ÚMČ P14

Systém řízení kvality

Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016

Městská část Praha 14 si jako jeden z hlavních cílů stanovila pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chránit veřejný zájem. K zajištění tohoto cíle přispělo rozhodnutí o zavedení systému řízení kvality v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 na Úřadě městské části, které přijala Rada městské části usnesením č. 334 dne 21.6.2005. Cílem zavedeného systému je neustálé zlepšování výkonnosti úřadu, a to zejména s ohledem na uspokojování potřeb občanů a plnění jejich požadavků.
Systém řízení kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001 představuje koordinovanou činnost při usměrňování a řízení činností, zabezpečovaných Úřadem městské části Praha 14 v oblasti státní správy a samosprávy. Tato činnost vychází ze stanovené koncepce a definovaných cílů, které kladou důraz na systematičnost, pořádek, zavedení dokumentace všech činností, odstraňování nedostatků, vyřizování oprávněných stížností občanů a dalších podnětů a připomínek.
Úřad městské části Praha 14 je jedním z prvních orgánů veřejné správy, který splnil požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 a získal v září 2006 certifikát shody s touto normou. Získáním certifikátu se městská část zavázala ke snaze zavedený systém udržovat a zlepšovat tak, aby se fungování Úřadu jevilo co nejefektivnější a v co nejvyšší míře reflektovalo jak požadavky občanů městské části, tak veřejný zájem.

Strategie Úřadu MČ Praha 14 je popsána v interní směrnici Koncepce kvality městské části Praha 14.

V prosinci 2007 udělilo Ministerstvo vnitra ČR Úřadu MČ Praha 14 za zavedení systému řízení kvality cenu za kvalitu ve veřejné správě za rok 2007 „Organizace dobré veřejné služby“.
V letech 2009, 2012, 2015, 2018 a 2021 proběhl Recertifikační audit, který provedli pracovníci České společnosti pro jakost (ČSJ).

Audit potvrdil, že zavedený systém je udržován na kvalitní úrovni, vykazuje trend zlepšování a přispívá významnou měrou k efektivnímu a kvalitnímu výkonu státní správy a samosprávy.

Na základě výsledků auditu udělil certifikační orgán Úřadu městské části Praha 14 v letech 2009, 2012 a 2015 Certifikát shody systému managementu kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 a v letech 2018 a 2021 na normu ČSN EN ISO 9001:2016.

 

Certifikát shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016        Cena "Organizace dobré veřejné služby"