Život na Praze 14

Areál zpracování dřeva a kompostárna Horní Lada

Magistrát hl. m. Prahy plánuje na svém území nedaleko Jahodnice, v katastru Kyjí a Štěrbohol (parc. č. 2668/1 a 2670/1) postavit areál zpracování dřeva a kompostárnu. Správcem celého komplexu má být společnost Lesy hl. m. Prahy. Vzhledem k poměrně blízké obytné zástavbě a vzhledem k riziku, že provoz bude obtěžovat okolí (zejména zápachem), vydala Rada městské části Praha 14 k záměru nesouhlasné stanovisko.


Dne 25. 5. 2021 bylo Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy vydáno shodné rozhodnutí jako v prvním případě posuzování záměru v rámci EIA (více viz níže ve „Vývoji záměru v čase“). Dle úřadu záměr nepodléhá projednání dle zákona, tudíž magistrát může pokračovat v pořizování územního rozhodnutí, resp. ve zpracovávání kompletní dokumentace pro umístění stavby. Dotčená veřejnost se proti uvedenému rozhodnutí může odvolat, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvoláním lze napadnout pouze výrokovou část rozhodnutí.

Součástí rozhodnutí je stanovisko Oblastního inspektorátu Praha České inspekce životního prostředí, ve kterém se uvádí názor, že vzhledem k charakteru záměru a blízkosti obytné zástavby, nebude možné nikdy zcela vyloučit, resp. zamezit obtěžování okolí.

Rada MČ Praha 14 dne 31. 5. 2021 rozhodnutí projednala a k záměru vydala nesouhlasné stanovisko. Právě s ohledem na vyjádření České inspekce životního prostředí požaduje umístit záměr do jiné lokality, aby bylo vyloučeno riziko negativních vlivů obou areálů na obytnou část Jahodnice – navýšení dopravy, prašnost z pojezdů, manipulace na volných plochách a obtěžování okolí zápachem (ke stažení usnesení Rady MČ z 31. 5. 2021).

Po nabytí právní moci výše uvedeného rozhodnutí je dalším krokem Lesů hl. m. Prahy, příspěvkové organizace Magistrátu hl. m. Prahy, zpracování kompletní dokumentace pro umístění stavby.

 • Květen 2021 – Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, který po provedení zjišťovacího řízení Oznámení záměru (dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí), vydává shodný závěr jako v prvním případě (viz níže): záměr nepodléhá projednání dle zákona. Bližší informace k předložené EIA ke stažení: Informační systém EIA (cenia.cz).
 • Duben 2021 – Rada MČ Praha 14 v rámci probíhající EIA vydává své stanovisko, resp. připomínky k záměru (ke stažení usnesení Rady MČ z 19. 4. 2021).
 • Březen 2021 – Magistrát hl. m. Prahy (resp. jeho příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy) zpracovává upravené Oznámení záměru – Areál zpracování dřeva a kompostárna Horní Lada ve vztahu k životnímu prostředí – EIA (zákon č. 100/2001 Sb.).
 • Rok 2019 – spol. ECO CRYSTAL ukončuje svůj provoz na dotčeném území. Od jejích dosud představených plánů se tudíž upouští.
 • Leden 2019 – Rada MČ Praha 14 v rámci probíhající EIA vydává své stanovisko, resp. připomínky k záměru (ke stažení usnesení Rady MČ ze 7. 1. 2019). Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, který po provedení zjišťovacího řízení Oznámení záměru (ve vztahu k životnímu prostředí), následně vydává závěr: záměr nepodléhá projednání dle zákona. Zjednodušeně to znamená, že z hlediska vlivu stavby na životní prostředí příslušné orgány záměr nevnímají jako problematický – je tedy možné pokračovat v procesu územního řízení. Bližší informace k předložené EIA ke stažení: Informační systém EIA (cenia.cz).
 • Listopad 2018 – Magistrát hl. m. Prahy (resp. jím pověřený dodavatel) zpracovává Oznámení záměru Kompostárna Horní Lada ve vztahu k životnímu prostředí – EIA (zákon č. 100/2001 Sb.).
 • Únor 2018 – zástupcům MČ Praha 14 je představena studie proveditelnosti „Kompostárna Horní Lada“, probíhá diskuze o variantách a možnostech napojení areálu na dopravní infrastrukturu. Zástupcům radnice je současně předložen výsledek dopravního řešení z modelu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 2016 zpracovaný Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
 • Červen a září 2017 – dosud dostupné informace projednává Komise územního rozvoje a životního prostředí Rady MČ Praha 14 – nejprve v červnu 2017 (zápis z jednání) a posléze v září 2017 (zápis z jednání).
 • Duben 2017 – MČ Praha 14 získává další informace, tentokrát o záměru na umístění velkokapacitního zařízení na zpracování biologicky rozložitelného odpadu, recyklaci a snižování množství odpadů, který souvisí s připravovaným záměrem na „mezideponii materiálu – dekontaminačního zařízení“ (provozováno má být spol. ACTON).
 • Únor 2017 – společnost ECO CRYSTAL s. r. o., která na dotčeném území provozuje „dekontaminační zařízení Kyje – Jahodnice“, MČ Praha 14 předběžně informuje o záměru hl. m. Prahy vybudovat v místě kompostárnu a o možném propojení stávajícího provozu firmy se zamýšleným provozem hl. m. Prahy.

