ÚMČ P14

Formulář pro oznámení protiprávního jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (tzv. "whistleblowing")

Prostřednictvím tohoto formuláře lze učinit oznámení o protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („zákon“).

Oznamovatelem se rozumí zaměstnanec městské části Praha 14 („městská část“) nebo jiná fyzická osoba, která koná u městské části nebo pro městskou část obdobnou činnost (např. stážista, externí spolupracovník, uchazeč o práci), člen orgánu městské části, jenž oznamuje protiprávní jednání v souladu se zákonem, o kterém se dověděl při výkonu svých pracovních nebo obdobných činností činěných pro městskou část.

Oznamovatel, který má podezření, že došlo, nebo by mohlo dojít k protiprávnímu jednání, má možnost oznámit své podezření bez obav z jakýchkoliv negativních důsledků.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u městské části, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. Kč,
  • porušuje zákon, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1 písm. d) bod 1-14 zákona.

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení pověřenému zaměstnanci osobně, telefonicky nebo písemně (elektronicky nebo v listinné podobě).

Oznámení v listinné podobě lze vložit do schránky označené „Oznamování protiprávního jednání“, která je umístěna v budově Úřadu městské části Praha 14, na adrese Bratří Venclíků 1073, Praha 9, v přízemí budovy.

Oznamovatel může učinit písemné oznámení i jiným způsobem, nicméně se doporučuje využití elektronického formuláře, nebo schránky v budově Úřadu městské části.

Pověřený zaměstnanec potvrdí oznamovateli přijetí oznámení do 7 dnů ode dne přijetí oznámení, ledaže oznamovatel výslovně požádal pověřeného zaměstnance, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumíval, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Veškerá oznámení budou posuzována objektivně a důvěrně a budou v přiměřené lhůtě důkladně prošetřena.

Městská část vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Oznámení lze podat i Ministerstvu spravedlnosti na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ nebo zvolit kontakty: e-mail: oznamovatel@msp.justice.cz; tel.: 221 997 840.

 

Pověřený zaměstnanec městské části:

Soňa Mrvová, vedoucí úseku kontroly a stížností OPKČ
Tel.: +420 225 295 247
E-mail: Sona.Mrvova@praha14.cz