Život na Praze 14

Dokumenty

Plán - globální odpovědnostV souladu s rozhodnutím vedení MČ Praha 14 dále rozvíjet systém a přístup ke globální odpovědnosti bylo rozhodnuto o zpracování dokumentu k tomuto tématu. Dokument bude přímo podřízen Strategickému plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2015 – 2025 jako hlavnímu strategickému dokumentu MČ Praha 14.

Vznik dokumentu:

V rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III. podpořeného z prostředků EU (OP Zaměstnanost) byla ustanovena Pracovní skupina pro globální odpovědnost (dále jen PS GLO), která pracuje na přípravě dokumentu pro tuto oblast s názvem „Plán rozvoje globální odpovědnosti MČ Praha 14“.

PS GLO, jejímiž členy jsou zástupci ziskového i neziskového sektoru, odborníci na realizaci opatření vůči dopadům klimatické změny, zástupci ÚMČ Praha 14 a veřejnosti se pravidelně schází, monitoruje činnosti a další možnosti zapojení a podpory v rámci globální odpovědnosti na území MČ Praha 14 a zároveň sleduje vývoj, případně již existenci, souvisejících dokumentů (Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), Strategický rámec Česká republika 2030, Aalborské závazky, Deklarace MČ Praha 14 k MA 21. Výstupy činnosti PS GLO jsou předkládány Komisi pro místní Agendu 21 a zapojování veřejnosti, jako poradnímu orgánu Rady městské části Praha 14.

Vzhledem k tomu, že MČ považuje zodpovědný přístup ke klimatické změně za nedílnou součástí globální odpovědnosti, vzniká současně s Plánem rozvoje globální odpovědnosti MČ Praha 14 i „Klimatický plán MČ Praha 14“. Společným výstupem obou dokumentů bude akční plán, přičemž konkrétní opatření budou navržena tak, aby byla realizovatelná na území MČ Praha 14.

Interní dokumenty:

Globálně odpovědný přístup bude aplikován i na chod ÚMČ Praha 14 a to formou aktualizovaných interních dokumentů, které souvisejí s touto problematikou a jsou závazné pro zaměstnance ÚMČ Praha 14 a zaměstnance organizací zřízených MČ Praha 14 (p. o. Praha 14 kulturní, základní a mateřské školy, apod.).