ÚMČ P14

Podnikání

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OPTAK)
Informační portál o dotacích pro podnikatele

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OPPIK)
Informační portál o dotacích pro podnikatele

Podnikáte v Praze 14 a máte nápady, jak místní podnikatelské prostředí zlepšit, aby se vám v něm lépe pracovalo? Řekněte nám, co potřebujete a my budeme vědět, jakým směrem se vydat při dalším rozvoji.

Pro zjištění názorů a potřeb místních podnikatelů (drobných živnostníků, ale i středních a velkých firem) připravila městská část jednoduchý dotazník. Jeho vyplněním nám pomůžete sestavit funkční akční plán pro podporu podnikání a rozvoj ekonomiky, na kterém aktuálně pracujeme.

Pokud se vám na otázky nechce odpovídat elektronicky, je možné dotazník vytisknout a vyplněný jej odnést na podatelnu ÚMČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1070), případně ho vyplněný naskenovat a zaslat na e-mail pavlina.george@praha14.cz. Zde si můžete stáhnout dotazník v pdf formátu (určený k vytištěný a ručnímu vyplnění).

Vašich názorů si moc vážíme. Tím, že nám je sdělíte, pomůžete budoucí podnikatelské prostředí v Praze 14 nastavit tak, aby i vám maximálně vyhovovalo. Děkujeme!

Dotazník je jednou z aktivit projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III., reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754, podpořeného z evropského Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OP Zaměstnanost

Jak jsme již  20. 2. 2020 upozornili  podnikatele provozující tzv. realitní zprostředkování na změny v této oblasti, znovu připomínáme, že  dne 3. března 2020 nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování). Realitní činnost, lze od 4. března 2021 provozovat pouze na základě živnostenského oprávnění pro živnost vázanou  „Realitní zprostředkování“ a za podmínek výše uvedeného právního předpisu.


Provozování následně uvedených činností po uplynutí stanovené doby (tj. od 2. 3. 2021) bez ohlášení živnostenskému úřadu je přestupkem podle § 62 odst. 1 písm. j) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, který byl v tomto smyslu změněn novelou zákona č. 253/2008 Sb.  o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

obor živnosti volné č. 80
Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
Osoba uvedená v § 2 odst. 1  písm. h)  a neuvedená v písmenu v § 2 písm. g),
poskytující jiné osobě služby, které mají spočívat nebo spočívají v

 1. zakládání právnických osob nebo svěřenských fondů,
 2. jednání za právnickou osobu nebo svěřenský fond, pokud výkon této služby je pouze dočasný a souvisí se založením a správou právnické osoby nebo svěřenského fondu,
 3. poskytování sídla, adresy, popřípadě i dalších s tím souvisejících služeb pro jinou právnickou osobu,
 4. jednání jako pověřený akcionář pro jinou osobu, pokud tato není společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a která podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropské unie, nebo
 5. jednání za tuto osobu při činnostech uvedených v písmenu g)“;

obor živnosti volné č. 81
Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem
§ 4 odst. 8) Osobou poskytující služby spojené s virtuálním aktivem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která jako předmět své podnikatelské činnosti kupuje, prodává, uchovává, pro jiného spravuje, převádí nebo zprostředkovává nákup nebo prodej virtuálního aktiva, poskytuje finanční služby týkající se nabídky nebo prodeje virtuálního aktiva, případně poskytuje jiné obdobné služby spojené s virtuálním aktivem.
§ 4 odst. 9) Virtuálním aktivem se pro účely tohoto zákona rozumí elektronicky uchovatelná nebo převoditelná jednotka, která je
a) způsobilá plnit platební, směnnou nebo investiční funkci, bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, pokud se nejedná o

 1. cenný papír, investiční nástroj, nebo peněžní prostředek podle zákona o platebním styku,
 2. jednotku podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 4 až 7 zákona o platebním styku, nebo
 3. jednotku, kterou je prováděna platba podle § 3 odst. 3 písm. e) zákona o platebním styku, nebo

b) jednotkou podle písmene a) bodu 2 a kterou lze v konečném důsledku zaplatit pouze za úzce vymezený okruh zboží nebo služeb, který zahrnuje elektronicky uchovatelnou nebo převoditelnou jednotku podle písmene a).


