Samospráva ÚMČ Praha 14

Usnesení zastupitelstva, hlasování

Usnesení ZMČ a informace o hlasování jsou od 16. jednání / 2022 zveřejňovány na https://usneseni.praha14.cz/usneseni/organ/1

Výběr usnesení

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument Hlasování
15 29. 3. 2022 16/ZMČ/2022 k návrhu na schválení prodeje nemovitostí v rámci družstevní privatizace Ronešova dokument hlasování
15 29. 3. 2022 15/ZMČ/2022 k připomínkám MČ Praha 14 k Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v druhém veřejném projednání v souladu s ustanovením § 39 a § 42 stavebního zákona dokument hlasování
15 29. 3. 2022 14/ZMČ/2022 k vyjádření městské části Praha 14 k zahájenému řízení o vydání změny Z 3431/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - opakované veřejné projednání dokument hlasování
15 29. 3. 2022 13/ZMČ/2022 k návrhu na jmenování politika zodpovědného za oblast MA 21 dokument hlasování
15 29. 3. 2022 12/ZMČ/2022 k návrhu na vyhodnocení Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2021 - 2022 za rok 2021 dokument hlasování
15 29. 3. 2022 11/ZMČ/2022 k uzavření rámcové smlouvy o směně nemovitostí a směnné smlouvy Pozemky MČ se spol. CENTRAL GROUP 70. investiční s.r.o.. IČO: 49704389 dokument hlasování
15 29. 3. 2022 10/ZMČ/2022 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2022 dokument hlasování
15 29. 3. 2022 9/ZMČ/2022 k V. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2021 dokument hlasování
15 29. 3. 2022 8/ZMČ/2022 k situaci na Ukrajině dokument hlasování
15 29. 3. 2022 7/ZMČ/2022 k Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, u městské části Praha 14 dokument hlasování
15 29. 3. 2022 6/ZMČ/2022 k zahájení přípravných prací vedoucích k výstavbě nové základní a mateřské školy v lokalitě Kyjí - Hutí dokument hlasování
15 29. 3. 2022 5/ZMČ/2022 k volbě tajemníka kontrolního výboru z řad zaměstnanců městské části Praha 14 zařazených do Úřadu městské části dokument hlasování
15 29. 3. 2022 4/ZMČ/2022 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
15 29. 3. 2022 3/ZMČ/2022 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2021 dokument hlasování
15 29. 3. 2022 2/ZMČ/2022 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument hlasování
15 29. 3. 2022 1/ZMČ/2022 k návrhu programu 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 104/ZMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemku parc. č. 2665/153, parc. č. 2665/189, parc. č. 2665/154 v k. ú. Kyje dokument hlasování
14 21. 12. 2021 103/ZMČ/2021 k návrhu na podání žádosti o odnětí pozemku parc. č. 1168, k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 102/ZMČ/2021 k návrhu na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 257/2, k. ú. Černý Most, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 101/ZMČ/2021 k připomínce MČ Praha 14 ke změně Z 3209/14 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve fázi veřejného projednání dle § 52 odst. 1 ve spojení s § 55a stavebního zákona dokument hlasování
14 21. 12. 2021 100/ZMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000399/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 99/ZMČ/2021 k návrhu na Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2022 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 98/ZMČ/2021 k návrhu na 3. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2021 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 97/ZMČ/2021 k IV. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2021 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 96/ZMČ/2021 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2021 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 95/ZMČ/2021 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9, neziskové organizaci JAHODA, z.ú. a neziskové organizaci Neposeda, z.ú. dokument hlasování
14 21. 12. 2021 94/ZMČ/2021 k místní Agendě 21 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 93/ZMČ/2021 k návrhu na postoupení pohledávek dokument hlasování
14 21. 12. 2021 92/ZMČ/2021 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 91/ZMČ/2021 k návrhu na udělení Ceny městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 90/ZMČ/2021 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 89/ZMČ/2021 k poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14 v souladu s ust. § 89 odst. 1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dokument hlasování
14 21. 12. 2021 88/ZMČ/2021 k návrhu na schválení úplatného převodu bytových jednotek oprávněným nájemcům, další zájemci dokument hlasování
14 21. 12. 2021 87/ZMČ/2021 k uzavření Memoranda o spolupráci pro lokalitu Klánovická. k. ú. Hloubětín dokument hlasování
14 21. 12. 2021 86/ZMČ/2021 k návrhu na realizaci dostupného družstevního bydlení Broumarská, založení družstva, zřízení práva stavby a další postup dokument hlasování
14 21. 12. 2021 85/ZMČ/2021 k pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 14 opatřováním listin o právním jednání městské části Praha 14, jehož platnost podmiňuje zákon předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, doložkami, ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů dokument hlasování
14 21. 12. 2021 84/ZMČ/2021 k pověření členů ZMČ Praha 14 k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství dokument hlasování
14 21. 12. 2021 83/ZMČ/2021 k návrhu na zvolení předsedy a členů finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 82/ZMČ/2021 k návrhu na zvolení předsedy a členů kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 81/ZMČ/2021 k návrhu na jmenování člena kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování