětském fóru, stanovit problémy a pojmenovat nedostatky, které je nejvíce trápí. Problémy, které získaly na fórech nevíce hlasů, byly následně ověřovány anketou, která proběhla ve dnech 5. – 25. 5. 2014. Ke každému ověřenému problému byl stanoven politický i odborný garant, který je zodpovědný za jeho řešení.
Výsledky byly předány Radním a Zastupitelstvu MČ Praha 14. Vedení městské části bere všechny ověřené i neověřené problémy pojmenované občany vážně a předalo jejich řešení na příslušné odbory. Výsledky ověřovací ankety k problémům, naleznete v příloze.

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Cílem ankety bylo ověřit problémy definované na Dětském fóru , které proběhlo 9. 4. a získání podkladů pro komunitní plán Zdravé městské části . Ankety se zúčastnilo 978 respondentů, lístky byly rozdány 2000 žákům, distribuce probíhala v mateřských, základních a vybraných středních školách, dále byly sběrné boxy s anketními lístky umístěny v pobočkách městských knihoven. Hlasovalo téměř 33 % dětí.

Z dětského fóra vzešlo 9 následujících problémů ověřených anketou:

 • Chybí koupaliště
 • Bezpečnost po setmění
 • Úprava centrálního parku – rozšíření, více zeleně
 • Hřiště pro teenagery s lavičkami pro mladé
 • Vybudování in-line stezky
 • Výběr ze dvou jídel ve školních jídelnách
 • Více spojů autobusu č. 110 ve špičce
 • Zvýraznění přechodů pro chodce v ulici Vybíralova a Bryksova
 • Chybí tělocvična v ZŠ Šimanovská

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014

Cílem ankety bylo ověřit problémy definované veřejností na Fóru Zdravé městské části, které se konalo 16. 4. 2014 a získání podkladů pro komunitní plán Zdravé městské části . Ověřené problémy budou podkladem pro aktualizaci Komunitního plánu Zdravé městské části. Ankety se zúčastnilo 984 osob, což jsou cca 3 % občanů městské části.

Z problémů definovaných na Fóru Zdravé městské části vzešlo letos 7 ověřených problémů:

 • Propojit sousední městské části pro pěší a cyklisty, vybudovat chybějící přechody
 • Vytvořit a zveřejnit seznam brigád pro věkovou kategorii 15+ prostřednictvím informačních kanálů městské části
 • Řešit nevyhovující stav koryta Rokytky – protipovodňová opatření
 • Opravit a rekonstruovat veřejné sídlištní prostory
 • Zřídit mateřskou školu v Hostavicích a Kyjích – Na Hutích
 • Obnovení linky autobusu č. 186 v původním rozsahu (Černý Most – nádraží Holešovice)
 • Kultivovat přístupové cesty ke Kyjskému rybníku
Veřejné projednání Rožmberská

MČ Praha 14 zve občany k veřejnému projednání – ulice Rožmberská – dopravní situace a úprava okolí, které proběhne 28. 5. od 17.30 hodin v Kyjích (na travnaté ploše mezi protihlukovou stěnou a panelovými domy u autobusové
zastávky Pávovské náměstí).
Účast odborníků a zástupců vedení městské části Praha 14 zajištěna.
Předpokládaná doba trvání cca do 18.30 hod.

Leták

Zápis

logo_P14_70_na_aktuality[1]

 

Dětské fórum

Městská část Praha 14 ve spolupráci s Žákovským zastupitelstvem Prahy 14 a DDM Praha 9 uspořádala ve středu 9. dubna 2014 v době od 8.30 do 13.00 hodin, na Plechárně, ul. Bryksova 1002, Dětské fórum aneb Desatero problémů MČ Praha 14 očima dětí a mládeže. Třetí ročník společného setkání žáků a studentů s diskusí nad problémy městské části v jednotlivých oblastech života (kultura, sport a volný čas, zeleň, veřejný prostor, školství, doprava, kriminalita a bezpečnost), kde žáci a studenti základních a středních škol Prahy 14 vytipovali největší problémy městské části. Tato akce je pořádána jako součást realizace místní Agendy 21.Stejně jako v loňském roce před mladými účastníky stál nelehký úkol – označit největší problémy, se kterými se v místě svého bydliště potýkají. Své názory mohli hned prodiskutovat s odborníky z řad Úřadu MČ Praha 14.

Program a výsledky Dětského fóra
Anketní lístek

10 otázek a odpovědí – Bryksova ulice

Na posledním zasedání Zastupitelstva rady městské části bylo předáno zastupitelům, radním a starostovi 10 otázek, které se týkají plánové výstavby v Bryksově ulici. Vzhledem k tomu, že otázky 5 a 6 se částečně prolínají, jsou sloučeny do jedné odpovědi.

 1. Víte o tom, že občany Černého Mostu byla podána Petice za revokaci usnesení Rady MČ Praha 14, které umožňuje navýšení míry využití území, a tedy umožní výstavbu domů s vyšší mírou využití zastavěné plochy?
  Odpověď: Samozřejmě vím. Ze zákona o právu petičním vyplývá, že orgán, který petici přijal, je povinen v zákonné lhůtě odpovědět tomu, kdo ji podal. U každé přijaté petice je postupováno dle jednotného postupu. Je předložena všem členům Rady a Zastupitelstva MČ. Do 30ti dnů obdrží petenti odpověď. S peticí jsem se seznámil a také odpověděl členům petičního výboru
 2. Můžete nám vysvětlit, co iniciovalo Radu MČ Praha 14 k přijetí výše uvedeného usnesení? Byla to iniciativa Prahy 14, Magistrátu hl. m. Prahy nebo firmy Canaba, nebo někoho jiného?
  Odpověď: Veškeré důvody, které Radu MČ Praha 14 vedly k přijetí výše uvedeného usnesení, zazněly na veřejném zasedání 27. 3. 2014 na Plechárně. Hlavním důvodem bylo kladné stanovisko architektů a odborníků. Pokud ho shrnu: projekt řešil rozvoj území jako celku, tedy nejen výstavbu nových bytů v přijatelném architektonickém řešení, ale také otázku nových parkovacích míst (nová parkovací místa a stavba parkovacího domu), která v oblasti chybí a řešil také zachování prostupnosti území.
 3. Můžete nám sdělit, zda Vy osobně, nebo zda víte o tom, že někdo z členů Rady MČ Praha 14 jste se osobně znali se zástupci firmy Canaba ještě před přijetím shora uvedeného usnesení a pokud ano, tak zda a jak to ovlivnilo Váš postoj v této věci?
  Odpověď: Jako starosta městské části, stejně jako úředníci, členové Rady či Zastupitelstva MČ, jednám s celou řadou soukromých osob či zástupců společností, které připravují nebo realizují záměry na území naší MČ. Canaba není výjimkou. Jak zaznělo i na veřejném projednávání na Plechárně, společnost Canaba jedná o záměru využití pozemků u ulice Bryksova od roku 2009. Jednala jak s předchozím tak i současným vedením MČ a příslušnými odbory . Mohu vás zároveň ujistit, že můj postoj ovlivnilo jen kladné doporučení odborníků a mé osobní seznámení s projektem. Důvody jsem uvedl v předchozí odpovědi.
 4. Uvědomili jste si, že navýšením míry využití území umožníte výstavbu vysokých domů (ze 4 podlažních na 8 podlažní) čímž poškodíte obyvatele Černého Mostu II tím, že se zhorší kvalita jejich bydlení a klesne cena jejich bytů v této lokalitě?
  Odpověď: Vydání kladného stanoviska počítalo se zvýšením počtu podlaží o dvě. Nedílnou součástí rozhodnutí však byla také podmínka tvorbyzásadního počtu nových parkovacích míst se současnou výstavbou parkovacího domu. I tyto argumenty zazněly na veřejném projednání a byly důvodem pro kladné stanovisko ke změně. Nedomnívám se, že tímto řešením by cena bytů v dotčené lokalitě klesla díky kvalitní zástavbě v sousedství a vytvoření nových parkovacíh míst a ani jsem se nesetkal s odborným posudkem, který by znehodnocení potvrdil a třeba i vyčíslil. Pokud je k dispozici, budu Vám za jeho poskytnutí vděčný.
 5. Víte, že už dnes projíždí v dopravní špičce po Bryksově ulici cca 600 automobilů za hodinu, že autobusy číslo 296 jezdící v dopravní špičce k metru od zastávky Bryksova jsou tak plné, že se do nich nedá ani nastoupit, že neplacená parkovací místa v ulicích Bryksova, kpt. Stránského, Vybíralova a jejich okolí jsou již dnes nedostačující a že se tam téměř nedá bezplatně parkovat?
 6. Můžete nám sdělit, jak jste promysleli dopravní obslužnost sídliště a jestli jste na Magistrát hl.m. Prahy adresovali požadavek na řešení dopravní situace v lokalitě.
  Odpověď: Samozřejmě vím, že nedostatek parkovacích míst je problémnejen této lokality, ale všech sídlišť stavěných v době, kdy počet aut na obyvatele byl zásadně nižší než je tomu nyní. Možností jak situaci zlepšit byla právě výstavba parkovacího domu a tvorba nových parkovacích míst v rámci plánované výstavby. Rada MČ přijala uvedené rozhodnutíi s ohledem na tento fakt. Protože však dotčené pozemky nejsou v majetku naší městské části, bez dohody s investorem a jeho souhlasu nelze tyto pozemky k tvorbě nových parkovacích míst použít a jiné pozemky městská část v dané lokalitě nemá k dispozici. Co se týká přeplněnosti autobusu č. 296 – o situaci vím a jednáme se společností ROPID. Společnost ROPID je operátorem celého systému MHD a bohužel nemohu v tuto chvíli sdělit, kdy se situace zlepší. Situace v celé Bryksově ulici je předmětem nyní zpracovávané dopravní studiea cílem je získat návrh opatření,která splňují veškeré požadavky na bezpečnost a plynulost provozu.
 7. Vzhledem k tomu, že se do areálu obytné zóny má vjíždět kolem „plechárny“ tj. v místě, kde začíná cyklostezka a kde dochází k výrazné kumulaci lidí a zejména dětí na kole a na kolečkových bruslích, zvážili jste bezpečnostní rizika vyplývající z očekávaného výrazného navýšení provozu v tomto místě (120 bytů cca 240 aut).
  Odpověď: Ano, veškerá rizika jsme zvážili. Na tomto místě je ale třeba zdůraznit, že celá záležitost není o tom, jestli se bude stavět nebo ne. Pozemky jsou územním plánem určené k zástavbě, stavět se tedy bude. Otázka je „CO“ se bude stavět. V případě revokace usnesení a návratu k původním koeficientům městská část nebude mít možnost jakkoli ovlivňovat výslednou podobu zástavby, prostupnost území nebo vytváření parkovacích míst na pozemcích investora. Investor bude muset dodržovat zákonné normy, připomínky městské části však nikoli.
 8. Můžete nám jako starosta, který má hájit zájmy občanů, poradit jak dosáhnout návratu věcí do původního stavu, tedy před přijetím výše uvedeného usnesení?
  Odpověď: Snažím se nejen v tomto případě hájit zájmy všech občanů naší městské části a také se jim snažím naslouchat. Proto také, mimo jiné, pořádáme veřejná projednání. Petice více než 600 občanů je jistě významnou zpětnou vazbou.Na minulém zasedání Zastupitelstva bylo přijato usnesení, které Radu MČ zavazuje celou záležitost znovu projednat, a to s ohledem na veškeré dostupné podklady.
 9. Můžete nám sdělit, zda i po podání petice a po položení těchto otázek, jste přesvědčen, že jste jako Rada MČ Praha 14 rozhodli ve prospěch občanů Černého Mostu II?
  Odpověď: Děkuji za tuto otázku, která ukazuje, jak obtížné je dojít k závěru, který přinese uspokojení všem zainteresovaným. Opravdu jsme se snažili rozhodnout ve prospěch občanů – chtěli jsme nová parkovací místa, prostupnost území a přijatelné architektonické řešení. „Daní“ za to byla změna koeficientů, která by nám umožňovala uplatňovat naše požadavky, které by jinak investor vůbec nemusel brát v potaz. Změna koeficientů se nelíbí části obyvatel. Současně ale deklarujete požadavek na tvorbu nových parkovacích míst (součást Vaší otázky č. 5). Rada nalezla možné řešení, kterébylo určitým kompromisem. To se však obyvatelům Bryksovy ulice nelíbí. S veškerým respektem k požadavkům občanů však bohužel nejde investora zavázat k poskytnutí jeho pozemků pro potřeby občanů Bryksovy ulice.
 10. Očekávám, že odpovědi na shora uvedené otázky se nám zde dostane ústně ještě dnes, dále na setkání s občany v plechárně a současně že se objeví v zápise z jednání dnešního zastupitelstva a dále na stránkách novin Prahy 14.
  Odpověď: Věřím, že veřejné projednání a dnešní odpovědi pomohly přiblížit důvody, které vedly Radu městské části k jejímu rozhodnutí. Informace z veřejného projednání a další postup bude uveden na webových stránkách MČ a bude předložen na červnovém jednání Zastupitelstva.

 

Veřejné projednání pro představení záměru MČ na revitalizaci břehu Kyjského rybníka

Ve středu dne 26. března si měli možnost obyvatelé Kyjí přijít vyslechnout informace o představě MČ na revitalizaci břehu Kyjského rybníka.

Zástupci MČ a Ing. arch. David Damaška představili zúčastněným občanům záměr MČ a seznámili je s aktuálními možnostmi na financování těchto úprav. Cílem setkání bylo získat od občanů názor na plánovaný záměr; jestli využijí takto upravené plochy a zda je navrhovaná úprava podle jejich představ.

Během celého setkání se živě diskutovalo.

MČ tato setkání s občany realizuje několikrát do roka, aby je zapojila do diskusí o jejich území. V Kyjích se potvrdilo, že občané tento způsob vítají.

Zpráva

Veřejné projednání výstavby v ulici Bryksova

Další akcí v rámci realizace MA 21 (místní Agenda 21) v Praze 14 bylo ve čtvrtek 27. 3. veřejné projednání výstavby v ulici Bryksova. Občané měli možnost se setkat se zástupci MČ Praha 14 a dvěma architekty.

Setkání se konalo v Plechárně, která pojmula více než 200 aktivních občanů. Plánovaná výstavba byla představena v prezentaci ve všech souvislostech a zástupci organizátora vysvětlili svá stanoviska a kroky MČ. Občané dostali prostor k dotazům a diskuse nad všemi aspekty výstavby se protáhla až do deváté hodiny.

Přítomné zajímala především možnost ovlivnit plánovanou stavbu. Radnice tímto projednáním opět deklarovala svou vstřícnost směrem k veřejnosti a pozorně si vyslechla připomínky a náměty všech zúčastněných.

Zpráva
Doplnění

Veřejné projednání záměru BLK Slavia Praha na využití stadionu Hloubětín

24. 3. 2014 zorganizovala MČ Praha 14 veřejné projednání jako jednu z akcí MA 21 (Místní Agenda 21), aby se občané mohli se svými názory podílet na rozvoji území, kde žijí. V tomto případě představila občanům záměr BLK Slavia Praha o. s. na využití stadionu Hloubětín. Podklady, které dodal investor ve spolupráci s ateliérem ABMarch, si mohli všichni prohlédnout na dvou tabulích, následně byly prezentovány. Počítá se v nich výhradně s dalším sportovním využitím stadionu.

Občané se ptali především na možnosti provozu plánovaných sportovišť a možných dopadů realizace záměru na jejich život a také na řešení dopravy v okolí stadionu. Na dotazy odpovídali i zástupci MČ, kteří byli přítomni. Z projednání byla vytvořena Zpráva, která je přiložena níže.

Zpráva

Fórum Zdravé městské části Praha 14

Městská část Praha 14 i v letošním roce pokračuje v realizaci projektu Zdravá městská část – místní Agenda 21, jehož cílem je zlepšování kvality života občanů Prahy 14 a udržitelný rozvoj v sociální, ekonomické a ekologické oblasti. Zapojování veřejnosti do spolurozhodování o rozvoji a kvalitě života na městské části je jednou z hlavních priorit. Dovolujeme pozvat k aktivní účasti na Fóru zdravé městské části, které se uskuteční ve středu 16. dubna od 17.30 hodin v KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 9 – Kyje.

U osmi kulatých stolů se můžete osobně zapojit do diskuze, ze které vzejde žebříček nedostatků, které ve svém okolí vnímáte jako nejzávažnější. Ty, které z diskuze vzejdou, ověří v rámci Fóra Zdravé městské části anketa, která na území MČ Praha 14 proběhne ve dnech 5. – 18. května. Součástí Fóra bude také shrnutí aktivit, které naše městská část uskutečnila při řešení problémů definovaných v loňském roce.

leták

Seminář – osvětová akce k trvale udržitelnému nakládání s bioodpady na téma Kompostování

Městská část Praha 14 pořádá ve středu 26.3.2014 na Plechárně v ul. Bryksova 1002, Černý Most seminář na téma Kompostování. Seminář proběhne v rámci slavnostního otevření „Zahrady mezi paneláky“ – první komunitní zahrady na Praze 14.

