Život na Praze 14

Dokumenty

Plán - globální odpovědnost

V souladu s rozhodnutím vedení MČ Praha 14 dále rozvíjet systém a přístup ke globální odpovědnosti byl v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III. podpořeného z prostředků EU (OP Zaměstnanost) pod vedením Pracovní skupiny pro globální odpovědnost (dále jen PS GLO) zpracován dokument „Plán rozvoje globální odpovědnosti MČ Praha 14“. Tento dokument byl schválen Radou městské části dne 13. 12. 2021 usnesením č. 854/RMČ/2021. Neoddělitelnou přílohou dokumentu je „Klimatický plán MČ Praha 14“, který vznikal současně. Společným výstupem obou dokumentů je akční plán, přičemž konkrétní opatření jsou navržena tak, aby byla realizovatelná na území MČ Praha 14. Dokument je platný pro období 2022 – 2024.

Globálně odpovědný přístup bude aplikován i na chod ÚMČ Praha 14 a to formou aktualizovaných interních dokumentů, které souvisejí s touto problematikou a jsou závazné pro zaměstnance ÚMČ Praha 14 a zaměstnance organizací zřízených MČ Praha 14 (p. o. Praha 14 kulturní, základní a mateřské školy, apod.).

Monitoring a implementace „Akčního plánu“ Plánu rozvoje globální odpovědnosti (AP PRGO):
Plán rozvoje globální odpovědnosti má jako každý strategický dokument svůj Akční plán, v němž jsou stanovena a pojmenována konkrétní opatření, u nichž je stanoven gestor, odborný garant a indikátor plnění pro snazší hodnocení. Realizací těchto opatření by mělo dojít k naplnění vize.

 

Vize MČ Praha 14 v oblasti globální odpovědnosti
Městská část Praha 14 je společensky odpovědná, inspirující, udržitelně se rozvíjející městská část, jejíž obyvatelé jsou znalí problematiky globální společenské odpovědnosti, uvědomělí a aktivní. Městská část Praha 14 je iniciativní a otevřená partnerstvím, je přátelská, spolupracující, podporující a komunikující.

 

Správce dokumentu ve spolupráci s odbornými garanty jednotlivých opatření zajistí monitoring stavu plnění – realizaci opatření a každoročně zprávu o plnění AP PRGO, která bude předložena Radě MČ Praha 14 ke schválení. Po druhém roce existence dokumentu bude mimo zprávy o plnění AP PRGO předložen Radě MČ Praha 14 i návrh na aktualizaci AP PRGO pro další dvouleté období.

Plnění AP PRGO za rok 2022 vzala na vědomí RMČ Praha 14 dne 24. 7. 2023 usn. č. 442/RMČ/2023.