Záměr investora (Magistrát hl. m. Prahy) se skládá ze dvou dílčích areálů. Z areálu zpracování a prodeje dřeva a areálu městské kompostárny. Oba areály pak využívají společného administrativního a sociálního zázemí a jsou vybaveny samostatnými vjezdy.

Uvažovaný areál zpracování dřeva a kompostárny je umístěn v prostoru nyní nevyužívaných pozemků na západním okraji průmyslové zóny u ulice Nedokončená. Jedná se o volné pozemky zarostlé náletovou vegetací (budoucí areál zpracování dřeva), resp. bývalé zpevněné skladovací plochy (areál kompostárny).

Plocha areálu na zpracování dřeva má činit cca 20.000 m2 a kapacita zpracování kulatiny je cca 5.000 m3 dřeva za rok. Plocha kompostárny má činit cca 24.000 m2 a její kapacita je 15.000t bioodpadu za rok.

Areál zpracování dřeva bude určen ke zpracování dřevěné kulatiny přivezené z lesů ve správě investora na území hlavního města Prahy. Kulatina bude nejdříve roztříděna, skladována na vyhrazené ploše v areálu a následně bude na katru a rozmítací pile nařezána. Hrubé řezivo bude v areálu z části skladováno a prodáváno. Další část řeziva bude následně truhlářsky upravena (i včetně sušení a lakování) a opět v místě skladována a prodávána. Část kulatiny bude naštípána a prodávána jako palivo. V areálu se budou vedle skladů dřeva/řeziva a výrobků ze dřeva nacházet i doplňkové provozy, jako je lakovna, sušárna řeziva, garáže apod. Dřevní odpad bude v místě využíván k výrobě peletek spalovaných v nově instalovaném kotli na biomasu, který bude zajišťovat dodávku tepla pro potřebné provozy.

Areál kompostárny je určen ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu, tzv. zelených bioodpadů z města (z údržby veřejné zeleně, ze svozu zeleně komunálního bioodpadu ve velkoobjemových kontejnerech a sběrných nádob umístěných u obyvatel). Tyto bioodpady jsou tvořeny především trávou, listím, zbytky rostlin, dřeva apod. Řízenou aerací probíhající nejdříve v uzavřené hale a následně ve venkovních kreditech je z bioodpadu vyráběn hodnotný kompost, který bude využit při údržbě městských pozemků a prodáván zájemcům i z řady obyvatel.

Příjezd k areálu je řešen v následujících variantách:

 • varianta „sever“ – pouze příjezdová komunikace napojující se na ulici Nedokončená;
 • varianta I. – příjezdová komunikace napojující se na ulici Nedokončená a prodloužení ulice U Technoplynu s napojením na ulici Průmyslová. Je respektováno trasování navrhované cyklostezky;
 • varianta II. – příjezdová komunikace napojující se na ulici Nedokončená a nová komunikace do areálu ZEVO s napojením na ulici Průmyslová;
 • varianta III. – příjezdová komunikace napojující se na ulici Nedokončená, prodloužení ulice U Technoplynu a nová komunikace do ZEVO s napojením na ulici Průmyslová.