Život na Praze 14

Místní Agenda 21


Místní Agenda 21 je mezinárodní program zvyšování kvality veřejné správy, který vede k praktickému zavádění zásad udržitelného rozvoje při současném zohledňování místních podmínek. Jeho cílem je zvyšování kvality života obyvatel v jeho hlavních pilířích (tzn. rozvoj ekonomiky, sociální soudružnost a zachované přírodní bohatství) a to nejen pro generaci současnou, ale i ty budoucí. MA21 je časově náročný proces, který své cíle naplňuje prostřednictvím zkvalitňování veřejné správy včetně zavádění metod strategického plánování a řízení, zapojování veřejnosti do spolurozhodování a konání osvětových a vzdělávacích aktivit. Je to proces, který není dán zákonem ani vládním nařízením, a závisí na vůli místních úřadů a pomoci dalších klíčových partnerů – neziskových organizací, škol, podnikatelů, sdružení a veřejnosti samé. Přesto vychází z oficiálních závazků, ke kterým se Česká republika připojila na tzv. Summitu Země v Riu de Janeiro v roce 1992 společně s dalšími desítkami zemí světa.

Více informací na: www.cenia.cz

MA21 byla na MČ Praha 14 zavedena v  rámci 4. výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, který podpořil projekt městské části Praha 14 „Zavádění místní Agendy 21 jako nástroje aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností“ celkovou částkou přesahující 800 000 korun. Projekt byl schválen pro realizaci od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2012.

Oficiálním dokumentem schváleným Zastupitelstvem městské části Praha 14, v němž se politické vedení městské části  přihlašuje k postupu v rámci Projektu Zdravé město a MA21, je Deklarace přijatá v roce 2009. Tento postup je v souladu s mezinárodními dokumenty: Agenda 21 (OSN), Zdraví 21 (WHO-OSN).

V červnu 2018 Zastupitelstvo městské části Praha 14 přijalo Aalborgské závazky, které mají za cíl především posílit stávající procesy místních Agend 21. K základním významům tohoto dokumentu patří zvyšování povědomí o udržitelném rozvoji na místní úrovni. Zároveň je praktickým nástrojem pro plnění strategií směrem ke kvalitě života a udržitelnosti městské části. Aalborgské závazky jsou dobrovolné a popisují deset klíčových oblastí nezbytných pro další udržitelný rozvoj. Obsahují celkem 50 klíčových aktivit a konkrétních postupů pro dosažení místní udržitelnosti.


Co znamená MA 21 pro naše občany?

 • budete mít příležitost sami definovat problémy
 • budete mít možnost podílet se na hledání řešení mnoha problémů
 • budete moci sledovat postup řešení vámi pojmenovaných problémů
 • získáte informace jak o dění na radnici a jejích aktivitách tak o problematice udržitelného rozvoje, zdravého životního stylu a ochraně životního prostředí v průběhu našich kampaní


Co znamená MA 21 pro vedení úřadu?

 • umožní koordinovat různé činnosti a dosahovat synergického efektu
 • umožní zjišťovat názory a postoje veřejnosti
 • umožní nám najít nejvhodnější řešení palčivých problémů
 • umožní vzájemné pochopení mezi různými skupinami občanů MČ – politiky, úředníky, partnery z neziskového a podnikatelského sektoru a odbornou i širokou veřejností
 • umožní zapojit do rozhodování ty pravé osobnosti
 • umožní nám sledovat postup a důsledky realizace přijatých opatření

V roce 2010 ZMČ Praha 14 schválilo podání žádosti o podporu projektu „MČ Praha 14 – zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností“ v rámci 4. výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí (MŽP). Projekt byl schválen a realizován v období od 1. 12. 2010 do 20. 11. 2012. MŽP poskytlo na projekt dotaci ve výši 809 200 Kč. Celkové náklady projektu činily 1 100 960 Kč. Hlavním cílem projektu zavádění místní Agendy 21 bylo zajistit udržitelné fungování komunikace s veřejností zavedením efektivního systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti na MČ Praha 14 a zajistit kontinuální proces komunitního plánování. Realizací těchto cílů MČ Praha 14 bylo do dvou let od zahájení projektu dosaženo kategorie „C“ kritérií MA 21. Byly vytvořeny předpoklady pro zavádění metod Strategického plánování a řízení. Projekt byl realizován v období od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2012.

MČ Praha 14 byla v letech 2009 až 2016 členem asociace NSZM – Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. Ve Zdravých městech, obcích a regionech lze najít dobrý příklad toho, co v praxi znamenají pojmy místní Agenda 21(strategické plánování a řízení na místní úrovni s aktivním zapojením veřejnosti a s ohledem na udržitelný rozvoj) i plánování pro zdraví (zdravotní profily, plány a koncepce), a zejména celková „dobrá správa věcí veřejných“. Zdravé město, obec, region má organizační zázemí úřadu a není pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména projektem komunitním otevírajícím prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel.

Respektuj 18!

