Samospráva ÚMČ Praha 14

Usnesení zastupitelstva

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument Hlasování
3 12. 3. 2019 15/ZMČ/2019 k uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc. č. 566/59, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
3 12. 3. 2019 14/ZMČ/2019 k uzavření smlouvy směnné na vypořádání vlastnických vztahů pozemků parc. č. 1637/3, parc. č. 1637/9 v katastrálním území Hloubětín dokument hlasování
3 12. 3. 2019 13/ZMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemek parc. č. 2587/37, k. ú. Kyje s vybudovanou komunikací dokument hlasování
3 12. 3. 2019 12/ZMČ/2019 k prodeji ploch určených k trvalému záboru pro realizaci stavby Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) dokument hlasování
3 12. 3. 2019 11/ZMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 2886/1, katastrální území Kyje dokument hlasování
3 12. 3. 2019 10/ZMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků parc. č. 1072/29 a 1072/30, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
3 12. 3. 2019 9/ZMČ/2019 ke směně části pozemku parc. č. 825/1 za část pozemků parc. č. 825/8 a parc. č. 825/9, vše v k. ú. Hloubětín dokument hlasování
3 12. 3. 2019 8/ZMČ/2019 žádost o poskytnutí bezúročné zápůjčky od hl. m. Prahy dokument hlasování
3 12. 3. 2019 7/ZMČ/2019 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2019 dokument hlasování
3 12. 3. 2019 6/ZMČ/2019 k V. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 dokument hlasování
3 12. 3. 2019 5/ZMČ/2019 k návrhu na zavedení 2. ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás dokument hlasování
3 12. 3. 2019 4/ZMČ/2019 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
3 12. 3. 2019 3/ZMČ/2019 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2018 dokument hlasování
3 12. 3. 2019 2/ZMČ/2019 ke schválení Jednacího řádu výborů ZMČ P14, Statutu Finančního výboru ZMČ P14 a Statutu Kontrolního výboru ZMČ P14 dokument hlasování
3 12. 3. 2019 1/ZMČ/2019 k návrhu programu 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
2 18. 12. 2018 77/ZMČ/2018 k návrhu na schválení změny stanov ze dne 31. 3. 2015 společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. IČ: 25622684, Praha 9 - Hloubětín, Metujská 907, PSČ 198 00 a schválení úplného znění nových dokument hlasování
2 18. 12. 2018 76/ZMČ/2018 k místní Agendě 21 dokument hlasování
2 18. 12. 2018 75/ZMČ/2018 k informaci o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2018 dokument hlasování
2 18. 12. 2018 74/ZMČ/2018 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, neziskové organizaci Jahoda, z.ú. a neziskové organizaci Neposeda, z. ú. dokument hlasování
2 18. 12. 2018 73/ZMČ/2018 k návrhu na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na roky 2019 - 2020 v oblasti 1 - sociální a návazné služby dokument hlasování
2 18. 12. 2018 72/ZMČ/2018 rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2019 dokument hlasování
2 18. 12. 2018 71/ZMČ/2018 k IV. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 dokument hlasování
2 18. 12. 2018 70/ZMČ/2018 k návrhu na 4. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2018 dokument hlasování
2 18. 12. 2018 69/ZMČ/2018 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2018 dokument hlasování
2 18. 12. 2018 68/ZMČ/2018 k plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 pro rok 2019 dokument hlasování
2 18. 12. 2018 67/ZMČ/2018 ;k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
2 18. 12. 2018 66/ZMČ/2018 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument hlasování
2 18. 12. 2018 65/ZMČ/2018 k návrhu programu 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
1 31. 10. 2018 64/ZMČ/2018 k poskytnutí náhrady za nevyčerpanou poměrnou část dovolené uvolněné členky Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
1 31. 10. 2018 63/ZMČ/2018 k žádosti o změnu v účelu dotace poskytnuté organizaci DIAKONIE Církve Bratrské pro roky 2017 a 2018 na poskytování služby Osobní asistence Černý Most a Centrum denních služeb Černý Most dokument hlasování
1 31. 10. 2018 62/ZMČ/2018 k instrukcím QI 61-01-15 Poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14, členům výborů ZMČ Praha 14, členům komisí RMČ Praha 14 a poskytování příspěvků členům ZMČ Praha 14, QI 61-01-12 Náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů ZMČ Praha 14 a QI 61-01-04 Poskytování náhrad cestovních výdajů dokument hlasování
1 31. 10. 2018 61/ZMČ/2018 k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 opatřováním listin o právním jednání městské části Praha 14, jehož platnost podmiňuje zákon předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, doložkami, ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů dokument hlasování
1 31. 10. 2018 60/ZMČ/2018 k pověření členů ZMČ Praha 14 k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a k zastupování městské části Praha 14 na veřejných občanských obřadech a k poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu jejich zevnějšku při konání těchto obřadů dokument hlasování
1 31. 10. 2018 59/ZMČ/2018 ke stanovení výše náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jeho funkce neuvolněnému členu ZMČ Praha 14, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost dokument hlasování
1 31. 10. 2018 58/ZMČ/2018 k návrhu na poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
1 31. 10. 2018 57/ZMČ/2018 k návrhu na zvolení předsedy, členů a tajemníka finančního výboru a kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
1 31. 10. 2018 56/ZMČ/2018 k návrhu na zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
1 31. 10. 2018 55/ZMČ/2018 Hlasování k volbě starosty Mgr. Radka Vondry dokument hlasování
1 31. 10. 2018 54/ZMČ/2018 k návrhu na stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
1 31. 10. 2018 53/ZMČ/2018 k návrhu na stanovení počtu místostarostů a členů Rady městské části Praha 14 dokument hlasování