Život na Praze 14

Veřejný prostor a budovy

zelené budovyTo, jestli se ve městě cítíme dobře, zásadním způsobem souvisí s kvalitou jeho veřejného prostoru. Městskou část a život v ní vnímáme a hodnotíme především podle charakteru ulic, náměstí, parků, komunikací a dalších veřejně přístupných prostranství. V rámci globální odpovědnosti se bohužel čím dál častěji setkáváme s následky klimatických změn, které nám život ve veřejném prostoru komplikují.  Je to proto, že vzhledem ke koncentraci obyvatel a majetku patří zastavená území z pohledu dopadu následků klimatických změn k výrazně citlivějším systémům. Pro efektivní omezení následků klimatických změn je tedy třeba integrovaně plánovat další výstavbu s použitím preventivních opatření a důsledně dodržovat opatření snižující prohloubení dopadů klimatických změn. Všechna opatření směřující k nápravě a udržení určitého stavu je třeba uchopit koncepčně, realizovat koordinovaně, systematicky a ve spolupráci s dalšími subjekty, které vstupují do procesů rozvoje území, mají zde vlastnická či jiná práva nebo zde „pouze“ žijí a existují.

Oblast veřejného prostoru a budov se proto zaměřuje na to, aby byl veřejný prostor na MČ Praha 14 pro současné i budoucí generace stále přívětivý, komfortní a dostatečně zvyšoval kvalitu lidského života.

Mezi hlavní specifické cíle patří:

 • Klimatickým změnám přizpůsobené budovy v majetku či správě MČ
 • Klimatickým změnám přizpůsobené veřejné prostory v majetku či správě MČ
 • Udržitelné hospodaření MČ a příspěvkových organizací

V roce 2019 si MČ Praha 14 stanovila dobrovolný závazek v kampani „Dost bylo plastu“, kterou realizuje MŽP. Jednotlivá opatření jsou zapracována do interních dokumentů pro zaměstnance ÚMČ Praha 14 a příspěvkové organizace MČ Praha 14. Zároveň se prolínají do dotačního programu MČ Praha 14.

 

 

OPATŘENÍ:

 • Jednorázová balení cukrů a mlíček do kávy – nahrazeno nákupem gastro balení, v kancelářích jsou k dispozici cukřenky a džbánky na kávu.
 • Nákup balených vod – nahrazeno pořízením džbánků do kanceláří, všude v budovách je přístup k pitné vodě. Ve dnech vymezených zákonem je zajištěn odpovídající pitný režim.
 • Jednorázové nádobí – nahrazeno opakovaně použitelnými variantami.
 • Igelitové tašky pro potřeby MČ – nahrazeno nákupem látkových či papírových tašek.
 • Doplnění aktuálních druhů nádob na tříděný odpad v budovách ÚMČ Praha 14.
 • Jednorázové obaly pro dovážené obědy – ve spolupráci s dodavateli jídel nahrazeno opakovaně použitelnými obaly.
 • Jednorázové nádobí na akcích pro veřejnost – nahrazeno opakovaně použitelnými variantami. Využití jednorázových obalů sníženo na minimum s podmínkou zajištění správného třídění. MČ zajistila vratné kelímky pro použití na akcích MČ Praha 14 a dalších organizací.
 • Při realizaci akcí pro veřejnost zajistit správné třídění všech druhů odpadů.

Vratné kelímky

23. ledna 2020