 

Praha 14 chce být příjemným místem pro život

Všestranně se rozvíjet, zvyšovat životní úroveň a přitom šetřit životní prostředí. To je hlavní myšlenka tak zvaného udržitelného rozvoje, jehož naplňování představuje jednu z klíčových linií mezinárodního programu místní Agenda 21 (MA21). Městská část Praha 14 se do něj zapojuje od roku 2009 a na pomyslném žebříčku kvality jeho naplňování stále stoupá.

V plnění programu, jehož nedílnou součástí je i podpora participace veřejnosti na místním rozvoji, se momentálně řadí do kategorie C (více viz informační box). To se však možná brzy změní. „V závěru října 2018 jsme prošli obhajobou kategorie B, která byla velmi náročná a musely se do ní zapojit prakticky všechny odbory úřadu, jejichž zástupci se podíleli na zpracování auditů udržitelného rozvoje v deseti oblastech a následně prezentovali výsledky své práce před oponenty a odbornými hodnotiteli z pracovní skupiny pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Samozřejmě zazněly i připomínky, ale vzhledem k tomu, že celkově byly reakce odborníků spíše pozitivní, věříme, že se nám postup do kategorie B podaří. Definitivní rozhodnutí bychom měli znát v listopadu,“ říká radní Mgr. Irena Kolmanová, která má místní Agendu 21 v Praze 14 ve své gesci.

MA21 – koordinátor i hlídací pes

„Béčko“ pro Čtrnáctku znamená především zvýšení prestiže. Stala by se totiž první městskou částí v celé České republice, která se v rámci tohoto mezinárodního programu zatím dokázala vyšplhat takto vysoko, a tudíž by mohla sloužit i jako dobrý příklad pro ostatní. „Zároveň by to však byl velký závazek. Být svým způsobem vlajkovou lodí, a to v kterékoliv oblasti, samozřejmě klade velké nároky na nasazení všech zúčastněných,“ dodává radní Kolmanová.

Program místní Agenda 21 se prolíná mnoha oblastmi. Je koordinátorem, který je propojuje a zároveň i hlídacím psem, upozorňujícím na nedostatky, na nevyužité rezervy. Jen namátkou: v rámci MA21 městská část sbírá podněty od obyvatel, organizuje participativní rozpočet, tedy rozpočet, o jehož využití rozhoduje veřejnost, řeší, jak zpříjemnit služby úřadu, zkvalitnit podmínky pro podnikání na území Prahy 14, podporovat správné třídění odpadu, nakládání s pitnou vodou, hlídá šetrný a účelný územní rozvoj, ochranu půdního fondu nebo v neposlední řadě dohlíží na kvalitní nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit. „MA21 pracuje v podstatě se vším, co ovlivňuje náš život. Je základem pro správné strategické plánování, bez něhož by se Praha 14 nemohla smysluplně rozvíjet,“ uzavírá radní Kolmanová.

Kategorie MA21

Kritéria MA21 jsou rozdělena do 4 základních kategorií „A“ – „D“, součástí je také startovací kategorie „Zájemci“. Každá z těchto kategorií představuje kvalitativní úroveň realizované MA21.

 • Kategorie Zájemci: zahrnuje všechny evidované zájemce o problematiku MA21 a je otevřená nejen obcím, ale také dalším subjektům, např. neziskovým organizacím.
 • Kategorie D: START – začátečnická úroveň MA21, předpokládá organizační zajištění procesu MA21.
 • Kategorie C: STABILIZACE – mírně pokročilá úroveň MA21, předpokládá aktivní zapojení veřejnosti a politické zastřešení procesu MA21.
 • Kategorie B: SYSTÉM ŘÍZENÍ – pokročilá úroveň MA21, předpokládá zavedení a používání systému řízení obce dle zásad MA21.

Pozvánka na veřejnou obhajobu.
Program akce.
Prezentace k obhajobě.
Fotografie z akce:

Strategický tým pro řízení a rozvoj /dále jen STRR/ je iniciativním a poradním orgánem RMČ Prahy 14 v řízení a plánování rozvoje městské části a jeho sestavení bylo schváleno usnesením Rady městské části č. 149/RMČ/2012 ze dne 19. 3. 2012.

Účelem zřízení STRR je koordinovat přístup řídící a organizační struktury k udržitelnému rozvoji. Jeho cílem je podílet se na vytvoření, implementaci a monitoringu „Strategického plánu rozvoje MČ“ a inspirovat zainteresované skupiny na tom, aby se podíleli na vytváření nové společné budoucnosti. STRR vytváří praktický prostor pro přenos informací mezi jednotlivými zástupci MČ s cílem zajistit, co nejefektivnější systematické využití času, práce a financí pro účelný a udržitelný rozvoj MČ. STRR se schází pravidelně několikrát za rok, načež je Zastupitelstvu MČ Prahy 14 ročně předkládána Zpráva o jeho činnosti.

Slovo globální znamená celosvětový, propojující a propojený, slovo odpovědnost vyjadřuje právní, morální a etickou schopnost nést následky za své činy. Tolik výkladový slovník.

