ÚMČ P14

Etický kodex

Etický kodex stanovuje zásady chování a jednání zaměstnanců městské části Praha 14 zařazených do Úřadu městské části Praha 14 (dále jen zaměstnanci úřadu). Je základní etickou normou jejich vystupování především vůči veřejnosti.

Etický kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce v oblasti obecných etických norem chování a jednání. Dodržování zásad v něm uvedených spolu s následujícími zásadami bude mít vliv na hodnocení zaměstnance úřadu a jeho profesní růst, zásadní porušování pak může být posuzováno jako porušení ( § 52 ZP odst. g ) se všemi vyplývajícími důsledky.

 1. Výkon veřejné správy je službou občanům. Základními zásadami, jakož i hodnotovými kriterii při výkonu veřejné správy jsou zákonnost, kvalita a efektivnost práce a etický výkon práce (zejména dodržování nestrannosti a rovného přístupu).
  Dalšími zásadami jsou informační otevřenost, neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost. Zaměstnanci úřadu jsou rovněž povinni usilovat o zachování dobrého jména Úřadu městské části Praha 14.
 2. Zásada zákonnosti:
  Zaměstnanec úřadu vykonává svou práci v souladu s platným právním řádem České republiky a vnitřními předpisy úřadu. Zároveň v jejich rámci usiluje o urychlení a zjednodušení úředních postupů, dodržování termínů a o maximální zkrácení zákonných lhůt ve prospěch veřejnosti. Jestliže není možné veřejnosti vyhovět, je nutno tuto skutečnost sdělit včas a s řádným vysvětlením důvodů. V případě, že je zaměstnanec úřadu požádán, aby jednal v rozporu s právními předpisy nebo způsobem, který představuje možnost zneužití pravomoci veřejného činitele, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit svému nadřízenému.
 3. Zásada kvality a efektivity:
  Zaměstnanec úřadu vykonává svou práci na vysoké odborné úrovni, kterou je povinen studiem průběžně zvyšovat a doplňovat, jakož i vynaložit veškeré úsilí k maximálně efektivnímu a ekonomickému spravování a využívání lidských zdrojů, finančních prostředků, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na veřejném majetku, podvodné či korupční jednání, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost příslušnému vedoucímu odboru nebo tajemníkovi úřadu.
 4. Zásada etického výkonu práce:
  Zaměstnanec úřadu je povinen práce vykonávat odpovědně, čestně, svědomitě, v dobré víře a ve shodě s posláním úřadu. Výkon práce musí být spojen s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění, ochoty a s dodržováním všeobecných pravidel etické komunikace.Zaměstnanec úřadu jedná vůči veřejnosti vždy zdvořile a s úctou, bez ohledu na pohlaví, etnický nebo sociální původ, barvu pleti, sexuální orientaci, národnost, majetkové poměry, zdravotní stav, věk, manželský a rodinný stav, jazyk, víru a náboženství, politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích.Zaměstnanci úřadu však nejsou povinni snášet vulgární projevy a jednat s klienty kteří projevují známky opilosti nebo požití drog. V takovém případě jsou oprávněni jednání přerušit a informují neprodleně své přímé nadřízené.
 5. Zásada informační otevřenosti:
  Zaměstnanec úřadu poskytuje veřejnosti pokud možno co nejúplnější informace v souladu s příslušnými právními a vnitřními předpisy (zejména zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a QI 42-02-04 Úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacím ).
  Zaměstnanec úřadu neuvede vědomě v omyl veřejnost tím, že by učinil nepravdivé nebo zavádějící prohlášení nebo že by zamlčel příslušnou informaci.
 6. Zásada neovlivnitelnosti:
  Zaměstnanec úřadu činí rozhodnutí a řeší záležitosti na základě jejich skutkové podstaty, objektivně a transparentně. Při rozhodování o požadavcích nesmí zaměstnanec preferovat osobní či skupinové zájmy ani být ovlivněn pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Veškerá jednání musí být ze strany zaměstnance vedena slušně a nestranně. V případě, že se zaměstnanec úřadu dostane do situace, kdy je na něj vykonáván nátlak, uvědomí o situaci okamžitě vedoucího odboru nebo tajemníka úřadu.
 7. Zásada neúplatnosti a poctivosti:
  Zaměstnanec úřadu za výkon své práce nepřijímá žádné pozornosti ani zvýhodnění, která by mohla případně ovlivnit rozhodování nebo narušit poctivý přístup k věci.
  Informace získané při výkonu veřejné správy zaměstnanec nepoužívá k osobnímu prospěchu ani k prospěchu jiných osob. Nesnaží se ovlivnit pro soukromé účely žádnou osobu či instituci tím, že by zneužil svého úředního postavení. Zaměstnanec úřadu je povinen vyhnout se konfliktu zájmů a v případě jeho vzniku neprodleně uvědomí příslušného nadřízeného.
 8. Zásada odpovědnosti za dobré jméno městské části Praha 14 a jejích orgánů:
  Zaměstnanec úřadu je loajální ve vztahu k základnímu poslání městské části a jejích orgánů a v maximální míře se snaží zabránit jakékoli činnosti, či jednání, jež by poškozovaly jejich dobré jméno. Tato zásada se vztahuje i na záležitosti, které se přímo netýkají výkonu pracovní činnosti zaměstnance.
  Zaměstnanec zásadně rozlišuje mezi nutností podporovat nevítané rozhodnutí a povinností oznámit nepřípustné.
  Kromě nekorektního a neslušného jednání vůči veřejnosti se zaměstnanec musí vyvarovat i nevhodného vystupování na veřejnosti a úniku informací.
  Zaměstnanec úřadu se vyhýbá i v osobním životě takovému chování a jednání, které by mohlo snížit důvěru veřejnosti v nestrannost, spravedlnost a efektivnost úřadu, nebo které by mohlo zavdat příčinu k různým formám nátlaku na zaměstnance ze strany jiných osob.
  Zaměstnanec úřadu nakládá se všemi informacemi, které získá ve svém postavení s veškerou diskrétností, zachovává mlčenlivost o služebních záležitostech, pokud není této povinnosti zproštěn.

Pro uplatnění těchto zásad a pro efektivní výkon veřejné správy přispívá ze strany vedení úřadu především tvorba podnětného pracovního prostředí a rovný přístup k zaměstnancům s důrazem na hodnocení dle odvedené práce, ze strany zaměstnanců pak zejména dodržování základních principů etické komunikace na svém pracovišti.

Vytváření vzájemné důvěry, úcty a spolupráce je základem dobrých mezilidských vztahů na pracovišti a rozvoje kultury při výkonu veřejné správy.


  Tento Etický kodex je součástí Pracovního řádu.