Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
65 19. 7. 2021 483/RMČ/2021 k podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 0310/2017/OSM/1070 (NAP/83/01/023854/2016 uzavřené dne 20. 5. 2016) a dodatku č. 1 ze dne 23. 5. 2017 dokument
65 19. 7. 2021 482/RMČ/2021 k uzavření nájemní smlouvy - stánek s občerstvením, k. ú. Kyje dokument
65 19. 7. 2021 481/RMČ/2021 k výběru nájemce stánku s občerstvením, k. ú. Kyje dokument
65 19. 7. 2021 480/RMČ/2021 k návrhu na uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Praha - Běchovice a městskou částí Praha 14 na prodej vozidla EGHOLM 2100, typ PFZ 001 - pracovní stroj samojízdný - komunální nosič dokument
65 19. 7. 2021 479/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění vedení komunikační sítě do pozemku parc. č. 19/1 a parc. č. 2717/1, k. ú. Kyje dokument
65 19. 7. 2021 478/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložením plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2815/1, parc. č. 2812/12, k. ú. Kyje dokument
65 19. 7. 2021 477/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 941/1 a parc. č. 939, katastrální území Kyje dokument
65 19. 7. 2021 476/RMČ/2021 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k bezúplatnému převodu s omezujícími podmínkami pozemků parc. č. 708/38 a 708/39, k. ú. Hloubětín dokument
65 19. 7. 2021 475/RMČ/2021 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků (nebo jejich částí) parc. č. 2846/48 a 2846/49, oba k. ú. Kyje, za účelem jejich připojení k areálu spol. PREFA PRAHA a.s. dokument
65 19. 7. 2021 474/RMČ/2021 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Kyje a v k. ú. Vysočany dokument
65 19. 7. 2021 473/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování prací a služeb č. 0095/2021/OSM/1090, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a společností SP Černý Most, s.r.o. dokument
65 19. 7. 2021 472/RMČ/2021 k návrhu na zahájení přípravy na realizaci obnovy a výměny zastávkových přístřešků MHD - sídliště Jahodnice (oba směry) dokument
65 19. 7. 2021 471/RMČ/2021 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem Úklid motoristických, nemotoristických komunikací a vývoz odpadkových košů na území městské části Praha 14 dokument
65 19. 7. 2021 470/RMČ/2021 k zajištění připojení k distribuční soustavě PREdistribuce. a.s. v rámci akce Hospodaření s dešťovou vodou Vybíralka 25 dokument
65 19. 7. 2021 469/RMČ/2021 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění tvorby a zpracování Komunikační strategie Úřadu městské části Praha 14 - opakované řízení II, v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III., vedeného pod reg. č. CZ. 03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754 dokument
65 19. 7. 2021 468/RMČ/2021 k výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Výroba a montáž kuchyní v 1. - 8. NP budovy ÚMČ Praha 14 čp. 1073 dokument
65 19. 7. 2021 467/RMČ/2021 k návrhu na schválení slevy z nájemného České softballové asociaci za pronajaté nebytové prostory v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 v souvislosti s pandemií COVID 19 dokument
65 19. 7. 2021 466/RMČ/2021 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21 - kadeřnictví dokument
65 19. 7. 2021 465/RMČ/2021 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21 - logopedická ambulance dokument
65 19. 7. 2021 464/RMČ/2021 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21 - ZUŠ dokument
65 19. 7. 2021 463/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelkou základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci zajišťování koordinace projektu Hledání ztracené minulosti v programu Erasmus+ dokument
65 19. 7. 2021 462/RMČ/2021 k návrhu na souhlas k přijetí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč k zajištění předškolní výchovy formou celodenní péče dokument
65 19. 7. 2021 461/RMČ/2021 k návrhu na souhlas k přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Obědy pro děti dokument
65 19. 7. 2021 460/RMČ/2021 k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 dokument
65 19. 7. 2021 459/RMČ/2021 k návrhu na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 dokument
65 19. 7. 2021 458/RMČ/2021 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2020/2021 z hlavní činnosti dokument
65 19. 7. 2021 457/RMČ/2021 vyjádření městské části Praha 14 k záměru Obytný soubor Jordánská - 3. etapa na pozemku parc. č. 2587/11, 2579/1 a 2779/1 kat. území Kyje při ul. Jordánská dokument
65 19. 7. 2021 456/RMČ/2021 k návrhu podání námitek městské části Praha 14 jako účastníka řízení do společného řízení stavby Přestavba a nástavba domu, Praha Kyje, Jamská čp. 226 dokument
65 19. 7. 2021 455/RMČ/2021 k uzavření dodatku ke smlouvě o financování projektu Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II. v rámci 37. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR dokument
65 19. 7. 2021 454/RMČ/2021 k žádosti o granty v II. kole Programu otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro MČ HMP pro rok 2021, Opatření č. 8 Fond solidarity dokument
65 19. 7. 2021 453/RMČ/2021 k žádosti o změnu využití prostředků z dotace MČ Praha 14 udělené v roce 2021 dokument
65 19. 7. 2021 452/RMČ/2021 k návrhu na stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Praha 14 kulturní dokument
65 19. 7. 2021 451/RMČ/2021 ke zprávě o kontrole výkonu státní správy na úseku přestupkové agendy dokument
65 19. 7. 2021 450/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
65 19. 7. 2021 449/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 8 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
65 19. 7. 2021 448/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
65 19. 7. 2021 447/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
65 19. 7. 2021 446/RMČ/2021 k návrhu na schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva dokument
65 19. 7. 2021 445/RMČ/2021 k návrhu na schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu budovy č. 0226/2019/OSM/1070, o snížení nájemného v souvislosti s pandemií COVID-19 dokument
65 19. 7. 2021 444/RMČ/2021 k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 130 m2 v objektu č. p. 759, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most s účastníkem výběrového řízení dokument