Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
24 7. 11. 2019 661/RMČ/2019 ke zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytům č. 515/10 k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská a 620/5, k. ú. Hloubětín, ul. Konzumní dokument
24 7. 11. 2019 660/RMČ/2019 ke zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytům č. 531/4 a 531/5, k. ú. Hloubětín, ul. Mochovská dokument
24 7. 11. 2019 659/RMČ/2019 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků pod bytovým domem č. p. 987 a 988, k. ú. Černý Most dokument
24 7. 11. 2019 658/RMČ/2019 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků pod bytovým domem č. p. 956-963, k. ú. Černý Most a pásu pozemků okolo tohoto bytového domu dokument
24 7. 11. 2019 657/RMČ/2019 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků pod bytovým domem č. p. 912 - 920, k. ú. Černý Most dokument
24 7. 11. 2019 656/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj.: 0189/2019/OSM/1080 ze dne 4. 6. 2019 s příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní, IČO: 75122987 dokument
24 7. 11. 2019 655/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 prostřednictvím výměny bytů dokument
24 7. 11. 2019 654/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 prostřednictvím výměny bytů dokument
24 7. 11. 2019 653/RMČ/2019 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 na dobu neurčitou dokument
24 7. 11. 2019 652/RMČ/2019 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění zpracovatele žádostí o dotaci na akce - Energetická renovace 7 mateřských škol na Praze 14, Polikliniky Černý Most - Parník a Zelené střechy ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Generála Janouška dokument
24 7. 11. 2019 651/RMČ/2019 k doplnění usnesení č. 536/RMČ/2019 ze dne 9. 9. 2019 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění služby související se zpracováním strategických dokumentů MČ Praha 14 - Generel dopravy (analytická a návrhová část) a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021-2022, včetně zajištění vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení, vedeného pod reg. č. CZ. 03.4.74/0.0/0.0/17118/0010073 dokument
24 7. 11. 2019 650/RMČ/2019 k návrhu na organizační strukturu odborů Úřadu městské části Praha 14 dokument
24 7. 11. 2019 649/RMČ/2019 k vyjádření městské části Praha 14 ke změnám obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů dokument
24 7. 11. 2019 648/RMČ/2019 k vyjádření městské části Praha 14 ke změnám obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 Sb., hl. m. Prahy (určení míst k provozování hazardních her) dokument
24 7. 11. 2019 647/RMČ/2019 k vyjádření městské části Praha 14 ke změnám obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu dokument
24 7. 11. 2019 646/RMČ/2019 k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy změny Statutu hl. m. Prahy dokument
24 7. 11. 2019 645/RMČ/2019 k návrhu na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 dokument
24 7. 11. 2019 644/RMČ/2019 k návrhu na souhlas se zvýšením nájemného v bytech dokument
24* 29. 10. 2019 643/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění přenosů z jednání Zastupitelstva MČ Praha 14 dokument
24* 29. 10. 2019 642/RMČ/2019 k rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníků ze zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací dokument
24* 29. 10. 2019 641/RMČ/2019 k rozhodnutí zadavatele o námitkách účastníka K3 system s.r.o., IČO: 03262405, se sídlem Ve stráni 310, 273 51, Velké Přítočno proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací dokument
24* 29. 10. 2019 640/RMČ/2019 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Cyklostezka Čihadla - úsek: Broumarská - Dobrovolného dokument
24* 29. 10. 2019 639/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0441/2019/OI/1050 na akci Severovýchodní cyklomagistrála - etapa 6.3. dokument
24* 29. 10. 2019 638/RMČ/2019 k informaci o výsledku kontroly přenesené působnosti na úseku ochrany životního prostředí dokument
23 21. 10. 2019 637/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti uložení komunikačního vedení do pozemku parc. č. 2773/1, k. ú. Kyje dokument
23 21. 10. 2019 636/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění technického dozoru investora č. j. 0738/2018/OI/1170 Energetická renovace objektu ZŠ Bří Venclíků, Praha 14 dokument
23 21. 10. 2019 635/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. j. 0741/2018/OI/1080 na polytechnické prvky v zahradě MŠ Sadská, odloučené pracoviště MŠ Zelenečská dokument
23 21. 10. 2019 634/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0320/2019/OI/1050 na akci Energetická renovace objektu ZŠ Gen. Janouška dokument
23 21. 10. 2019 633/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smluv o výpůjčce polytechnických prvků v zahradách mateřských škol dokument
23 21. 10. 2019 632/RMČ/2019 na souhlas k přijetí účelově určeného peněžitého daru na nákup sportovních pomůcek pro novou tělocvičnu na Základní škole Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 dokument
23 21. 10. 2019 631/RMČ/2019 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - 8 ks židlí pro Základní školu Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 dokument
23 21. 10. 2019 630/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
23 21. 10. 2019 629/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 7 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
23 21. 10. 2019 628/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
23 21. 10. 2019 627/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace zaměstnanců SP Černý Most, s.r.o. přidělením bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
23 21. 10. 2019 626/RMČ/2019 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 557/RMČ/2019 konané dne 23. 9. 2019 a na souhlas s uzavřením dohody o změně smlouvy o nájmu nebytových prostor č. j. 14/SMP/09 ze dne 18. 12. 2009 dokument
23 21. 10. 2019 625/RMČ/2019 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 556/RMČ/2019 konané dne 23. 9. 2019 a na souhlas s uzavřením dohody o změně smlouvy o nájmu nebytových prostor č. j. 05/SMP/09 ze dne 19. 3. 2009 dokument
23 21. 10. 2019 624/RMČ/2019 k žádosti MHMP o vydání stanoviska k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2653/36 v k. ú. Kyje dokument
23 21. 10. 2019 623/RMČ/2019 k návrhu na souhlas se zahraniční služební cestou členů ZMČ Praha 14 a zaměstnankyně městské části Praha 14 do města Wieselburg v Rakousku dokument
23 21. 10. 2019 622/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 k mandátní smlouvě č. 0185/2013/KT - OddIT/1170 ze dne 25. 6. 2013 se společností eIdentity a.s., IČO: 27112489 dokument