Z pohledu vedení MČ Praha 14 spočívá význam sousloví globálně odpovědná městská část především v tom mluvit spolu, propojit se na našem území mezi sebou a začít se chovat tak, abychom se nemuseli stydět za to, co tvoříme, co tím myslíme a co tu po nás zůstane. Vnímáme význam z pohledu každého jednotlivce, který by měl být společensky a sociálně natolik zralý a uvědomělý, aby byl schopen reagovat na vztahy a vazby mezi svým životem, svým jednáním a činy vůči celé planetě. Je to o tom nemyslet jen na sebe, protože planetu máme jen jednu.

Rozhodnutí vychází z dlouhodobě realizované místní Agendy 21 na našem území, ze současné klimatické situace na Zemi a z postoje zástupců MČ k udržitelnému rozvoji. Ti jsou si plně vědomi společenského, morálního, ale i faktického významu radnice ve společnosti lidí na území, jako je městská část. Reálně si uvědomují vážnost, význam i případné hrozby dopadu svých rozhodnutí. Není jim jedno, v jakém stavu bude Praha 14 za několik let, a nechtějí zůstat pasivní vůči změnám, které se ve světě dějí.

Jako kolektiv bychom byli rádi, aby za našimi snahami byla vidět skutečná práce a měřitelné výsledky ve všech oblastech, kterých se globální odpovědnost týká. Máme několik předsevzetí:

 • Chceme využít všechny své možnosti i své know how, abychom přispěli ke zdravé budoucnosti naší planety.
 • Chceme nastavit spolupráci mezi občany, odborníky, zástupci spolků a podnikatelů v této oblasti.
 • Své působení z Úřadu městské části chceme zajištovat způsobem, který bude, co nejméně destruktivní vůči životnímu prostředí.
 • Chceme, aby naše působení z úřadu městské části bylo zajištováno šetrně vůči lokalitě, komunitám i z globálního hlediska.
 • Chceme se maximálně poučit z chyb minulosti a přizpůsobit tomu další plánovaní rozvoje.
 • Chceme více komunikovat o příbuzných tématech, propagovat tyto myšlenky a zajišťovat osvětu pro ty, co na městské části žijí, pracují či podnikají.
 • Chceme se dále vzdělávat, sdílet naše zkušenosti dál a zapojovat se do projektů podporujících tyto myšlenky.
 • Chceme, aby nám zapůjčený životní prostor byl příjemným a zdravým místem pro život a aby tomu tak bylo i pro další generace.

Jako instituce chceme být partnerem jak do diskuse, tak pro sdílení zkušeností nebo spolupráci. Veškeré kroky podniknuté v rámci činností k tomuto tématu budou v souladu s vnitřními předpisy ÚMČ Praha 14, realizací místní Agendy 21 a v harmonii s platnými strategickými dokumenty MČ Praha 14.

 

Česká Republika 2030    Cíle udržitelného rozvoje  Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatuMěstská část Praha 14Dobrá praxe

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO) je systém, který vede k osvojení znalostí, dovedností a návyků, utváření hodnotové hierarchie a životního stylu potřebných k ochraně životního prostředí ve smyslu zajištění udržitelného rozvoje v místním i globálním měřítku. EVVO v hl. m. Praze je zajišťováno v souladu s krajskou koncepcí EVVO pro hl. m. Prahu (dále jen KK EVVO) a navazujícími akčními plány KK EVVO.

Hlavní město Praha připravuje prostřednictvím odboru ochrany prostředí MHMP a dále ve spolupráci s dalšími subjekty velké množství informačních, osvětových, vzdělávacích i dalších materiálů týkajících se oblasti ochrany a péče o životní prostředí. Materiály jsou k dispozici zájemcům jak v prostorách MHMP a jeho informačních středisek, tak i v informačních místech řady dalších spolupracujících organizací, nebo jsou distribuovány při různých informačních akcích zaměřenými na oblast životního prostředí pořadaných hl.m. Prahou a spolupracujícími subjekty. Informační, osvětové a vzdělávací materiály naleznete na Portále životního prostředí hl. m. Prahy.

Středisko ekologické výchovy Lesů hl.m. Prahy zajištuje výukové programy v oblasti ekologické výchovy pro mateřské, základní a střední školy, rodiny i seniory. Více informací naleznete na webu Lesy hl. m. Prahy.

DISKUZE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI

2021

POZVÁNKA NA DISKUZI

Zajímáte se o zdravý a ohleduplný rozvoj měst a obcí? Využijte možnosti dozvědět se něco nového a přijďte si poslechnout panelovou diskusi na téma „Role měst při realizaci Zelené dohody pro Evropu“. O problematice udržitelného rozvoje budou odborníci debatovat v pátek 17. září 2021 od 11.30 do 13.30 hodin v Balingově sále Národní technické knihovny v Praze 6 (Technická 2710/6).

Diskuze se zúčastní:

 • Ing. arch. Marie Petrová, vrchní ministerský rada Ministerstva životního prostředí ČR
 • Ing. Ivo Bělonohý, jednatel Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR
 • Magdalena Davis, starosta města Mníšek pod Brdy
 • Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starostka města Velké Meziříčí
 • Mgr. Petra Kolínská, nezisková organizace Zelený kruh (koordinátorka projektu Měníme klima v legislativě pro naše obce a města)
 • Mgr. Irena Kolmanová, místostarostka MČ Praha 14

Setkání se uskuteční v rámci dvoudenní konference Životní prostředí – prostředí pro život 2021, kterou každoročně pořádá Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Těšíme se na vaši účast!

SEMINÁŘE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI

2020
Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

V Galerii 14 se 14. února 2020 uskutečnil seminář k zodpovědnému zadávání veřejných zakázek. Seminář byl určen pro zaměstnance úřadu, ředitele příspěvkových organizací a Správy majetku Praha 14 a.s. Semináře se zúčastnily čtyři desítky posluchačů. Seminář připravili zaměstnanci Ministerstva práce a sociálních věcí ve spolupráci s městskou částí Praha 14.

Program – Společensky odpovědné zadávání zakázek
Prezentace – Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Logo - Odpovědné veřejné zadávání

 

 

2019
Férová snídaně

V komunitním centru Kardašovská se v sobotu 11. května 2019 sešly zhruba tři desítky lidí, aby společně „férově“ posnídali. Podávala se fair trade káva, čokoláda, sušenky a domácí palačinky s různými sladkými pomazánkami. Také příchozí přispěli a donesli několik koláčů a pomazánek. V 10 hodin proběhla malá přednáška s promítáním, kterou si pro účastníky připravila paní Daniella Honigman z fair trade obchůdku. K dispozici byly i různé letáčky nebo pexeso pro děti.

Pozvánka
Fotografie z akce zde:

 

2018
Jídlo nás spojuje

V komunitním centru Kardašovská se uskutečnila 5. června 2018 přednáška Jídlo nás spojuje.

Pokaždé, když otevřeme ledničku, stáváme se součástí globálního potravinového systému, který propojuje lidi ze severní a jižní polokoule, ovlivňuje ekosystémy a klimatickou změnu a také zásadně ovlivňuje to, jak lidé žijí. Platí to i naopak – lidé svým spotřebním chováním ovlivňují, jak tento systém bude fungovat a jaké dopady bude mít na naši planetu. A tento systém dnes zdaleka nefunguje bez problémů. Na přednášce jsme se společně podívali, jak dopadá klimatická změna na zemědělství a produkci potravin, které jíme, jak složitá a energeticky náročná
je jejich distribuce a jaké jsou alternativy k průmyslové výrobě potravin, která mnohdy působí škody na lidech i přírodě.

Udržitelný rozvoj u této přednášky zastřešil celé téma. Do přednášky bylo zakomponováno konkrétní představení cílů SDGs, UR i MA 21 včetně role MČ a jejích občanů v Praze, v ČR a ve světě.

Pozvánka zde:

Pozvánka - Jídlo nás spojuje

Informační brožura

2017
Zodpovědná móda s Prahou 14

Také městská část Praha 14 se zapojila do letošního, v pořadí již třetího, ročníku Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR). Na Den dětí zorganizovala v Centru Černý Most akci Zodpovědná móda s Prahou 14, které se zúčastnilo více než 120 žáků z místních základních škol. Na evropské úrovni ETUR koordinuje Evropská síť udržitelného rozvoje, v Česku nad ním převzal záštitu Úřad vlády ČR. Místní workshop pro žáky se uskutečnil v rámci projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj, který pod ETUR spadá. Realizují jej Charita ČR a Svaz měst a obcí České republiky, finance zajišťuje Česká rozvojová agentura.

V rámci akce Zodpovědná móda s Prahou 14 bylo připraveno pět interaktivních stanovišť, při jejichž „zdolávání“ se žáci například dozvěděli o sklizni a zpracovávání bavlny, procesu barvení látek či o dopadech textilního průmyslu na lidské zdraví a na životní prostředí jako takové. Stanoviště zajišťovaly pracovnice společnosti Fashion Revolution, neziskové organizace působící nejen v České republice, ale i v dalších zemích světa.

Pozvánka
Plakát U-držme se
Fotografie z akce:

 

 

 

2016
Udržitelná energetika

Bezplatná přednáška o možnostech čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám, jenž vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí a který ve spolupráci s městskou částí Praha 14 uspořádal Státní fond životního prostředí, se uskutečnil 21. března 2016 od 17 hodin v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most).
Na setkání zazněly aktuální informace o vyhlášených výzvách k podávání žádostí o dotaci na snižování energetické náročnosti jak bytových, tak i rodinných domů, přítomní odborníci na místě poskytli také individuální konzultace a poradenství.


Trvale udržitelný rozvoj – Co je to odpad?

