Život na Praze 14

Systémová opatření a osvěta

spoluprácePro zajištění dobře fungujícího globální rozvoje na MČ je nutností zajistit politicky ověřené transparentní přijetí skutečnosti, že se tímto směrem MČ chce vydat a vytvořit základní institucionální systémové ukotvení v hierarchii strategických a interních dokumentů MČ.

V rámci systémového a mandatorního uchopení tématu je do problematiky třeba zapojit místní klíčové aktéry, zástupce místních neziskových organizací, odborníky, veřejnost a zástupce vedení MČ. Ke spolupráci je třeba nastavit pravidla, podmínky a způsoby včetně monitoringu a evaluace zavedených systémů.

MČ jako původce záměru být globálně odpovědnou městskou částí a dlouholetý realizátor MA 21 na svém území má zájem využít všechny platformy a možnosti  pro realizaci a podporu projektů souvisejících s globální odpovědnosti a příbuznými tématy. Původci projektů by měli být jak MČ, tak i místní zúčastnění aktéři a veřejnost. Podmínky pro podporu těchto projektů je třeba mít předem nastavené včetně způsobů jejich financování. Realizací aktivit a opatření vycházejících od dalších aktérů vzniká vhodný prostor pro sdílení dobré praxe, které  by mělo být uchopeno a komunikováno v rámci propagace celého tématu.

Mezi hlavní specifické cíle patří:

  • Optimálně nastavené strategické a institucionální zázemí pro implementaci
  • Optimálně nastavený systém spolupráce a podpory
  • Zvýšení povědomí o globálních souvislostech, včetně klimatických změn a udržitelného rozvoje

Městská část Praha 14, jako držitel kategorie „A“ Místní Agendy 21 a certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016, dlouhodobě podporuje nástroje pro zavádění udržitelného rozvoje a snaží se o uplatňování jeho principů v praxi.

Rozhodnutím Rady městské části (Usnesení č.347 41.jednání Rady MČ Praha 14) zavedla městská část odpovědné zadávání veřejných zakázek do svých interních procesů již na začátku roku 2020, kdy došlo k úpravě pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

„Městská část Praha 14 usiluje při nakládání s veřejnými prostředky o zohlednění principů společensky odpovědného veřejného zadávání (SOVZ) – zohledňování obecně prospěšných společenských hledisek (např. podpora sociálního začleňování a pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce, podpora malých a středních podnikatelů).“

Zároveň byly provedeny odpovídající změny strategických dokumentů, týkajících se systému řízení kvality: „Koncepce kvality městské části Praha 14“ a „Cílů kvality 2016-2020“ (Usnesení č.131 33.jednání Rady MČ Praha 14). Proškolení zaměstnanci začali postupně, individuálně podle předmětu každého zadávacího řízení, zohledňovat sociální, environmentální a další kritéria při přípravě zadávacích dokumentací.

Po přijetí legislativní změny se aplikace kritérií sociálně odpovědného zadávání již stala pevnou součástí zadávacího procesu. Nyní má městská část za sebou několik pro ni významných veřejných zakázek, kde principy sociálně odpovědného zadávání uplatnila, mimo jiné též veřejnou zakázku na rekonstrukci radnice: „Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č.p. 1072 a 1073“ a také VZ „Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25

Dalším usměrněním jsou zásady Zabezpečení provozu organizace v souladu s požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředís cílem zohlednit ekologicky šetrné řešení při zabezpečení provozu budov úřadu a příspěvkových organizací, včetně realizace akcí na území Prahy 14. Zásady se týkají snižování spotřeby elektrické energie a spotřeby pohonných hmot (nákup úsporných žárovek, posuzování spotřeby elektrické energie při pořizování nových spotřebičů atd). Praha 14 má zavedený systém energetického managementu, zabývá se otázkou globální odpovědnosti včetně klimatické krize a z něj vyplývajícího Klimatického plánu s adaptačními a mitigačními opatřeními.

Dále se snaží eliminovat nákup balených a jednorázových produktů, papírové výrobky nakupuje primárně z recyklovaného papíru a své environmentální pravidla mají i organizátoři akcí pro veřejnost. V rámci dotačních programů vypisovaných městskou částí byla vytvořena Environmentální doporučení závazná pro příjemce dotace, která jsou přílohou veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  V oblasti propagace jde primárně o zabezpečení udržitelných a užitečných propagačních a dárkových předmětů, preferenci elektronické propagace, eliminace vizuálního smogu, minimalizaci výlepů tištených plakátů a boj s tzv. černou reklamou. V oblasti dopravy se jedná zejména o motivaci účastníků k využití hromadné dopravy. Na akcích se upřednostňují regionální produkty a místní speciality, a je kladen důraz na nabídku potravin vhodných pro děti.

„Stále se ale učíme a velice si vážíme možnosti inspirovat se zkušenostmi kolegů, kteří se při veřejném zadávání potýkají s podobnými problémy, jako my.“ 

Městská část Praha 14 je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

Městská část Praha 14 podporuje spolek Julius, který na naší městské části provozuje nábytkovou banku. Spolek zajišťuje upcyklaci použitého nábytku a pomáhá sociálně slabším. Svou činností prokazuje úctu k použitým zdrojům a lidské práci a představuje příkladný udržitelný přístup.

Nábytková banka

 

Arnika, za přispění Hl. m. Prahy, vydala praktickou příručku věnovanou možnostem snižování produkce odpadů v pražských domácnostech. Odpady produkujeme prakticky denně, ale každý den máme příležitost vytvořit jich méně. Z hlediska dopadu na životní prostředí to je důležitější, než odpady třídit a recyklovat.

