Samospráva ÚMČ Praha 14

Usnesení zastupitelstva

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument Hlasování
6 17. 12. 2019 80/ZMČ/2019 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na výkup části pozemku parc. č. 181/1, k. ú. Černý Most dokument hlasování
6 17. 12. 2019 79/ZMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 708/2, k. ú. Hloubětín pro zateplení BD Poděbradská 582/148 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 78/ZMČ/2019 k zajištění vlastních zdrojů financování k žádosti o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 77/ZMČ/2019 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9, neziskové organizaci JAHODA, z.ú., neziskové organizaci Neposeda, z.ú. a neziskové organizaci Sdružení na pomoc dětem s hadicapy, z.ú. dokument hlasování
6 17. 12. 2019 76/ZMČ/2019 k místní Agendě 21 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 75/ZMČ/2019 k informaci o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2019 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 74/ZMČ/2019 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2020 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 73/ZMČ/2019 k návrhu na 3. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2019 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 72/ZMČ/2019 k III. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2019 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 71/ZMČ/2019 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2019 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 70/ZMČ/2019 k uzavření dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám čj. 0337/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 30. 7. 2019, čj. 0338/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 30. 7. 2019 a čj. 0361/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 19. 7. 2019 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 69/ZMČ/2019 k poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 68/ZMČ/2019 k návrhu na poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14, opatřujícím listiny o právním jednání doložkami v souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) dokument hlasování
6 17. 12. 2019 67/ZMČ/2019 k návrhu na vyslovení souhlasu s uzavřením pracovněprávních vztahů mezi městskou částí Praha 14 a členy zastupitelstva dokument hlasování
6 17. 12. 2019 66/ZMČ/2019 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 65/ZMČ/2019 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 a k vzdání se funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 64/ZMČ/2019 k přijetí jednacího řádu Zastupitelstva městské Praha 14 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 63/ZMČ/2019 k návrhu programu 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
5 17. 9. 2019 62/ZMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc. č. 1072/116, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
5 17. 9. 2019 61/ZMČ/2019 k úpravě smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvy darovací na převzetí komunikací na pozemku 1389/1, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
5 17. 9. 2019 60/ZMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc. č. 708/2, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
5 17. 9. 2019 59/ZMČ/2019 k žádosti městské části Praha 14 na změnu Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy zkráceným postupem pozemku parc. č. 1390 v kat. území Hloubětín a parc. č. 2510/1, 2510/2, 2525 a 2524 v kat. území Kyje z plochy OB-B a plovoucí značky (ZP) na VV dokument hlasování
5 17. 9. 2019 58/ZMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy u pozemku parc. č. 1325/1 a 1325/2 v kat. území Hloubětín dokument hlasování
5 17. 9. 2019 57/ZMČ/2019 k odepsání nedokončených investičních akcí z účtu 04211 - ORJ 5, 042 12 - ORJ 5 a 042 20 - ORJ 7 dokument hlasování
5 17. 9. 2019 56/ZMČ/2019 k žádostem Neposeda, z.ú. a Diakonie Církve bratrské o změny v čerpání rozpočtu poskytnutých dotací pro roky 2019 a 2020 v dotačním programu oblast 1 - sociální a návazné služby 2019-2020 na projekty Autobus - indikátor 1532289, Křižovatka - indikátor 8793414 a Centrum denních služeb Černý Most dokument hlasování
5 17. 9. 2019 55/ZMČ/2019 k návrhu obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí dokument hlasování
5 17. 9. 2019 54/ZMČ/2019 k novému vydání instrukce QI 61-01-04 V05R00 Poskytování náhrad cestovních výdajů dokument hlasování
5 17. 9. 2019 53/ZMČ/2019 k přípravě přístavby budovy Úřadu městské části Praha 14 dokument hlasování
5 17. 9. 2019 52/ZMČ/2019 k realizaci projektu Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, včetně uzavření smlouvy o financování projektu a přijetí návratné finanční výpomoci od hl.m.Prahy dokument hlasování
5 17. 9. 2019 51/ZMČ/2019 k návrhu na 2. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2019 dokument hlasování
5 17. 9. 2019 50/ZMČ/2019 k II. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2019 dokument hlasování
5 17. 9. 2019 49/ZMČ/2019 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2019 dokument hlasování
5 17. 9. 2019 48/ZMČ/2019 k návrhu na udělení Ceny městské části Praha 14 a Čestného občanství městské části Praha 14 dokument hlasování
5 17. 9. 2019 47/ZMČ/2019 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument hlasování
5 17. 9. 2019 46/ZMČ/2019 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2019 dokument hlasování
5 17. 9. 2019 45/ZMČ/2019 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
5 17. 9. 2019 44/ZMČ/2019 k návrhu programu 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 43/ZMČ/2019 ke směně části pozemku parc. č. 825/1 za část pozemků parc. č. 825/8 a parc. č. 825/9, vše v k. ú. Hloubětín dokument hlasování
4 4. 6. 2019 42/ZMČ/2019 k prodloužení smluvního vztahu se spol. GARTAL rezidence Hloubětín, s. r. o. (dříve Alex rezidence) dokument hlasování
4 4. 6. 2019 41/ZMČ/2019 k zamítnutí žádosti o svěření bytových domů č. p. 750, 751, 752, 756, 757, 758 a 759, k. ú. Černý Most dokument hlasování