Samospráva ÚMČ Praha 14

Jednací řád Rady městské části Praha 14

§ 1

Úvodní ustanovení
 1. Jednací řád Rady městské části Praha 14 (dále jen rada) upravuje přípravu, svolání a průběh jednání rady, usnášení.
 2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhodne rada v případě potřeby v mezích zák. č.131/2000 Sb., o hl.m.Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Jednací řád je závazný pro všechny účastníky jednání rady.
 4. Ustanovení tohoto jednacího řádu se vztahují přiměřeně i na mimořádná zasedání rady a řádná výjezdní zasedání rady.

 

§ 2

Pravomoc a působnost rady
 1. Pravomoc a působnost rady, která je výkonným orgánem Městské části Praha 14, upravuje ust. § 94 a násl. zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 3

Příprava jednání rady
 1. Jednání rady (dále jen jednání) připravuje starosta, zástupci starosty a tajemník ve spolupráci s úsekem Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 kanceláře starosty Úřadu městské části Praha 14 ( dále jen KS ).
 2. Program jednání stanoví starosta, event. jím pověřený zástupce.
 3. Přípravu jednání po organizační stránce zajišťuje KS.
 4. Materiály pro jednání rady se předkládají písemně. Za úplnou přípravu, přesné a kvalitní vyhotovení materiálů a jejich úpravu odpovídá předkladatel, tzn. starosta, zástupce starosty, člen rady a tajemník.
  Písemný návrh musí obsahovat:
 1. název předloženého materiálu
 2. označení předkladatele s uvedením zpracovatele
 3. návrh usnesení rady
 4. podkladový materiál nebo odůvodnění
 • Navrhuje-li se v usneseních uložit úkol, musí předkladatel tento návrh projednat s nositelem úkolu.
 • Zpracovatelé materiálů pro jednání rady v průběhu příprav i v závěrečné fázi projednávají jejich obsah s předkladatelem.
 • Materiály k projednávání na jednání rady, opatřené podpisem zpracovatele a předkladatele, musí být předány nejpozději ve středu do 18 hod. před jednáním rady KS, která vypracuje na základě předložených materiálů návrh programu jednání Rady městské části Praha 14.
 • V odůvodněných případech je možno program rady doplnit o další materiály po odsouhlasení změny programu radou.
 • Účastníci jednání si materiály mohou vyzvedávat ve čtvrtek od 14.00 hod. před jednáním rady, členové rady ve svých zásuvkách v podatelně úřadu a ostatní účastnící jednání v KS.
 • Předložené návrhy, které nesplňují náležitosti tohoto jednacího řádu, vrací KS zpět navrhovateli k doplnění nebo přepracování. O tomto postupu informuje KS starostu.

 

§ 4

Základní zásady jednání rady
 1. Jednání se konají v pravidelných termínech, pokud rada nestanoví jinak, obvykle v pondělí.
 2. V případech naléhavé potřeby může starosta, případně pověřený zástupce, svolat Radu městské části Praha 14 bezodkladně.
 3. Jednání svolává starosta nebo jím pověřený zástupce.
 4. Jednání se zúčastňují: členové rady, tajemník úřadu s hlasem poradním, zástupci KS. K projednání předložených materiálů mohou být přizvány i další osoby, dle návrhu předkladatele nebo na vyžádání rady.
 5. Nemohou-li se členové rady a osoby uvedené v § 4 odst. 3 jednacího řádu zúčastnit jednání, jsou povinni se omluvit starostovi nebo předsedajícímu nejpozději před jeho začátkem.
 6. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady.
 7. Jednání jsou neveřejná.