 

Věříme, že brožurka splní svůj cíl – inspirovat Vás a nadchnout pro smysluplný životní styl zaměřený na udržitelnost.

 

 

 

 

 

 

 

srpen 2022

 


Městská část Praha 14 nechala vypracovat informační letáčky s ekologickými tématy:

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ŽIvotní prostředí ŽIvotní prostředí

VODA

voda voda

ENERGIE

Energie Energie

ODPADY

OdpadyOdpady


Podpora klimatického vzdělávání:

 

Klimatické vzdělávání vede k porozumění probíhající změně klimatu, jejím přírodním i společenským příčinám a možným důsledkům na místní, národní a globální úrovni. Pomáhá lidem zapojit se do ochrany klimatu a celkové transformace společnosti na klimaticky spravedlivou společnost s nulovou bilancí emisí skleníkových plynů do roku 2050.

 

 

 

 

 


Časopis Čtrnáctka – nebezpečný odpad

únor 2022


Časopis Čtrnáctka – článek na téma třídění odpadu

říjen 2021


Časopis Čtrnáctka – článek na téma ekologické zemědělství

červenec 2021


Časopis Čtrnáctka – článek na téma udržitelný rozvoj a šetření vodou

Jak hospodařit s dešťovou vodou?

Jak hospodařit s dešťovou vodou


Máte zahrádku nebo kousek pozemku a chtěli byste lépe nakládat s vodou? Nápady, rady a tipy vám přináší příručka Jak hospodařit s dešťovou vodou, kterou vydal Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., pro Středisko ekologické výchovy, Lesy hl. m. Prahy ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR a Fakultou stavební ČVUT .

červen 2021


Časopis Čtrnáctka – článek na téma dobrovolnické úklidy

Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj na školách

MČ Praha 14 se rozhodla zlepšit situaci v oblasti monitoringu a vyhodnocovaní vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) a podat školám pomocnou ruku v oblasti rozvoje udržitelné výchovy, a tak od září 2021 startuje na místních mateřských a základních školách nová soutěž „Škola udržitelného rozvoje Prahy 14“.  Soutěž vznikla ve spolupráci s Klubem environmentální výchovy (KEV), který ji i zaštituje.
Cílem soutěže je školám a hlavně žákům pomoci v orientaci se v prostředí udržitelnosti a nalézt silné a slabé stránky v realizaci environmentálních opatření u nich na školách.
Oceněni ve své snaze budou nejen nejlepší školy, ale i ty začínající, které něco chtějí zkusit, ale zatím nemají potřebné zkušenosti.

květen 2021


Kampaň Chceme tu mít čisto

Do dobrovolnických úklidů, které jsou spojené s kampaní CHCEME TU MÍT ČISTO, se zapojují děti, podnikatele, ale i zaměstnanci Úřadu městské části Praha 14. Městská část podporuje aktivní občany a spolky materiálně a hlavně zajištěním odvozu nasbíraného nepořádku. Úklidy se na městské části ujaly a jsou již pravidelně pořádány na jaře a na podzim.

Komunitní úklid Komunitní úklid Komunitní úklid Komunitní úklid

Komunity opravdu využívají pomoci městské části, kterou jim nabízí a úklidy zároveň začínají brát jako možnost setkat se svými sousedy, poznat se a užitečně a výchovně strávit čas se svými dětmi. Úklidy jsou většinou zakončeny opékáním buřtů či posezením celé skupiny.

Přehled úklidů, účastníků a sesbíraného odpadu.


Jak mohu pomoci sám? Komunikační kampaň ke globální odpovědnosti

MČ by ráda pomohla udělat první kroky svým obyvatelům v přístupu ke globální odpovědnosti, a proto pro ně připravila tematickou komunikační kampaň. Díky ní se budou obyvatelé městské části s tímto tématem setkávat častěji  v podobě letáčků, plakátů, brožurek a textů v měsíčníku Čtrnáctka, které budou k vidění na různých akcích, ve školách a jinde na území MČ.

Hlavní linkou, která kampaň provází je otázka „Jak mohu pomoci sám?“, přičemž odpovědí bude ve všech připravených materiálech.

 

Ekologické zemědělství

 

Prvním z témat ke globálnímu rozvoji, které chceme mezi lidmi komunikovat je VODA, tekutina, která je pro většinu z nás stejně samozřejmá jako je pro všechny důležitá. Nicméně ne všude na světe je tomu tak, voda je čím dál víc vzácnější, a proto bychom se všichni měli zaměřit na to, jak s ní nakládáme.

Jak šetřit vodou?


Psí školka

Dalšími činnostmi je realizace osvětových aktivit pro veřejnost. Pro majitele psů jsou pořádány výchovné lekce vedené zábavnou formou – Psí školka, jednou za rok probíhá velká psí akce s názvem PEStival a s místními okrskáři z řad městské policie probíhají Výchovné procházky.

   

Všechny tyto akce i aktivity jsou pro veřejnost zdarma a městská část na nich spolupracuje s odborníky z řad místních kynologů, veterinářů a dalších, kteří mají se psy, výcvikem, jejich zdravím či výchovou cokoliv společného. Těchto akcí se pravidelně účastní i zástupci městské policie či výcvikáři z řad Policie ČR.

Do kampaně jsou zapojovány i místní školy. Příkladem je výtvarná soutěž pro děti starších ročníků, kdy bylo úkolem namalovat plakátek na téma psí exkrementy na Praze 14 a co s nimi. Vybrané obrázky dětí byly následně vyhodnoceny na Dětském fóru a sto nejúspěšnějších bylo umístěno na trávnících na Praze 14, aby motivovalo kolemjdoucí k uklízení po svých miláčcích.