Samospráva ÚMČ Praha 14

Usnesení zastupitelstva

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument Hlasování
5 17. 9. 2019 62/ZMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc. č. 1072/116, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
5 17. 9. 2019 61/ZMČ/2019 k úpravě smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvy darovací na převzetí komunikací na pozemku 1389/1, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
5 17. 9. 2019 60/ZMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc. č. 708/2, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
5 17. 9. 2019 59/ZMČ/2019 k žádosti městské části Praha 14 na změnu Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy zkráceným postupem pozemku parc. č. 1390 v kat. území Hloubětín a parc. č. 2510/1, 2510/2, 2525 a 2524 v kat. území Kyje z plochy OB-B a plovoucí značky (ZP) na VV dokument hlasování
5 17. 9. 2019 58/ZMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy u pozemku parc. č. 1325/1 a 1325/2 v kat. území Hloubětín dokument hlasování
5 17. 9. 2019 57/ZMČ/2019 k odepsání nedokončených investičních akcí z účtu 04211 - ORJ 5, 042 12 - ORJ 5 a 042 20 - ORJ 7 dokument hlasování
5 17. 9. 2019 56/ZMČ/2019 k žádostem Neposeda, z.ú. a Diakonie Církve bratrské o změny v čerpání rozpočtu poskytnutých dotací pro roky 2019 a 2020 v dotačním programu oblast 1 - sociální a návazné služby 2019-2020 na projekty Autobus - indikátor 1532289, Křižovatka - indikátor 8793414 a Centrum denních služeb Černý Most dokument hlasování
5 17. 9. 2019 55/ZMČ/2019 k návrhu obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí dokument hlasování
5 17. 9. 2019 54/ZMČ/2019 k novému vydání instrukce QI 61-01-04 V05R00 Poskytování náhrad cestovních výdajů dokument hlasování
5 17. 9. 2019 53/ZMČ/2019 k přípravě přístavby budovy Úřadu městské části Praha 14 dokument hlasování
5 17. 9. 2019 52/ZMČ/2019 k realizaci projektu Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, včetně uzavření smlouvy o financování projektu a přijetí návratné finanční výpomoci od hl.m.Prahy dokument hlasování
5 17. 9. 2019 51/ZMČ/2019 k návrhu na 2. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2019 dokument hlasování
5 17. 9. 2019 50/ZMČ/2019 k II. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2019 dokument hlasování
5 17. 9. 2019 49/ZMČ/2019 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2019 dokument hlasování
5 17. 9. 2019 48/ZMČ/2019 k návrhu na udělení Ceny městské části Praha 14 a Čestného občanství městské části Praha 14 dokument hlasování
5 17. 9. 2019 47/ZMČ/2019 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument hlasování
5 17. 9. 2019 46/ZMČ/2019 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2019 dokument hlasování
5 17. 9. 2019 45/ZMČ/2019 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
5 17. 9. 2019 44/ZMČ/2019 k návrhu programu 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 43/ZMČ/2019 ke směně části pozemku parc. č. 825/1 za část pozemků parc. č. 825/8 a parc. č. 825/9, vše v k. ú. Hloubětín dokument hlasování
4 4. 6. 2019 42/ZMČ/2019 k prodloužení smluvního vztahu se spol. GARTAL rezidence Hloubětín, s. r. o. (dříve Alex rezidence) dokument hlasování
4 4. 6. 2019 41/ZMČ/2019 k zamítnutí žádosti o svěření bytových domů č. p. 750, 751, 752, 756, 757, 758 a 759, k. ú. Černý Most dokument hlasování
4 4. 6. 2019 40/ZMČ/2019 k převzetí chodníků k plánované stavbě Bytového domu Černý Most dokument hlasování
4 4. 6. 2019 39/ZMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemek parc. č. 2587/37, k. ú. Kyje s vybudovanou komunikací dokument hlasování
4 4. 6. 2019 38/ZMČ/2019 k prodeji části pozemku parc. č. 1072/20, k. ú. Hloubětín o výměře 19 m2 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 37/ZMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc. č. 708/2, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
4 4. 6. 2019 36/ZMČ/2019 k uzavření smlouvy o spolupráci při vybudování komunikace a cyklostezky na Čihadlech se společností Landia - Rajský vrch 3 s. r. o., IČO 02876060 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 35/ZMČ/2019 k převzetí pozemků na Čihadlech od Státního pozemkového úřadu dokument hlasování
4 4. 6. 2019 34/ZMČ/2019 k podání žádosti o svěření podílu 1/3 pozemku parc. č. 1386, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
4 4. 6. 2019 33/ZMČ/2019 k návrhu na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické dokument hlasování
4 4. 6. 2019 32/ZMČ/2019 k návrhu na schválení změny stanov ze dne 16. 1. 2019 společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. IČ: 25622684, Praha 9 - Hloubětín, Metujská 907, PSČ 198 00 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 31/ZMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy pozemků v kat. území Kyje - plochy z OP/OV-B, ZMK, LR, OP/OV-C na OV při prodloužené ul. Bodláková v úseku od ul. Branská k ul. Budovatelská dokument hlasování
4 4. 6. 2019 30/ZMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy u pozemku parc. č. 1416 v kat. území Hloubětín dokument hlasování
4 4. 6. 2019 29/ZMČ/2019 k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964, IČO: 61386618, Základní školy, Praha 9, Černý Most - Gen. Janouška 1006, IČO: 61386898, a Základní školy, Prahy 9 - Lehovec, Chvaletická 917, IČO: 61381233 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 28/ZMČ/2019 k dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, IČO 75122987 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 27/ZMČ/2019 k návrhu na poskytnutí dotací v programu Oblast 1 - sociální a návazné služby na roky 2019 - 2020 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 26/ZMČ/2019 k informaci o finančním vypořádání dotací poskytnutých v rámci dotačního programu pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018 z rozpočtu městské části Praha 14 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 25/ZMČ/2019 k informaci o finančním vypořádání dotací poskytnutých v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 v roce 2018 z rozpočtu městské části Praha 14 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 24/ZMČ/2019 k informaci o finančním vypořádání dotací v programech Oblast 1 - sociální a návazné služby a Příspěvek na zajištění služby poskytnutých v roce 2018 z rozpočtu městské části Praha 14 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 23/ZMČ/2019 k žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci od hl. m. Prahy dokument hlasování