11. 2. 2021 – Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů kterým se mimo jiné mění příloha č. 4 živnostenského zákona (doplňují se 2 nové obory živnosti volné, konkrétně „poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ a „poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“), a připojuje se nová příloha č. 6  „Seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení“.

Změny v příloze č.  4  živnostenského zákona:

Do výčtu oborů činností náležejících do živnosti volné se doplňují dva nové obory znějící následovně:

 • 80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
 • 81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem

Pro tyto dva obory činnosti zároveň podle § 28 živnostenského zákona platí, že je lze vykonávat pouze v případě, že byly výslovně ohlášeny.

Příloha č. 6 vymezuje právě dva nové obory činnosti živnosti volné a jednu živnost vázanou, u kterých musí být splněna v rámci ohlášení podmínka podle § 8a živnostenského zákona (bezúhonnost skutečného majitele právnické osoby a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu, anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu).

Jedná se tedy o:

 • obory činnosti živnosti volné „poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ a „poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“;
 • živnost vázanou „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“.

Dle přechodných ustanovení,  právnické osoby, které provozují ke dni účinnosti zákona č. 527/2020 Sb. (tedy k 1. 1. 2021) živnostenské činnosti ve smyslu přílohy č. 6 k živnostenskému zákonu, nemusí plnit po dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 527/2020 Sb. podmínku podle § 8a živnostenského zákona. Nesplnění uvedené podmínky po uplynutí této doby je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona.

Dále platí, že v provozování činností spadajících do výše uvedených oborů činností živnosti volné lze bez dalšího pokračovat po dobu 60 dnů ode dne účinnosti zákona č. 527/2020 Sb.  V této době je podnikatel, který hodlá nadále uvedenou činnost provozovat, povinen ohlásit výkon příslušného oboru činnosti živnostenskému úřadu. Provozování uvedených činností po uplynutí stanovené doby, bez ohlášení živnostenskému úřadu, je přestupkem podle § 62 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona, za který lze uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč.

21. 4. 2020 – Obchodníci mohou využít prodeje před provozovnou zdarma

Od 21. dubna 2020 je podnikatelům v Praze otevřena zrychlená možnost zřízení uličního prodeje před provozovnou. Stánek nebo stolek mohou mít obchodníci na chodníku až do konce roku zdarma, uliční prodej stačí oznámit jednoduše e-mailem a není ani nutné čekat na vyřízení žádosti úřady. Poplatky jsou odpuštěné také za předzahrádky na pozemcích hlavního města. U stávajících se upravují smlouvy, u nových jsou otevřené žádosti o zřízení.

Podrobnosti k možnosti uličního prodeje

26. 3. 2020 – vláda schválila finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) – ošetřovné

Dne 26. 3. 2020 vláda přijala usnesení týkající se tzv. ošetřovného pro osoby samostatně výdělečně činné. Živnostenské úřady budou přijímat žádosti včetně příloh a zasílat je Ministerstvu průmyslu  a obchodu (MPO), které bude o poskytnutí podpory rozhodovat. Příjemcem podpory mohou být nejen podnikatelé v režimu živností, ale i další OSVČ. Po vyhlášení programu na stránkách MPO bude možno přijímat žádosti o podporu, a to od 1. 4. 2020.

Výzva I ke stažení ZDE.
Tisková zpráva MPO ZDE.
Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 ZDE.
Usnesení vlády o ošetřovném pro OSVČ ZDE.

20. 3. 2020 – vláda schválila finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) – ošetřovné

Vláda schválila 19. března změny ohledně nároku na ošetřovné. Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let.  Jde o samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření reagující na situaci ohledně koronaviru. Po skončení této mimořádné situace budou opět platit původní pravidla pro nárok na ošetřovné.

Více naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

20. 2. 2020 – Upozornění pro podnikatele provozující tzv. realitní zprostředkování na změny platné od 3. března 2020

Dne 3. března 2020 nabývá účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování); pro podnikatele provozující doposud realitní činnost vyplývá z tohoto zákona  několik povinností. Ve vztahu k živnostenskému úřadu zejména je podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, povinen před uplynutím doby 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci výše uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká. Tento úkon nepodléhá správnímu poplatku.

