Měňte s námi Prahu 14

Návrhy - 4. ročník


REVITALIZACE DOLNÍ ČÁSTI ALEJE VIDLÁK V HOSTAVICÍCH (Radek Novotný,  104 300 Kč)

Popis projektu: Úpravou porostu v remízku náletových dřevin navazující na dolní část aleje Vidlák dojde k vykácení těchto dřevin až na vzrostlý dub zimní, který bude tímto zásahem uvolněn a stane se tak lokální solitérní dominantou viditelnou z průhledu aleje i širokého okolí.  Dojde zde též k plošné úpravě terénu, doplnění ornice a založení trávníku.

Místo realizace: Hostavice, remízek náletových dřevin mezi dolní částí aleje Vidlák a blízkou říčkou Rokytkou

Využití projektu: Takto vytvořený prostor přispěje svojí výjimečností k uvědomění si hodnot přírodního dědictví kulturní krajiny širokou veřejností. Mohutné významné dřeviny jsou v tomto kontextu doslova živým národním pokladem, žijícím po celá staletí – kdy už naše generace zde nebudou.


OBNOVA VEŘEJNÉ STUDNY V HOSTAVICÍCH (Martin Macháček, 70 631 Kč)

Popis projektu: Nedostatek vody se v posledních letech stává celosvětovým problémem. Jednou z možností, jak ušetřit pitnou vodu je nahrazovat ji ve vhodných případech vodou užitkovou. Návrh projektu zahrnuje vyčištění stávající studny, její osazení novým poklopem a ruční pumpou, vybudování přístupového chodníčku i umístění informační tabule.

Místo realizace: Hostavice, ostrůvek u bývalé samoobsluhy v ulici Novozámecká

Využití projektu: Realizace by tak jistě přispěla k lepšímu hospodaření vodou v dané lokalitě, zároveň by se toto místo mohlo stát, zejména v letních horkých měsících i místem k setkávání místních obyvatel.


DOPLNĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ NA HŘIŠTĚ SICHEROVA (Rostislav Kotil, 300 000 Kč)

Popis projektu: Doplněním herních prvků na již vytvořené hřiště vznikne komplexní volnočasová zóna pro děti všech věkových kategorií i zázemí pro jejich rodiče. Jedná se o dřevěný altán pro posezení ve stínu, zapuštěnou trampolínu a lanovou pyramidu. Prvky budou sladěny s dosavadním rázem nově vybudovaného hřiště.

Místo realizace: Kyje – Hutě, travnatá plocha pod ulicí Sicherova

Využití projektu: Takto komplexně řešené hřiště bude velkým přínosem jak pro obyvatele z přilehlého sídliště, tak pro rodiny ze starší zástavby rodinných domů za ulicí Jamská a okolí.


PING PONG NA ČERNÉM MOSTĚ 1 (Tereza Skácelová, 238 500 Kč)

Popis projektu: Cílem projektu je vybudování dvou vhodných funkčních povrchů s pingpongovými stoly, doplnění mobiliáře (např. lavičky, odpadkový koš), oprava plotu stávajícího volnočasového prostoru, zastřižení větví nad sportovními plochami a vyklučení křoví, které prorůstá plotem do sportoviště.

Místo realizace: Černý Most 1, východní cíp vnitrobloku mezi ulicemi Cíglerova a teplárnou v ulici Pospíchalova. Jedná se o parkovou plochu a sportoviště (dvě asfaltové plochy obehnané nízkou zídkou s plotovými díly).

Využití projektu: Vznikne tak vhodné místo pro setkávání místních obyvatel, jednotlivců i rodin, při aktivním a bezpečném trávení volného času. Projekt významně zvedne i estetickou úroveň tohoto prostoru, jak pro jeho návštěvníky, tak i pro obyvatele přilehlých domů.


FIT PARK LEHOVEC (Ing. Monika Žubretovská, 299 200 Kč)

Popis projektu: Cílem projektu je rekultivace veřejného tak, aby místní obyvatelé získali nové místo pro trávení volného času, zejména pohybovými aktivitami. Projekt počítá s rozmístěním 6 posilovacích prvků pro dospělé s 8 pozicemi na cvičení. Zahrnuta je i instalace informační tabule s návodem na správné používání jednotlivých zařízení a tipy na cvičení. Umístění posilovacích prvků bude zohledňovat celkový estetický vzhled celého prostoru.

Místo realizace: Lehovec, travnatá plocha vedle psího hřiště u ulice Kukelská

Využití projektu: Realizace projektu umožní lidem různých věkových skupin pravidelně posilovat, zlepšovat svou fyzickou kondici a trávit přitom volný čas v přírodě.

VENKOVNÍ GYMNASTICKÝ WORKOUT NA HUTÍCH (Věra Šubrtová, 500 000 Kč)

Popis projektu: Cílem projektu je realizace unikátní konstrukce s gymnastickými prvky, kterou ocení nejen náctiletí, ale také ženy, které se dnes nezřídka věnují posilování a akrobacii. Většina navržených prvků je dnes dostupná bohužel pouze v profesionálních studiích. Realizace návrhu bude přínosem pro  lokalitu Hutí a  vhodně doplní stávající prvky v ploše. Součástí realizace by měla být také bezpečná dopadová plocha.

Místo realizace: Kyje – Hutě, dětské hřiště pod ulicí Sicherova

Využití projektu: Cílová věková skupina kategorie 8 – 99let, děti, ženy i muži které zajímá akrobacie nebo posilování vlastní vahou.


REKONSTRUKCE CHODNÍKU DVOŘIŠŤSKÁ (Mgr. Jaroslav Humpolec, 1 130 000 Kč)

Popis projektu: Oprava chodníku v ulici Dvořišťská, před domy 967, 968, 1245-1249. Chodník je v původním stavu z roku cca 1975. Část chodníku před domy 959 – 966 byla rekonstruována v 90. letech. Délka opravovaného chodníku cca 95 m. Šířka chodníku 1,40 m (cca 1230 m2) Mimo domu 968 je u všech domů zámková dlažba ke stávajícímu chodníku.

Místo realizace: Kyje, ulice Dvořišťská

Využití projektu: Chodník je značně poškozen. Stěžuje chůzi starším a invalidním lidem nebo rodičům s dětským kočárkem. Po chodníku chodí lidé bydlící v ulici Dvořišťská a všichni lidé jdoucí na nádraží Praha Kyje. Rekonstrukce chodníku by proto výrazně zlepšila jeho průchodnost, ale i možnost zimního úklidu.


KLUZIŠTĚ Z UMĚLÉHO LEDU NA HUTÍCH (Alexandr Procházka, 2 500 000 Kč)

Popis projektu: Projekt na využití stávajícího víceúčelového hřiště v zimních měsících. Cílem projektu je instalace umělého mobilního kluziště (imitace ledu) v rozměru 20×10 metrů, které by se dalo umístit na hřiště jedno ze stávajících hřišť. Unikátní švýcarská certifikovaná technologie GLICE je zcela ekologická, tichá a se zárukou na plochu 12 let. Po skončení životnosti kluziště jej lze 100% zrecyklovat.

 Místo realizace: Kyje – Hutě, stávající hřiště mezi ulicemi Babylónská, Splavná a Světská

Využití projektu: Možnost využití stávajících sportovišť i v zimních měsících.


REVITALIZACE KRUHOVÉHO OBJEZDU VLKOVICKÁ / DVOŘIŠŤSKÁ / BOŠILECKÁ (Jan Moravec, 1 500 000 Kč)

Popis projektu: Cílem navrhovaného projektu je revitalizace a ozelenění kruhového objezdu mezi ulicemi Vlkovická, Dvořišťská a Bošilecká. Chtěli bychom nahradit jeho stávající, nevzhlednou, betonovo-asfaltovou podobu a vytvořit esteticky atraktivní prostor osazený centrálním stromem, trvalkami a doplněný solitérními kameny. Domníváme se, že nová podoba kruhového objezdu bude mít přínos pro místní i širší komunitu v Kyjích spočívající ve vylepšení vzhledu našeho společného okolí.

