Měňte s námi Prahu 14

Harmonogram

Přípravná fáze

ZÁŘÍ – PROSINEC 2020

Získávání vstupních požadavků a podkladů pro zpracování návrhu.
Koordinace projektů a sdílení zkušeností napříč městskými částmi zapojených do nadřazeného programu.

Analytická fáze

LEDEN – ZÁŘÍ 2021

Vstupní analýzy, školení, zapojení veřejnosti, dotazníkové šetření a kulaté stoly s klíčovými aktéry.
Zpracování zadání a soutěže na zhotovitele strategického dokumentu revitalizace.
Vypracování analýzy území, zhodnocení současného stavu a výhledu do budoucna.

Návrhová fáze

ŘÍJEN 2021 – BŘEZEN 2022

Koncept řešení lokality, stanovení vizí a strategických cílů, rozpracování do podoby jednotlivých opatření a potřeb pro jejich realizaci.
Konzultace a projednání návrhové části s veřejností, zapracování připomínek a podnětů.
Návrh vize „Sídliště Lehovec v roce 2027“ a souvisejících strategických cílů v jednotlivých oblastech rozvoje.

Realizační fáze I

LISTOPAD 2021 – ČERVEN 2022

Řešení dílčích úprav v území dle získaných výstupů od veřejnosti v rámci pilotního programu.
Rychlá opatření ve spolupráci městské části a klíčových aktérů v oblasti.

Realizační fáze II

2022 – 2027

Naplnění akční fáze Plánu revitalizace sídliště Lehovec 2022 – 2027.