Samospráva ÚMČ Praha 14

Usnesení zastupitelstva

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument Hlasování
9 15. 12. 2020 76/ZMČ/2020 k uzavření souhlasného prohlášení k části pozemku parc. č. 21/5, k. ú. Kyje, o výměře 2 m2 , zastavěného budovou garáže dokument hlasování
9 15. 12. 2020 75/ZMČ/2020 k uzavření darovací smlouvy na pozemek parc. č. 1389/1, k. ú. Hloubětín s vybudovanými komunikacemi dokument hlasování
9 15. 12. 2020 74/ZMČ/2020 ke směně části pozemku parc. č. 825/1 za část pozemku parc. č. 825/8, vše v k. ú. Hloubětín při ulici Na Obrátce dokument hlasování
9 15. 12. 2020 73/ZMČ/2020 k uzavření kupní smlouvy na části pozemků parc. č. 2662/1 a parc. č. 2662/2, k. ú. Kyje dokument hlasování
9 15. 12. 2020 72/ZMČ/2020 k dalšímu postupu k využití pozemků při ulici Broumarská dokument hlasování
9 15. 12. 2020 71/ZMČ/2020 ke spolupráci v oblasti družstevního bydlení dokument hlasování
9 15. 12. 2020 70/ZMČ/2020 k návrhu na schválení postupu při privatizaci bytů převodem domů do vlastnictví bytového družstva dokument hlasování
9 15. 12. 2020 69/ZMČ/2020 k návrhu na schválení soupisu bytů v SVJ k doprivatizaci a schválení dalšího postupu dokument hlasování
9 15. 12. 2020 68/ZMČ/2020 na schválení získání 100 % podílu ve společnosti s ručením omezeným SP Černý Most dokument hlasování
9 15. 12. 2020 67/ZMČ/2020 k dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006, IČO: 61386898 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 66/ZMČ/2020 k aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MČ Praha 14 na období 2021 - 2024 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 65/ZMČ/2020 k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na roky 2021 - 2022 v oblasti sociálních služeb dokument hlasování
9 15. 12. 2020 64/ZMČ/2020 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9, neziskové organizaci JAHODA, z.ú., neziskové organizaci Neposeda, z.ú. a neziskové organizaci Sdružení na pomoc dětem s hadicapy, z.ú. dokument hlasování
9 15. 12. 2020 63/ZMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 k Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy dokument hlasování
9 15. 12. 2020 62/ZMČ/2020 k ž ádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci od hl. m. Prahy dokument hlasování
9 15. 12. 2020 61/ZMČ/2020 Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2021 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 60/ZMČ/2020 k návrhu na 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2020 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 59/ZMČ/2020 k IV. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 58/ZMČ/2020 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2020 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 57/ZMČ/2020 k návrhu Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2021 - 2022 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 56/ZMČ/2020 k místní Agendě 21 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 55/ZMČ/2020 ke zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2020 a k plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2021 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 54/ZMČ/2020 k poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14 v souladu s ust. § 89 odst. 1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dokument hlasování
9 15. 12. 2020 53/ZMČ/2020 k přijetí jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 52/ZMČ/2020 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 51/ZMČ/2020 k vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 50/ZMČ/2020 k návrhu programu 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
8 22. 9. 2020 49/ZMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/46, parc. č. 1072/50, parc. č. 1072/182 v katastrálním území Hloubětín dokument hlasování
8 22. 9. 2020 48/ZMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60, parc. č. 1072/166 v katastrálním území Hloubětín dokument hlasování
8 22. 9. 2020 47/ZMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na částí pozemků parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60 v katastrálním území Hloubětín dokument hlasování
8 22. 9. 2020 46/ZMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60 a parc. č. 1072/168 , katastrální území Hloubětín dokument hlasování
8 22. 9. 2020 45/ZMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 1072/182, katastrální území Hloubětín dokument hlasování
8 22. 9. 2020 44/ZMČ/2020 k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 566/59, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
8 22. 9. 2020 43/ZMČ/2020 k prodeji pozemku parc. č. 656/4, k. ú. Hostavice dokument hlasování
8 22. 9. 2020 42/ZMČ/2020 k odnětí sloupů veřejného osvětlení v parku Splavná ze svěřené správy MČ Praha 14 dokument hlasování
8 22. 9. 2020 41/ZMČ/2020 k podání žádosti o odnětí pozemků využitých pro akci LES ARBORKA dokument hlasování
8 22. 9. 2020 40/ZMČ/2020 k podnětu na změnu ÚPn SÚ HMP pozemků v kat. území Kyje, Hostavice a Černý Most - přeskupení ploch, iniciovaný městskou částí Praha 14, zkráceným postupem dokument hlasování
8 22. 9. 2020 39/ZMČ/2020 k návrhu na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2020 dokument hlasování
8 22. 9. 2020 38/ZMČ/2020 k III. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 dokument hlasování
8 22. 9. 2020 37/ZMČ/2020 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2020 dokument hlasování