Leták

Veřejná projednání ve vnitroblocích na Praze 14

Třikrát se sešli zástupci radnice Prahy 14 spolu s odborníky a občany žijícími v domech v okolí vnitrobloků v ulicích Bryksova, Maňákova, Mansfeldova, Bobkova a Kučerova na Černém Mostě, třikrát měli občané možnost vyjádřit se k současnému stavu daného vnitrobloku a k možnostem jeho úprav.

Takto zapojila MČ občany do rozvoje lokalit, ve kterých žijí. Občanům byl představen záměr MČ a spolu s nimi následně diskutovali, co a jak udělat, aby vnitrobloky sloužili těm, kteří okolo žijí a byly příjemným místem pro odpočinek, relax a setkávání. V příloze naleznete zprávy z těchto setkání.

Zpráva z VP vnitroblok B
Zpráva z VP vnitroblok C
Zpráva z VP vnitroblok E

Setkání s NNO za účasti zástupců vedení MČ Praha 14

22. ledna zorganizovala MČ Praha 14 setkání zástupců neziskových organizací působících na Praze 14 s vedením MČ P14. Přítomný byl starosta Bc. Radek Vondra, zástupkyně starosty Mgr. Ing. Lucie Svobodová a zástupci NNO. Důvodem setkání bylo informovat NNO o stávající podpoře a spolupráci, kterou jim MČ nabízí. Zástupci NNO přednesli mimo jiné své poznatky, připomínky a nápady.
Hned v úvodu představil starosta akce, které chystá MČ v letošním roce pořádat. Následovala prezentace zástupců jednotlivých odborů – Odbor kanceláře starosty pro strategické plánování a komunikaci, kde byly představeny novinky o již fungující podpoře v oblasti marketingu a distribuci informací. Poté nás vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informoval o fungování sociální oblasti a organizacích. Po přestávce se diskutovalo nad předloženými návrhy podpor. V sociální oblasti byla organizacím nabídnuta možnost prezentace formou speciálního čísla časopisu Čtrnáctka, v oblasti marketingu kvitovali zástupci organizací komunikativnost a vstřícnost pracovníků MČ a také přivítali nové možnosti spjaté s propagací jejich akcí na naší městské části (web, facebook, vývěsky…). Novinkou v podpoře je pro všechny na Praze 14 zajištění půjčovny inventáře pro pořadatele akcí. Příjemná atmosféra vydržela až do sedmé hodiny, kdy se přítomní rozešli.

logo_P14_70_na_aktuality[1]

Veřejné projednávání – JAK ZLEPŠIT SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA PRAZE 14

Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro život sebevědomých, soběstačných a nezávislých lidí, kteří v případě sociálních potíží naleznou služby, jež jim umožní se zapojit do běžného života v komunitě, spokojeně žít ve svém bydlišti mezi svými blízkými.

Cílem setkání bylo navázat na předchozí akci z června 2013 a dát všem možnost připomínkovat opatření aktualizovaného Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na období let 2014 – 2016.

Diskuze byla zaměřena na konkrétní plánovaná opatření v oblasti sociálních a návazných služeb pro SENIORY, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ, CIZINCE A MENŠINY.

VÝSTUP VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ PRHA 14 – Jak zlepšit sociální služby

logo_P14_70_na_aktuality[1]

Veřejné projednávání – Lehovec přívětivější… Buďte při tom

Tři okruhy, čtyři stoly a u nich téměř osm desítek obyvatel ze sídliště Lehovec. Na veřejném projednávání, které MČ Praha 14 svolala do tělocvičny ZŠ Chvaletická na 25. září 2013, se živě diskutovalo hlavně o problematice parkování a dopravy, o možném vylepšení veřejného prostoru nebo o zamýšlené úpravě okolí rybníčku v Hůrské ulici a nových dětských hřištích. Starosta Radek Vondra přislíbil, že získané podněty odborníci z radnice využijí pro realizaci dalších záměrů….

VÝSTUP VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ PRAHA 14 – LEHOVEC

logo_P14_70_na_aktuality[1]

 

PESTIVAL 2013

Milovníci psů a akcí pod širým nebem měli 21. září možnost účastnit se prvního ročníku celodenní akce Pestival. Akce, kterou pořádala MČ Praha 14 ve spolupráci se psí školkou Happy dog Lenky Šetkové proběhla na poli pod skateparkem na Černém mostě a přišlo se na ni podívat skoro 300 lidí.

Pestival byl naplněný ukázkami psích sportů, psí zábavy a zkušení kynologové a odborníci ukazovali zájemcům, jak svého psa ovládat, jak se s ním bavit a jak o něj pečovat.

Perfektní ukázku zadržení pachatele předvedli příslušníci městské policie a souhru při tanci předvedla Lucie Smolíková, která už se svým psem Angelem vystupovala v soutěži „Česko Slovensko má talent“.

Příjemnou náladu nezkazilo ani počasí, které už na konci září nebylo pořád slunečné.

Akce navazovala na pilotní projekt MČ Psí školka Prahy 14 aneb „Jaký pán, takový pes“, kde měli pejskaři možnost získat informace a zkušenosti s ovladatelností psa, psími agilitami a zábavou. Jelikož si stejně jako tento projekt i Pestival našel své zájemce, počítá MČ Praha 14 s těmito akcemi i pro rok 2014. Zájemci se více informací dozvědí z webu Prahy 14, facebooku nebo z měsíčníku Čtrnáctka.

logo_P14_70_na_aktuality[1]

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ – Dům sociálních služeb Bojčenkova

PŘIROZENOU SOUČÁSTÍ ODPOVĚDNÉ KOMUNÁLNÍ POLITIKY JE I PÉČE O SENIORY. V SOUČASNÉ DOBĚ SENIORŮM SLOUŽÍ JEDINÉ ZAŘÍZENÍ, DOMOV SENIORŮ A DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BOJČENKOVĚ ULICI NA ČERNÉM MOSTĚ, KTERÝ S PODPOROU MĚSTSKÉ ČÁSTI PROVOZUJE OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9.
Budova je majetkem Prahy 14 a s ohledem na délku provozování je již na hranici životnosti. „Stavba i vybavení jsou už ve špatném technickém stavu. Sociální zařízení odpovídají standardu druhé poloviny minulého století a třeba výtahy jsou dnes zcela nevyhovující. Jakákoli havárie na budově by přitom znamenala veliký problém pro všech osmatřicet obyvatel domova,“ vysvětlila mimo jinéIvana Kadlečková, ředitelka oblastního spolku ČČK Praha 9 na veřejném projednávání, které se uskutečnilo 19. září 2013.

Situace vyžaduje koncepční řešení. Městská část proto již více než rok připravuje projekt komplexní rekonstrukce
stávající budovy, dostavbu třetího patra a variantně i přístavbu nového objektu seniorských bytů s pečovatelskou službou. V současné době projekt dospěl do fáze podání žádosti o území rozhodnutí, která předchází stavebnímu řízení.

Vedle klientů se jednání zúčastnili zejména obyvatelé blízkých obytných domů, kterých se realizace projektu bezprostředně dotkne.

Zápis VP Bojčenkova

logo_P14_70_na_aktuality[1]

 

Jaké problémy tíží dospělé, děti a mládež na Praze 14?

V květnu v rámci festivalu STREET FOR ART proběhla veřejná projednávání k rozvoji městské části Praha 14. Dospělí, děti a mládež opět dostali možnost hovořit do plánování rozvoje klíčových problémů. Žebříček 10 nejžhavějších podnětů (pořadí určeno počtem získaných hlasů) následně ověřily ankety. A JAKÉ PROBLÉMY TÍŽÍ OBYVATELE PRAHY 14? – výsledky naleznete v přiložených dokumentech:

Děti a mládež
Dospělí

logo_P14_70_na_aktuality[1]

 

FÓRUM ZDRAVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI – Budoucnost Prahy 14 opět v rukou občanů

Přibližně pět desítek zástupců veřejnosti opět ukázalo, že lidé v městské části mají zájem na tom, aby mohli hovořit do plánování rozvoje i klíčových problémů, které je třeba v blízké i vzdálenější budoucnosti vyřešit.

Slušná účast i přes nepřízeň počasí, které se nakonec umoudřilo, znamenala pro přítomné především příjemné setkání. Za městskou část se akce zúčastnil starosta Radek Vondra, ale také všichni tři jeho zástupci a další zastupitelé, přítomní byli i vedoucí odborů a odborníci z úřadu městské části, aby byli nápomocni radou a zkušenostmi při pojmenování problémů pro rok 2013.

Stejně jako v minulých letech, kdy se akce konala v Kulturním domě v Kyjích, byl jakýmsi moderátorem celého fóra inženýr Petr Švec, ředitel Národní sítě zdravých měst, které je MČ Praha 14 součástí.

V úvodu akce představil starosta řešení problémů, které občané společně definovali pro loňský rok v rámci Fóra
Zdravé městské části 2012. Lidé se následně účastnili diskuzí u deseti stolů rozdělených podle oblastí a pojmenovali problémy pro rok 2013. Deset klíčových problémů z jednotlivých oblastí života v Praze 14 bylo posléze odhlasováno.

Diskuze se týkaly oblastí jako územní a strategické plánování, životní prostředí, doprava, sociální oblast a zdravotnictví, školství, bezpečnost a prevence, kultura, sport a volný čas, úřad a občan a nově i stůl mladých.

VLOŽTE SE DO TOHO I VY!

Všech deset vydefinovaných problémů bude následně prověřeno anketou mezi občany Prahy 14, jíž se můžete
zúčastnit i vy prostřednictvím anketního listu na následující straně. Anketa proběhne od 3. do 14. 6. a kromě
anketního listu ve Čtrnáctce se jí lze zúčastnit i na webových stránkách městské části www.www.praha14.cz a také
na facebookovém profilu Prahy 14. Distribuována bude také prostřednictvím mateřských a základních škol
a prostřednictvím brigádníků i v ulicích městské části.

Výstupy z letošního fóra budou spolu s ověřenými problémy pro rok 2013 zveřejněny opět na webu a facebooku
Prahy 14 a vrátíme se k nim i na stránkách Čtrnáctky. Následně budou ověřené problémy předány Zastupitelstvu MČ Praha 14.
V závěru akce proběhlo i slosování vstupenek a vylosovaní obdrželi ceny od neziskových organizací – od Svazu
postižených civilizačními chorobami, od organizace Prahy 14, od NOVÉ DUHY, od „Čtrnáctky“, Centra pro volný čas, a od podnikatele pana Zachaře, který provozuje papírnictví v obchodním centru HASSO na Černém Mostě.

Celá akce proběhla v kooperaci MČ Praha 14 a příspěvkové organizace Praha 14 kulturní. (jam)

U jednoho ze stolů

logo_P14_70_na_aktuality[1]

Komunitní plánování sociálních služeb – JAK ZLEPŠIT SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA PRAZE 14

Stejně jako v minulosti se i tentokrát (27. června od 16 hodin v KD Kyje) zúčastnil vysoký počet zástupců „neziskovek“, kteří se rozdělili do pracovních skupin především na základě zaměření jednotlivých organizací. U jednotlivých „kulatých stolů“ se pak diskutovalo téma volnočasových aktivit pro rodiny, děti a mládež i téma sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a cizince a menšiny žijící v Praze 14.

Celkem se zúčastnily asi čtyři desítky zástupců nevládních organizací a z následných diskuzí vyplynulo, že většina z nich vnímá pozitivně přístup městské části k tomuto sektoru. Přesto byly definovány problémy, které je třeba do budoucna vyřešit. Všechny přítomné přivítala místostarostka Ing. Mgr L. Svobodová a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Mgr. D. Beňák. Poté měli občané možnost u každého stolu probrat danou problematiku společně s odborníky z řad zaměstnanců Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a dalších organizací. Nejpalčivější problémy, které tíží občany, byly projednány v rámci diskuzí u kulatých stolů. Akce se zúčastnil také starosta Prahy 14 Radek Vondra, který později vedl diskuzi na téma zlepšení propagace aktivit neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb. (jam)

V případě zájmu o účast v některé z pracovních skupin kontaktujte koordinátora sociálních služeb: František BRADÁČ, DiS. (e-mail: bradac@praha14.cz; telefon: 281 005 343)

PROBLÉMY DEFINOVANÉ V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ:
1) nedostatečný úklid sněhu v lokalitách určených při mapování bariér na Praze 14
2) nedostatečný bezbariérový přístup, bariéry v jednání s úředníky správy majetku
3) špatná informovanost o sociálních službách, včetně respitní služby
4) málo vzdělávacích a volnočasových aktivit zaměřených na prevenci patologických jevů se zaměřením na celou rodinu
5) prevence sociálního vyloučení během rodičovské dovolené
6) finanční nedostupnost domů s pečovatelskou službou
7) terénní práce, podpora, pomoc a rozvoj dle potřeb cizinců a menšin
8) podpora pracovního potenciálu, zaměstnanosti a vzdělanosti

Jednáme

logo_P14_70_na_aktuality[1]

 

Plechárna – Veřejné projednávání

Ve středu 6. března se uskutečnilo veřejné projednávání projektu Plechárna. Tam se obyvatelé MČ Praha 14 mohli poprvé podrobně seznámit s chystanou přeměnou autoservisu. Realizace projektu by nebyla možná bez finančního příspěvku Nadace OKD a nezbytné spolupráce s Městskou částí Praha 14 a Prahy 14 kulturní. Plechárna se poprvé otevře veřejnosti v září 2013 během festivalu Stop Zevling. A nabídne celou řadu možností: Kavárnu Café Plechárna, Sociální podnik Prahy 14, beatboxové nahrávací studio Daska Records, Vnitřní skatepark a krytou rampu, Integrační centrum, Skate, Bike a Design shop, ale i Církev bratrskou a řada dalších. Okolí Plechárny, dnes nehostinné a spíše nevzhledné, se díky architektům ze studia Edit! promění např. ve Workout cvičiště, park pro parkour, Dirt Bike a Komunitní zahradu. Foto z projednávání naleznete v naší Fotogalerii.

Tady to bude
Lidé se scházejí
Panely představují Plechárnu

Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 – Veřejné projednávání

MČ Praha 14 je atraktivním místem pro život. Dokáže vytěžit ze své rozmanitosti, krajinné dispozice a dobré dopravní dostupnosti? Nachází zde lidé dostatek příležitostí k vlastnímu vyžití? Na tyto i mnohé další otázky, se snažilo najít odpověď veřejné projednávání, které se 17. dubna 2013 uskutečnilo v Galerii 14.

Reálnost vize MÍSTO, KDE SE DOBŘE ŽIJE tkví z velké části v kvalitě mezilidských vztahů, možnosti identifikovat se s místem, kde žiji a možnost nazvat je svým domovem. Kultura i sport k této vizi mohou vrchovatou měrou přispět…. I to je jeden ze závěrů společné debaty nad 2 měsíce trvajícím průzkumem.

Cílem Strategie je přinést atraktivní a kvalitní nabídku, rozvinutý komunitní život, brát kulturu a sport jako součást identity a image MČ, k udržitelnosti využít partnerství a spolupráci a aktivizovat veřejný prostor.
Už letos na podzim by měla konečná podoba Strategie projít schvalovacím procesem na městském zastupitelstvu…

Hovoří starosta
Prezentace
U panelu

 

Dětské fórum zahájilo Street For Art

6. ročník Festivalu Street For Art, který se tentokrát poprvé odehrává na území MČ Praha 14, odstartovalo dnes dopoledne Dětské fórum. To propojilo 60 zástupců 6 základních škol této pražské části. Před mladými účastníky stál nelehký úkol – označit největší problémy, se kterými se v místě svého bydliště potýkají. Své názory mohli hned prodiskutovat s odborníky z řad Úřadu MČ Praha 14.

Debata u jednoho ze stolů
Dětské fórum
Hlasujeme

Park Vidlák – co s ním?

MČ Praha 14 pozvala občany na veřejné projednávání o budoucí podobě parku Vidlák v Hostavicích. Akce se uskutečnila 13. května od 17 hodin u pískoviště v parku Vidlák. Nepřízeň počasí se výrazně nepodepsala na počtu účastníků. Veřejnost se zástupci Úřadu MČ Praha v čele se starostou Bc. Radkem Vondrou stačili prodebatovat všechny palčivé otázky. Veškeré podněty včetně vyplněných anketních lístků poslouží pro další plány Radnice.

U stolků
Nad plány
Diskuze

 

HLOUBĚTÍNŠTÍ DEBATOVALI O SOBĚ

Projednání, které pro městskou část pořádala Praha 14 kulturní, se ve středu 20. března neslo v příjemné atmosféře pod taktovkou moderátorky Helen Lenda. V úvodu pozdravil pozvané hosty i starosta Radek Vondra, který po celý podvečer sledoval dění a debatoval s přítomnými zástupci veřejnosti, kterých dorazilo osmadvacet.

Pak se již ve třech pracovních skupinách řešily konkrétní oblasti možného rozvoje komunitních aktivit v Hloubětíně. Cílem pracovních skupin bylo zodpovědět následující čtyři otázky: Jaké volnočasové aktivity a služby v Hloubětíně již existují? Co zde chybí, co by místní obyvatelé uvítali? Kdo by mohl tyto služby provozovat? Co je zapotřebí ke vzniku těchto služeb? Po 45 minutách každá skupina představila ostatním své závěry, které byly zapsány, a následně byly vybrány priority pro jednotlivé body. Přestože se ukázalo, že obyvatelé Hloubětína jsou k možnostem rozvoje skeptičtí, bylo toto setkání přínosem. Především se ukázalo, na co se bude třeba zaměřit, a také díky setkání vyvstaly jasně stanovené cíle, které budou podkladem pro veřejné projednání, plánované na 27. květen v rámci festivalu Street for Art u metra Černý Most.

