Samospráva ÚMČ Praha 14

Usnesení zastupitelstva

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument Hlasování
2 18. 12. 2018 77/ZMČ/2018 k návrhu na schválení změny stanov ze dne 31. 3. 2015 společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. IČ: 25622684, Praha 9 - Hloubětín, Metujská 907, PSČ 198 00 a schválení úplného znění nových dokument hlasování
2 18. 12. 2018 76/ZMČ/2018 k místní Agendě 21 dokument hlasování
2 18. 12. 2018 75/ZMČ/2018 k informaci o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2018 dokument hlasování
2 18. 12. 2018 74/ZMČ/2018 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, neziskové organizaci Jahoda, z.ú. a neziskové organizaci Neposeda, z. ú. dokument hlasování
2 18. 12. 2018 73/ZMČ/2018 k návrhu na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na roky 2019 - 2020 v oblasti 1 - sociální a návazné služby dokument hlasování
2 18. 12. 2018 72/ZMČ/2018 rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2019 dokument hlasování
2 18. 12. 2018 71/ZMČ/2018 k IV. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 dokument hlasování
2 18. 12. 2018 70/ZMČ/2018 k návrhu na 4. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2018 dokument hlasování
2 18. 12. 2018 69/ZMČ/2018 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2018 dokument hlasování
2 18. 12. 2018 68/ZMČ/2018 k plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 pro rok 2019 dokument hlasování
2 18. 12. 2018 67/ZMČ/2018 ;k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
2 18. 12. 2018 66/ZMČ/2018 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument hlasování
2 18. 12. 2018 65/ZMČ/2018 k návrhu programu 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
1 31. 10. 2018 64/ZMČ/2018 k poskytnutí náhrady za nevyčerpanou poměrnou část dovolené uvolněné členky Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
1 31. 10. 2018 63/ZMČ/2018 k žádosti o změnu v účelu dotace poskytnuté organizaci DIAKONIE Církve Bratrské pro roky 2017 a 2018 na poskytování služby Osobní asistence Černý Most a Centrum denních služeb Černý Most dokument hlasování
1 31. 10. 2018 62/ZMČ/2018 k instrukcím QI 61-01-15 Poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14, členům výborů ZMČ Praha 14, členům komisí RMČ Praha 14 a poskytování příspěvků členům ZMČ Praha 14, QI 61-01-12 Náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů ZMČ Praha 14 a QI 61-01-04 Poskytování náhrad cestovních výdajů dokument hlasování
1 31. 10. 2018 61/ZMČ/2018 k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 opatřováním listin o právním jednání městské části Praha 14, jehož platnost podmiňuje zákon předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, doložkami, ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů dokument hlasování
1 31. 10. 2018 60/ZMČ/2018 k pověření členů ZMČ Praha 14 k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a k zastupování městské části Praha 14 na veřejných občanských obřadech a k poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu jejich zevnějšku při konání těchto obřadů dokument hlasování
1 31. 10. 2018 59/ZMČ/2018 ke stanovení výše náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jeho funkce neuvolněnému členu ZMČ Praha 14, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost dokument hlasování
1 31. 10. 2018 58/ZMČ/2018 k návrhu na poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
1 31. 10. 2018 57/ZMČ/2018 k návrhu na zvolení předsedy, členů a tajemníka finančního výboru a kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
1 31. 10. 2018 56/ZMČ/2018 k návrhu na zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
1 31. 10. 2018 55/ZMČ/2018 Hlasování k volbě starosty Mgr. Radka Vondry dokument hlasování
1 31. 10. 2018 54/ZMČ/2018 k návrhu na stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
1 31. 10. 2018 53/ZMČ/2018 k návrhu na stanovení počtu místostarostů a členů Rady městské části Praha 14 dokument hlasování
1 31. 10. 2018 52/ZMČ/2018 k návrhu jednacího a volebního řádu pro 1. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
1 31. 10. 2018 51/ZMČ/2018 k volbě návrhového a volebního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
1 31. 10. 2018 50/ZMČ/2018 k návrhu programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
16 25. 9. 2018 49/ZMČ/2018 k připravovanému projektu komplexní bytové výstavby Černý Most II - 5. stavba dokument hlasování
16 25. 9. 2018 48/ZMČ/2018 k prodeji části pozemku parc. č. 1072/20, k. ú. Hloubětín o výměře 19 m2 dokument hlasování
16 25. 9. 2018 47/ZMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úpravě vzájemných vztahů při výstavbě Hotelu Alex č. j. 0106/2017/OSM/1101 ze dne 17. 3. 2017 dokument hlasování
16 25. 9. 2018 46/ZMČ/2018 k uzavření smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. a souvisejících darovacích smluv s ústavy: Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z. ú., Neposeda, z. ú., JAHODA, z. ú. a pobočným spolkem Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 dokument hlasování
16 25. 9. 2018 45/ZMČ/2018 k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71, příspěvková organizace, IČO: 070 20 724 dokument hlasování
16 25. 9. 2018 44/ZMČ/2018 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2018 dokument hlasování
16 25. 9. 2018 43/ZMČ/2018 k výstupům z Dětského fóra a Veřejných lokálních fór 2018 a stanovení gestorů k příležitostem MČ Praha 14 dokument hlasování
16 25. 9. 2018 42/ZMČ/2018 k návrhu Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2019 - 2020 dokument hlasování
16 25. 9. 2018 41/ZMČ/2018 k návrhu na poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14, kteří zajišťují doložky ke smlouvám v souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) dokument hlasování
16 25. 9. 2018 40/ZMČ/2018 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2018 dokument hlasování
16 25. 9. 2018 39/ZMČ/2018 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
16 25. 9. 2018 38/ZMČ/2018 k návrhu programu 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování