Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
30 20. 1. 2020 50/RMČ/2020 k zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytu č. 531/6, k. ú. Hloubětín, ul. Mochovská dokument
30 20. 1. 2020 49/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/84, parc. č. 1072/85, parc. č. 1072/172, k.ú. Hloubětín dokument
30 20. 1. 2020 48/RMČ/2020 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 1072/84, parc. č. 1072/85, parc. č. 1072/172, k. ú. Hloubětín dokument
30 20. 1. 2020 47/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko ke směně pozemků dokument
30 20. 1. 2020 46/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 221/684, k. ú. Černý Most dokument
30 20. 1. 2020 45/RMČ/2020 k výběru nájemce kavárny v parku v Pilské dokument
30 20. 1. 2020 44/RMČ/2020 k vyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2020 dokument
30 20. 1. 2020 43/RMČ/2020 k realizaci Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2020 dokument
30 20. 1. 2020 42/RMČ/2020 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 dokument
30 20. 1. 2020 41/RMČ/2020 k návrhu na změnu a doplnění spádové oblasti m. č. Praha 14 z důvodu připravované změny obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol dokument
30 20. 1. 2020 40/RMČ/2020 k podání žádosti o podporu na akci Energetická renovace Polikliniky Černý Most - Parník v rámci 121. výzvy z Operačního programu Životní prostředí dokument
30 20. 1. 2020 39/RMČ/2020 k výběru zhotovitele na projektovou dokumentaci Revitalizace Centrálního parku Černý Most dokument
30 20. 1. 2020 38/RMČ/2020 k návrhu na uzavření darovací smlouvy s organizací Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o. dokument
30 20. 1. 2020 37/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě s obchodní společností D&Z spol. s r. o., Údlická č. p. 761, Praha 8 dokument
30 20. 1. 2020 36/RMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, záměru Recyklační středisko Průmyslová dokument
30 20. 1. 2020 35/RMČ/2020 k návrhu na vyhlášení Programu prevence nádorového onemocnění prsu pro občany městské části Praha 14 dokument
30 20. 1. 2020 34/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemních smluv na byt č. 8 a byt č. 13 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 pro realizaci projektových záměrů Komunitního centra Most, z.s. dokument
30 20. 1. 2020 33/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
30 20. 1. 2020 32/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
30 20. 1. 2020 31/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
30 20. 1. 2020 30/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
30 20. 1. 2020 29/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
30 20. 1. 2020 28/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
30 20. 1. 2020 27/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. j. 06/SMP/06 ze dne 22. 2. 2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 3. 2007 s Českou stranou sociálně demokratickou, IČO: 00409171 dokument
30 20. 1. 2020 26/RMČ/2020 k návrhu na souhlas s revokací usnesení č. 546/RMČ/2019 a souhlas s uzavřením nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9 na dobu určitou 1/2 roku, tj. od 25. 9. 2019 do 24. 3. 2020 dokument
30 20. 1. 2020 25/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 dokument
30 20. 1. 2020 24/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
30 20. 1. 2020 23/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
30 20. 1. 2020 22/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
30 20. 1. 2020 21/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
30 20. 1. 2020 20/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 dokument
29 6. 1. 2020 19/RMČ/2020 k vyslovení nesouhlasu k navržené změně Statutu hl.m.Prahy dokument
29 6. 1. 2020 18/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění vedení komunikační sítě do pozemku parc. č. 19/1 a parc. č. 2717/1, k. ú. Kyje dokument
29 6. 1. 2020 17/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 32 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území MČ Praha 14 dokument
29 6. 1. 2020 16/RMČ/2020 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v roce 2020 dokument
29 6. 1. 2020 15/RMČ/2020 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce nábytku mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 dokument
29 6. 1. 2020 14/RMČ/2020 k podání žádostí o podporu na akce Energetická renovace 7 mateřských škol na Praze 14 a Zelené střechy ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Generála Janouška v rámci 121. výzvy z Operačního programu Životní prostředí a 119. výzvy z Operačního programu Životní prostředí dokument
29 6. 1. 2020 13/RMČ/2020 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu služebního bytu mezi Základní školou, Praha 9 - Černý Most II., Gen. Janouška 1006 a zaměstnancem školy dokument
29 6. 1. 2020 12/RMČ/2020 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 dokument
29 6. 1. 2020 11/RMČ/2020 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 dokument