Přemýšleli jste někdy o tom, kolik odpadu vyprodukuje velký obchodní dům? Nebo o tom, jestli nákupní centra dokážou s odpadky nakládat ekologicky? Na tyto i mnohé další obdobné otázky spojené s udržitelným rozvojem odpověděl speciální program, který v rámci letošních Dnů Země Prahy 14 městská část připravila ve spolupráci s Centrem Černý Most a ekocentrem Koniklec. Ve středu 20. dubna 2016, se ve zmiňovaném obchodním domě uskutečnila akce s názvem EKODEN.
Žáci základních škol se na ní seznámili se například s problematikou udržitelného rozvoje, vnímání odpadu, možnostmi předcházení jeho vzniku nebo s možnostmi znovuvyužití a recyklace.
Akce proběhla od 10. 00 hodin ve 3. patře nad Central Plaza, kde se uskutečnily připravené přednášky a zábavné soutěže pro děti. Na závěr setkání účastníky čekalo dobrodružství v podobě prohlídky odpadových prostor Centra Černý Most.

Přednáška pro školy:
10:00 – 10:05 – zahájení eventu a přivítání PMPS manažerem panem Divišem
10:05 – 10:40 – přednáška Co je to odpad?, paní Anežka Tkáčová – ekocentrum Koniklec
10:40 – 10:50 – přednáška Odpadové hospodářství CČM, FCC ČR, Ing. Soňa Koudelková
10:50 – 11:00 – diskuze
11:00 – 11:15 – soutěže / prohlídka sběrného dvora – 1. skupinka, FCC ČR
11:15 – 11:30 – soutěže / prohlídka sběrného dvora – 2. skupinka, FCC ČR

2015
Seminář – Dobrá praxe – Místní Agenda 21 aneb Litoměřice inspirují městské části Prahy v realizaci MA21

Městské části Praha 14 a Praha 20 na konci února uspořádaly seminář pro zastupitele zaměřený na přenos Dobré praxe a zkušeností v oblasti místní Agendy 21. Akce vzbudila velký zájem – kromě zaplněné obřadní síně Chvalského zámku v Horních Počernicích o tom svědčilo i množství dotazů, které posluchači pokládali při závěrečné diskuzi. Zahájení semináře si vzali na starosti starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra a starostka Prahy 20 Hana Moravcová, poté přišli na řadu pozvaní zástupci města Litoměřice. Předseda Národní sítě Zdravých měst ČR Mgr. Petr Hemann, litoměřická koordinátorka MA 21 Mgr. Rita Vlčková a její kolega Mgr. Antonín Tym z Oddělení projektů a strategií přednesli pražským politikům své zkušenosti z práce na kvalitě veřejné správy. Právě za ni a také za realizaci MA 21 byly Litoměřice několikrát oceněny Ministerstvem vnitra a slavily rovněž mezinárodní úspěchy.

Školení o indikátorech udržitelnosti v MČ Praha 14

Dne 12. března 2015 se v prostředí městské části Praha 14 uskutečnilo školení pracovníků a politiků úřadu městské části s názvem: Indikátory udržitelného rozvoje v prostředí měst ČR. Školení pod vedením lektorů Josefa Nováka a Petra Pavelčíka z CI2, o. p. s. se zúčastnilo celkem 13 osob.
Během čtyřhodinového sezení byly představeny následující témata: Indikátory a jejich vztah k udržitelnému rozvoji; definice indikátorů, jejich vlastnosti a způsoby prezentace; místně specifické indikátory a jejich vazba na městskou část; místní Agenda 21 ve vztahu k indikátorům; indikátory strategických plánů (využití, tvorba, způsoby práce); Společné evropské indikátory a jejich využití ve městech ČR.
Účastníci školení se během praktické části zapojili do programu a navrhly a diskutovali témata, která jsou pro městskou část důležitá. Ty následně poslouží jako podklad pro vydefinování místně specifických indikátorů. Dle reakcí zapojených osob byla tato část velmi oceňovaná, neboť se dle jednoho názoru: „… povedlo získat součinnost většiny účastníků při stanovování indikátorů do prostředí městké části“.
Školení proběhlo v rámci projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21“ podpořeného z Fondu environmentální odbornosti v rámci Švýcarsko-české spolupráce.

2014
Kompostování

MČ Praha 14 a EKODOMOV uspořádali 26. března 2014 v rámci otevírání komunitní zahrady na Plechárně osvětovou akci k trvale udržitelnému nakládání s bioodpady na téma Komostování.

2013
Udržitelný rozvoj a strategické plánování ÚMČ Praha 14 v praxi

V rámci projektu Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi, který je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, se uskutečnila pro zaměstnance a zastupitele MČ Praha 14 řada vzdělávacích kurzů/školení s cílem vylepšit jejich znalosti z problematiky udržitelného rozvoje a strategického plánování a řízení. Těchto kurzů se během dvou měsíců (květen a červen t.r.) zúčastnilo 39 účastníků. Kurzy zajišťovala poradenská a expertní skupina NEWTON Solutions Focused, a.s.. Kurzy byly zaměřeny zejména na strategie ve veřejné správě, strategii plánování, strategickou analýzu, vize, poslání, hodnoty, strategický výběr a implementaci strategie.

2012
Seminář udržitelného rozvoje a MA 21

Akreditovaný seminář udržitelného rozvoje se konal ve středu 8. února a byl určen především zájemcům z řad učitelů základních a středních škol v Praze 14. Přestože zváni byli především pedagogové, kteří by do budoucna měli poznatky ze semináře předávat svým žákům a studentům, ze třiceti posluchačů tvořili přibližně polovinu aktivní občané z Prahy 14. Přednáška se nesla ve velmi příjemném duchu a posluchači pozorně sledovali připravený program přednášejícího Ing. Petra Švece, ředitele NSZM. Dokonce i plánovaná pauza na občerstvení, na jehož přípravě se podíleli studenti SOU gastronomie a podnikání Pramen, byla nakonec vyplněna zajímavým povídáním na téma udržitelného rozvoje. Posluchači z řad občanů i pedagogové, kteří se většinou věnují vedení školních samospáv a do budoucna by měli s městskou částí spolupracovat na vytvoření Žákovského zastupitelstva v Praze 14, byli na tomto setkání příjemnou formou uvedení do problematiky udržitelného rozvoje.

2011
Seminář udržitelného rozvoje

Dne 24. února měli občané Prahy 14 možnost zúčastnit se akreditovaného semináře pod vedením ředitele kanceláře NSZM Ing. Petra Švece. Obsahem přednášky byl úvod do problematiky udržitelného rozvoje a přiblížení místní Agendy 21. Ta slouží jako nástroj samosprávy k aktivnímu zapojení veřejnosti do spolurozhodování o veřejném životě v daném správním obvodu a efektivnímu řízení rozvoje měst a obcí.
Možnosti účasti na semináři využily takřka čtyři desítky občanů, kterým není lhostejný rozvoj městské části, ve které žijí, o čemž svědčila i živá diskuze na závěr semináře. Kromě zajímavých informací o možnostech zlepšení kvality života bez dopadu na budoucí generace si účastníci odnesli i diplom o obsolvování semináře.

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-black

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Jste spokojení v místě, kde žijete? Ukažte svůj pocit v mapě

Jak se vám žije, pracuje a tráví volný čas v Praze 14? Nejen na tyto otázky můžete od 11. 5. 2021 odpovídat prostřednictvím Pocitové mapy Zdravá Praha 2021 – celopražské kampaně, jejímž cílem je zjistit, kde má město rezervy a na co je třeba se zaměřit v jeho udržitelném rozvoji.

Do kampaně se postupně zapojila řada městských částí včetně Prahy 14. Vznikla v rámci programu Zdravé město Praha, ve spolupráci s Národní sítí Zdravých ČR a Univerzitou Palackého Olomouc. „Pocitová mapa je moderní online nástroj pro zjišťování názorů obyvatel. Tato se skládá z osmi otázek, jejichž pomocí se zjišťuje například, jak se v místě lidé cítí bezpečně, kde jim chybí zeleň či jak zde tráví volný čas,“ nastínila místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spadá místní Agenda 21, mezinárodní program zaměřený mimo jiné i na podporu participace obyvatel na veřejném dění.

Mapa je přístupná na webu www.pocitovemapy.cz/praha/, a to jak z počítače, tak i z tabletu a mobilu. Sběr dat potrvá do konce letošního září. O výstupek budeme následně informovat. Vyjádřením svého názoru pomáháte měnit nejen svou městskou část, ale i celou Prahu. Děkujeme!

Indikátor udržitelnosti neboli udržitelného rozvoje je kvantitativní nebo kvalitativní ukazatel poskytující informaci o určitém jevu, jenž se týká udržitelného rozvoje (ovzduší, vody, přírody, krajiny, průmyslu, zemědělství, dopravy, sociální sféry aj.). Indikátory jsou užívány při politickém rozhodování na všech úrovních, včetně mezinárodních, a pro informování laické i odborné veřejnosti. Optimálně jsou indikátory sdružovány do ucelených souborů či sad, např. do složkově nebo sektorově pojatých souborů.

Indikátory udržitelného rozvoje byly zpracovány v rámci projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu místní Agendy 21“. Projekt vytvořila nestátní nezisková organizace CI2, o.p.s., která se zaměřuje na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost, vědu a výzkum.

Obecným záměrem projektu je udržitelný rozvoj českých měst a zlepšení kvality života jejich obyvatel. Prostřednictvím zajištění efektivnějšího přístupu k informacím, zvyšování kvalifikace úředníků, sledování indikátorů udržitelného rozvoje a sdílení zkušeností s švýcarskými partnery na místní úrovni projekt přispívá k lepšímu a účelnějšímu rozhodování o zásadních tématech týkajících se životního prostředí a udržitelného rozvoje na místní úrovni (v prostředí měst a obcí ČR), a tím k vyšší kvalitě života jejich obyvatel v místě bydliště. Projekt byl schválen Ministerstvem životního prostředí a financován z Fondu environmentální odbornosti v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Výsledkový portál nabízí výsledky sledování indikátorů ECI (Společných evropských indikátorů) a místně specifických indikátorů pro MČ Praha 14. Odkaz na něj zde: http://indikatory.ci2.co.cz/cs/profil/praha-14

Tabulka výsledků sledovaných indikátorů
Další zprávy v rámci projektu

Školení o indikátorech udržitelnosti v MČ Praha 14 (vloženo: 23. 3. 2015)

Dne 12. března 2015 se v prostředí městské části Praha 14 uskutečnilo školení pracovníků a politiků úřadu městské části s názvem: Indikátory udržitelného rozvoje v prostředí měst ČR. Školení pod vedením lektorů Josefa Nováka a Petra Pavelčíka z CI2, o. p. s. se zúčastnilo celkem 13 osob.