 

§ 5

Průběh jednání
 1. Jednání řídí starosta nebo jím pověřený zástupce (dále jen předsedající).
 2. Předsedající:
  • zahájí jednání ve stanovenou hodinu pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina členů rady, není-li přítomna nadpoloviční většina členů rady půl hodiny po době určené pro začátek, zruší jednání
  • konstatuje, že rada je schopna se usnášet
  • předloží ke schválení návrh programu jednání, který členové rady mohou doplnit o další body programu
  • pověří dva členy rady k ověření zápisu
  • sdělí, zda byl ověřen zápis z minulého jednání, pokud k němu byly vzneseny námitky, nechá o nich rozhodnout radu. Zápis, proti kterému nebyly podány námitky se považuje za schválený
  • uděluje slovo přihlášeným
  • dává hlasovat a vyhlašuje výsledky hlasování
  • ukončuje, případně přerušuje jednání
 3. Jednotlivé body pořadu uvádí vždy předkladatelé.
 4. Kontrola plnění usnesení se realizuje minimálně 1x za měsíc.
 5. Předsedající nejprve vyzve předkladatele, aby stručně doplnil předložený materiál, příp. jej aktualizoval o skutečnosti, které nastaly od doby zpracování. Předkladatel je povinen formulovat návrh usnesení k projednávanému bodu pořadu.
 6. K rozpravě se účastníci jednání hlásí zvednutím ruky.
 7. Předsedající ukončí jednání:
  1. byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se nehlásí o slovo
  2. klesne-li počet přítomných členů rady pod nadpoloviční většinu
  3. ze závažných důvodů, zejména pokud nastaly okolnosti znemožňující nerušené jednání.
 8. Předsedající může se souhlasem většiny přítomných členů rady přerušit jednání a stanovit jeho pokračování na jinou dobu.

 

§ 6

Hlasování
 1. O přijetí návrhu se hlasuje veřejně, pokud rada neodsouhlasí tajné hlasování. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů rady.
 2. Pokud povaha návrhu vyžaduje, aby se hlasovalo o jednotlivých bodech zvlášť, stanoví pořadí při hlasování předsedající.
 3. Pokud byly podány protinávrhy, hlasuje se nejprve o posledním protinávrhu a pokud nebyl přijat, pokračuje se v daném pořadí až k původnímu návrhu.
 4. Schválením jedné varianty návrhu se považují ostatní varianty za nepřijatelné a dále se již nehlasuje.
 5. Hlasuje se pro a proti, nebo zdržel/a se .

 

§ 7

Zápis z jednání
 1. Z jednání rady se pořizuje zvukový záznam a písemný zápis. Zvukový záznam se uchovává po dobu 2 měsíců. Zpřístupnění zvukového záznamu pro členy rady zajišťuje KS
 2. Zápis se vyhotovuje do 7 pracovních dnů po jednání v KS.
 3. Všechny písemné materiály z jednání se archivují v KS.
 4. Rada podává pololetně na zasedání zastupitelstva zprávu o své činnosti podle § 70, odst.4, který pro městské části upravuje § 94 odst.1 zákona č.131/2000 Sb., o hl.m.Praze, ve znění pozdějších předpisů .

 

§ 8

Závěrečná ustanovení
 1. Členové rady jsou při jednání rady vázáni povinností dle ust. § 51, odst. 5, který pro městské části upravuje § 94 odst.1 zákona č.131/2000 Sb., o hl.m.Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 2. V zápise se uvádí zejména:
  1. datum konání jednání
  2. kde a kdy bylo jednání zahájeno a ukončeno
  3. kdy bylo jednání přerušeno a kdy bylo v přerušeném jednání pokračováno
  4. jméno předsedajícího
  5. jméno zapisovatele
  6. kteří členové rady se omluvili a kteří se nedostavili
  7. přehled přizvaných k jednotlivým bodům
  8. jména pověřených členů rady ověřením zápisu
  9. pořad jednání
  10. přijatá usnesení k jednotlivým bodům pořadu
  11. stanoviska dle § 8, odst. 1, jednacího řádu rady
 3. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení Radou městské části Praha 14
  ( usnesení č.32/RMČ/2011 ), tj. dnem 17.1.2011 a tímto dnem pozbývá platnost jednací řád schválený Radou městské části Praha 14 dne 3.12.2002.
 4. Změny, doplňky nebo nový jednací řád schvaluje rada.

V Praze dne 17.1.2011
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14