Workshop k inovovanému grantovému řízení pro rok 2013

Ve středu 9. ledna uspořádala MČ Praha 14 v Galerii 14, na náměstí plk. Vlčka 686, Praze 9 workshop k inovovanému grantovému řízení pro rok 2013 v oblasti 2 – sport, kultura, volnočasové aktivity, podpora Zdravé městské části a podpora tělovýchovných zařízení. Zúčastnili se ho zástupci z 35 neziskových organizací působících na Praze 14. Po uvítání paní Škochovou ze společnost KVAS vysvětlil starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra důvody, které vedly městskou část k úpravám grantového řízení v této oblasti – srozumitelnost pro žadatele, zjednodušení hodnocení a celková transparentnost řízení – a připomněl veřejnosti, že k úpravám na grantovém řízení byl přizván odborník, tedy Nadace Via, která má v tomto oboru dlouholetou zkušenost. Zástupci nadace následně představili účastníkům konkrétní změny a ukázali zájemcům za pomocí prezentace jednoduchý způsob, jak vyplnit žádost a projít přípravou projektu. Po krátké přestávce na občerstvení měli zájemci možnost prodiskutovat své dotazy se zástupci Oddělení územního rozvoje, Nadace Via, ale i příspěvkové organizace Prahy 14 Kulturní, kterou většina občanů Praha 14 zná pod původním názvem KVIZ. Během celého setkání byly v prostoru ke shlédnutí fotografie zrealizovaných projektů, jako možná inspirace pro zúčastněné. Celá akce trvala skoro tři hodiny a z evaluačních dotazníků, které zástupci organizací měli možnost vyplnit, se ukázalo, že akce byla pro všechny přínosem. Přednesené informace byly dobře srozumitelné a místo pro konání vhodně vybrané. Jde o akci organizovanou MČ pro posílení komunikace s občany, která v letošním roce zahájila řadu těchto plánovaných aktivit v rámci podpory Zdravé městské části – místní Agendy 21. Fotografie z akce naleznete v odkazu fotogalerie.

pozvánka na workshop

Školáci z celé Prahy 14 pomáhají řešit problém nedostatku aktivit pro mladé

Lavičky, skatepark, plácky, trávení volného času v Praze 14 …nejen toto byla témata workshopu pro teenagery, který městská část připravila ve spolupráci se Zš Vybíralova v úterý 23.10.2012 odpoledne. Přes pět desítek dětí přišlo nabídnout své nápady a názory, jak vyřešit problém „nedostatek sportovišť a aktivit pro mladé“, definovaný na letošním prvním Dětském fóru k problémům Prahy 14. Jak se ukázalo v úvodu, všichni účastníci hlasovali v ověřovací anketě, která po fóru následovala, takže se zmiňovaným problémem byli ztotožněni a měli k němu co říct. To, že spolupráce s vedením městské části a angažování se ve společenském životě není marné přišli odprezentovat dva členové žákovského zastupitelstva MČ Praha Libuš – Písnice. Během krátké prezentace o činnosti svého zastupitelstva zmínili i svůj dlouhodobý projekt v pořádání každoročního maškarního karnevalu, který má už sedm let své tradiční místo v tamním kulturním programu. Skvělá ukázka toho, jak samy děti dokážou obohatit společenský život v místě svého bydliště. Workshop byl rozdělen na dvě části – praktickou a teoretickou. V praktickém bloku se účastníci rozdělili k tématům Panorama, K čemu ty zdi jsou, Lavičky, Plácky a Plechárna. Ke všem tématům měly děti navrhnout veškerá možná využití, nebo změny k vylepšení. Potvrdilo se, že fantazie nezná mezí a samotní zástupci vedení městské části a hosté z jiných obcí nevycházeli z údivu, co všechno děti napadlo. V teoretické části se děti vyjadřovaly k samotnému problému nedostatku aktivit a k otázce zda si přejí založení žákovského zastupitelstva MČ Praha 14. Zápis s výsledky setkání bude během příštích dnů zveřejněn na webu Prahy 14. Městská část děkuje všem účastníkům za jejich aktivitu, Pizzerii-Ristorante Violete za dodané občerstvení a vedení ZŠ Vybíralova za poskytnutí prostoru.

foto

Budoucnost parčíku Splavná

To, že obyvatelům Kyjí – Hutí záleží na rozvoji veřejných prostranství se ukázalo 12.9. odpoledne, kdy bylo v klubovně Minigolfu na Hutích uspořádáno veřejné projednání k revitalizaci parčíku Splavná. Cestu na debatu se zástupci městské části si našlo téměř 40 místních všech věkových kategorií, a to i přesto, že počasí příliš nepřálo. Úvodem setkání autor ideové studie možné budoucí podoby parku, pan architekt Ing. Lukáš Janáč, představil svůj návrh a pohovořil o možnostech využití daného prostoru. Zástupce starosty Mgr. Kuda doplnil informace pana architekta o prioritách městské části v rámci realizace obnovy daného prostoru. Pohovořil o záměru nejen obnovit stávající hřiště, určené především pro děti předškolního věku, ale i zakomponovat do parku sportovní prvky, které by měly v budoucnu sloužit všem věkovým kategoriím. V následné otevřené diskusi padly ze strany občanů mnohé dotazy, svědčící o opravdovém zájmu o dané téma. Prostor pro konkrétní nápady a připomínky využili všichni přítomní při diskusích u „kulatých“ stolů, kde každý dostal prostor vyjádřit se ke kladům i záporům představené studie a navrhnout možná řešení. Mezi nejdiskutovanější náměty patřil navrhovaný vodní prvek, velikost náměstíčka a podoba a možnosti využití současné klubovny. Velmi živě bylo diskutováno i nad otázkou oplocení a bezpečného pohybu dětí s ohledem na přilehlý silniční provoz v ulici Světská a na křižovatce ulic Splavná a Babylonská. Opomenuta nebyla ani otázka zeleně a ukázalo se, že zachování vzrostlých dřevin a travních ploch leží huťským na srdci stejně, jako ostatní diskutovaná témata. Názory účastníků jednotlivých skupin byly průběžně zapisovány na připravené záznamové archy a budou zohledněny při zpracování architektonické studie. Závěrem poděkoval Mgr. Kuda všem za účast a vyjádřené názory a vyzval zúčastněné ke spolupráci s MČ formou zapojení se do pracovní skupiny pro aktualizaci Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť v Praze 14. Poděkování patří i společnosti Agencie TMT s.r.o., provozovateli Minigolfu na Hutích, který poskytl potřebné zázemí pro uskutečnění veřejného setkání.

mapa - studie

Záznam z akce
Plakát
Technická zpráva ke studii

Veřejné projednání budoucí podoby dětského hřiště Jahoda

Ani špatné počasí 13. června neodradilo občany Černého Mostu od účasti na veřejném projednání revitalizace dětského hřiště Jahoda ve Vybíralově ulici. Jednalo se o další akci se zapojením veřejnosti, od které si zástupci městské části slibovali získat konkrétní připomínky a představy místních obyvatel o budoucí podobě tohoto hřiště, jehož vybavenost ani celkový stav v současnosti nevyhovuje potřebám těch, kterým je určeno.

Další

IMG_5193_200x134

Dětské Fórum – Děti a mládež diskutovaly nad problémy Prahy 14

Šedesát žáků všech našich základních škol a několik studentů z Gymnázia Vybíralova a SOŠ pro administrativu EU v Dolních Počernicích vyměnili v pátek 11.5. školní lavice za diskusní stoly v KD Kyje a zúčastnili se prvního Dětského fóra naší městské části. Velice aktivně tak využili možnost diskuse se zástupci radnice nad tím, jaké problémy je tíží v místě jejich života.

více

dfmc1

 

Fórum – Setkání s občany Prahy 14 nad problémy městské části

Ve středu 9.5.se v sále kulturního domu Kyje sešlo více jak osm desítek občanů, aby se zástupci městské části diskutovaly nad problémy Prahy 14.
Podrobnosti

Koncepce rozvoje dětských hřišť pod drobnohledem veřejnosti

MČ Praha 14, prostřednictvím Odboru životního prostředí, spravuje v současné době celkem 34 dětských hřišť a sportovišť. Z toho počtu bylo letos nově otevřeno hřiště na Jahodnici a další tři prošla kompletní rekonstrukcí.

Pro Prahu 14, jako mladou a dynamicky se rozvíjející městskou část, je dostatek kvalitních dětských hřišť jednou ze zásadních priorit. Tyto hřiště ovšem neslouží jen jako místo, kde se naši nejmenší mohou vyřádit a vydovádět, ale setkávají se na nich i jejich rodiče a je důležité, aby se i oni na nich cítili příjemně a bezpečně. Radnice MČ Prahy 14 vypracovala koncepci rozvoje dětských hřišť a sportovišť s výhledem do roku 2021 a 31. října uspořádala na toto téma veřejné projednání, na kterém se veřejnost k němu mohla vyjádřit.

V úvodu přivítala více jak 35 přítomných místostarostka Soňa Tománková a v kostce představila koncepci rozvoje dětských hřišť a sportovišť na Praze 14. S podrobnějšími body této koncepce seznámil účastníky setkání vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví David Beňák. Po tomto úvodu diskutovali občané s tvůrci koncepce, jednak o předložené koncepci, ale také o současném stavu dětských hřišť a sportovišť na naší městské části. Upozorňovali na problémy, se kterými se setkávají při návštěvách našich dětských hřišť, a navrhovali způsoby, jakým by radnice měla popsaný stav řešit. Největší problémy podle přítomných občanů představují především zanedbanost, nevyhovující vybavení a ochrana před znečištěním těchto hřišť a sportovišť. Všichni se také vyjádřili k tomu, jak si představují ideální dětské hřiště a jak by měla být hřiště a sportoviště v blízkosti jejich domovů rozmístěna. „Chtěla bych říct, že vše z vašich nápadů a připomínek, které jsme si zde zaznamenali, budeme dále posuzovat v pracovní skupině. Po projednání ve skupině, MČ Praha 14 dokončí koncepci rozvoje dětských hřišť a začne s její realizací“, uvedla Soňa Tománková a jedním dechem dodala „tím to ale nekončí. Radnice bude i nadále své kroky s občany konzultovat a při výstavbě dětských hřišť se bude veřejnosti ptát, zda zvolené řešení odpovídá jejich potřebám.“

Nakonec paní místostarostka poděkovala všem přítomným za jejich čas, nápady a připomínky a zdůraznila, že spolupráce s občany radnici významně pomáhá v nalézání těch nejvhodnějších řešení pro ty, kteří výsledky činnosti radnice poté využívají. A těmi jsme my všichni.

KS OKO

detska_hriste

Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť
Příloha Koncepce

Nový park v Pilské podle občanů

Veřejné setkání zástupců radnice a místních obyvatel k záměru na oživení parku u Pilské ulice, které se konalo 19. ledna v Hostavickém zámečku, jasně ukázalo, že lidem není rozvoj této jedinečné plochy zeleně lhostejný. Podívat se a diskutovat přišli nejen starousedlíci, ale i obyvatelé z nové zástavby.

Hned od začátku programu bylo jasné, že se lidé o projekt na revitalizaci a úpravy parku zajímají, sál byl doslova plný do posledního místa. Přišli diskutovat se starostou městské části Praha 14 Radkem Vondrou a autorem návrhu architektem Davidem Damaškou o tom, co by se jim do budoucna v parku v Pilské líbilo, které části projektu jim naopak nevyhovují a jak bude tento záměr realizován. Nutno říci, že hned od počátku bylo jasné, že diskuse bude téměř bouřlivá. „Navazujeme na červnové setkání, kde jsme se ptali obecně, co vlastně chceme v Hostavicích realizovat. Vyšel z toho záměr oživit a otevřít park lidem. Dnes bychom měli diskutovat o navrženém řešení,“ vysvětlil v úvodu starosta Vondra. Investice odhadovaná na 15 milionů korun promění tvář parku na desítky let. Dodal, že až do roku 2019 má park v nájmu vysoká škola Palestra, která však deklaruje zájem ke spolupráci. Právě tato skutečnost byla pro část hostavických obyvatel důvodem k obavám, že v parku po úpravě vznikne komerční činnost, která přiláká do této klidné lokality nežádoucí dopravu a hluk. Autor návrhu pak doplnil, že cílem návrhu by mělo být komplexní řešení dnes de facto neudržovaného parku. „Mělo by jít o přírodní park se sportovištěm, dvěma dětskými hřišti, cvičebními prvky pro seniory, zázemím sportoviště, kavárnou a plochou, kde by do budoucna mohlo vzniknout lanové centrum,“ popsal záměr architekt Damaška s tím, že by měla být odstraněna dosavadní zeď a vybudováno celkem 34 parkovacích míst. Právě parkovací místa pod okny sousedních domů byla později, kdy se diskutující přesunuli ke kulatým stolům rozděleným na tři oblasti projektu, jedním z hlavních bodů, které místním vadí. „Není třeba, aby jich bylo tolik, a nechceme je pod okny,“ shodli se místní. Starosta naopak argumentoval tím, že počet míst vychází ze skutečné potřeby, a pokud jich nebude dostatek, lidé budou parkovat všude v okolních ulicích, jako je tomu nyní.

Podobně tomu bylo se sportovištěm. „Když to bude komerční sportoviště, postaví tu v zimě nafukovací halu a bude tu provoz a hluk dlouho do večera,“ reagoval další z místních obyvatel. Starosta v reakci připomněl, že finance z grantů hlavního města jsou určeny primárně na sport a volný čas, a proto je vybudování sportoviště jednou z podmínek k získání dotace. „To další už je na nás, jak se dohodneme,“ poznamenal. Výstupů diskuse, která nakonec uspokojila jak zástupce radnice, tak místní, bylo hned několik. Lidem se nelíbilo umístění sportoviště, jeho přesun ale komplikují vzrostlé stromy, které podle posudků nesmí být pokáceny. Lidé také nechtějí demolici původní obvodové zdi parku, snížili by počet vstupů a omezili provoz parku s ohledem na sousedy. Část kritiky Hostavických padla i na plánovanou kavárnu, která by měla podle starosty sloužit v parku jako zázemí pro rodiče s dětmi i jako komunitní centrum, kde by radnice i místní mohli pořádat různé akce. Podle diskutujících je moc blízko rodinným domům na východní straně parku, různí se názory, zda by měla být striktně nealkoholická, a zazněl i návrh sloučit stavbu kavárny a zázemí pro sportoviště do jednoho objektu. Všechny návrhy byly zapsány a nyní budou zapracovány do nové varianty studie, která bude podkladem pro grantové řízení. To se posunulo až na poslední čtvrtletí roku, a proto starosta vyzval místní, že mohou své připomínky řešit i nadále přímo na radnici.
logo_P14_dobre_zit

Zápis
Úprava návrhu

Veřejné setkání k projektu Revitalizace rekreačního parku v Pilské ulici

Městská část Praha 14 vás zve na veřejné setkání k projektu „Revitalizace rekreačního parku přírodního charakteru s prvky pro aktivní odpočinek v Pilské ulici, Hostavice“

ODPOVÍDÁ NAVRŽENÉ VYUŽITÍ ZÁMECKÉHO PARKU VAŠIM PŘEDSTAVÁM?

kdy: ve čtvrtek 19. ledna 2012, od 18:00 do 20:00 hod.
kde: VŠTVS Palestra, Pilská 9 („Hostavický zámeček“)
na setkání:

 • vám představíme novou studii
 • společně prodiskutujeme témata důležitá pro další realizaci projektu, zejména:
 • vstupy do parku, cestní síť a charakter ploch
 • sportovní hřiště, dětská hřiště – typ, velikost, využití, umístění, další prvky (plochy) pro aktivní odpočinek
 • výstavba zázemí pro sportovní činnost, vznik komunitního centra – jejich využití
 • parkování, doprava

Přijďte s námi diskutovat o tom, zda navrhovaná řešení odpovídají vašim představám a jak je můžeme vylepšit.

změna programu vyhrazena
logo_P14_dobre_zit
plakát

návrh řešení celkový

návrh řešení podle vrstev

textová část návrhu

Realizace dětského hřiště na Jahodnici

Veřejné projednání

Dne 18.5.2011 od 16:00 byl v budově MŠ Kostlivého projednán záměr na zřízení dětského hřišti na Jahodnici. Jednání se zúčastnilo přes dvacet občanů MČ, zejména místních maminek. Byly jim představeny varianty řešení ve dvou lokalitách mezi ulicemi Manželů Dostálových a Travnou, Doubeckou a Stružnou. Účastníci se vyjádřili jak k představeným variantám umístění dětského hřiště, tak ke konkrétnímu umístění a volbě herních prvků, umístění a počtu laviček i zeleni.