Během čtyřhodinového sezení byly představeny následující témata: Indikátory a jejich vztah k udržitelnému rozvoji; definice indikátorů, jejich vlastnosti a způsoby prezentace; místně specifické indikátory a jejich vazba na městskou část; místní Agenda 21 ve vztahu k indikátorům; indikátory strategických plánů (využití, tvorba, způsoby práce); Společné evropské indikátory a jejich využití ve městech ČR.

Účastníci školení se během praktické části zapojili do programu a navrhly a diskutovali témata, která jsou pro městskou část důležitá. Ty následně poslouží jako podklad pro vydefinování místně specifických indikátorů. Dle reakcí zapojených osob byla tato část velmi oceňovaná, neboť se dle jednoho názoru: „… povedlo získat součinnost většiny účastníků při stanovování indikátorů do prostředí městké části“. Školení proběhlo v rámci projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21“ podpořeného z Fondu environmentální odbornosti v rámci Švýcarsko-české spolupráce.


Průzkum veřejného mínění: v Praze 14 je většina obyvatel spokojená
(vloženo: 12. 1. 2016)

Městská část Praha 14 zajistila v roce 2015 reprezentativní dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak lidé hodnotí svůj život zde, jak jsou spokojeni s kvalitou služeb nebo životního prostředí, ale i řady dalších oblastí života v městské části. Dotazníkové šetření ve spolupráci s městem garantovala obecně prospěšná společnost CI2, o. p. s., která je nositelem širšího projektu sledování rozvoje měst a kvality života.

Dotazníkové šetření bylo vedle sledování kvality života lidí doplněno o otázky zjišťující mobilitu obyvatel. Zmíněné šetření nebylo ojedinělé, ale je realizováno i v dalších městech České republiky, takže je možné dosažené výsledky navzájem porovnávat. Výsledek celkového hodnocení (tzv. titulkový indikátor) spokojenosti s Prahou 14, jako místem, kde lidé žijí a pracují, vyjadřuje převládající spokojenost obyvatel městské části. Avšak nespokojena je zhruba jedna třetina respondentů, což v porovnání s jinými českými městy, kde v minulosti obdobné šetření probíhalo, je vysoký podíl. Pozitivním faktem je výrazně nízký podíl velmi nespokojených osob (pouze 1 %). Zajímavé také je, že nejspokojenější jsou nejmladší obyvatelé ve věku 15-20 let (celkem 87,5%, tedy téměř 9 z deseti mladých).

Při podrobnějším pohledu na oblasti života v městské části obyvatelé kladně hodnotí zejména mezilidské vztahy a možnosti sportovního vyžití (tyto oblasti získaly nadprůměrné hodnocení 6,5 bodu z max. 10 možných). Jen nepatrně nižší průměrnou známku spokojenosti dostala kvalita životního prostředí nebo kulturní a volnočasové vyžití (6,4 bodu). O něco méně, ale stále mírně nadprůměrně, byla lidmi hodnocena spokojenost s možnostmi účastnit se místního plánování a také možnosti zaměstnání. Podle hodnocení důležitosti vnímají obyvatelé jako nejdůležitější kvalitu okolního životního prostředí a mezilidské vztahy, za nejméně důležité lidé považují možnosti účasti na místním plánování.

Při podrobnějším pohledu byli respondenti nejvíce spokojeni s veřejnou dopravou a kvalitou obchodů i služeb, poměrně vysoká spokojenost byla i s množstvím zeleně, parků a volnočasových ploch nebo s mateřskými a základními školami. V rámci průzkumu nejnižší známkou, ale stále mírně nadprůměrnou, obyvatelé hodnotili svou spokojenost s parkováním (5,8 bodu), činností Policie ČR a kvalitou časopisu „Čtrnáctka“ (shodně 6,0 bodu).

V otázce kvality vybraných konkrétních veřejných služeb obsadily čelná místa kino, knihovna a sportovní zařízení. Při vnímání kvality prostředí respondenti nejlépe hodnotili parky (veřejnou zeleň) a stav veřejných prostranství. Z výsledků dále vyplývá nižší, pouze průměrná spokojenost veřejnosti s možnostmi podílet se na místním plánovacím procesu nebo stát se členem místních zájmových organizací a spolků.

Výsledky vyhodnocení navazujícího indikátoru Mobilita a místní přeprava cestujících, který byl v rámci tohoto výzkumu také sledován, svědčí z hlediska udržitelnosti o spíše negativním výsledku. Titulkový indikátor je podíl cest automobilem, který dosahuje ve srovnání s jinými městy vysokého podílu 46,5 %. Také další indikátory mobility reflektují polohu městské části v Praze: nižší podíl cest pěším způsobem (25,9 %) a relativně příznivý počet cest hromadnou dopravou (21,2 %), kde dominují cesty metrem (13,1 % ze všech cest). Příznivý z hlediska udržitelnosti je podíl cest na kole (6,2 %) i relativně krátká průměrná vzdálenost cesty (7 km).

