ÚMČ P14

Podnikání

Podnikáte v Praze 14 a máte nápady, jak místní podnikatelské prostředí zlepšit, aby se vám v něm lépe pracovalo? Řekněte nám, co potřebujete a my budeme vědět, jakým směrem se vydat při dalším rozvoji.

Pro zjištění názorů a potřeb místních podnikatelů (drobných živnostníků, ale i středních a velkých firem) připravila městská část jednoduchý dotazník. Jeho vyplněním nám pomůžete sestavit funkční akční plán pro podporu podnikání a rozvoj ekonomiky, na kterém aktuálně pracujeme.

Pokud se vám na otázky nechce odpovídat elektronicky, je možné dotazník vytisknout a vyplněný jej odnést na podatelnu ÚMČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1070), případně ho vyplněný naskenovat a zaslat na e-mail pavlina.george@praha14.cz. Zde si můžete stáhnout dotazník v pdf formátu (určený k vytištěný a ručnímu vyplnění).

Vašich názorů si moc vážíme. Tím, že nám je sdělíte, pomůžete budoucí podnikatelské prostředí v Praze 14 nastavit tak, aby i vám maximálně vyhovovalo. Děkujeme!

Dotazník je jednou z aktivit projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III., reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754, podpořeného z evropského Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OP Zaměstnanost

Informace pro podnikatele ohledně podezřelých, klamavých praktik některých soukromých společností.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které plní působnost Živnostenského úřadu ČR, jakož i jemu podřízené krajské a obecní živnostenské úřady setrvale varují živnostenské podnikatele, aby byli obezřetní vůči zprávám ohledně nabídek na zápis do soukromého firemního registru. Výzva, kterou v uplynulých týdnech dostali tisíce nových podnikatelů skrze datovou schránku, vytváří dojem, že registrace v tzv. „České komoře živnostníků“, popř. „Rejstříku obchodu a živností“ či „Portálu ekonomických subjektů“, je pro podnikatele ze zákona povinná, což se v žádném případě nezakládá na pravdě. Uvedené společnosti v uvedených výzvách záměrně citují zákony týkající se podnikání, což může být pro příjemce těchto zpráv matoucí. Součástí těchto výzev je též předvyplněná složenka a odkaz na přímou platbu skrze QR kód. Ministerstvo průmyslu a obchodu v minulosti již několikrát varovalo před aktivitami těchto soukromých společností a doporučilo zejména začínajícím živnostenským podnikatelům, aby důkladně věnovali pozornost těmto nabídkám a předešli tak do budoucna případným komplikacím s placením poplatků za to, že jsou uvedeni v databázích spravovanými soukromými společnostmi. Ministerstvo průmyslu a obchodu se proti těmto praktikám společností jednoznačně vymezuje a „odsuzuje“ tyto praktiky, pokud jsou vyvíjeny především vůči cizojazyčným podnikatelům.

V této souvislosti Ministerstvo průmyslu a obchodu opětovně rovněž upozorňuje podnikatelské subjekty, že oficiálním registrem podnikatelů – živnostníků v České republice je pouze živnostenský rejstřík, který je informačním systémem veřejné správy vedeným v elektronické podobě, jehož správcem je výhradně Ministerstvo průmyslu a obchodu. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku tak není zpoplatněno!

Vzor možného dokumentu


Na živnostenském odboru je nově možno uskutečnit platbu správního poplatku prostřednictvím QR kódu.

Přehled poplatků, včetně QR kódů


Zákaz prodeje zahřívaných tabákových výrobků s charakteristickými příchutěmi

23. října nabyla účinnosti novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, která zakazuje prodej zahřívaných tabákových výroků s charakteristickou příchutí nebo s obsahem aromat. Touto změnou byla do zákona o potravinách a tabákových výrobcích transponována ustanovení směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU 2022/20100, ze dne 29.07.2022), kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU.

