Samospráva ÚMČ Praha 14

Usnesení zastupitelstva

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument Hlasování
16 25. 9. 2018 49/ZMČ/2018 k připravovanému projektu komplexní bytové výstavby Černý Most II - 5. stavba dokument hlasování
16 25. 9. 2018 48/ZMČ/2018 k prodeji části pozemku parc. č. 1072/20, k. ú. Hloubětín o výměře 19 m2 dokument hlasování
16 25. 9. 2018 47/ZMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úpravě vzájemných vztahů při výstavbě Hotelu Alex č. j. 0106/2017/OSM/1101 ze dne 17. 3. 2017 dokument hlasování
16 25. 9. 2018 46/ZMČ/2018 k uzavření smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. a souvisejících darovacích smluv s ústavy: Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z. ú., Neposeda, z. ú., JAHODA, z. ú. a pobočným spolkem Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 dokument hlasování
16 25. 9. 2018 45/ZMČ/2018 k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71, příspěvková organizace, IČO: 070 20 724 dokument hlasování
16 25. 9. 2018 44/ZMČ/2018 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2018 dokument hlasování
16 25. 9. 2018 43/ZMČ/2018 k výstupům z Dětského fóra a Veřejných lokálních fór 2018 a stanovení gestorů k příležitostem MČ Praha 14 dokument hlasování
16 25. 9. 2018 42/ZMČ/2018 k návrhu Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2019 - 2020 dokument hlasování
16 25. 9. 2018 41/ZMČ/2018 k návrhu na poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14, kteří zajišťují doložky ke smlouvám v souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) dokument hlasování
16 25. 9. 2018 40/ZMČ/2018 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2018 dokument hlasování
16 25. 9. 2018 39/ZMČ/2018 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
16 25. 9. 2018 38/ZMČ/2018 k návrhu programu 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
15 19. 6. 2018 37/ZMČ/2018 k převzetí komunikací na pozemku 1389/1, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
15 19. 6. 2018 36/ZMČ/2018 k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2665/89 v k. ú. Kyje dokument hlasování
15 19. 6. 2018 35/ZMČ/2018 k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 201/287, k. ú. Černý Most s vybudovaným dětským hřištěm a zelení dokument hlasování
15 19. 6. 2018 34/ZMČ/2018 k podání žádosti o svěření pozemků pod terénní úpravou - valem vybudovaným v rámci developerského projektu Rajský vrch dokument hlasování
15 19. 6. 2018 33/ZMČ/2018 k výkupu pozemků zapsaných na listu vlastnictví 185, k. ú. Černý Most dokument hlasování
15 19. 6. 2018 32/ZMČ/2018 k vyřešení duplicitního vlastnictví k pozemkům zapsaným na LV 1228, k. ú. Hostavice dokument hlasování
15 19. 6. 2018 31/ZMČ/2018 k vyjádření městské části Praha 14 k Metropolitnímu plánu (MPP) dokument hlasování
15 19. 6. 2018 30/ZMČ/2018 k vyjádření městské části Praha 14 k Metropolitnímu plánu (MPP) dokument hlasování
15 19. 6. 2018 29/ZMČ/2018 k vyjádření městské části Praha 14 k Metropolitnímu plánu (MPP) dokument hlasování
15 19. 6. 2018 28/ZMČ/2018 k vyjádření městské části Praha 14 k Metropolitnímu plánu (MPP) dokument hlasování
15 19. 6. 2018 27/ZMČ/2018 k návrhu na 2. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2018 dokument hlasování
15 19. 6. 2018 26/ZMČ/2018 k II. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 dokument hlasování
15 19. 6. 2018 25/ZMČ/2018 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2018 dokument hlasování
15 19. 6. 2018 24/ZMČ/2018 k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2017 dokument hlasování
15 19. 6. 2018 23/ZMČ/2018 k návrhu na přijetí Aalborgských závazků dokument hlasování
15 19. 6. 2018 22/ZMČ/2018 k informaci o finančním vypořádání dotací v programech Oblast 1 - sociální a návazné služby a Příspěvek na zajištění služby poskytnutých v roce 2017 z rozpočtu městské části Praha 14 dokument hlasování
15 19. 6. 2018 21/ZMČ/2018 k návrhu na přidělení dotací v oblasti Příspěvek na zajištění služby v roce 2018 dokument hlasování
15 19. 6. 2018 20/ZMČ/2018 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
15 19. 6. 2018 19/ZMČ/2018 k návrhu na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro volební období 2018 - 2022 a počtu volebních obvodů na území městské části Praha 14 pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 14 v roce 2018 dokument hlasování
15 19. 6. 2018 18/ZMČ/2018 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument hlasování
15 19. 6. 2018 17/ZMČ/2018 k návrhu programu 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
14 20. 3. 2018 16/ZMČ/2018 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení a úroků v celkové výši 139.521 Kč za užívání bytu č. 36 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument hlasování
14 20. 3. 2018 15/ZMČ/2018 na zachování obousměrného provozu v úseku pod železničním mostem v ulicích K Viaduktu a Svatojánská dokument hlasování
14 20. 3. 2018 14/ZMČ/2018 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků parc. č. 1072/24, parc. č. 1072/25 a parc. č. 1072/185, k. ú. Hloubětín o celkové výměře cca 21 m 2 zastavěné zateplením domu č. p. 311-313 dokument hlasování
14 20. 3. 2018 13/ZMČ/2018 k návrhu na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2018 dokument hlasování
14 20. 3. 2018 12/ZMČ/2018 k I . změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 dokument hlasování
14 20. 3. 2018 11/ZMČ/2018 k záměně zdrojů v rámci schváleného rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 dokument hlasování
14 20. 3. 2018 10/ZMČ/2018 k V. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017 dokument hlasování