Výstupy z veřejného projednání byly předloženy Radě MČ Praha 14, která na základě podnětů od občanů a s ohledem na možnosti rozpočtu (podle dohody s účastníky jednání) přijala následující rozhodnutí:

Usnesení Rady MČ k realizaci dětského hřiště Jahodnice

P4231006_upr

Zápis z veřejného projednání záměru

 

Setkání u kulatého stolu se zástupci neziskových organizací, působících na území MČ Praha 14

Toto setkání proběhlo pod vedením společnosti AGORA CE dne 14.4.2011 v prostorách Galerie 14. Cílem bylo zkvalitnění podmínek života na místní úrovni, a to zejména prostřednictvím zlepšování komunikace místních nestátních neziskových organizací s místními politickými reprezentanty a veřejnými institucemi.

image004

 

 

 

 

 

Vítání cykloobčánků

Střešní parkoviště Centra Černý Most (Chlumecká 765/6, Praha 9) opět patřilo dětem. Akci Vítání cykloobčánků, na které si předškoláci a prvňáci nacvičili, jak se bezpečně chovat v silničním provozu, pořádala městská část Praha 14 ve spolupráci s Městskou policií. Akce se uskutečnila 21. května 2019 od 9 do 17 hodin. Strážníci si pro děti i tentokrát připravili jízdu zručnosti a dopravní testy. Dále obdrželi účastníci průkaz malého cyklisty a další odměny. Kdo chtěl mohl si zadovádět ve skákacím hradu městské části.

Celá akce byla zdarma a byla určená široké veřejnosti.
Partneři akce: Centrum Černý Most, mediálním partnerem ČRo Regina.

Pozvánka
Fotogalerie z akce

 

Setkání kultur

Začíná jubilejní desátý ročník kampaně Setkání kultur. Během dubna a května zájemci využijí nadstandardní možnosti výpůjček knih zahraničních autorů, zaposlouchají se do tónů španělské a ruské hudby nebo poznají krásy Běloruska a jižní Indie při cestopisných besedách. Kulturu a tradice Polska přiblíží dubnové setkání v kavárně Maňána, v červnu se dostane „ke slovu“ Vietnam i se svou tradiční hudbou a gastronomickými specialitami.

 „Čtrnáctka je multikulturní městskou částí a kampaň Setkání kultur je toho odrazem. Každoročně se jejím prostřednictvím snažíme přibližovat zvyklosti a kulturu jiných národů a posilovat tak dobré vztahy mezi majoritní společností a menšinami,“ říká radní Bc. Michal Prager, MBA.

I letos v dubnu bude hloubětínská pobočka (Poděbradská 489/4) Městské knihovny v Praze půjčovat knihy zahraničních autorů – nejen v češtině, ale i v dalších jazycích. Na 6. dubna je pak naplánována další tradiční součást festivalu – Hudební komponovaný večer v KD Kyje. Od 18 do 21.30 hodin zazní v sále kulturního domu španělské a ruské písně ve stylu latino, world music a ska děčínské kapely Los Pelotudos a romské rytmy v podání kytaristy Milana Bingáče Demetera. Příchozí se mohou těšit také na zpěváka Jana Bendiga, hvězdu soutěže SuperStar.

Po roztančeném hudebním večeru budou následovat cestopisné besedy. První z nich přiblíží krásy Běloruska. Akci organizuje Komunitní centrum Kardašovská (Kardašovská 626/5) ve středu 10. dubna. V 16 hodin začne tematicky laděné komunitní vaření, o dvě hodiny později samotná beseda. Druhá obdobná akce s názvem Putování po jižní Indii se bude v KC Kardašovská konat 22. května od 18 hodin. I tentokrát bude setkání předcházet komunitní vaření (od 16 hodin).

Kavárna Maňána (Maňákova 745/13, Černý Most) letos připravila setkání s Mgr. Natalií Szelachowskou, která návštěvníky „přenese“ k našim severním sousedům – do Polska. Hovořit bude o nejhezčích polských městech, kultuře i zvyklostech. Akce se uskuteční 11. dubna od 18.30 hodin.

Závěr letošní kampaně návštěvníky pošle daleko do Asie. Setkání s názvem Zažij Vietnam se uskuteční 19. června od 17 do 20 hodin ve volnočasovém centru Plechárna na Černém Mostě (Bryksova 1002/20). Zájemci se mohou těšit na živou hudbu, vietnamské gastronomické speciality či na projekci studentského filmu Bo Hai.

Součástí aktuálního ročníku Setkání kultur je rovněž několik workshopů a komunitních aktivit pořádaných místními základními a mateřskými školami. Další komunitní akce přichystali pro veřejnost cizinci – např. výstavu v centru Plechárna.

Kampaň Setkání kultur se koná za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Regina DAB Praha.

Pozvánky zde:

Pozvánka setkání kultur   Pozvánka setkání kultur   Pozvánka setkání kultur   Pozvánka setkání kultur

Dny Země

Také letos v dubnu bude městská část Praha 14 slavit svátek planety sérií akcí zaměřených na prohloubení ekologické výchovy a na podporu ochrany životního prostředí. Již tradiční Dny Země se, stejně jako v minulých letech, stanou součástí kampaně „Chceme tu mít čisto“. Hlavní část programu – Den Země Prahy 14 – se odehraje u stanice metra Rajská zahrada.

„Dny Země jsou pro Prahu 14 už takový evergreen. Představují jednu z našich klíčových kampaní. Zapojují se do nich nejen neziskové organizace, ale i místní základní a mateřské školy. K ochraně životního prostředí musíme přistupovat zodpovědně, jinak se taky může stát, že jednou už nebude o co pečovat. Dny Země cílí především na děti, které si tak odmalička vytvářejí pozitivní vztah k přírodě a ekologii,“ vysvětluje místostarostka Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spadá životní prostředí v městské části.

Workshopy, úklidy, programy s ukázkami živých zvířat a další akce s ekologickou tématikou se budou konat v průběhu druhé poloviny dubna. Den Země Prahy 14, tedy hlavní akce kampaně se uskuteční 25. dubna 2019 od 10 do 16 hodin na prostranství před stanicí metra Rajská zahrada. Děti i dospělí si zde budou moci zasoutěžit, vyslechnout různé zajímavosti z oblasti ekologie a péče o životní prostředí, nebo si užít bohatý doprovodný program v podání místních dětí.

Dny Země jsou součástí kampaně Chceme tu mít čisto, v jejímž rámci se také letos uskutečnila či uskuteční řada dobrovolnických úklidů. Ve spolupráci s městskou částí je pořádají jak místní neziskové organizace, tak jednotlivci.

Mediálním partnerem Dnů Země v Praze 14 je Český rozhlas Regina.

Pozvánka zde:

Pozvánka na Dny Země

Fotogalerie z akce

 

Kampaň Chceme tu mít čisto – komunitní úklidy

V letošním roce se uskutečnilo šest dobrovolnických úklidů, do kterých se zapojilo téměř 150 občanů včetně dětí, spolupracovali dvě neziskové organizace a dva aktivní občané. Uklidit se podařilo oblast Hutí, prostor u sídliště Rajský vrch až ke kopci, prostor mezi cyklostezkou a parkem U Čeňku, okolí Plechárny, celé území Jahodnice a část Hloubětína podél ulice Průmyslová. Celkem se sesbíralo přes 4 tuny nepořádku.
Za aktivitu ve svém okolí patří dík především všem občanům, kteří se akcí zúčastnili a není jim jedno v jakém prostředí žijí. MČ všechny úklidy  podpořila formou propagace, zajištěním nářadí, případně občerstvení, některé i finančně a ze všech úklidových zón zajistila odvoz nashromážděného odpadu.

Fotografie z akce:

 

Vítání cykloobčánků

Tradiční Vítání cykloobčánků se uskutečnilo 29. května 2018 na střeše nákupního Centra Černý Most. Dorazilo velké množství dětí, pro které byla nachystána jízda zručnosti, dopravní testy a nafukovací hrad. Každý cykloobčánek si odnesl odměnu a řidičský průkaz.

Pozvánka zde:

Pozvánka na Vítání cykloobčánků

Fotogalerie z akce

Setkání kultur

Praha 14 zve všechny zájemce na již devátý ročník festivalu Setkání kultur, který letos potrvá dva měsíce. Během dubna a května se lidé budou moci pobavit za tónů romské a latinskoamerické hudby, využít nadstandardní možnosti výpůjček v jedné z pražských poboček městské knihovny nebo navštívit cestopisné besedy na různá témata. Setkání kultur začíná 3. dubna, poslední akce se uskuteční 24. května.

 „V Praze 14 žije více než 6 tisíc cizinců, je multikulturní městskou částí. Festival Setkání kultur na to reaguje. Jeho primárním cílem je podpora vzájemné tolerance mezi majoritní a menšinovou společností, což se neobejde bez poznávání. Kampaň přibližuje zvyklosti jiných národů, dává nahlédnout do jejich kultury, historie i gastronomie,“ říká radní Ing. Břetislav Vodák.  

Také letos akci zahájí již tradiční festivalové lákadlo Městské knihovny v Praze, tentokrát v hloubětínské pobočce (Poděbradská 489/4). Od 3. do 30. dubna si tu zájemci budou moci vypůjčit knihy zahraničních autorů, a to nejen v češtině, ale i v dalších jazycích.

V sobotu 7. dubna to ožije v Kulturním domě v Kyjích (Šimanovská 47), kde se od 18 hodin uskuteční hudební komponovaný večer. Návštěvníky čeká romská muzika, latinskoamerické rytmy v novém kabátě a dávka pravé katalánské rumby. To vše v podání kapel Duo Band Kladno, Dos Cubanas a kytaristy a zpěváka Ricarda Rivery.

Kdo má rád Maďarsko, uvítá cestopisnou besedu o jeho historii a tradicích, která se uskuteční
27. dubna od 16 hodin v Komunitním centru, z. s. (Broumarská 25/1610). Obdobná akce, tentokrát však zaměřená na Ukrajinu, proběhne v Komunitním centru Kardašovská (Kardašovská 626/5). Ve středu 9. května se tu zájemci budou moci zapojit do komunitního vaření (od 16 hodin). Cestopisná beseda na tuto část festivalového dne naváže v 18 hodin.

Na poslední setkání – „Vietnam obrazem i chutí“ – mohou příznivci kampaně přijít 24. května do Kavárny Maňána (Maňákova 745). Od 19 hodin pro ně bude připraven večer o životě, kultuře a gastronomii této zajímavé a krásné země.

Kampaň Setkání kultur se koná za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Regina DAB Praha.

Plakát k akci naleznete zde:

Dny Země

Také letos v dubnu si bude Praha 14 připomínat svátek planety sérií akcí zaměřených na prohloubení ekologické výchovy a na podporu ochrany životního prostředí. Již tradiční Dny Země se opět stanou součástí kampaně „Chceme tu mít čisto“.

 Hlavní část programu – Den Země Prahy 14 – se odehraje 26. dubna na prostranství u stanice metra Rajská zahrada. Děti i dospělí si zde budou moci zasoutěžit, vyslechnout různé zajímavosti z oblasti péče o životní prostředí nebo si užít bohatý doprovodný program v podání místních žáků a dětí z mateřinek.

„Do našeho řekněme ekologického festivalu se ve velkém zapojují nejen neziskové organizace, ale také základní a mateřské školy – zejména ZŠ Generála Janouška, která již několikrát obhájila mezinárodní titul Ekoškola. Děti si díky těmto akcím už odmalička vytvářejí pozitivní vztah k přírodě a ekologii,“ upozorňuje radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spadá mimo jiné i pořádání akcí pro veřejnost.

Přednášky, workshopy a jiné akce, které jsou součástí Dnů Země, se budou konat v průběhu druhé poloviny dubna. Připraveny jsou třeba zábavné přednášky na téma příroda a recyklace, hry, ukázky zvířat nebo výstava. Ta čeká zájemce od 25. dubna do 24. května v Komunitním centru Kardašovská a nese název Brána recyklace. Návštěvníci se zde mohou těšit na přehlídku zajímavých uměleckých děl z odpadového materiálu.

Dny Země jsou součástí kampaně „Chceme tu mít čisto“, v jejímž rámci se pravidelně uskutečňuje řada dobrovolnických úklidů. Ve spolupráci s městskou částí je pořádají jak místní neziskové organizace, tak jednotlivci.

Mediálním partnerem Dnů Země v Praze 14 je Český rozhlas Regina.

 

Dny Země Prahy 14 – program:

DEN ZEMĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
Čtvrtek 26. 4. 2018, 10.00 – 16.00

Tradiční akce plná soutěží pro malé i velké s bohatým doprovodným programem a dárky pro soutěžící.
Prostranství před stanicí metra B – Rajská zahrada

DEN ZEMĚ SE ZVÍŘÁTKY
Pátek 20. 4. 2018, 16.00 – 19.00

Na zahradě DDM na tebe čekají přírodovědné úkoly a stanoviště, za odměnu se budeš moci pomazlit s mnohonožkou.
DDM Praha 9, pracoviště Černý Most, Generála Janouška 1060, Černý Most

OTEVŘENÍ KOMUNITNÍ ZAHRADY
Sobota 21. 4. 2018, 14.00 – 17.00

Komunitní zahrada na Plechárně se po zimě otevírá! Čeká nás praktická zahradnická dílna, příprava záhonů na sezónu i opékání buřtů.
Plechárna, Bryksova 1002, Černý Most

DEN ZEMĚ S JAHODOU
Úterý 24. 4. 2018, 15.00 – 18.00

V rámci dne otevřených dveří si na hřišti u JAHODY budete moci užít workshopy, hry, soutěže a výtvarnou dílnu s ekologickou tematikou. Těšit se můžete i na naučný program občanského sdružení Penthea s exhibicí dravců a sov.
JAHODA, o. p. s., Vybíralova 969/2, Černý Most

HRÁTKY S PŘÍRODOU v KLUBÍČKU
Středa 25. 4. 2018, 15.30 – 17.30

Zábavné odpoledne na téma příroda a recyklace, hry pro děti, ukázka živých netopýrů.
YMCA Praha, Mateřské centrum Klubíčko, Vlčkova 1067, Černý Most

VÝSTAVA BRÁNA RECYKLACE
25. 4. – 24. 5. 2018,
PO až ČT 8.30 – 18.00,
PÁ 8.30 – 15.00

Cílem výstavy je upozornit na význam třídění a recyklace odpadů. Prohlédnete si na ní předměty běžné denní potřeby ze skla, papíru, plastů nebo nápojového kartonu, o kterých většina z nás ani netuší, že mají za sebou již několikátý recyklační cyklus. Vstup ZDARMA.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín

VÝSTAVA UNEXPECTED OCEAN
12. – 19. 5. 2018

Inovativní výstava o mořích a oceánech, kterou si užije celá rodina. Nabídne tři atrakce: virtuální akvárium, helmu Samsung pro pohled na virtuální realitu a vzdělávací program organizovaný Světovým fondem na ochranu přírody (WWF).
Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Černý Most

CHCEME TU MÍT ČISTO
Komunitní úklidová akce.
7. 4. 2018, od 9.00
Rajský vrch, sraz na rohu ulic Rudolfa Holeky a Dobrovolného
10. 4. 2018, 16.00 – 18.00
Okolí cyklostezky od Plechárny k ulici Doležalova

Plakát k akci naleznete zde:

Pozvánka na Dny Země

Fotogalerie z akce

Dny zdraví

V Rámci programu Zdraví MČ Praha 14 radnice opět připravila sérii  různorodých aktivit se zdravotní tématikou, které mohou využívat všichni místní obyvatelé bez ohledu na věk. Tou první byly odborné přednášky zaměřené na prevenci nemocí a na ochranu či podporu zdraví. Na setkání, která se uskutečnila v uplynulém pololetí, nyní navázali další – 26. září 2017 od 19 hodin v Kavárně Maňána a 26. října 2017 od 16 hodin v komunitním centru Plechárna. První jmenovaná přednáška se věnovala prevenci civilizačních nemocí, „plechárenský“ seminář se zaměřil na zdravý životní styl z pohledu výživy a pohybu. Další odborné přednášky městská část připravila na listopad a prosinec.

Stejně jako v uplynulých letech čekal obyvatele Prahy 14 také Den zdraví na poliklinice Parník. Bezplatnou nabídku nejrůznějších služeb tu zájemci využili 21. září 2017 v čase od 7 do 12 hodin. Mohli si  nechat provést vyšetření hladiny cholesterolu a cukru z kapky krve. Na dalších stanovištích jim pak odborníci prohlédli kožní znaménka, případně poskytli rady v oblastech prevence nádorového
onemocnění prsou a prostaty a přenosu infekčních onemocnění. Městská část pro účastníky opět připravila i plastové „Karty života“ obsahující informace o postupu při první pomoci a telefonní čísla důležitá v případě tísně. Služby poskytli dermatoložka MUDr. D. Zlatohlávková, zástupci Ligy proti rakovině Praha, z. s., Klubu ŽAP a VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r. o.