1. 7. 2019 – Upozornění pro podnikatele na změny platné od 1. července 2019

Ve Sbírce zákonů bylo vyhlášeno Nařízení vlády č. 143/2019 Sb., kterým se mění n.v. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela reaguje zejména na změny, které byly provedeny novelizacemi živnostenského zákona a jiných právních předpisů souvisejících s podnikáním. Jedná se především o úpravu názvů živností včetně jejich obsahových náplní tak, aby korespondovaly s předměty podnikání  živností měněnými novelami živnostenského zákona.

Upravuje se např. obsahová náplň živnosti „Pekařství a cukrářství“, dále živnosti „Opravy silničních vozidel“; nově se doplňuje obsahová náplň živnosti „ Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“, zrušuje se živnost „Zpracování návrhu katalogizačních dat“.

Do obsahových náplní koncesovaných živností se promítá změna předmětu podnikání živnosti „Provozování cestovní kanceláře-pořádání zájezdů, zprostředkování spojených cestovních služeb“.

26. 6. 2018 – Upozornění pro podnikatele provozující silniční motorovou dopravu velkými vozidly:

Jako každoročně, i letos mají podnikatelé provozující silniční motorovou dopravu velkými vozidly, povinnost nejpozději do 31. července prokázat dopravnímu úřadu trvání finanční způsobilosti. (§ 8 zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě)

Neprokáže-li podnikatel trvání finanční způsobilosti ve lhůtě podle § 8 odst. 2, živnostenský úřad na návrh dopravního úřadu  zruší nebo změní rozsah koncese.

26. 6. 2018 – Upozornění pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu:

Informace o změnách:

 • Zákon č. 111/2018 Sb.,  kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  (zveřejněn ve Sbírce zákonů 15. 6.2018)
 •   Vyhláška č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb;

oba právní přepisy vstupují v účinnost 1. 7.2018

Zákonná úprava zpřesňuje, resp. zavádí nové definice v souladu s transponovanou evropskou směrnicí, která v konečném důsledku přinese větší ochranu spotřebitelů – klientů cestovních kanceláří či agentur.

Jednotná pravidla

Česká republika musí zajistit transpozici Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, do národní legislativy do 1. 7. 2018

 

Sledovaný cíl: vyšší ochrana spotřebitele

Hlavním cílem výše uvedené směrnice, který se promítá do navrhované zákonné úpravy, je sjednocení pravidel pro zájezdy a spojené cestovní služby v rámci vnitřního trhu EU, které zvýší ochranu spotřebitele. Mezi další cíle, které směrnice sleduje, patří zejména:

 • přesnější vymezení pojmu zájezd;
 • zavedení nového produktu – spojených cestovních služeb, v reakci na on-line prodeje zájezdů; na poskytnutí služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb, a zprostředkuje je cestovní kancelář, přičemž za ně vybere platbu, musí mít cestovní kancelář sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku nebo bankovní záruku;
 • zpřesnění podmínek získání souhlasného stanoviska ministerstva k žádosti o udělení koncese k provozování cestovní kanceláře;
 • rozšíření informačních povinností pro cestovní kanceláře a cestovní agentury včetně povinností pro cestovní kanceláře zprostředkovávající spojené cestovní služby (cestovní kancelář, i cestovní agentura musí nově před uzavřením zájezdu podat zákazníkovi standardní informace prostřednictvím formuláře -vzory formulářů jsou stanoveny vyhláškou ministerstva č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb.);
 • úprava podmínek podnikání pro zprostředkování prodeje zájezdů cestovními kancelářemi usazenými mimo Evropský hospodářský prostor;
 • vysvětlení pojmu „úpadek“ cestovní kanceláře ve smyslu směrnice;
 • úprava vymezení „předsmluvních“ informací pro daný zájezd pro zákazníka;
 • stanovení podmínek pro zajištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, která zprostředkovává prodej spojených cestovních služeb;
 • úprava dozoru nad dodržováním zákona a kontroly povinností souvisejících s poskytnutými spojenými cestovními službami;
 • rozšíření a zpřesnění výčtu přestupků podnikajících právnických a fyzických osob.

