Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
9 18. 3. 2019 159/RMČ/2019 k podání žádosti o připojení objektu Komunitní centrum Hloubětínská 55 na poplachový monitorovací systém (PMS) hl. m. Prahy dokument
9 18. 3. 2019 158/RMČ/2019 k souhlasu se zapojením do Operačního programu Potravinové a materiální pomoci OP PMP č. 30_19_009 dokument
9 18. 3. 2019 157/RMČ/2019 ke schválení darovací smlouvy pro přímou podporu DDM Praha 9 - Žákovské zastupitelstvo 2019 dokument
9 18. 3. 2019 156/RMČ/2019 k návrhu na souhlas se zahraniční služební cestou zaměstnance Úřadu městské části Praha 14 do Nizozemska, Amsterdam dokument
9 18. 3. 2019 155/RMČ/2019 k rozpočtům příspěvkových organizací MČ Praha 14 na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací MČ Praha 14 na roky 2020 a 2021 dokument
9 18. 3. 2019 154/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
9 18. 3. 2019 153/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
9 18. 3. 2019 152/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 5 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
9 18. 3. 2019 151/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 11 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
9 18. 3. 2019 150/RMČ/2019 k návrhu n a schválení závazných pravidel pro užívání bytů, nebytových prostor a společných částí v domech ve svěřené správě městské části Praha 14 - Domovní řád dokument
9 18. 3. 2019 149/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o podmínkách souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení v souvislosti s realizací cyklostezky Čihadla úsek Broumarská - Dobrovolného dokument
9 18. 3. 2019 148/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 2773/1, katastrální území Kyje dokument
9 18. 3. 2019 147/RMČ/2019 k uzavření nájemní smlouvy na zahrádku na pozemku parc. č. 110/1 o výměře 441 m 2 v k. ú. Kyje, při ulici Za Rokytkou dokument
9 18. 3. 2019 146/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14 zadávané formou otevřeného podlimitního řízení dokument
9 18. 3. 2019 145/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dětské hřiště v ulici Mochovská dokument
9 18. 3. 2019 144/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně realizované formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
9 18. 3. 2019 143/RMČ/2019 k úpravě zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky - opakované řízení zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
9 18. 3. 2019 142/RMČ/2019 k uzavření dodatku ke smlouvě o financování projektu Komunitní centrum Kardašovská v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR dokument
9 18. 3. 2019 141/RMČ/2019 k projektu Místní akční plán Praha 14 II. - schválení Podkladové analýzy MAP Praha 14 II. a Akčního plánu pro období 3/2019 - 8/2020 dokument
9 18. 3. 2019 140/RMČ/2019 k návrhu na poskytnutí příspěvku na realizaci sportovních dnů pro základní školy zřizované městskou částí Praha 14 dokument
9 18. 3. 2019 139/RMČ/2019 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 pro rok 2019 dokument
9 18. 3. 2019 138/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 0014409018 ze dne 20. 12. 2010 mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. a městskou částí Praha 14 dokument
9 18. 3. 2019 137/RMČ/2019 k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2018 dokument
9 18. 3. 2019 136/RMČ/2019 k návrhu na 1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 dokument
9 18. 3. 2019 135/RMČ/2019 k návrhu na schválení odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 na rok 2019 dokument
8 4. 3. 2019 134/RMČ/2019 k návrhu na schválení textů smluv o výkonu funkce jednotlivých členů Dozorčí rady akciové společnosti Správa majetku Praha 14 a. s. a k seznámení s písemným oznámením čtyř členů Dozorčí rady pro Valnou hromadu, dle ustanovení § 452 odst. 1 zákona o obchodních korporacích o vyloučení konkurenčního jednání vůči akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. v průběhu výkonu funkce člena Dozorčí rady dokument
8 4. 3. 2019 133/RMČ/2019 k návrhu na uplatnění inflace nájemného v bytech pro rok 2019 dokument
8 4. 3. 2019 132/RMČ/2019 k uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc. č. 566/59, k. ú. Hloubětín dokument
8 4. 3. 2019 131/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě nájemní, smlouvě o zákazu zcizení a zatížení nemovitosti č. 0841/2017/OSM/1070 ze dne 12. 12. 2017 dokument
8 4. 3. 2019 130/RMČ/2019 k prodeji ploch určených k trvalému záboru pro realizaci stavby Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) dokument
8 4. 3. 2019 129/RMČ/2019 ke směně části pozemku parc. č. 825/1 za část pozemků parc. č. 825/8 a parc. č. 825/9, vše v k. ú. Hloubětín dokument
8 4. 3. 2019 128/RMČ/2019 k žádosti o prodej části pozemku parc. č. 2727/1, k. ú. Kyje, Tálínská ulice dokument
8 4. 3. 2019 127/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č.p. 0066/2017/OSM/1080 č.v. VYP/22/04/000245/2017 za účelem změny platnosti smlouvy dokument
8 4. 3. 2019 126/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 2886/1, katastrální území Kyje dokument
8 4. 3. 2019 125/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků parc. č. 1072/29 a 1072/30, k. ú. Hloubětín dokument
8 4. 3. 2019 124/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemek parc. č. 2587/37, k. ú. Kyje s vybudovanou komunikací dokument
8 4. 3. 2019 123/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provozování farmářských trhů uzavřenou mezi městskou částí Praha 14 a spolkem POD PLATANY z. s. dokument
8 4. 3. 2019 122/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění služeb souvisejících s přípravou časopisu a ostatních tiskovin č. j.: 0053/2018/KS_OddSPK/1100 ze dne 2. 5. 2018, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a společností Profi-tisk group s.r.o., IČO: 26868954 dokument
8 4. 3. 2019 121/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Zajištění služby související se zpracováním Metodiky Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti včetně podpůrných dokumentů a dalších služeb v rámci realizace projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II., reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073 dokument
8 4. 3. 2019 120/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o úpravě práv a povinností vztahující se k projektu Projekční práce - Objekt komunitního centra na pozemku parc. č. 697, 698 - pro potřeby výzvy č. 35 - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení, Operačního programu Praha - pól růstu ČR, smlouva č. j. 0054/2018/OI/1101 dokument