Nově je zakázáno uvádět na trh zahřívané tabákové výrobky s charakteristickou příchutí, a tedy nově není možné, aby zahřívané tabákové výrobky obsahovaly aromata v jakékoliv z jejich složek. Spolu s tím je také v zákoně nově stanoveno, že zahřívané tabákové výrobky bez příchutě, které jsou určeny ke kouření, musí být označeny jako ostatní tabákové výrobky, tj. informačním sdělením ve smyslu ustanovení § 12d zákona o potravinách a tabákových výrobcích spolu s kombinovaným zdravotním varováním. Za nesplnění této povinnosti hrozí peněžitý postih až do výše 10. 000. 000,- Kč.

Více informací najdete na stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Text znění Směrnice komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2100 ze dne 29. června 2022, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU, pokud jde o zrušení některých výjimek týkajících se zahřívaných tabákových výrobků je možné nalézt pod tímto odkazem.

Textové znění Vyhlášky č. 311/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích


Od 1. ledna 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině.

V některých případech může být se zpřístupněním datové schránky spojena také povinnost příslušné osoby podat formulářové podání, tedy typicky daňové přiznání, výhradně elektronicky.

Finanční správa i další orgány veřejné moci stejně jako řada médií o této povinnosti průběžně informovaly. Finanční úřady však na základě své aktuální zkušenosti avizují, že ne všechny dotčené osoby novou povinnost v praxi zaznamenaly. Finanční správa proto publikuje tuto shrnující informaci obsahující i přehledný návod, jak využít aplikaci Online finanční úřad na portálu MOJE daně.

Informace k podávání daňových přiznání za rok 2022 v souvislosti se zřizováním datových schránek


Od ledna 2023 bude všem FPO a PO (které ještě DS nemají jako např. s.r.o., a.s., k.s., v.v.i., o.p.s, školy, církve, náboženské společnosti, honební společenstva, státní podniky, spolek, zahraniční spolek, zájmová sdružení, nadace, příspěvkové organizace, společenstva vlastníků bytových jednotek, družstva,  zájmová sdružení, dobrovolné svazky obcí, pobočné spolky, evropské společnosti, zahraniční svěřenecké fond y, ústavy/ sbory dobrovolných hasičů, ……) zřízena DS.

Povinné zřizování DS pro PFO a PO bude probíhat postupně v období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023.

O zřízení DS si podnikatel FPO a PO nemusí žádat, bude jim automaticky zřízena ze zákona.

Informace o aktuálním stavu libovolné DS poskytuje ISDS všem oprávněným uživatelům.

Informace je dostupná: www.mojedatovaschranka.cz

Často kladené dotazy:

MOHOU SI ZRUŠIT DATOVOU SCHRÁNKU, KTERÁ VZNIKLA ZE ZÁKONA (TŘEBA Z DŮVODU, ŽE MÁM POZASTAVENOU ŽIVNOST)?

Ne. Nelze.

CO SE STANE S MOU DATOVOU SCHRÁNKOU, KTEROU JSEM SI JIŽ NECHAL ZŘÍDIT NA ŽÁDOST?

Bude zachována, jen se změní do režimu „ze zákona“.

MŮŽE MÍT OSOBA VÍCE DATOVÝCH SCHRÁNEK?

ANO, avšak:

 • DS FO je pro soukromé použití.
 • DS PFO pro záležitosti kolem podnikání.

S ČÍM MI DS TAKÉ POMŮŽE?

Ať už chcete získat výpis z rejstříku trestů, podat daňové přiznání nebo zažádat o výměnu řidičského průkazu, pomůžou vám k tomu portály státní správy. Do nich se přihlásíte pomocí Identity občana. Abyste je mohli naplno využívat, bude se vám hodit ke komunikaci také datová schránka.

MÁM POZASTAVENOU ŽIVNOST, BUDE MI ZŘÍZENA DATOVÁ SCHRÁNKA?

Pozastavení živnosti nemá vliv na zřízení či znepřístupnění datové schránky. Datová schránka bude zřízena i subjektům, které mají živnost pozastavenu. Důvodem nezřízení či znepřístupnění datové schránky je pouze výmaz subjektu ze zákonem stanovené evidence, tj. ukončení podnikání.

JAK MOHU ZRUŠIT DATOVOU SCHRÁNKU?