 

Živnostenská oprávnění pro koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře“ a volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ vydaná podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.

Podnikatel, který byl oprávněn provozovat koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře“ podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je po uplynutí 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů, – zprostředkování spojených cestovních služeb“ pouze v rozsahu předmětu podnikání „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů„. Změnu předmětu podnikání zapíše živnostenský úřad do živnostenského rejstříku nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Podnikatel, který byl oprávněn provozovat koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře“ nebo volnou živnost „Výroba, obchod, a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a který do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádá o koncesi „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů, – zprostředkování spojených cestovních služeb“ nebo o změnu koncese v rozsahu předmětu podnikání „Provozování cestovní kanceláře – zprostředkování spojených cestovních služeb“, je oprávněn zprostředkovávat spojené cestovní služby na základě svého dosavadního oprávnění až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o této žádosti nebo do doby oznámení usnesení o zastavení řízení. Úkony provedené podle tohoto bodu jsou osvobozeny od správních poplatků.

Informace můžete dále čerpat např. ze stránek Ministerstva pro místní rozvoj České republiky,  které je navrhovatelem uvedených změn. http://www.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Novela-zakona-na-ochranu-klientu-cestovnich-kancel

§ 1a – Typy služeb cestovního ruchu Službou cestovního ruchu je

a) doprava zákazníka,

b) ubytování, které není součástí dopravy a není určeno k účelům bydlení,

c) nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla, nebo d) jiná služba z oblasti cestovního ruchu, která není ze své podstaty součástí některé ze služeb cestovního ruchu uvedených v písmenu a), b) nebo c), zejména prodej vstupenek na kulturní nebo sportovní události, pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů nebo nájem sportovního vybavení.

§ 1b – Zájezd

(1) Zájezdem je soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu podle § 1a pro účely téže cesty nebo pobytu, pokud a) soubor těchto služeb je nabízen jediným podnikatelem, případně je sestaven na žádost nebo podle výběru zákazníka ještě před uzavřením jediné smlouvy o zájezdu, nebo b) bez ohledu na to, zda jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu, jsou tyto služby cestovního ruchu 1. zakoupeny na jediném prodejním místě a zákazníkem vybrány před tím, než se zavázal k úhradě jejich ceny,

2. nabízeny, prodávány nebo účtovány za celkovou cenu,

3. inzerovány nebo prodávány s označením „zájezd“ nebo s podobným označením,

4. sestaveny po uzavření smlouvy, která opravňuje zákazníka k výběru z různých typů služeb cestovního ruchu, nebo

5. zakoupeny od jednotlivých poskytovatelů služeb cestovního ruchu prostřednictvím online rezervačního systému, při kterém podnikatel, s nímž je uzavřena první smlouva, předá jméno, platební údaje a elektronickou adresu svého zákazníka dalšímu podnikateli a s tímto podnikatelem je uzavřena smlouva o další službě cestovního ruchu do 24 hodin po potvrzení rezervace první služby cestovního ruchu.

2) Zájezdem není soubor jednoho typu služby cestovního ruchu uvedené v § 1a písm. a), b) nebo c) s jednou nebo více službami cestovního ruchu uvedenými v § 1a písm. d), pokud tyto služby

a) nepředstavují významnou část zájezdu, přičemž se má za to, že významnou část zájezdu představují v případě, kdy tvoří alespoň 25 % celkové ceny zájezdu, a nejsou inzerovány jako podstatná část zájezdu a ani ji jiným způsobem nepředstavují, nebo

b) jsou vybrány a zakoupeny až po zahájení poskytování některého z typů služeb cestovního ruchu uvedených v § 1a písm. a), b) nebo c).

(3) Podnikatelem, s nímž je uzavřena první smlouva a který předává jméno, platební údaje a elektronickou adresu svého zákazníka dalším podnikatelům podle odstavce 1 písm. b) bodu 5, může být pouze cestovní kancelář.