Průzkum se konal v rámci projektu zaměřeného na sledování a zkvalitnění udržitelného rozvoje v českých městech, na jehož realizaci městská část Praha 14 spolupracuje. Tento projekt, který je nazván „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21“, byl podpořen z Fondu environmentální odbornosti v rámci Programu švýcarsko–české spolupráce.

Kontakt pro další informace:

Petr Pavelčík, e-mail: petr.pavelcik@ci2.co.cz, 733 457 578 – CI2, o. p. s., Kateřinská 26, 128 00 Praha 2

http://www.ci2.co.cz; http://indikatory.ci2.co.cz

CI2, o. p. s. je česká nezávislá nezisková organizace, která se zabývá odbornými aktivitami pro udržitelný rozvoj, zejména v tématech ochrany klimatu a podpory kvality života ve městech, obcích a regionech. V oblasti ochrany klimatu se jedná zejména o aktivity systematicky podporující klimaticky odpovědné podnikání v ČR. Dále se CI2, o. p. s., podílí na projektech zaměřených na plánování a přípravu adaptačních opatření na dopady změny klimatu v českých a moravských městech.


Místně specifické indikátory rozvoje: MČ Praha 14 je bude sledovat jako jediná městská část v Praze
(vloženo: 9. 3. 2016)

Městská část (MČ) Praha 14 v roce 2015 zahajuje sledování tzv. místně specifických indikátorů svého udržitelného rozvoje. Jedná se o jednu z rozvojových aktivit důležitých pro zkvalitnění procesu místní Agendy 21 a projektu Zdravé město. Studie s návrhem místních indikátorů vzniká v rámci projektu zaměřeného na sledování a zkvalitnění udržitelného rozvoje v českých městech, do něhož se MČ Praha 14 zapojila. Ve spolupráci se zástupci samosprávy indikátory navrhla obecně prospěšná společnost CI2, o. p. s., která je nositelem projektu.

Místní indikátory jsou pečlivě vybrané ukazatele stavu a vývoje města, které odrážejí nejdůležitější oblasti kvality života v daném sídle. Při jejich výběru se rovněž přihlíží k jejich srozumitelnosti, místním specifikům a tomu, co považují za důležité sami občané.

Sada místně specifických indikátorů pro MČ Praha 14 je sestavena z patnácti indikátorů, které popisují nejdůležitější oblasti udržitelnosti (kvality života) ve městské části. Sledovaná témata, o nichž indikátory vypovídají, jsou zejména: spokojenost se stavem veřejných prostranství, kvalita životního prostředí (ovzduší a zeleně), sociální oblast (například výdaje na sociální služby nebo podíl dětí umístěných v MŠ), bezpečí obyvatel, a rovněž oblast volnočasových aktivit (zejména pro děti) a spokojenost obyvatel s možnostmi zapojení do veřejného života. Šířeji je zastoupena pro Prahu 14 významná oblast dopravy a mobility, ať už se jedná o intenzitu dopravy na nejfrekventovanějších komunikacích, formy dopravy využívané obyvateli v MČ nebo délka opatření pro cyklisty v dopravním prostoru.

Pro místně specifické indikátory je důležité po jejich výběru zejména zajistit pravidelné sledování a naplňování daty dle schválené metodiky a harmonogramu. Potom je možné sledovat trend jejich vývoje a aktivně usměrňovat vývoj daného jevu a tématu vzhledem ke stanoveným cílovým hodnotám.

Místně specifické indikátory jsou realizovány v rámci projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21“, který byl podpořen z Fondu environmentální odbornosti v rámci Programu švýcarsko–české spolupráce.

Pro spolupracující města a městskou část Praha 14 v tomto projektu byly v r. 2015 naplněny indikátory týkající se spokojenosti obyvatel s místním společenstvím a jejich mobility a přepravy. V rámci indikátorového systému http://indikatory.ci2.co.cz je možné si prohlédnout výsledky měření již také pro MČ Praha 14. Po naplnění daty zde bude prezentována také sada místně specifických indikátorů a k jejich přehledu bude možné se dostat rovněž z webových stránek MČ Praha 14.

Kontakt pro další informace:

Petr Pavelčík, e-mail: petr.pavelcik@ci2.co.cz, tel. 733 457 578 – CI2, o. p. s., Kateřinská 26, 128 00 Praha 2

http://www.ci2.co.cz; http://indikatory.ci2.co.cz

CI2, o. p. s. je česká nezávislá nezisková organizace, která se zabývá odbornými aktivitami pro udržitelný rozvoj, zejména v tématech ochrany klimatu a podpory kvality života ve městech, obcích a regionech. V oblasti ochrany klimatu se jedná zejména o aktivity systematicky podporující klimaticky odpovědné podnikání v ČR. Dále se CI2, o. p. s., podílí na projektech zaměřených na plánování a přípravu adaptačních opatření na dopady změny klimatu v českých a moravských městech.