Součástí Programu zdraví MČ Praha 14 byla také podpora prevence zubního kazu u dětí předškolního věku. Radnice již tradičně na začátku školního roku dodává do mateřských škol zubní kartáčky a pasty, s nimiž se děti učí správnému čištění zubů. Pomáhají jim s tím zkušení dentální hygienisté, kteří do mateřinek během září a října docházejí. Zdraví seniorů se městská část snaží podporovat nabídkou bezplatných vstupenek do hloubětínského plaveckého bazénu. Pro letošek jich bylo připraveno 200 kusů. Další, rovněž pravidelnou aktivitou je podpora prevence nádorového onemocnění prsu v podobě příspěvku na sonografické nebo mamografické vyšetření. Městská část jej lidem, kteří splní stanovené podmínky, vyplácí již od roku 2010.
Program zdraví MČ Praha 14 je finančně podpořen z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy. Jednotlivé akce se konaly pod záštitou Ing. Radka Lacka, radního pro oblast zdravotnictví a bydlení.

Pozvánka na přednášku v Maňáně
Pozvánka na Dny zdraví
Fotogalerie z akce
Pozvánka na přednášku na Plechárně

Respektuj 18!

Praha 14 se jako vůbec první pražská městská část zapojila do kampaně Respektuj 18!, jejímž cílem je změnit tolerantní postoj veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými a podpořit omezení jeho prodeje a podávání dětem a nezletilým. Vedle radní Mgr. Ireny Kolmanové své tváře pro kampaň „zapůjčili“ producent, skladatel a zakládající člen skupiny Lucie Michal Dvořák, vítěz Letních paralympijských her v Pekingu lukostřelec David Drahonínský, mistr Evropy softbalista David Mertl, beachvolejbalistka Martina Bonnerová, ředitel příspěvkové organizace Praha 14 kulturní David Kašpar a spisovatelé Marek a Jitka Hladkých.

Vítání cykloobčánků

Další ročník Vítání cykloobčánků se uskutečnil 16. května 2017 na střeše nákupního Centra Černý Most. Předškoláci, školáci, ale i široká veřejnost si mohli vyzkoušet jízdu zručnosti, kterou pro ně připravila Městská policie a zkusit si dopravní testy. Děti si také zaskákaly v nafukovacím hradu, obdržely průkaz malého cyklisty a malou odměnu.

Pozvánka
Fotogalerie z akce

Kampaň Chceme tu mít čisto

Psí školka aneb „Jaký pán, takový pes“

Pozvánka

Jedná se o vzdělávací akce, které zábavnou formou vedou zkušení kynologové. Zázemí a prostor je zajištěn z MČ. Každý  odejde s malým dárkem. Přístup k jednotlivým účastníkům a jejich miláčkům je individuální stejně jako program, který se vždy přizpůsobí danému publiku.  Kynolog vysvětluje základní pojmy při ovládání psů, osvětluje zodpovědnost spojenou s chovem psa ve městě, odpovídá na dotazy. Součástí lekce je ovládání na zkoušku, základy agility nebo ukázky či přednášky dle typu příchozích. Lekcí se účastní příslušníci MP a odborník z ÚMČ.  V roce 2017 proběhly tyto lekce:

Černý Most 1 – 11. května
Fotogalerie z akce

Lehovec – 15. května
Fotogalerie z akce

Hutě – 18. května
Fotogalerie z akce

Chceme tu mít čisto – komunitní úklidy

Tradice dobrovolných úklidů se v Praze 14 pevně zakořenila. a tak se i letos pustili aktivní občané i zástupci neziskovek do čištění veřejného prostoru na Černém Mostě, na Hutích, v Hloubětíně, na Jahodnici i na novém sídlišti Rajský Vrch.
Za aktivitu ve svém okolí patří dík především všem občanům, kteří se akcí zúčastnili a není jim jedno v jakém prostředí žijí.  MČ všechny úklidy  podpořila formou propagace, zajištěním nářadí, případně občerstvení, některé i finančně a ze všech úklidových zón zajistila odvoz nashromážděného odpadu.

MČ v těchto úklidech bude pokračovat i příští rok.

Fotografie z jednotlivých úklidů naleznete zde:

Dny Země 2017

Také letos v dubnu bude městská část Praha 14 slavit svátek planety sérií akcí zaměřených na prohloubení ekologické výchovy a na podporu ochrany životního prostředí. Již tradiční Dny Země se, stejně jako v loňském roce, stanou součástí kampaně „Chceme tu mít čisto“. Hlavní část programu – Den Země Prahy 14 – se odehraje u stanice metra Rajská zahrada.

„Dny Země mají v Praze 14 své pevné místo. Jsem za to moc ráda, příroda a životní prostředí celkově se musí chránit. U nás se do těchto podpůrných aktivit ve velkém zapojují nejen neziskové organizace, ale také základní a mateřské školy. To vnímám jako zásadní. Děti si díky těmto akcím už od malička vytvářejí pozitivní vztah k přírodě a ekologii,“ vysvětluje radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce pořádání akcí pro veřejnost spadá.

Přednášky, workshopy, úklidy a jiné akce, které jsou součástí Dnů Země, se budou konat v průběhu takřka celého dubna. Připraveny jsou třeba zábavné přednášky na téma příroda a recyklace, hry, ukázky zvířat nebo tematické divadelní představení.

Den Země Prahy 14, tedy hlavní akce ekologického festivalu se uskuteční 25. dubna 2017 od 10 do 16 hodin na prostranství před stanicí metra Rajská zahrada. Děti i dospělí si zde budou moci zasoutěžit, vyslechnout různé zajímavosti z oblasti ekologie a péče o životní prostředí, nebo si užít bohatý doprovodný program.

„Na připraveném pódiu vystoupí děti z místních základních a mateřských škol. Stánky tu pak kromě škol budou mít také různé neziskové organizace. Nikdo nepřijde zkrátka, pro všechny účastníky jsou připravené odměny,“ doplňuje radní Kolmanová.

Dny Země jsou součástí kampaně Chceme tu mít čisto, v jejímž rámci se také letos uskutečnila či uskuteční řada dobrovolnických úklidů. Ve spolupráci s městskou částí je pořádají jak místní neziskové organizace, tak jednotlivci. Za celý loňský rok se do úklidových akcí pod hlavičkou kampaně zapojily téměř tři stovky lidí.

DNY ZEMĚ PRAHY 14

DEN ZEMĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
Úterý 25. 4. 2017, 10.00 – 16.00
Tradiční akce plná soutěží pro malé i velké s bohatým kulturním a doprovodným programem
ORGANIZÁTOŘI: MČ Praha 14 a ZŠ Generála Janouška
KDE: prostranství před stanicí metra B – Rajská zahrada

HRÁTKY S PŘÍRODOU
Úterý 18. 4. 2017, 15.30 – 17.30
Zábavné odpoledne na téma příroda a recyklace. Připraveny budou hry pro děti a ukázka živých netopýrů.
ORGANIZÁTOR: YMCA Praha, MC Klubíčko
KDE: Vlčkova 1067, Černý Most

DEN ZEMĚ S JAHODOU
Středa 19. 4. 2017, 14.00 – 18.00
Soutěžní odpoledne s ukázkou živých dravců a sov, workshopy
ORGANIZÁTOR: JAHODA, o. p. s.
KDE: Vybíralova 692/2, Černý Most

 DEN ZEMĚ 2017 V DDM
Pátek 21. 4. 2017, 16.00 – 19.00
Hry, kvízy, poznávání zvířat i rostlin, živá zvířata a trocha té ekologie
ORGANIZÁTOR: DDM Praha 9, pracoviště Černý Most
KDE: Generála Janouška 1060, Černý Most

IKEA Černý Most
DEN ZEMĚ S ORGANIZACÍ TEREZA
Pátek 21. 4. 2017, 15.00 – 18.00
Milé děti, přijďte se podívat a vyzkoušet si, jak můžeme dále využít odpadní materiály.
IKEA Černý Most – Dětské kino, Chlumecká 664/10, Černý Most

ODPOLEDNE NA ZAHRADĚ
Komunitní zahrada na Plechárně se otevírá s plnou parádou!
Sobota 22. 4. 2017, 14.00 – 18.00
Divadelní představení pro děti i rodiče Vivat Kompostela, prodej sazenic, praktická zahradnická dílna i opékání buřtů
KDE: Plechárna, Bryksova 1002, Praha 14 – Černý Most

Pozvánka
Fotogalerie z akce

 

Setkání kultur

Praha 14 zve všechny zájemce na osmý ročník festivalu Setkání kultur. Letos se mohou návštěvníci těšit na večer v rytmu řecké, kavkazské a romské hudby, gastronomický zážitek při ETHNO FOOD FESTIVALU, projekci tematického dokumentárního filmu či na povídání o ukrajinských obyčejích. Setkání kultur potrvá od 3. do 12. dubna.

„Cílem kampaně je přiblížit zvyklosti jiných národů, vyzdvihnout jejich specifika, zajímavosti a zároveň podpořit vzájemnou toleranci mezi majoritní společností a menšinami,“ říká Mgr. Dana Havlínová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který kampaň za městskou část organizuje.

Akci zahájí již tradiční festivalové lákadlo Městské knihovny v Praze (pobočka v ulici Generála Janouška na Černém Mostě). Stejně jako v minulých letech, tentokrát v termínu od 3. do 12. dubna, knihovna návštěvníkům nabídne výběr zajímavých knih od zahraničních autorů.

Ve čtvrtek 6. dubna to bude žít v kavárně Maňána (Maňákova 745) a v kulturně komunitním centru Plechárna na Černém Mostě (Bryksova 1002). V příjemném kavárenském prostředí v 19 hodin odstartuje večer plný zajímavostí, příběhu i překvapení na téma ukrajinské kultury a zvyků. V Plechárně se bude nejprve besedovat – od 18.30 se zde zájemci setkají s Čeňkem Růžičkou, předsedou Výboru pro odškodnění romského holocaustu v České republice – a posléze promítat. Od 19.30 hodin lidé shlédnou film O čo ide Idě režírovaný Tomášem Kudrnou.

O dva dny později, v sobotu 8. dubna, vypukne v prostorách před Kulturním domem v Kyjích (Šimanovská 47) ETHNO FOOD FESTIVAL. Od 15 do 19 hodin si tu lidé budou moci pochutnat na různých netradičních specialitách, pro děti pak organizátoři připravili divadelní pohádku a další doprovodný program. Kdo bude mít zájem, může se zapojit i do pohybových dílen.

V ten samý den KD Kyje ožije i hudbou. V sále kulturního domu zazní od 18 do 21 hodin řecké rytmy kapely Prometheus, kavkazské v podání Zakira Mirzoevova a romské v „režii“ hudební skupiny Funky Brothers.

Kampaň se koná za podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Regina DAB Praha.

Plakát k akci naleznete zde:

Pozvánka na Setkání kultur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampaň Chceme tu mít čisto

MČ se již několikátým rokem snaží zaktivizovat občany k zodpovědnějšímu chování ve svém okolí. Kampaň „Chceme tu mít čisto zastřešuje veškeré aktivity MČ, které k tomu směřují.

Psí školka aneb „Jaký pán, takový pes“

Pozvánka

Jedná se o vzdělávací akce, které zábavnou formou vedou zkušení kynologové. Zázemí a prostor je zajištěn z MČ. Každý  odejde s malým dárkem. Přístup k jednotlivým účastníkům a jejich miláčkům je individuální stejně jako program, který se vždy přizpůsobí danému publiku.  Kynolog vysvětluje základní pojmy při ovládání psů, osvětluje zodpovědnost spojenou s chovem psa ve městě, odpovídá na dotazy. Součástí lekce je ovládání na zkoušku, základy agility nebo ukázky či přednášky dle typu příchozích. Lekcí se účastní příslušníci MP a odborník z ÚMČ.  V roce 2016 proběhly tyto lekce:

Lehovec – duben – ZKO Hloubětín, kynoložka paní Štekrtová
Fotogalerie z akce

Hutě – květen – Člověk a pes – Výcvik hrou, kynoložka paní Hofmann

Černý Most 1 – červen –  Člověk a pes – Výcvik hrou, kynoložka paní Hofmann
Fotogalerie z akce

PEStival aneb „Kdo si hraje, nekouše“

Pozvánka

Závěrečná jednodenní akce pro milovníky psů se letos vydařila za podpory kynologických spolků, veterinářů, složek MP i Policie ČR. Přes neskutečně slunné počasí mohli účastníci shlédnout nespočet možností, jak trávit se svým  čtyřnohým kamarádem čas a jak zabavit sebe i jej. Na zdravotní problémy mohli získat odpověď u zástupců dvou veterinárních ordinací z Prahy 14, shlédli ukázky práce se psy při dog dancingu, dog fitnes, práci vyšetřovatelů při hledání bomb nebo si mohli vyzkoušet  nový sport Dog racing.

K dispozici byla samozřejmě Psí stezka pro soutěživé a ocenění si odnesl Účastník PEStivalu pro tento ročník, Pes sympaťák, vítězové Psí stezky či nejšikovnější autor dětské kresby.

Fotogalerie z akce

Chceme tu mít čisto – komunitní úklidy

MČ po pilotním komunitní úklidu na Jahodnici, který proběhl na podzim 2016 letos pokračuje v podpoře těchto akcí. Daří se jí oslovovat a spolupracovat s jednotlivci a organizacemi v různých částech Prahy 14, a tak proběhlo v letošním roce na MČ 15 komunitních úklidů.  Za aktivitu ve svém okolí patří dík především všem občanům, kteří se akcí zúčastnili a není jim jedno v jakém prostředí žijí.  MČ všechny úklidy  podpořila formou propagace, zajištěním nářadí, případně občerstvení, některé i finančně a ze všech úklidových zón zajistila odvoz nashromážděného odpadu. V roce 2016 se zapojilo do komunitních úklidů téměř 350 občanů včetně dětí, spolupracovalo 6 organizací, aktivně úklidy organizovali 4 aktivní občané – dobrovolníci ve svých částech a sebralo se přes 6 tun odpadu.

MČ v těchto úklidech bude pokračovat i příští rok.

Fotografie z jednotlivých úklidů naleznete zde:

 

Dny Země 2016

Prahu 14 čeká další ročník tradiční jarní akce Dny Země, na kterých městská část spolupracuje s místními základními i mateřskými školami a neziskovými organizacemi. Série setkání zaměřených na prohloubení ekologické výchovy a na podporu ochrany životního prostředí je letos součástí kampaně Chceme tu mít čisto, v jejímž rámci městská část spoluorganizuje také řadu dobrovolnických úklidů.

„Během letošních Dnů Země mohou zájemci zavítat na různé workshopy, kde se například naučí vyrábět nové věci z materiálů, které jsme zvyklí vyhazovat nebo si vyrobí masku z recyklovatelných surovin. Milovníci turistiky a cyklistiky si budou moci projít místa, kudy povedou hotové nebo připravované stezky či cyklotrasy,“ říká radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce kampaň spadá.

Hlavní část programu – Den Země Prahy 14 – vypukne 21. dubna v 10 hodin. Na prostranství před stanicí metra Rajská zahrada si děti i dospělí budou moci zasoutěžit, vyslechnout různé zajímavosti z oblasti ekologie a péče o životní prostředí, nebo si užít bohatý doprovodný program.

„Na připraveném pódiu vystoupí děti z místních základních a mateřských škol. Stánky tu pak kromě škol budou mít také společnost Eko-kom nebo třeba Dům dětí a mládeže. Nikdo nepřijde zkrátka, pro všechny účastníky jsou připravené odměny,“ doplňuje radní Kolmanová.

V rámci kampaně se uskuteční celá řada dílčích akcí. Mimo jiné také přednáška s názvem Co je to odpad, na níž Praha 14 spolupracuje s Centrem Černý Most. Nabídne nejen zajímavé informace, ale také prohlídku odpadového hospodářství tohoto obchodního domu.

Program Dnů Země

Den Země městské části Praha 14
Čtvrtek 21. 4. 10.00 – 16.00
Prostranství před stanicí metra B – Rajská Zahrada
Tradiční akce plná soutěží pro malé i velké s bohatým kulturním a doprovodným programem a dárky pro soutěžící

Den Země s Jahodou
Pondělí 18. 4. 15.45 – 18.00
JAHODA, o. p. s, Vybíralova 969, Černý Most
Hry a soutěže s ekologickou tématikou

Nejsme tady sami
Úterý 19. 4. 16.00 – 19.00
DDM Praha 9, pracoviště Černý Most
Generála Janouška 1060, Černý Most
Vyzkoušej si poznávací a herní stanoviště, pohlaď si mnohonožku nebo jiné nechlupaté zvířátko.

Co je to odpad?
Středa 20. 4. 17.00 – 18.00
Centrum Černý Most, patro +3, pánská zóna, vstup výtahy od prodejny iStyle
Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9, Černý Most
Přednáška spojená s prohlídkou odpadového hospodářství Centra Černý Most

Výtvarně recyklační workshop
Čtvrtek 21. 4. 15.00 -17.00
KC Motýlek
Nízkoprahový klub Pacifik
Vlčkova 1067, Černý Most
Výroba nových věcí z matriálů, které jsme zvyklí vyhazovat.

Recyklujeme – výroba masek
Pátek 22. 4. 15.00 – 18.00
IKEA Černý Most, Chlumecká 664/10, Černý Most
Tradiční akce plná aktivit a soutěží

Chceme tu mít čisto !!!
16. 4. Jahodnice, TJ Sokol Jahodnice
15. Černý Most 2, Plechárna
Komunitní úklidové akce na Praze 14. Zapojte se.

Chystané cyklostezkové zlepšováky
Pondělí 25. 4. 17.00 – 18.00
Sraz na prostranství před stanicí metra B – Rajská Zahrada
Projdeme si některé připravované (i hotové) stezky a cyklotrasy. Těšíme se na vaše nápady a připomínky.

Hrátky s přírodou
Úterý 26. 4. 15.30 – 17.30
YMCA Praha, MC Klubíčko
Vlčkova 1067, Černý Most
Zábavné odpoledne s tematikou přírody a recyklace, hry pro děti, ukázka živých netopýrů.

Ukázka výcviku živých dravců
Úterý 28. 4. 15.45 – 18.00
Mateřská školka Jahoda
Vybíralova 969, Černý Most

Fotogalerie z akce

 

Setkání kultur

Také v letošním roce se Praha 14 vydá na výlet po různých zemích světa. Obyvatele i návštěvníky městské části čeká již sedmý ročník kampaně Setkání kultur, která nabídne gastronomický festival, výstavu slovenského výtvarníka nebo komponovaný hudební večer.

„Praha 14 je typická svou multikulturností. Kampaň Setkání kultur má za cíl přiblížit zvyklosti jiných národů, vyzdvihnout jejich specifika, zajímavosti a zároveň podpořit vzájemnou toleranci mezi majoritní společností a menšinami,“ vysvětluje Mgr. Dana Hladíková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který kampaň za městskou část organizuje.

Akcí, která se potáhne napříč celým letošním ročníkem, bude výstava děl galeristy a představitele naivního umění Jána Lauka Skorky. Zájemci jí uvidí od 1. do 30. dubna v kavárně Maňána na Černém Mostě, kde se odehrají i další dílčí setkání inspirované slovenským prostředím. Ve středu 13. dubna kavárnu navštíví slovenský šansoniér Gaco Novomesský a předsedkyně Slovensko – českého klubu fejetonistka Naďa Vokušová, 15. dubna zde zájemce přivítá spisovatel Mathej Thomka a jeho tvůrčí literární dílna.

Nejen hudbě, ale také pohybu bude patřit sobota 9. dubna. Na hřišti u ZŠ Generála Janouška se od 9 do 15 hodin odehraje fotbalový turnaj pro každého, večer se zábava přesune do KD Kyje, kde se uskuteční Hudební komponovaný večer u příležitosti Setkání kultur 2016. Zazní na něm muzika různých menšin, vstupné bude zdarma. Večerem bude provázet známý reportér České televize Richard Samko.

Stejně jako v minulém roce se do kampaně zapojí také místní pobočka Městské knihovny v Praze v ulici Generála Janouška. Od pondělí 11. do pátku 15. dubna si tu zájemci vyberou z bohaté nabídky knih zahraničních autorů, ve čtvrtek 14. dubna si zase užijí již tradiční čtení pohádek z cizích zemí. Akce, kterou ocení hlavně děti, potrvá od 16 do 17 hodin.

Součástí Setkání kultur bude rovněž neveřejná akce pro členy místního klubu seniorů – beseda o Vietnamu, kterou na středu 13. dubna připravilo občanské sdružení INFO – DRÁČEK. Vedle prezentace čeká přítomné například i ochutnávka tradiční vietnamské gastronomie.

Finále hlavního programu Setkání kultur vypukne v sobotu 16. dubna v nově zrekonstruovaném kulturně – komunitním centru Plechárna. Od 12 do 18 hodin tu zájemce čeká Festival setkání chutí. Vedle cizokrajných specialit si budou moci návštěvníci vychutnat živou hudbu, pohádkovou inscenaci, vaření pro děti i nejrůznější soutěže. Na programu jsou také výtvarné dílny organizované ve spolupráci s Integračním centrem Praha. Další informace o gastronomickém festivalu naleznete na www.plecharna.com. Podrobnosti k letošnímu ročníku celé kampaně Setkání kultur, případně zprávy a fotografie z loňska naleznete na www.praha14.cz.

Pozvánka

Kampaň se koná za podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

Mediálním partnerem Setkání kultur 2016 je ČRo Regina.

Dny Země 2015

Organizovat Dny Země, tedy kampaň k oslavám naší planety, se v Praze 14 stalo tradicí. Témata letošního ročníku reagují na rozhodnutí OSN, která rok 2015 vyhlásila Mezinárodním rokem světla a Mezinárodním rokem půdy.

Dny Země jsou společným ekologicko – kulturním projektem základních a mateřských škol, neziskových organizací a Městské části Praha 14. Hlavními pořadateli jsou MČ Praha 14 a ZŠ Generála Janouška.

Až do 30. dubna 2015 čeká na obyvatele a návštěvníky MČ Praha 14 zajímavý program plný přírodovědných a ekologických soutěží. Kromě nich je připravena bohatá kulturní nabídka, nejrůznější zábavné hry či ukázky živých dravců a netopýrů. Milovníci pohybu na čerstvém vzduchu by si neměli nechat ujít cyklojízdu, zastánci pěkného prostředí pak aktivní podporu projektu Chceme tu mít čisto! V jeho rámci se uskuteční několik veřejných procházek se strážníky, kteří zájemce provedou po místech, jež jsou nejvíce znečištěna psími exkrementy. Čekat můžete i kontroly pejskařů, případně udělování pokut hříšníkům.

Zlatý hřeb kampaně přijde na řadu ve čtvrtek 23. dubna, kdy se na prostranství před metrem Rajská zahrada uskuteční happening Den Země MČ Praha 14. Těšit se můžete na den plný soutěží, zábavy, bohatý kulturní program či na výtvarné dílny. Nikdo nepřijde zkrátka, pro všechny účastníky jsou připraveny dárky.

Soutěže a dílny si vzaly na starosti ZŠ Generála Janouška, Bratří Venclíků, Vybíralova, Hloubětínská, Šimanovská a ZŠ Tolerance – Mochovská, dále společnost Ekonom, Dům dětí a mládeže Praha 9, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů a nezisková organizace Neposeda o. p. s. Pokud vás baví zahradničení, budete si moci za symbolické ceny koupit výpěstky žáků ze ZŠ Chvaletická. Senioři z Prahy 14 nabídnou zájemcům k prodeji keramiku a ozdobné a dekorativní předměty.

V závěru odpoledne, tedy po 15. hodině, vystoupí kapela Nechte nás Beat, která působí pod záštitou Základní umělecké školy v Horních Počernicích a má za sebou řadu úspěšných koncertů nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Účinkovala například ve francouzském městě Lyonu v rámci mezinárodního festivalu Fete de la Musique.

Program Dnů Země

Den Země městské části Praha 14

Prostranství před stanicí metra B – Rajská Zahrada
Čtvrtek 23. 4. od 10.00 hod – 16.00 hodin
Tradiční akce plná soutěží pro malé i velké s bohatým kulturním a doprovodným programem a dárky pro soutěžící

JAHODA, o. p. s
Vybíralova 969, Černý Most
Den Země s JAHODOU
Pondělí 20. 4. 2015 od 14.00 – 18.00 hodin
Soutěžní odpoledne s ukázkou živých dravců


DDM Praha 9, pracoviště Černý Most
Generála Janouška 1060, Černý Most
Den Země 2015
Úterý 21. 4. 2015 od 16.00 – 19.00 hodin
Živá zvířata do ruky, nové dopravní prostředky (samozřejmě ekologické) a přírodovědné soutěže či kvízy.


YMCA Praha, MC Klubíčko
Vlčkova 1067, Černý Most
Hrátky s přírodou
Úterý 21. 4. 2015 od 16.00 – 18.00 hodin
Zábavné hry pro děti i dospělé s ukázkou živých netopýrů


KC Motýlek
Nízkoprahový klub Pacifik
Vlčkova 1067, Černý Most
Čtvrtek 23. 4. od 14.30 – 16.30 hodin
Výtvarně recyklační workshop – výroba nových věcí z materiálů, které jsme zvyklí vyhazovat


Dejme druhou šanci odpadu
IKEA Černý Most
Chlumecká 664/10, Černý Most
Středa 22. 4. 2015 od 15.00 – 18.00 hodin
Tradiční akce plná aktivit a soutěží


Ukázka živých dravců
Základní škola Bří Venclíků
Bří Venclíků 1140/1, Černý Most
Pátek 24. 4. 2015 od 11.00 – 14.00 hodin


Voříškiáda
Cvičiště ZKO Starý Hloubětín, Čelákovická ul., Hloubětín
Neděle 26. 4. 2015 od 9.30 – 16.00 hod.
Neděle plná her, soutěží a překvapení pro Vás a Vaše psy
Organizátor Člověk a pes – výcvik hrou


Nedoručené psaní
Praha14kulturní
UrbanGame – III. ročník zážitkové hry, v níž může vyhrát každý
Neděle 26. 4. od 14.00 hodin – TJ Sokol Jahodnice
Registrace na www.praha14kulturni.cz/urbangame


Cyklojízda Prahou 14
Cyklisté sobě – občanská iniciativa 14. kolo
Sraz u oblouku před stanicí metra B – Černý Most
Středa 22. 4. 2015 v 16.30 hodin
Společná komentovaná projížďka po cyklotrasách Prahy 14, cca 1,5 hod.


Chceme tu mít čisto!
9. – 30 . 4. 2015
Veřejné procházky s Městskou policií hl. města Prahy

 

Kampaň Chceme tu mít čisto

Městská část Praha 14 realizuje tuto kampaň na podporu čistého prostředí na svém území.

Proč?
Je  obecně známo, že lidi v sídlištní zástavbě, a nejen tam, často trápí psí hromádky na trávnících. V Praze 14 tomu není jinak, což potvrdilo Žákovské zastupitelstvo, děti na Dětském fóru i dospělí na Veřejném fóru. Kampaň CHCEME TU MÍT ČISTO !!! je reakcí na tyto výstupy.

V současnosti městská část zajišťuje agendu ochrany zvířat proti týrání, správu agendy poplatků za psy, kontroly registrací, ve spolupráci s městskou policií kontrolu čipování a dodržování veřejného pořádku. Dále má na starosti rozmístění a evidenci odpadkových košů a zajištění jejich vývozu, rozmístění a doplňování stojanů s pytlíky na psí exkrementy. Spolupracuje také s TSK hl. m. Prahy (část odpadkových košů v Praze 14 je ve správě této organizace). Dalšími činnostmi pro majitele psů jsou zábavně výchovné lekce Psí školka, které se letos konají už potřetí a městská část na nich spolupracuje s místními kynology, a celodenní akce PEStival.

Kampaň CHCEME TU MÍT ČISTO !!! je nástavbou těchto aktivit. Zapojuje děti, podnikatele, městskou policii, zaměstnance Úřadu městské části Praha 14 a její politické představitele do činnosti se společným cílem. Každá ze spolupracujících stran podpořila kampaň svým způsobem a podle svých možností.

Co se během kampaně dělo a bude dít?

1) Děti 7. a 8. ročníků základních škol namalovaly vzkazy neukázněným pejskařům
2) Sto nejlepších obrázků bylo rozmístěno na stojáncích po Praze 14
3) V dubnu proběhne 6 procházek s okrskáři městské policie
4) Na webu Prahy 14 bude přidána stránka s informacemi o:
– odpadkových koších ve správě MČ Praha 14
– odpadkových koších ve správě TSK hl. m. Prahy
– stojanech s pytlíky
– umístění jednotlivých obrázků dětí
– trasách procházek
5) Obrázky budou na území Prahy 14 vystaveny až do září, kdy vypukne jednodenní akce PEStival

Děti z Prahy 14 tráví v místě a v okolí svého bydliště valnou většinu času. Vnímají, jak neutěšeně trávníky po procházkách některých pejskařů vypadají a snaží se to, samozřejmě v rámci svých možností, změnit.

Tisková zpráva ke kampani

 

Psí školka na Černém Mostě

Psi_skolka_vyrez

13. a 14. května proběhly po roce lekce Psí školky Prahy 14 na Černém Mostě. Šlo o ověřené lokality, což se potvrdilo účastí loňských účastníků Psí školky.
I přes nepřízeň počasí se lekce vydařily a kynologické spolky ZKO Hloubětín, Kynologický klub Kyje a občanské sdružení Člověk a pes – výcvik hrou předvedli lidem vše, co je třeba s pejskem znát a jako je možné se s ním bavit u agilit. Na obou lekcích si zadovádělo přes 40 páníčků se svými svěřenci a všichni odcházeli spokojení a s dárečky od sponzorů. Všichni účastníci mají možnost účasti na základním kurzu s 50% slevou a ve fotografické soutěži Pes prahy 14, ke které se hlasuje na fb stránkách Psí školka prahy 14.
facebook

 

DNY ZEMĚ na Praze 14

„MÍSTO, KDE ŽIJI, JE PRAHA 14“
Městská část ve spolupráci se ZŠ Generála Janouška, IKEA Černý Most, rádio Blaník a dalšími partnery pořádá v měsíci dubnu kampaň DNY ZEMĚ NA PRAZE 14. Můžete se opět jako v předešlých ročnících těšit na týden plný aktivit a zábavy. Kampaň startuje v úterý 22.4. a potrvá do 29.4. a v rámci ní se bude konat tradiční akce – DEN ZEMĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 a to 24.4. od 10.00-16.30 hodin na prostranství před stanicí metra B, Rajská zahrada. Čeká Vás den plný soutěží, zábavy a s bohatým doprovodným programem. Více informací o jednotlivých akcích v přiloženém plakátu.

Plakát
Program

 

Psí školka je tu znovu

Po roce opět MČ Praha 14 otvírá lekce Psí školky, aneb Jaký pán, takový pes. Těšíme se na vás letos znovu na dvakrát Černém Mostě a nově na Jahodnici, Lehovci a Hutích. Vždy od 17,00 do 19,00 hodin, dále pokud budete chtít, můžete zkoušet a ptát se a bavit se… Dárečky a pamlsky máme připravené a vše je opět zdarma. Nově mají účastníci možnost 50% slevy na základním kynologickém kurzu a možnost účasti ve fotosoutěži Pes Prahy 14. Zájemci posílejte fotky na pesprahy14@praha14.cz a uvidíme se na Psí školce, haf, haf, pejskům zdar.

Plakát

Fórum Zdravé městské části

28. května od 17 do 19.30 hodin proběhne v alternativní budově – v prostoru před stanicí metra Černý Most (v rámci festivalu Street for Art) již čtvrté setkání občanů s politiky a odborníky z MČ Praha 14. Na programu jsou informace o realizaci Zdravé městské části a místní Agendě 21, prezentace odvedené práce za rok 2012 a diskuze nad problémy pro rok 2013. PŘIJĎTE S NÁVRHY NA LEPŠÍ ŽIVOT NA PRAZE 14!

 

JAKÝ PÁN, TAKOVÝ PES – Psí školka Prahy 14

Psi_skolka_vyrez (1)MČ Praha 14 zve na bezplatné lekce pro majitele psů a jejich miláčky v termínu od 29. dubna do 6. června 2013.
Lekce probíhají vždy v pondělí, úterý a ve čtvrtek, pravidelně na třech místech Prahy 14. Odborníci z řad kynologů a veterinářů vám na místě poradí s výživou, hygienou, ovladatelností a psychologií psa. Dozvíte se řadu zajímavých informací. Každý účastník obdrží dárek a má možnost pobavit se a zasoutěžit si se svým čtyřnohým miláčkem.
MČ Praha 14 věří, že PSÍ ŠKOLKA je smysluplná aktivita, která napomůže snižování negativních dopadů chovu psů na území MČ. Projekt se koná v rámce realizace místní Agendy 21 a Zdravé městské části Praha 14.

JAKÝ PÁN, TAKOVÝ PES – plakát Psí školky

 

Den Země na Praze 14

Praha 14 již několikátým rokem připravuje ve spolupráci s našimi školami, neziskovými organizacemi a hlavním městem Praha tradiční kampaň k oslavám Dnům Země. Den Země je dnes už tradiční oslavou naší planety. Lidí přibývá a my máme za povinnost se k ní chovat více zodpovědněji a ohleduplněji. Rádi bychom Vás srdečně pozvali na tuto významnou ekologicko – kulturní kampaň, která bude probíhat od 3.4. do 27.4. 2013 na území městské části Praha 14.
Na návštěvníky čeká množství soutěží a atrakcí zaměřených především na ekologickou výchovu, ale také bohatý kulturní program.
Přijďte se pobavit a něco nového se naučit!

Plakát
Harmonogram

Dny zdraví přilákaly velkou pozornost

Kopie_-_DZd2012Pestraspol2
V polovině září měli občané Prahy 14 opět možnost prospět svému zdraví. Městská část pro své obyvatele připravila ve spolupráci s partnery třídenní kampaň Dny zdraví, plnou bezplatných preventivních, osvětových i praktických aktivit. Zájemci o zdravý životní styl mohli ve středu 19.9. na poliklinice Parník využít služeb nutriční poradkyně, včetně vyšetření na přístroji InBody, díky němuž měli možnost zjistit, jak jsou na tom s poměrem svalové hmoty a tuku na svém těle. Nutno říci, že tato aktivita vzbudila velký zájem. Bez povšimnutí nezůstal ani program, připravený pracovníky partnerských organizací ŽAP a Ligy proti rakovině, zabývajících se problematikou nádorových onemocnění. V rámci prevence rakoviny tlustého střeva byly i letos zdarma rozdávány testery na okultní krvácení a zde patří poděkování paní MUDr. Novákové, která využité testery vyhodnocuje a lékárnám, které poskytly své prostory ke sběru testerů. Další den kampaně, tedy čtvrtek 20.9., byl věnován z hlavní části pohybovým aktivitám. Brzo ráno se sešlo několik členů Klubu seniorů v hloubětínském bazénu, aby si pod vedením cvičitelky společně zaplavali a protáhli tělo. Na odpoledne byl přichystán program u metra Rajská zahrada, věnovaný cyklistice a bezpečnosti v silničním provozu. Městská policie připravila pro odvážlivce z řad dětí i dospělých jízdu zručnosti na kole a ukázku správných bezpečnostních prvků. Členové oblastního spolku Českého červeného kříže dohlíželi nad praktickým nácvikem první pomoci a velké pozornosti se těšil stánek společnosti Drappa, jejíž pracovník na místě zdarma odborně seřizoval jízdní kola všem, kteří projevili o tuto službu zájem. Pro poslední den Dnů zdraví poskytl prostor další partner kampaně – společnost Centrum Černý Most. Stejně jako loni byla i tento rok oživena pasáž obchodního centra ukázkami dovedností speciálně vycvičených vodících a signálních psů, kteří budili zájem všech kolemjdoucích. Mnoho návštěvníků ten den využilo i poradenství dentální hygienistky a služby odbornice na podologii – stavbu chodidel a zdravé obouvání. Po celé tři dny byly návštěvníkům rozdávány „Karty života“, na nichž si mohou nejen přečíst základní postup při poskytování první pomoci, ale i vyplnit údaje o své osobě. Tato karta pak může pomoci při identifikaci svého nositele a kontaktování rodiny v případech vážných zranění. Všem partnerům i návštěvníkům kampaně velice děkujeme za spolupráci a přízeň a už nyní se těšíme na příští, už čtvrtý, ročník Dnů zdraví.

Plakát
Foto 1
Foto 2

 

„Den Země na Praze 14“ bude letos soutěžní

Prožijte s námi týden plný poznání a zábavy!!! Je tu opět duben a pro ty, kteří mají rádi přírodu a navíc se rádi pobaví nastal čas těšení se na tradiční kampaň naší městské části ke Dni Země. Ekologie a enviromentální výchova – tomu máte možnost se v době od 19.4. do 24.4. věnovat po celé Praze 14 a ještě se navíc u toho i pobavit. Přijměte tedy pozvánku na akce kampaně.

Den Země na Praze 14

Spolu s hl.m. Praha, našimi školami a neziskovými organizacemi jsme pro Vás připravili týden plný soutěží a zábavy, ve kterém si spolu se svými dětmi nebo vnoučaty můžete užít spoustu legrace a něco se naučit. Děti, které se zúčastní více akcí v naší kampani, navíc budou mít možnost získat dárek od generálního partnera kampaně, společnosti IKEA Černý Most, který, krom jiného, věnoval pro dětské účastníky bezbateriové ruční svítilny. O ně si budou moci zahrát děti, které navštíví některou z akcí našich partnerů – DDM, klubu Jahoda, nebo MC Klubíčko, a v úterý 24.4.2012 během programu na Rajské Zahradě předloží soutěžní kartičky, které budou na zmiňovaných akcích rozdávány.

Program „Dne Země MČ Praha 14“ dne 24.4.2012

Čas konání: 9:30 – 17:00 hodin

Místo: prostor před stanicí metra Rajská Zahrada.

Program:

 • soutěžní a poznávací aktivity, připravené a realizované žáky ZŠ Gen. Janouška, včetně prezentace práce školního Ekotýmu
 • sportovní aktivity a soutěže připravené žáky ZŠ Šimanovská , prezentace školního Ekotýmu
 • prezentace ekovýchovných aktivit ZŠ Hloubětínská, módní přehlídka modelů vytvořených z netradičních materiálů
 • prodej výpěstků ze školního skleníku ZŠ Chvaletická
 • prezentace a prodej výrobků z výtvarných dílen žáků ZŠ Vybíralova a ZŠ Šimanovská a Klubu seniorů

Prezentace dalších partnerů:

 • hl. m. Praha – Ekocentrum Koniklec a svozová společnost AVE CZ
 • ekolo.cz – předvedení elektrokol s možností projížďky
 • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem – lesní pedagogika

Doprovodný program na pódiu:

– pohybové a hudební vystoupení dětí z MŠ Korálek

 • hudební vystoupení Junior Bandu ZUŠ Horní Počernice
 • hudební vystoupení žáků ze ZŠ Šimanovská a ZŠ Gen. Janouška
 • hudební vystoupení místní amatérské skupiny Destrois
 • ukázka sportovního vystoupení v aerobiku cvičenců z Fit Studia D
 • hudební vystoupení zpěvačky Deborah Kahn „Debbi“
 • hudební produkce rádia Blaník s moderátorkou Evou Laštovičkovou

Plakát

Dny Zdraví v Praze 14 – ohlédnutí za dvoudenní akcí v CČM

logo_P14_dobre_zitMČ Praha 14 opět připravila pro své občany kampaň Dny Zdraví. “ Kampaní chci navázat na dlouholetou úspěšnou tradici naší městské části v oblasti podpory trvale udržitelného životního stylu,“ vysvětluje místostarostka Lucie Svobodová, do jejíž kompetence spadá sociální politika. „Plně si uvědomujeme důležitost takových akcí, obzvlášť v této uspěchané a všestranně náročné době.“

Den první – v prvé řadě první pomoc a prevence

Ve čtvrtek 15.9.2011 ve 14:00 hodin odstartovala v pasáži CČM veřejná kampaň k oslavám Dnů Zdraví, zaměřená především na podporu zdravého životního stylu a prevenci závažných onemocnění. Ten den měli občané možnost si k příležitosti Světového dne první pomoci pod odborným dohledem MUDr. Havlíčka a Ing. Schejbala a členů Českého červeného kříže prakticky nacvičit poskytnutí první pomoci. Součástí akce byla i screeningová vyšetření – měření tlaku, cholesterolu a hladiny cukru v krvi. O tato vyšetření byl mezi návštěvníky veliký zájem, což svědčí o smysluplnosti akce.

Den druhý – režie Pestrá společnost, účinkující Jeff, Jack, Míša a Beruška

Druhý den náš „plácek“ obsadili členové občanského sdružení Pestrá společnost, zabývající se výcvikem asistenčních, vodících a signálních psů. Na místo dorazili se svými čtyřnohými svěřenci – Jeffem, Jackem Míšou a Beruškou. Tito zástupci věrných a mnohdy nepostradatelných parťáků handicapovaných osob se doslova stali miláčky publika a to nejen toho dětského. Na tvářích všech diváků byl při ukázkách dovedností těchto pejsků znát obdiv a uznání. Málokdo z nás přihlížejících do té chvíle věděl, že i docela malinká fenka trpasličího pudla dokáže bravurně zvládat péči o postiženého, jako to předvedla přítomná Beruška. A jak to dopadlo, když cvičitelku Míšu Perčinovou najednou přepadlo kýchání? Beruška nejen že našla čisté kapesníčky, ale i ukázala, že použitý kapesníček patří do odpadkového koše. Za obdiv stálo i Jeffova ukázka pomoci při svlékání svého páníčka – sundávání rukavic, ponožek, mikiny a to aniž by oblečení poškodil, či nechtěně ublížil páníčkovi. S Míšou se zájemci mohli na chvilku stát nevidomým a vyzkoušet si projít vyznačenou trasu, což bylo pro zúčastněné také velkým zážitkem. Zkrátka bylo vidět, že členové Pestré společnosti svou prací doslova žijí. Podle ředitelky Pestré společnosti Kláry Pragerové i mezi psy existují workoholici a pro vycvičeného pejska je nejhorší nečinnost, což aktéři ukázek jen a jen potvrdili a za nás jim patří dík!

Poděkování rovněž zaslouží i partneři akce, především Český červený kříž, Centrum Černý Most a Pizzerie – Ristorante Violete. Mediálně akci podpořili Rádio Blaník, mediální skupina MAFRA a METROPOL – televize plná Prahy.

logo_mzpKampaň Dny Zdraví je součástí projektu „Praha 14 – zavádění Místní Agendy 21“, podpořeného Revolvingovým fondem MŽP ČR.

Další fotografie

 

Dny Zdraví v Praze 14

logo_P14_dobre_zitMČ Praha 14 ve spolupráci s partnery pořádá veřejnou kampaň k oslavám Dnů Zdraví. Kampaň bude probíhat ve dnech ve dnech 15. – 29.9.2011 a bude zaměřena především na podporu zdravého životního stylu a prevenci závažných onemocnění.
Ve čtvrtek 15.9.2011 budou mít občané možnost si k příležitosti Světového dne první pomoci prakticky nacvičit poskytnutí první pomoci, nebo si nechat „namaskovat“ zranění jako figurant. V pátek 16.9.2011 bude předveden výcvik asistenčních psů a ukázky jejich práce. Obě tyto akce se budou konat v prostorách nákupního Centra Černý Most vždy od 14:00 do 19:00 hodin.

V úterý 20.9.2011 v době od 10:00 do 15:00 hodin bude kampaň pokračovat osvětou k problematice karcinomu tlustého střeva, díky níž budou mít občané možnost získat jednoduchý tester k preventivnímu vyšetření přítomnosti krve ve stolici. Současně bude probíhat poradenství v oblasti prevence kouření, jehož praktickou částí bude měření oxidu uhelnatého z vydechovaného vzduchu. Tato akce bude probíhat ve vestibulu budovy Polikliniky Černý Most (tzv. „Parník“).

V kampani nejsou opomenuty ani handicapované osoby, pro něž je připravena odborná přednáška na téma „Současné trendy v rehabilitaci osob s handicapem“ a to na čtvrtek 29.9.2011 v době od 14:00 do 17:00 hodin v prostorách občanského sdružení Rehafit v budově Polikliniky Černý Most.

Ve spolupráci s mateřskými centry na Praze 14 je též připravena přednáška o zdravé výživě se zaměřením na zdravé stravování dětí a to i s praktickou ukázkou výběru potravin, přípravou a ochutnávkou pokrmů. Pro místní seniory, kteří mají zájem o aktivní život je v hloubětínském bazénu připravována lekce plavání pod vedením cvičitelky.

Kampaň ke Dnům zdraví je realizována jako součást projektu „Městská část Praha 14 – zavádění místní Agendy 21“, podpořeného revolvingovým fondem MŽP ČR.

Partnery akce jsou Český červený kříž, Centrum Černý Most a Pizzerie – Ristorante Violete. Mediálně akci podpoří Rádio Blaník, mediální skupina MAFRA a METROPOL – televize plná Prahy.

logo_mzpProjekt Městská část Praha 14 – Zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností byl podpořen v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.

Příloha 1

 

Oslavy Dne Země

Dne 27.4.2011 proběhla v prostoru před stanicí metra Rajská Zahrada hlavní akce letošní kampaně k oslavám Dne Země na Praze 14 a to jako dílčí akce projektu zavádění místní Agendy 21. Na přípravě programu a jeho realizaci se spolu s městskou částí aktivně podílela čtyři školská zařízení MČ Praha 14 a ZUŠ Horní Počernice. Díky pedagogům a žákům jmenovaných škol se podařilo připravit návštěvníkům bohatý poznávací a kulturní program.

Celá akce byla v deset hodin zahájena ukázkou troubení mysliveckého halali v provedení studenta lesnické školy v Brandýse nad Labem, který by členem týmu pracovníků Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, jejichž hlavním tématem pro účast na oslavě bylo přiblížení lesnictví. Dalším bodem programu bylo milé vystoupení dětí z MŠ Bobkova, které předvedly cvičení jógy s říkankami a hru na flétnu. Poté následovalo skvělé hudební a pěvecké vystoupení žáků ZŠ Šimanovská. Jejich část měla připraveny i soutěžní poznávací kvízy.

Hudební formou k obohacení programu přispěli i žáci ZŠ Generála Janouška a hudebními rytmy skvěle doplnili svůj Ekotým, který pod vedením Mgr. Evy Jiříkové připravil podstatnou část zábavných a naučných soutěží, zaměřených především na letošní Mezinárodní rok lesů a správné chování v ulicích města. Díky této základní škole byla v jednom ze stanů k dispozici i úžasná podívaná do detailů přírody. Okulárem binárních lup jsme měli možnost podívat se na pylová zrnka, strukturu hmyzích křídel, či na několikanásobně zvětšené klíště.

Vítaným prvkem byla účast žáků ZŠ Chvaletická, kteří prodávali výpěstky ze školního skleníku za příznivé ceny. K dostání bylo u jejich stánku skoro vše, co by si běžný zahrádkář a milovník květin mohl na své zahrádce, či v balkónovém truhlíku přát. Pozvánku k účasti na akci přijaly i studentky ZUŠ Horní Počernice, které závěrem akce potěšily účastníky známými skladbami skupiny ABBA. Součástí programu byl i stánek o.s. Koniklec, který pod záštitou hlavního města Prahy rozšířil program na Rajské Zahradě o soutěže zaměřené na ekovýchovu. Soutěžící tak měli možnost pod odborným dohledem poznat smysluplnost třídění odpadů pro výrobu recyklovaných výrobků.

Celkem se na přípravách a realizaci celého dne aktivně účastnilo 85 dětí a všem jim patří dík za jejich úsilí. Vždyť především díky nim se na tuto akci přišlo podívat skoro tisícovka dětí z celé městské části a několik stovek dospělých.

Pro pomoc v realizaci tohoto příjemného dne se městské části podařilo navázat spolupráci s několika partnery, díky jejichž darům odcházel každý účastník s dárečkem a nějakou tou sladkostí. Společnost CocaCola HB ČR zajistila pitný režim účastníkům, hypermarket Globus – Černý Most dodal ovoce a svačinky pro malé organizátory a sladkosti jako odměny soutěžícím a společnost IKEA Černý Most obohatila sortiment malých věcných pozorností pro děti několika druhy svých propagačních předmětů. Absolutním hitem byla lízátka od této společnosti.

Na organizaci celého dne se podílel také Český červený kříž zajištěním přítomnosti zdravotnice a společnost Consteel, a.s., která účastníkům poskytla zdarma přístup na veřejné toalety v prostorách stanice metra. Poděkování také patří státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR za poskytnutí naučných bannerů, které celkově dokreslily ráz akce zaměřené na téma Mezinárodního roků lesů.

MČ Praha 14 děkuje organizátorům, partnerům a především všem těm, kteří přispěli ke kulturnímu a vzdělávacímu programu celé oslavy Dne Země.

logo_mzpProjekt Městská část Praha 14 – Zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností byl podpořen v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP

Fotografie z akce

 

Mezinárodní den Romů

Dne 8.4.2011 proběhl již druhý ročník oslav Mezinárodního dne Romů, jehož posláním je přiblížení romské kultury a tradic veřejnosti. K tomuto datu se váže založení celosvětové Mezinárodní romské unie, která vznikla v roce 1971 v Londýně.
Letos přijel oslavu podpořit vzácný host – velvyslanec USA v ČR pan Norman L. Eisen, který spolu se starostou MČ Praha 14 Radkem Vondrou přivítal všechny přítomné a popřál příjemné prožití tohoto svátku všech Romů.
V následném, bohatém kulturním programu se představili Gipsy Strings, Davidovci, kapela z Černého Mostu Čonkovi a mnoho dalších. Vrcholem celého odpoledne bylo vystoupení Radoslava Bangy ze známé kapely Gipsy.cz.
Návštěvníci si také prohlédli výstavu řemesel (košíkářství, výroba košťat, umělecké řezbářství a voskařství), ochutnali romskou kuchyni a někteří si nechali vyložit budoucnost z karet. Nesmíme zapomenout ani na vystupující, hosty a všechny ostatní, bez kterých by toto příjemné setkání mohlo konat. Děkujeme a již nyní se těšíme na 3.ročník.

logo_mzpUvedená akce byla realizována v rámci projektu „Městská část Praha 14 – zavádění místní Agendy 21, jako nástroje zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností“podpořeného v rámci 4.výzvy revolvingového fondu MŽP.
Partneři akce: McDonald´s ČR,spol.s r.o.,Coca-Cola HBC Česká republika, Oblastní spolek Český červený kříž, Praha 9, Wotan Forest, a.s., příspěvková organizace KVIZ Praha 14, ADCO&DIXI spol.s.r.o.

 

Seminář udržitelný rozvoj a místní Agenda 21

Dne 24.2.2011 měli občané Prahy 14 možnost zúčastnit se akreditovaného semináře pod vedením ředitele kanceláře Národní sítě Zdravých měst Ing. Petra Švece. Obsahem přednášky byl úvod do problematiky udržitelného rozvoje a přiblížení místní Agendy 21. Ta, mimo jiné, slouží jako nástroj samosprávy k aktivnímu zapojení veřejnosti do spolurozhodování o veřejném životě v daném správním obvodu.

Městská část Praha14 tento seminář pořádala v rámci projektu na zavedení zmiňované místní Agendy 21, na nějž získala finanční podporu z revolvingového fondu MŽP ČR.

Možnosti účasti na semináři využily téměř čtyři desítky občanů, kterým není lhostejný další rozvoj městské časti, ve které žijí. O jejich zájmu a aktivním přístupu svědčila i živá diskuse na závěr semináře. Kromě zajímavých informací o možnostech zlepšení kvality života bez dopadu na budoucí generace si účastníci odnesli i diplom o absolvování semináře.

Zářijové „Dny zdraví“

Každoročně probíhá v Praze 14 v podzimním období tzv. Den zdraví, dříve v budově úřadu MČ Praha 14, nyní již třetím rokem v Galerii 14. Letos poprvé vyzkoušeli organizátoři – pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14 – rozšířit nabídku jak o místa pořádání, tak o sortiment. A tak z jednoho Dne zdraví vzniklo tentokrát dnů pět.

Začalo se 2. září 2010 , kdy před budovu základní školy Gen. Janouška přijel autobus se zabudovanou obří kuchyní, kde se děti i dospělí učili, jak předcházet úrazům a také se dozvěděli něco o bezpečnosti v oblasti dopravy.

Potom následovaly 14. a 15. září Dny zdraví v Nákupním Centru Černý Most. Občanské sdružení PEStrá společnost tu zájemcům předvádělo výcvik asistenčních a vodících psů. což mělo velký ohlas, a Česká koalice boje proti tabáku poskytovala zájemcům poradenství při odvykání kouření. Medicor o.s. se v CČM prezentovala ukázkami první pomoci, kterou si mohl každý sám vyzkoušet v praxi na figuríně, stejně tak jako si mohl nechat změřit krevní tlak a hladinu cukru v krvi.

Dalším, již čtvrtým dnem, byl tzv. Den zdravotního poradenství, který probíhal 20. září tradičně v Galerii 14. Ti kdo sem přišli si mohli nechat změřit krevní tlak, hladinu cholesterolu a cukru v krvi, ale využít i některou z poraden: měření tělesných parametrů, zdravá výživa, odvykání kouření, pohybová aktivita, prevence šíření HIV/AIDS, prevence nádorových onemocnění a vyšetření pigmentových znamének.

Pětici Dnů zdraví zakončila 22. září přednáška MUDr. Jana Kaufmanna, pořádaná p.o. KVIZ Praha 14 v Kulturním domě Kyje, na téma Kardiovaskulární onemocnění a jejich prevence. Protože při hodnocení Dnů zdraví odbor sociálních věcí a zdravotnictví konstatoval vzrůstající zájem občanů o vlastní zdraví, který se projevil mimo jiné i vysokou účastí na všech pěti akcích, rozhodl se u současného modelu pěti dnů zůstat i do budoucna.Partnery letošních Dnů zdraví byli: CČM, Jahoda o.s., Dětství bez úrazu o.p.s. a Pizzeria – Ristorante Violete. Akce byla pořádána v rámci projektu Zdravá městská část.

 

Den Země na Rajské zahradě

Před stanicí metra Rajská zahrada na Černém Mostě proběhly 3. května 2010 oslavy Dne Země, jež organizovala naše městská část ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. Zejména dopoledne, vydatně zkrápěném májovým deštíkem, sem přicházely zástupy dětí ze zdejších mateřských a základních škol, v průběhu dne se samozřejmě přišla podívat také veřejnost.

Na celé akci, jež bývá zaměřena především na problematiku odpadů a životního prostředí, se letos výraznou měrou podílela ZŠ Generála Janouška a také ZŠ Chvaletická. Ve velkém stanu a na několika venkovních stanovištích žáci z Gen. Janouška – členové školního Ekotýmu zajišťovali mimořádně zdařilý program pod heslem „Místo, kde žiji, je Černý Most“ a „Prostředí svého města i ulice musí tvořit a chránit každý z nás“.

Den Země přišli osobně podpořit také zástupci starosty Jitka Žáková, Daniel Rovan a tajemník úřadu Luděk Lisý.

text a foto: jš

 

Ekoden s redakcí Listů

Z Ekodne, pořádaného Občanskou inspirací na Černém Mostě jednou na jaře a jednou na podzim, přinášíme v Listech pokaždé fotoreportáž. Tentokrát jsme se ale poprvé nechali přímo vtáhnout do programu. Organizátoři totiž připravili deset stanovišť, přičemž každé z nich se nějakým způsobem dotýkalo naší městské části (např. děti skládaly koláž Prahy 14 v obrazech, kreslily znak Prahy 14, vytvářely rozkvetlé balkony na sídlišti). Jako šéfredaktor jsem navrhl, aby jedno stanoviště obsadila naše redakce a že společně s dětmi budu vyrábět speciální vydání EkoListů. Nabídka byla s nadšením přijata, v sobotu 24. dubna 2010 jsem dostal k dispozici dva šikovné asistenty a během pěti hodin byly EkoListy téměř hotové: děti fotily, co je na Ekodni zaujalo, kreslily, některé též napsaly krátké postřehy, digfotky se průběžně ukládaly do počítače a pak tiskly na barevné tiskárně: materiálu do ekočísla bylo dost. Jen grafické studio tentokrát nahradila ruční práce s papírovou maketou, do níž jsme příspěvky vystřihovali a nalepovali, jen se z nás „kouřilo“. Výsledek se natolik povedl, že byl oskenován a lze si jej prolistovat na webových stránkách Občanské inspirace.

text a foto: jš

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-black

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

 

Indikátor udržitelnosti neboli udržitelného rozvoje je kvantitativní nebo kvalitativní ukazatel poskytující informaci o určitém jevu, jenž se týká udržitelného rozvoje (ovzduší, vody, přírody, krajiny, průmyslu, zemědělství, dopravy, sociální sféry aj.). Indikátory jsou užívány při politickém rozhodování na všech úrovních, včetně mezinárodních, a pro informování laické i odborné veřejnosti. Optimálně jsou indikátory sdružovány do ucelených souborů či sad, např. do složkově nebo sektorově pojatých souborů.

Indikátory udržitelného rozvoje byly zpracovány v rámci projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu místní Agendy 21“. Projekt vytvořila nestátní nezisková organizace CI2, o.p.s., která se zaměřuje na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost, vědu a výzkum.

Obecným záměrem projektu je udržitelný rozvoj českých měst a zlepšení kvality života jejich obyvatel. Prostřednictvím zajištění efektivnějšího přístupu k informacím, zvyšování kvalifikace úředníků, sledování indikátorů udržitelného rozvoje a sdílení zkušeností s švýcarskými partnery na místní úrovni projekt přispívá k lepšímu a účelnějšímu rozhodování o zásadních tématech týkajících se životního prostředí a udržitelného rozvoje na místní úrovni (v prostředí měst a obcí ČR), a tím k vyšší kvalitě života jejich obyvatel v místě bydliště. Projekt byl schválen Ministerstvem životního prostředí a financován z Fondu environmentální odbornosti v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Výsledkový portál nabízí výsledky sledování indikátorů ECI (Společných evropských indikátorů) a místně specifických indikátorů pro MČ Praha 14. Odkaz na něj zde: http://indikatory.ci2.co.cz/cs/profil/praha-14

Tabulka výsledků sledovaných indikátorů
Další zprávy v rámci projektu

Školení o indikátorech udržitelnosti v MČ Praha 14 (vloženo: 23. 3. 2015)

Dne 12. března 2015 se v prostředí městské části Praha 14 uskutečnilo školení pracovníků a politiků úřadu městské části s názvem: Indikátory udržitelného rozvoje v prostředí měst ČR. Školení pod vedením lektorů Josefa Nováka a Petra Pavelčíka z CI2, o. p. s. se zúčastnilo celkem 13 osob.

Během čtyřhodinového sezení byly představeny následující témata: Indikátory a jejich vztah k udržitelnému rozvoji; definice indikátorů, jejich vlastnosti a způsoby prezentace; místně specifické indikátory a jejich vazba na městskou část; místní Agenda 21 ve vztahu k indikátorům; indikátory strategických plánů (využití, tvorba, způsoby práce); Společné evropské indikátory a jejich využití ve městech ČR.

Účastníci školení se během praktické části zapojili do programu a navrhly a diskutovali témata, která jsou pro městskou část důležitá. Ty následně poslouží jako podklad pro vydefinování místně specifických indikátorů. Dle reakcí zapojených osob byla tato část velmi oceňovaná, neboť se dle jednoho názoru: „… povedlo získat součinnost většiny účastníků při stanovování indikátorů do prostředí městké části“. Školení proběhlo v rámci projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21“ podpořeného z Fondu environmentální odbornosti v rámci Švýcarsko-české spolupráce.


Průzkum veřejného mínění: v Praze 14 je většina obyvatel spokojená
(vloženo: 12. 1. 2016)

Městská část Praha 14 zajistila v roce 2015 reprezentativní dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak lidé hodnotí svůj život zde, jak jsou spokojeni s kvalitou služeb nebo životního prostředí, ale i řady dalších oblastí života v městské části. Dotazníkové šetření ve spolupráci s městem garantovala obecně prospěšná společnost CI2, o. p. s., která je nositelem širšího projektu sledování rozvoje měst a kvality života.

Dotazníkové šetření bylo vedle sledování kvality života lidí doplněno o otázky zjišťující mobilitu obyvatel. Zmíněné šetření nebylo ojedinělé, ale je realizováno i v dalších městech České republiky, takže je možné dosažené výsledky navzájem porovnávat. Výsledek celkového hodnocení (tzv. titulkový indikátor) spokojenosti s Prahou 14, jako místem, kde lidé žijí a pracují, vyjadřuje převládající spokojenost obyvatel městské části. Avšak nespokojena je zhruba jedna třetina respondentů, což v porovnání s jinými českými městy, kde v minulosti obdobné šetření probíhalo, je vysoký podíl. Pozitivním faktem je výrazně nízký podíl velmi nespokojených osob (pouze 1 %). Zajímavé také je, že nejspokojenější jsou nejmladší obyvatelé ve věku 15-20 let (celkem 87,5%, tedy téměř 9 z deseti mladých).

Při podrobnějším pohledu na oblasti života v městské části obyvatelé kladně hodnotí zejména mezilidské vztahy a možnosti sportovního vyžití (tyto oblasti získaly nadprůměrné hodnocení 6,5 bodu z max. 10 možných). Jen nepatrně nižší průměrnou známku spokojenosti dostala kvalita životního prostředí nebo kulturní a volnočasové vyžití (6,4 bodu). O něco méně, ale stále mírně nadprůměrně, byla lidmi hodnocena spokojenost s možnostmi účastnit se místního plánování a také možnosti zaměstnání. Podle hodnocení důležitosti vnímají obyvatelé jako nejdůležitější kvalitu okolního životního prostředí a mezilidské vztahy, za nejméně důležité lidé považují možnosti účasti na místním plánování.

Při podrobnějším pohledu byli respondenti nejvíce spokojeni s veřejnou dopravou a kvalitou obchodů i služeb, poměrně vysoká spokojenost byla i s množstvím zeleně, parků a volnočasových ploch nebo s mateřskými a základními školami. V rámci průzkumu nejnižší známkou, ale stále mírně nadprůměrnou, obyvatelé hodnotili svou spokojenost s parkováním (5,8 bodu), činností Policie ČR a kvalitou časopisu „Čtrnáctka“ (shodně 6,0 bodu).

V otázce kvality vybraných konkrétních veřejných služeb obsadily čelná místa kino, knihovna a sportovní zařízení. Při vnímání kvality prostředí respondenti nejlépe hodnotili parky (veřejnou zeleň) a stav veřejných prostranství. Z výsledků dále vyplývá nižší, pouze průměrná spokojenost veřejnosti s možnostmi podílet se na místním plánovacím procesu nebo stát se členem místních zájmových organizací a spolků.

Výsledky vyhodnocení navazujícího indikátoru Mobilita a místní přeprava cestujících, který byl v rámci tohoto výzkumu také sledován, svědčí z hlediska udržitelnosti o spíše negativním výsledku. Titulkový indikátor je podíl cest automobilem, který dosahuje ve srovnání s jinými městy vysokého podílu 46,5 %. Také další indikátory mobility reflektují polohu městské části v Praze: nižší podíl cest pěším způsobem (25,9 %) a relativně příznivý počet cest hromadnou dopravou (21,2 %), kde dominují cesty metrem (13,1 % ze všech cest). Příznivý z hlediska udržitelnosti je podíl cest na kole (6,2 %) i relativně krátká průměrná vzdálenost cesty (7 km).

Průzkum se konal v rámci projektu zaměřeného na sledování a zkvalitnění udržitelného rozvoje v českých městech, na jehož realizaci městská část Praha 14 spolupracuje. Tento projekt, který je nazván „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21“, byl podpořen z Fondu environmentální odbornosti v rámci Programu švýcarsko–české spolupráce.

Kontakt pro další informace:

Petr Pavelčík, e-mail: petr.pavelcik@ci2.co.cz, 733 457 578 – CI2, o. p. s., Kateřinská 26, 128 00 Praha 2

http://www.ci2.co.cz; http://indikatory.ci2.co.cz

CI2, o. p. s. je česká nezávislá nezisková organizace, která se zabývá odbornými aktivitami pro udržitelný rozvoj, zejména v tématech ochrany klimatu a podpory kvality života ve městech, obcích a regionech. V oblasti ochrany klimatu se jedná zejména o aktivity systematicky podporující klimaticky odpovědné podnikání v ČR. Dále se CI2, o. p. s., podílí na projektech zaměřených na plánování a přípravu adaptačních opatření na dopady změny klimatu v českých a moravských městech.


Místně specifické indikátory rozvoje: MČ Praha 14 je bude sledovat jako jediná městská část v Praze
(vloženo: 9. 3. 2016)

Městská část (MČ) Praha 14 v roce 2015 zahajuje sledování tzv. místně specifických indikátorů svého udržitelného rozvoje. Jedná se o jednu z rozvojových aktivit důležitých pro zkvalitnění procesu místní Agendy 21 a projektu Zdravé město. Studie s návrhem místních indikátorů vzniká v rámci projektu zaměřeného na sledování a zkvalitnění udržitelného rozvoje v českých městech, do něhož se MČ Praha 14 zapojila. Ve spolupráci se zástupci samosprávy indikátory navrhla obecně prospěšná společnost CI2, o. p. s., která je nositelem projektu.

Místní indikátory jsou pečlivě vybrané ukazatele stavu a vývoje města, které odrážejí nejdůležitější oblasti kvality života v daném sídle. Při jejich výběru se rovněž přihlíží k jejich srozumitelnosti, místním specifikům a tomu, co považují za důležité sami občané.

Sada místně specifických indikátorů pro MČ Praha 14 je sestavena z patnácti indikátorů, které popisují nejdůležitější oblasti udržitelnosti (kvality života) ve městské části. Sledovaná témata, o nichž indikátory vypovídají, jsou zejména: spokojenost se stavem veřejných prostranství, kvalita životního prostředí (ovzduší a zeleně), sociální oblast (například výdaje na sociální služby nebo podíl dětí umístěných v MŠ), bezpečí obyvatel, a rovněž oblast volnočasových aktivit (zejména pro děti) a spokojenost obyvatel s možnostmi zapojení do veřejného života. Šířeji je zastoupena pro Prahu 14 významná oblast dopravy a mobility, ať už se jedná o intenzitu dopravy na nejfrekventovanějších komunikacích, formy dopravy využívané obyvateli v MČ nebo délka opatření pro cyklisty v dopravním prostoru.

Pro místně specifické indikátory je důležité po jejich výběru zejména zajistit pravidelné sledování a naplňování daty dle schválené metodiky a harmonogramu. Potom je možné sledovat trend jejich vývoje a aktivně usměrňovat vývoj daného jevu a tématu vzhledem ke stanoveným cílovým hodnotám.

Místně specifické indikátory jsou realizovány v rámci projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21“, který byl podpořen z Fondu environmentální odbornosti v rámci Programu švýcarsko–české spolupráce.

Pro spolupracující města a městskou část Praha 14 v tomto projektu byly v r. 2015 naplněny indikátory týkající se spokojenosti obyvatel s místním společenstvím a jejich mobility a přepravy. V rámci indikátorového systému http://indikatory.ci2.co.cz je možné si prohlédnout výsledky měření již také pro MČ Praha 14. Po naplnění daty zde bude prezentována také sada místně specifických indikátorů a k jejich přehledu bude možné se dostat rovněž z webových stránek MČ Praha 14.

Kontakt pro další informace:

Petr Pavelčík, e-mail: petr.pavelcik@ci2.co.cz, tel. 733 457 578 – CI2, o. p. s., Kateřinská 26, 128 00 Praha 2

http://www.ci2.co.cz; http://indikatory.ci2.co.cz

CI2, o. p. s. je česká nezávislá nezisková organizace, která se zabývá odbornými aktivitami pro udržitelný rozvoj, zejména v tématech ochrany klimatu a podpory kvality života ve městech, obcích a regionech. V oblasti ochrany klimatu se jedná zejména o aktivity systematicky podporující klimaticky odpovědné podnikání v ČR. Dále se CI2, o. p. s., podílí na projektech zaměřených na plánování a přípravu adaptačních opatření na dopady změny klimatu v českých a moravských městech.