(4) Prodejem zájezdu se rozumí okamžik uzavření smlouvy o zájezdu.

 

§ 1c – Spojené cestovní služby

(1) Spojenými cestovními službami jsou alespoň dva různé typy služeb cestovního ruchu zakoupené pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem a na jejichž poskytnutí jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu, jestliže cestovní kancelář zákazníkovi

a) při jediné návštěvě či kontaktu se svým prodejním místem zprostředkuje samostatný výběr a samostatnou platbu každé jednotlivé služby cestovního ruchu, nebo

b) zprostředkuje cíleným způsobem pořízení alespoň jedné další služby cestovního ruchu od jiného poskytovatele služeb cestovního ruchu, a pokud je smlouva s tímto poskytovatelem uzavřena do 24 hodin po potvrzení rezervace první služby cestovního ruchu.

(2) Spojenými cestovními službami není služba cestovního ruchu uvedená v § 1a písm. a), b) nebo c) spojená s jednou nebo více službami cestovního ruchu uvedenými v § 1a písm. d), pokud služby podle § 1a písm. d) nepředstavují významnou část ceny dané kombinace služeb, nejsou inzerovány jako podstatná část cesty nebo pobytu a ani jiným způsobem nepředstavují jejich podstatnou část. Významnou část ceny představuje služba nebo služby, jejichž cena tvoří alespoň 25 % ceny spojených cestovních služeb.

§ 1d – Prodejní místo

Prodejním místem se pro účely tohoto zákona rozumí jakékoli prostory, internetová stránka nebo online prodejní zařízení, a to i v případě, kdy jsou internetová stránka nebo online zařízení zákazníkům prezentovány jako jedno zařízení, včetně telefonní služby.“.

 

29. května 2017 – Upozornění na změnu právních předpisů:

Od 31. 5.2017 vstupuje v účinnost zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který plně nahrazuje  zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

Od 1. 7.2017  přestává platit zákon  č. 200/1990 Sb., o přestupcích a je plně nahrazen zákonem č. 250/2016 Sb., o  odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  a zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Upozornění pro podnikatele:

Dne 1. 12. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru, a také Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje

 1. a) činnost některých osob oprávněných poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,
 2. b) práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a
 3. c) působnost správních orgánů v oblasti poskytování a zprostředkovávání spotřebitelského úvěru.

Oprávnění poskytovatele (§ 169)

Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, může provozovat tuto činnost na základě živnostenského oprávnění do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti některé z osob uvedených v § 7, nejdéle však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tuto žádost podal do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zaniká.

– O udělení oprávnění k činnosti na základě přijaté žádosti Česká národní banka rozhodne ve lhůtě 15 měsíců.

– Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, uvede své poměry do souladu s § 8 do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.

– Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na bydlení, uvede své poměry do souladu s § 8 s výjimkou požadavku na plnění podmínek odborné způsobilosti do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

– Ten, kdo byl oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na bydlení před březnem 2014, splní požadavek na plnění podmínek odborné způsobilosti uvedený v § 8 do 21. března 2017, není-li dále stanoveno jinak.

Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení (§ 170)

Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, může provozovat tuto činnost do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo zapíše vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu, pokud do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podal žádost o oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo byl zastoupeným oznámen jako vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení zaniká.

– O udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele na základě přijaté žádosti Česká národní banka rozhodne nebo vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru zapíše do registru nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu ve lhůtě 15 měsíců; části druhá a třetí správního řádu se nepoužijí.

– Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, uvede své poměry do souladu s § 23 do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení

– Ten, kdo byl oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může provozovat tuto činnost do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo zapíše vázaného zástupce do registru podle tohoto zákona nebo informuje zastoupeného o  neprovedení zápisu, pokud do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podal žádost o oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, nebo byl zastoupeným oznámen jako vázaný zástupce. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení zaniká.

– O udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele na základě přijaté žádosti Česká národní banka rozhodne nebo vázaného zástupce zapíše do registru nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu do 21. března 2017; části druhá a třetí správního řádu se nepoužijí.