Datovou schránku je možné jejím držitelem znepřístupnit, nikoli zrušit. Znepřístupnění datové schránky je možné v případě datových schránek fyzických osob provést na žádost, tzn. např. na kontaktním místě Czech POINT nebo po přihlášení do datové schránky prostřednictvím Identity občana přímo v nastavení schránky. V případě datových schránek zřizovaných ze zákona (podnikající fyzické a právnické osoby) datovou schránku ovšem není možno na žádost znepřístupnit. Znepřístupnění probíhá pouze ze zákonných důvodů, tj. např. z důvodu výmazu subjektu ze zákonem stanovené evidence (ukončení podnikání), úmrtí, omezení na osobní svobodě, apod. K vlastnímu zrušení datové schránky dochází až uplynutím tří let od znepřístupnění datové schránky z důvodu úmrtí či výmazu ze zákonem stanovené evidence.

V případě dotazů či problémů, se může podnikatel obrátit s dotazem o radu či pomoc:

V pracovních dnech v době od 8:00 do 18:00 hod. se můžete se svými dotazy obracet na Infolinku datových schránek:

 • Telefonní číslo Infolinky je 954 200 200
 • ePoradna (mojedatovaschranka.cz)
 • Chatbot

 Více informací na: chcidatovku.gov.cz


Dnem 30. 6. 2008 skončilo období existence nejednotného označení činností, provozovaných v rámci živnosti volné a zákonem č. 130/2008 Sb., který změnil zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony byla stanovena jedna živnost volná s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona„. Dle přechodných ustanovení výše uvedeného zákona „se předměty podnikání ohlašovacích živností volných podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona stávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona obory činností živnosti volné v souladu s přílohou č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis s obory činností podle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona při první ohlášené změně nebo na žádost podnikatele.“

Pokud ve vašem případě nedošlo k provedení nového zápisu do živnostenského rejstříku, resp. vám nebyl vydán výpis s aktualizovanými údaji, potom si vás dovolujeme oslovit s doporučením, abyste se dostavili na zdejší živnostenský odbor a uvedli název oboru živnosti volné vašeho živnostenského oprávnění do souladu s platnými právními předpisy.

Údaje můžete oznámit i prostřednictvím „jednotného registračního formuláře“ umístěného na webových stránkách MPO v sekci „podnikání“, popř. prostřednictvím elektronického formuláře Elektronické podání – RŽP (rzp.cz).

V případě nejasností, vám rádi poskytneme informace na telefonních číslech 281 005 300 / 302 / 303 / 263 / 320.


 

Upozornění pro podnikatele v oblasti dopravy:

S účinností od 1. 8. 2022 dochází ke změně zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, která mj. výrazně mění i oblast podnikání v dopravě. Změna se týká také kategorie vozidel, mezinárodní dopravy, finanční a odborné způsobilosti a dalších.

Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a nebyl oprávněn provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ podle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a hodlá po nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“, je do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinen požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady prokazující splnění podmínky usazení, finanční způsobilosti a odborné způsobilosti podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


Živnostenský odbor najdete na adrese Bratří Venclíků 1072/6, 5.patro.


V důsledku přijetí nových norem EU tvořících tzv. Balíček mobility budou od 21. května 2022 nově na kategorii podnikatelů, kteří vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny, avšak nepřesahující 3,5 tuny (dále jen „dodávka“) dopadat obdobné povinnosti vztahující se v současnosti na podnikatele v silniční dopravě provozující silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny (dále jen „velké vozidlo“), pokud budou těmito vozidly provozovat mezinárodní dopravu nebo dopravu mezi dvěma místy na území jiného členského státu (tzv. kabotáž).
Více na Ministerstvu dopravy ČR.Od 14. února 2022 lze platby provádět platební kartou.


Jak jsme již  20. 2. 2020 upozornili  podnikatele provozující tzv. realitní zprostředkování na změny v této oblasti, znovu připomínáme, že  dne 3. března 2020 nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování). Realitní činnost, lze od 4. března 2021 provozovat pouze na základě živnostenského oprávnění pro živnost vázanou  „Realitní zprostředkování“ a za podmínek výše uvedeného právního předpisu.


