Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady - do 82. jednání RMČ/2022

Výběr usnesení

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
82 21. 3. 2022 176/RMČ/2022 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka a instalace elektronických úředních desek pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 175/RMČ/2022 volba zástupce městské části Praha 14 v představenstvu Bytového družstva Broumarská Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 174/RMČ/2022 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o právu stavby a dohody zakladatelů, Bytové družstvo Broumarská Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 173/RMČ/2022 k udělení souhlasu s výstavbou nafukovací tenisové haly na dvojici kurtů, s použitím na zimní období, pro TJ Kyje Praha 14, z. s. Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 172/RMČ/2022 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 254/6, 254/10, 254/11 vše k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 171/RMČ/2022 k uzavření rámcové smlouvy o směně nemovitostí a směnné smlouvy Pozemky MČ se spol. CENTRAL GROUP 70. investiční s.r.o., IČO: 49704389 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 170/RMČ/2022 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 221/281, parc. č. 221/280, parc. č. 221/428, parc. č. 221/378, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 169/RMČ/2022 k podání žádosti o svěření torza černého mostu, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 168/RMČ/2022 k návrhu na schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 0520/2019/OSM/1080 ze dne 20. 9. 2019 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 167/RMČ/2022 k podání žádosti o dotaci z výzvy č. 1/2022 programu Efekt III Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 166/RMČ/2022 k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 165/RMČ/2022 k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 164/RMČ/2022 k návrhu na změnu obsazení dotační komise pro hodnocení žádostí v Dotačním programu pro podporu kultury, sportu, volnočasových aktivit, MA 21 a globálních témat v roce 2022 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 163/RMČ/2022 k uzavření smlouvy o dílo - úklid v objektu Hloubětínská 1138/5 (Volnočasové centrum H55) mezi příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní, IČO: 75122987 a Dianou Kovach, IČO: 10748393 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 162/RMČ/2022 k zahájení přípravných prací vedoucích k výstavbě nové základní a mateřské školy v lokalitě Kyjí - Hutí Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 161/RMČ/2022 k upřesnění podmínek pro výstavbu MŠ Hutě Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 160/RMČ/2022 k návrhu na schválení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 32/17 ze dne 31. 10. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 8. 2021, mezi Českou softballovou asociací, IČO: 48546542 a Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140, IČO: 63832836 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 159/RMČ/2022 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj. 0163/2015/OŘEŠ/1100 s příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, IČO: 70884501 a dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj. 0304/2016/OŘEŠ/1100 s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, IČO: 70884480 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 158/RMČ/2022 k návrhu na přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Obědy pro děti určeného pro děti přicházející z Ukrajiny zasažené válkou v období od 22. 3. - 30. 6. 2022 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 157/RMČ/2022 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2021/2022 z hlavní činnosti Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 156/RMČ/2022 k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 155/RMČ/2022 k návrhu na schválení odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2022 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 154/RMČ/2022 k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2021 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 153/RMČ/2022 k návrhu na 2. rozpočtové opatření v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2022 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 152/RMČ/2022 ke Zprávě o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2021 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 151/RMČ/2022 k návrhu na vyhodnocení Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2021 - 2022 za rok 2021 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 150/RMČ/2022 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 149/RMČ/2022 k návrhu na jmenování člena Komise územního rozvoje a životního prostředí Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 148/RMČ/2022 vyjádření městské části Praha 14 k zahájenému řízení o vydání změny Z 3431/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - opakované veřejné projednání Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 147/RMČ/2022 k uzavření darovací smlouvy se spol. XLCZ Nábytek s.r.o., IČO: 27127133 a svěření pravomoci starostovi městské části Praha 14 rozhodovat o uzavírání darovacích smluv, jejichž předmětem je přijetí daru městskou částí Praha 14 za účelem poskytnutí pomoci lidem z Ukrajiny, kteří uprchli před válkou Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 146/RMČ/2022 k zajištění stravování pro občany Ukrajiny, ubytované v nouzovém ubytování městské části Praha 14 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 145/RMČ/2022 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 144/RMČ/2022 k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 11 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 143/RMČ/2022 k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 141/RMČ/2022 k návrhu na schválení změny nájemních smluv z doby určité na dobu neurčitou, Ronešova Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 140/RMČ/2022 k ukončení nájemních smluv dohodou či výpovědí Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 139/RMČ/2022 k návrhu na u zavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 138/RMČ/2022 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1071, Bří Venclíků ul., Praha 9 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 137/RMČ/2022 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 491, Krylovecká ul., Praha 9 Otevřít dokument
82 21. 3. 2022 136/RMČ/2022 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu Otevřít dokument