– Po dobu, po kterou ten, kdo byl oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení podle odstavce 1, není oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení v jiném členském státě bez příslušného oprávnění vydaného tímto jiným členským státem.

– Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení na základě jiného zákona, uvede své poměry do souladu s § 23 s výjimkou požadavku na plnění podmínek odborné způsobilosti do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

– Ten, kdo byl před 20. březnem 2014 oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení na základě jiného zákona, splní požadavek na plnění podmínek odborné způsobilosti uvedený v § 23 odst. 2 do 21. března 2017.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Dne 1. května 2016 nabyla účinnost novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 88/2016 Sb.

Poznámkou v příloze č. 2 živnostenského zákona se u živnosti „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ upřesňují další požadavky na doklady, kterými lze prokázat odbornou způsobilost pro uvedenou živnost.

Dále dne 1. května 2016 nabyla účinnost novela zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, kterou se mimo jiné mění i živnostenský zákon.

Novela živnostenského zákona upřesňuje mimo jiné požadavky na stanovení doby praxe požadované pro prokázání odborné způsobilosti a nově umožňuje prokázat odbornou způsobilost dokladem o získání profesní kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání u živností „Vodní záchranářská služba“, „Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže“, „Provozování solárií“, „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti…“, „Kosmetické služby“ a „Pedikúra, manikúra“.

Změna zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

S účinností od 29.12.2015 nabývá účinnosti zákon č. 341/2015 Sb., kterým dochází ke změně zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Kromě změn v oblasti definice zájezdu, povinností cestovní kanceláře, pojištění nebo bankovní záruky, dochází nově ke vzniku  seznamu cestovních kanceláří, který je veřejně přístupný na internetových stránkách Ministerstva  pro místní rozvoj.

Snížení administrativní zátěže podnikatelů i zvýšení ochrany osobních údajů osob vedených v živnostenském rejstříku

Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 140/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Uvedená novela živnostenského zákona připravená Ministerstvem průmyslu a obchodu je zaměřená na další snížení administrativní zátěže podnikatelů. Podnikatel již nebude muset opakovaně dokládat živnostenskému úřadu doklady, které byly některému z živnostenských úřadů doloženy a skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, se nezměnily. Další významné změny provedené touto novelou se týkají zneveřejnění některých dosud veřejně přístupných údajů vedených v živnostenském rejstříku s cílem zajistit větší ochranu soukromí osob a jejich osobních údajů zapisovaných do tohoto rejstříku.

Změna zákona o zemědělství

Novela zákona č. 179/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, účinná od  1. 1. 2015,   mj.   zrušila  místní příslušnost obecních úřadů, odstranila zaměření zemědělské výroby, rozšířila výčet důvodů pro vyřazení z evidence, dále doplnila povinnost zemědělského podnikatele oznámit pokračování v provozování zemědělské výroby a zpřesnila požadavky na evidenci zemědělských podnikatelů a vydávání změnových osvědčení.

Upozornění pro provozovatele restauračních předzahrádek

Informace naleznete zde


Informace MPO k nabídkám katalogových firem

V návaznosti na stále opakující se stížnosti na nabídky katalogových firem byla na webu MPO  dne 2.12.2014 v rámci sekce Aktuality  publikována informace , která upozorňuje podnikatele na tyto praktiky. Zprávu MPO naleznete zde.


Informace Finanční správy na povinnost elektronické komunikace

Informace naleznete zde.

Způsob úhrady správních poplatků – NELZE platební kartou
Upozorňujeme klienty, že úhradu správních poplatků lze provádět pouze hotově, poštovní poukázkou na účet ÚMČ Praha 14, č.ú.: 19-9800050998/6000, KS 379 či bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 14, č.ú.: 19-9800050998/6000, KS 308.

Dočasné přestěhování Živnostenského odboru
Upozorňujeme klienty, že z důvodu rekonstrukce radniční budovy v ul. Bratří Venclíků Živnostenský odbor ÚMČ Praha 14 dočasně sídlí na adrese Poděbradská 88/55 (Office Park Hloubětín). Podrobné informace o tom, kde aktuálně sídlí jednotlivé odbory úřadu, jsou dostupné na této webové stránce.