Webová stránka projektu

Místo realizace: Kyje, kruhový objezd Vlkovická – Dvořišťská – Bošilecká

Využití projektu: Chceme vytvořit místo, které bude pěkně vypadat a přinášet radost. Naší snahou je oživit neatraktivní prostor prostřednictvím zeleně a doplňkových prvků, které zlepší celkový vizuální dojem místa. Takto oživené místo bude pak i lépe zapadat do prostředí okolní zástavby. Cílovou skupinou jsou lidé, kteří projíždí či prochází kolem kruhového objezdu. Toto zahrnuje jak obyvatele místního, tak i širšího okolí. Místem prochází cyklostezka propojující Kyje, Aloisov, Černý Most a Hostavice.

 


ÚPRAVA HŘIŠŤ NA HUTÍCH – OPATŘENÍ PRO ZAMEZENÍ NEŽÁDOUCÍHO HLUKU (Ing. Stanislav Hejda, CSc., 650 000 Kč)

Popis projektu: Realizace tohoto projektu přispěje k odstranění závažných nedostatků vycházejících z nevhodného výběru volby tohoto typu univerzálního hřiště, které se používá hlavně u škol a sportovišť, kde není v blízkém okolí žádná bytová zástavba. Dále pak skluzavky Strážní věž, při jejímž používání dochází k nadměrnému hluku a je tak rušivým prvkem pro obyvatele jinak poklidné oblasti, zejména v ulicích Babylónská, Splavná, Světská a Jordánská.

Místo realizace: Kyje – Hutě, stávající multifunkční hřiště ohraničené ulicemi Babylónská, Splavná, Světská a Jordánská.

Využití projektu: Vhodnou revitalizací – například výměnou dřevěných mantinelů okolo hřišť za ocelové rámy s výpletem, výměnou komponentů basketbalových košů, vypodložení nebo výměna skluzavky nebo úprav povrchů a dopadový ploch by se z tohoto hřiště mohla stát bezpečná a pro své okolí neobtěžují lokalita, kterou jistě budou místní obyvatelé rádi využívat. Zároveň tato opatření jsou výstupem provedené akustické studie a mají eliminovat šíření nežádoucího hluku při provozu hřiště.


VYHLÍDKOVÉ MOLO NAD KYJSKÝM RYBNÍKEM (Vladimír Diviš, 1 249 000 Kč)

Popis projektu: Podél jižního břehu Kyjského rybníka vede pěší stezka, hojně využívaná rezidenty z okolí i turisty či návštěvníky KD Kyje. Jeden z přístupů na tuto stezku (naproti restaurace Šimanda) je extrémně strmý, i několik dní po dešti velmi kluzký, a tudíž velmi nebezpečný.  Již mnohokrát zde došlo k úrazům zejména dětí.

Projekt navrhuje transformaci tohoto přístupu na vybudování vysutých terasovitých dřevěných schodů se zábradlím v šíři 2 metrů až nad břeh Kyjského rybníka, kde ve výšce cca 3 metry nad hladinou rybníka vyústí v dřevěné vyhlídkové molo (rovněž se zábradlím) upevněné na kůlech o rozměrech 6 x 5 metrů s nosností pro až 30 osob.

Místo realizace: Kyje, stezka vedoucí od KD Kyje ke břehu Kyjského rybníka

Využití projektu: Transformace stezky ve vysuté terasovité dřevěné schody s vyhlídkovým molem eliminuje nebezpečí úrazů návštěvníků, zkultivuje dané místo a dá vzniknout prostoru, který bude možné využívat nejen jako místo k vyhlídce, relaxaci a odpočinku, ale bude je možné využít i pro komorní společenské obřady jako je například svatba.