ÚMČ P14

Podnikání

24. května 2017 – Upozornění pro podnikatele provozující silniční motorovou dopravu velkými vozidly:

Jako každoročně, i letos mají podnikatelé provozující silniční motorovou dopravu velkými vozidly, povinnost nejpozději do 31. července prokázat dopravnímu úřadu trvání finanční způsobilosti. (§ 8 zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě)

Neprokáže-li podnikatel trvání finanční způsobilosti ve lhůtě podle § 8 odst. 2, živnostenský úřad na návrh dopravního úřadu  zruší nebo změní rozsah koncese.

29. května 2017 – Upozornění na změnu právních předpisů:

Od 31. 5.2017 vstupuje v účinnost zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který plně nahrazuje  zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

Od 1. 7.2017  přestává platit zákon  č. 200/1990 Sb., o přestupcích a je plně nahrazen zákonem č. 250/2016 Sb., o  odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  a zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Upozornění pro podnikatele:

Dne 1. 12. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru, a také Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje

  1. a) činnost některých osob oprávněných poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,
  2. b) práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a
  3. c) působnost správních orgánů v oblasti poskytování a zprostředkovávání spotřebitelského úvěru.

Oprávnění poskytovatele (§ 169)

Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, může provozovat tuto činnost na základě živnostenského oprávnění do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti některé z osob uvedených v § 7, nejdéle však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tuto žádost podal do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zaniká.

– O udělení oprávnění k činnosti na základě přijaté žádosti Česká národní banka rozhodne ve lhůtě 15 měsíců.

– Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, uvede své poměry do souladu s § 8 do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.

– Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na bydlení, uvede své poměry do souladu s § 8 s výjimkou požadavku na plnění podmínek odborné způsobilosti do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

– Ten, kdo byl oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na bydlení před březnem 2014, splní požadavek na plnění podmínek odborné způsobilosti uvedený v § 8 do 21. března 2017, není-li dále stanoveno jinak.

Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení (§ 170)

Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, může provozovat tuto činnost do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo zapíše vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu, pokud do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podal žádost o oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo byl zastoupeným oznámen jako vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení zaniká.

– O udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele na základě přijaté žádosti Česká národní banka rozhodne nebo vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru zapíše do registru nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu ve lhůtě 15 měsíců; části druhá a třetí správního řádu se nepoužijí.

– Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, uvede své poměry do souladu s § 23 do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení

– Ten, kdo byl oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může provozovat tuto činnost do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo zapíše vázaného zástupce do registru podle tohoto zákona nebo informuje zastoupeného o  neprovedení zápisu, pokud do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podal žádost o oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, nebo byl zastoupeným oznámen jako vázaný zástupce. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení zaniká.

– O udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele na základě přijaté žádosti Česká národní banka rozhodne nebo vázaného zástupce zapíše do registru nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu do 21. března 2017; části druhá a třetí správního řádu se nepoužijí.

– Po dobu, po kterou ten, kdo byl oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení podle odstavce 1, není oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení v jiném členském státě bez příslušného oprávnění vydaného tímto jiným členským státem.

– Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení na základě jiného zákona, uvede své poměry do souladu s § 23 s výjimkou požadavku na plnění podmínek odborné způsobilosti do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

– Ten, kdo byl před 20. březnem 2014 oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení na základě jiného zákona, splní požadavek na plnění podmínek odborné způsobilosti uvedený v § 23 odst. 2 do 21. března 2017.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Dne 1. května 2016 nabyla účinnost novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 88/2016 Sb.

Poznámkou v příloze č. 2 živnostenského zákona se u živnosti „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ upřesňují další požadavky na doklady, kterými lze prokázat odbornou způsobilost pro uvedenou živnost.

Dále dne 1. května 2016 nabyla účinnost novela zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, kterou se mimo jiné mění i živnostenský zákon.

Novela živnostenského zákona upřesňuje mimo jiné požadavky na stanovení doby praxe požadované pro prokázání odborné způsobilosti a nově umožňuje prokázat odbornou způsobilost dokladem o získání profesní kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání u živností „Vodní záchranářská služba“, „Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže“, „Provozování solárií“, „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti…“, „Kosmetické služby“ a „Pedikúra, manikúra“.

Změna zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

S účinností od 29.12.2015 nabývá účinnosti zákon č. 341/2015 Sb., kterým dochází ke změně zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Kromě změn v oblasti definice zájezdu, povinností cestovní kanceláře, pojištění nebo bankovní záruky, dochází nově ke vzniku  seznamu cestovních kanceláří, který je veřejně přístupný na internetových stránkách Ministerstva  pro místní rozvoj.

Snížení administrativní zátěže podnikatelů i zvýšení ochrany osobních údajů osob vedených v živnostenském rejstříku

Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 140/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Uvedená novela živnostenského zákona připravená Ministerstvem průmyslu a obchodu je zaměřená na další snížení administrativní zátěže podnikatelů. Podnikatel již nebude muset opakovaně dokládat živnostenskému úřadu doklady, které byly některému z živnostenských úřadů doloženy a skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, se nezměnily. Další významné změny provedené touto novelou se týkají zneveřejnění některých dosud veřejně přístupných údajů vedených v živnostenském rejstříku s cílem zajistit větší ochranu soukromí osob a jejich osobních údajů zapisovaných do tohoto rejstříku.

Změna zákona o zemědělství

Novela zákona č. 179/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, účinná od  1. 1. 2015,   mj.   zrušila  místní příslušnost obecních úřadů, odstranila zaměření zemědělské výroby, rozšířila výčet důvodů pro vyřazení z evidence, dále doplnila povinnost zemědělského podnikatele oznámit pokračování v provozování zemědělské výroby a zpřesnila požadavky na evidenci zemědělských podnikatelů a vydávání změnových osvědčení.

Upozornění pro provozovatele restauračních předzahrádek

Informace naleznete zde


Informace MPO k nabídkám katalogových firem

V návaznosti na stále opakující se stížnosti na nabídky katalogových firem byla na webu MPO  dne 2.12.2014 v rámci sekce Aktuality  publikována informace , která upozorňuje podnikatele na tyto praktiky. Zprávu MPO naleznete zde.


Informace Finanční správy na povinnost elektronické komunikace

Informace naleznete zde.