Provozování následně uvedených činností po uplynutí stanovené doby (tj. od 2. 3. 2021) bez ohlášení živnostenskému úřadu je přestupkem podle § 62 odst. 1 písm. j) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, který byl v tomto smyslu změněn novelou zákona č. 253/2008 Sb.  o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

obor živnosti volné č. 80
Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
Osoba uvedená v § 2 odst. 1  písm. h)  a neuvedená v písmenu v § 2 písm. g),
poskytující jiné osobě služby, které mají spočívat nebo spočívají v

 1. zakládání právnických osob nebo svěřenských fondů,
 2. jednání za právnickou osobu nebo svěřenský fond, pokud výkon této služby je pouze dočasný a souvisí se založením a správou právnické osoby nebo svěřenského fondu,
 3. poskytování sídla, adresy, popřípadě i dalších s tím souvisejících služeb pro jinou právnickou osobu,
 4. jednání jako pověřený akcionář pro jinou osobu, pokud tato není společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a která podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropské unie, nebo
 5. jednání za tuto osobu při činnostech uvedených v písmenu g)“;

obor živnosti volné č. 81
Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem
§ 4 odst. 8) Osobou poskytující služby spojené s virtuálním aktivem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která jako předmět své podnikatelské činnosti kupuje, prodává, uchovává, pro jiného spravuje, převádí nebo zprostředkovává nákup nebo prodej virtuálního aktiva, poskytuje finanční služby týkající se nabídky nebo prodeje virtuálního aktiva, případně poskytuje jiné obdobné služby spojené s virtuálním aktivem.
§ 4 odst. 9) Virtuálním aktivem se pro účely tohoto zákona rozumí elektronicky uchovatelná nebo převoditelná jednotka, která je
a) způsobilá plnit platební, směnnou nebo investiční funkci, bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, pokud se nejedná o

 1. cenný papír, investiční nástroj, nebo peněžní prostředek podle zákona o platebním styku,
 2. jednotku podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 4 až 7 zákona o platebním styku, nebo
 3. jednotku, kterou je prováděna platba podle § 3 odst. 3 písm. e) zákona o platebním styku, nebo

b) jednotkou podle písmene a) bodu 2 a kterou lze v konečném důsledku zaplatit pouze za úzce vymezený okruh zboží nebo služeb, který zahrnuje elektronicky uchovatelnou nebo převoditelnou jednotku podle písmene a).


11. 2. 2021 – Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů kterým se mimo jiné mění příloha č. 4 živnostenského zákona (doplňují se 2 nové obory živnosti volné, konkrétně „poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ a „poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“), a připojuje se nová příloha č. 6  „Seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení“.

Změny v příloze č.  4  živnostenského zákona:

Do výčtu oborů činností náležejících do živnosti volné se doplňují dva nové obory znějící následovně:

 • 80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
 • 81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem

Pro tyto dva obory činnosti zároveň podle § 28 živnostenského zákona platí, že je lze vykonávat pouze v případě, že byly výslovně ohlášeny.

Příloha č. 6 vymezuje právě dva nové obory činnosti živnosti volné a jednu živnost vázanou, u kterých musí být splněna v rámci ohlášení podmínka podle § 8a živnostenského zákona (bezúhonnost skutečného majitele právnické osoby a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu, anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu).

Jedná se tedy o:

 • obory činnosti živnosti volné „poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ a „poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“;
 • živnost vázanou „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“.

Dle přechodných ustanovení,  právnické osoby, které provozují ke dni účinnosti zákona č. 527/2020 Sb. (tedy k 1. 1. 2021) živnostenské činnosti ve smyslu přílohy č. 6 k živnostenskému zákonu, nemusí plnit po dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 527/2020 Sb. podmínku podle § 8a živnostenského zákona. Nesplnění uvedené podmínky po uplynutí této doby je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona.

Dále platí, že v provozování činností spadajících do výše uvedených oborů činností živnosti volné lze bez dalšího pokračovat po dobu 60 dnů ode dne účinnosti zákona č. 527/2020 Sb.  V této době je podnikatel, který hodlá nadále uvedenou činnost provozovat, povinen ohlásit výkon příslušného oboru činnosti živnostenskému úřadu. Provozování uvedených činností po uplynutí stanovené doby, bez ohlášení živnostenskému úřadu, je přestupkem podle § 62 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona, za který lze uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč.