Samospráva ÚMČ Praha 14

Usnesení zastupitelstva

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument Hlasování
14 20. 3. 2018 16/ZMČ/2018 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení a úroků v celkové výši 139.521 Kč za užívání bytu č. 36 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument hlasování
14 20. 3. 2018 15/ZMČ/2018 na zachování obousměrného provozu v úseku pod železničním mostem v ulicích K Viaduktu a Svatojánská dokument hlasování
14 20. 3. 2018 14/ZMČ/2018 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků parc. č. 1072/24, parc. č. 1072/25 a parc. č. 1072/185, k. ú. Hloubětín o celkové výměře cca 21 m 2 zastavěné zateplením domu č. p. 311-313 dokument hlasování
14 20. 3. 2018 13/ZMČ/2018 k návrhu na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2018 dokument hlasování
14 20. 3. 2018 12/ZMČ/2018 k I . změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 dokument hlasování
14 20. 3. 2018 11/ZMČ/2018 k záměně zdrojů v rámci schváleného rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 dokument hlasování
14 20. 3. 2018 10/ZMČ/2018 k V. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017 dokument hlasování
14 20. 3. 2018 9/ZMČ/2018 k poskytnutí dotací v rámci dotačního programu pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018 dokument hlasování
14 20. 3. 2018 8/ZMČ/2018 k informaci o finančním vypořádání dotací v oblasti 2 poskytnutých v roce 2017 z rozpočtu městské části Praha 14 dokument hlasování
14 20. 3. 2018 7/ZMČ/2018 k žádosti o změnu v čerpání rozpočtu poskytnuté dotace pro roky 2017 a 2018 na projekt Sociální a právní poradenství Organizace pro pomoc uprchlíkům a k žádosti o změnu v čerpání rozpočtu poskytnuté dotace pro rok 2017 na projekt Rodinné centrum Jahůdka Jahoda, o. p. s. dokument hlasování
14 20. 3. 2018 6/ZMČ/2018 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument hlasování
14 20. 3. 2018 5/ZMČ/2018 k pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 14 k přijímání prohlášení o uzavření manželství v souladu s ustanovením § 658 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dokument hlasování
14 20. 3. 2018 4/ZMČ/2018 k informaci o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2017 dokument hlasování
14 20. 3. 2018 3/ZMČ/2018 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2017 dokument hlasování
14 20. 3. 2018 2/ZMČ/2018 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
14 20. 3. 2018 1/ZMČ/2018 k návrhu programu 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 76/ZMČ/2017 ke zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2017 a k plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2018 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 75/ZMČ/2017 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2018 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 74/ZMČ/2017 k IV. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 73/ZMČ/2017 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2017 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 72/ZMČ/2017 k návrhu na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2017 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 71/ZMČ/2017 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 1637/3, katastrální území Hloubětín dokument hlasování
13 19. 12. 2017 70/ZMČ/2017 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na plochu, která bude zastavěna zateplením bytového domu č. p. 113 v Zelenečské ulici v k. ú. Hloubětín dokument hlasování
13 19. 12. 2017 69/ZMČ/2017 k instrukcím QI 61-01-15 Poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14, členům výborů ZMČ Praha 14, členům komisí RMČ Praha 14 a poskytování příspěvků členům ZMČ Praha 14, QI 61-01-12 Náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů ZMČ Praha 14 a QI 61-01-04 Poskytování náhrad cestovních výdajů dokument hlasování
13 19. 12. 2017 68/ZMČ/2017 k poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členovi ZMČ Praha 14, který je pověřen k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, nebo který je pověřen zastupováním městské části Praha 14 na veřejných občanských obřadech dokument hlasování
13 19. 12. 2017 67/ZMČ/2017 ke stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členovi ZMČ Praha 14, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost dokument hlasování
13 19. 12. 2017 66/ZMČ/2017 k poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 65/ZMČ/2017 k návrhu na uzavření dodatku č. 30 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území MČ Praha 14 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 64/ZMČ/2017 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, neziskové organizaci Jahoda, o. p. s. a neziskové organizaci Neposeda, z. ú. dokument hlasování
13 19. 12. 2017 63/ZMČ/2017 k místní Agendě 21 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 62/ZMČ/2017 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 61/ZMČ/2017 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 60/ZMČ/2017 k návrhu programu 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
12 26. 9. 2017 59/ZMČ/2017 výzva MČ Praha 14 hlavnímu městu Praha k dostavbě Městského kruhu dokument hlasování
12 26. 9. 2017 58/ZMČ/2017 k podání žádosti o svěření budovy č. p. 248, k. ú. Hloubětín, s oploceným areálem, v Českobrodské ulici dokument hlasování
12 26. 9. 2017 57/ZMČ/2017 k výkupu pozemku parc. č. 1385, k. ú. Hloubětín, který je součástí pískovny Bílý kůň s podzemními prostory dokument hlasování
12 26. 9. 2017 56/ZMČ/2017 k uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 2703/1, k. ú. Kyje s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dokument hlasování
12 26. 9. 2017 55/ZMČ/2017 k uzavření darovací smlouvy na pozemek parc. č. 881/39, k. ú. Hostavice s komunikacemi a zelení se společností Skanska Reality, a. s. jako dárcem dokument hlasování
12 26. 9. 2017 54/ZMČ/2017 k návrhu na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické dokument hlasování
12 26. 9. 2017 53/ZMČ/2017 k uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce v jednotném znění s dalšími oprávněnými nájemci dle soupisu dokument hlasování