Samospráva ÚMČ Praha 14

Usnesení zastupitelstva

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument Hlasování
13 19. 12. 2017 76/ZMČ/2017 ke zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2017 a k plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2018 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 75/ZMČ/2017 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2018 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 74/ZMČ/2017 k IV. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 73/ZMČ/2017 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2017 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 72/ZMČ/2017 k návrhu na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2017 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 71/ZMČ/2017 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 1637/3, katastrální území Hloubětín dokument hlasování
13 19. 12. 2017 70/ZMČ/2017 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na plochu, která bude zastavěna zateplením bytového domu č. p. 113 v Zelenečské ulici v k. ú. Hloubětín dokument hlasování
13 19. 12. 2017 69/ZMČ/2017 k instrukcím QI 61-01-15 Poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14, členům výborů ZMČ Praha 14, členům komisí RMČ Praha 14 a poskytování příspěvků členům ZMČ Praha 14, QI 61-01-12 Náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů ZMČ Praha 14 a QI 61-01-04 Poskytování náhrad cestovních výdajů dokument hlasování
13 19. 12. 2017 68/ZMČ/2017 k poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členovi ZMČ Praha 14, který je pověřen k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, nebo který je pověřen zastupováním městské části Praha 14 na veřejných občanských obřadech dokument hlasování
13 19. 12. 2017 67/ZMČ/2017 ke stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členovi ZMČ Praha 14, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost dokument hlasování
13 19. 12. 2017 66/ZMČ/2017 k poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 65/ZMČ/2017 k návrhu na uzavření dodatku č. 30 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území MČ Praha 14 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 64/ZMČ/2017 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, neziskové organizaci Jahoda, o. p. s. a neziskové organizaci Neposeda, z. ú. dokument hlasování
13 19. 12. 2017 63/ZMČ/2017 k místní Agendě 21 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 62/ZMČ/2017 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 61/ZMČ/2017 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
13 19. 12. 2017 60/ZMČ/2017 k návrhu programu 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
12 26. 9. 2017 59/ZMČ/2017 výzva MČ Praha 14 hlavnímu městu Praha k dostavbě Městského kruhu dokument hlasování
12 26. 9. 2017 58/ZMČ/2017 k podání žádosti o svěření budovy č. p. 248, k. ú. Hloubětín, s oploceným areálem, v Českobrodské ulici dokument hlasování
12 26. 9. 2017 57/ZMČ/2017 k výkupu pozemku parc. č. 1385, k. ú. Hloubětín, který je součástí pískovny Bílý kůň s podzemními prostory dokument hlasování
12 26. 9. 2017 56/ZMČ/2017 k uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 2703/1, k. ú. Kyje s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dokument hlasování
12 26. 9. 2017 55/ZMČ/2017 k uzavření darovací smlouvy na pozemek parc. č. 881/39, k. ú. Hostavice s komunikacemi a zelení se společností Skanska Reality, a. s. jako dárcem dokument hlasování
12 26. 9. 2017 54/ZMČ/2017 k návrhu na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické dokument hlasování
12 26. 9. 2017 53/ZMČ/2017 k uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce v jednotném znění s dalšími oprávněnými nájemci dle soupisu dokument hlasování
12 26. 9. 2017 52/ZMČ/2017 k uzavření zástavní smlouvy k jednotce č. 776/5, Kardašovská 776, 198 00 Praha 9 v užívání manželů Barbory a Jana Pospíšilových jako oprávněných nájemců dokument hlasování
12 26. 9. 2017 51/ZMČ/2017 k III. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017 dokument hlasování
12 26. 9. 2017 50/ZMČ/2017 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2017 dokument hlasování
12 26. 9. 2017 49/ZMČ/2017 k dodatku č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602, příspěvková organizace, IČO: 70920257 dokument hlasování
12 26. 9. 2017 48/ZMČ/2017 ke zřízení Mateřské školy Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka., příspěvková organizace dokument hlasování
12 26. 9. 2017 47/ZMČ/2017 ke schválení podkladových dokumentů MAP a Místního akčního plánu Praha 14 dokument hlasování
12 26. 9. 2017 46/ZMČ/2017 k návrhu na vyhlášení dotačního programu pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14 zajišťujících sportovní výchovu mládeže dokument hlasování
12 26. 9. 2017 45/ZMČ/2017 k aktualizaci dokumentu PŘÍLEŽITOSTI PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2017 - 2018 - komunitní plán, k výstupům z Dětského fóra a Veřejných lokálních fór 2017 a stanovení gestorů k příležitostem MČ Praha 14 dokument hlasování
12 26. 9. 2017 44/ZMČ/2017 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
12 26. 9. 2017 43/ZMČ/2017 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2017 dokument hlasování
12 26. 9. 2017 42/ZMČ/2017 k volbě nového člena Rady městské části Praha 14 dokument hlasování
12 26. 9. 2017 41/ZMČ/2017 k návrhu programu 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
11 20. 6. 2017 40/ZMČ/2017 ke změně složení kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
11 20. 6. 2017 39/ZMČ/2017 k uzavření směnné a nájemní smlouvy k vypořádání vlastnických vztahů v území při Broumarské ulici (tzv. Broumarská sever - jih) dokument hlasování
11 20. 6. 2017 38/ZMČ/2017 k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2836/2, k. ú. Kyje dokument hlasování
11 20. 6. 2017 37/ZMČ/2017 k uzavření darovací smlouvy na převzetí pozemku parc. č. 675/6, k. ú. Hloubětín včetně parkových úprav do svěřené správy MČ Praha 14 dokument hlasování