Samospráva ÚMČ Praha 14

Projekty

Klíč k úspěchu
(
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000279)

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím budování moderního inkluzivního prostředí postupně vyrovnávat možnosti dětí a žáků z rozdílného socioekonomického a kulturního prostředí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí tohoto procesu je cílená podpora pedagogických pracovníků a jejich vzdělávání tak, aby byli schopni efektivně a aktivně řídit a podporovat tento proces. Do projektu je zapojena ZŠ Šimanovská, ZŠ Generála Janouška a ZŠ Chvaletická. Partnerem projektu je MČ Praha 14. Projekt je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

 

 

Rozvoj komunitního života na Praze 14
(Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000072)

Naše městská část slaví další „evropský“ úspěch. Tentokrát s projektem Rozvoj komunitního života na Praze 14 zaměřeným na podporu porozumění, tolerance a respektu odlišných kultur, na který získala finanční podporu z Operačního programu Praha pól růstu.

Od začátku tohoto školního roku do konce června 2018 naše základní a mateřské školy ožijí množstvím vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí, na nichž se budou aktivně podílet nejen pedagogové, ale zejména děti. Žáky a jejich učitele čeká například příprava náplně dvou speciálních čísel časopisu Čtrnáctka, cestopisné besedy, na ně navazující projektové dny, během kterých školy připraví sérii drobnějších výstupů o reáliích a tradicích cizích národností nejčastěji zastoupených v Praze 14, a v neposlední řadě výstavy. Ty se uskuteční na všech místních základních školách tak, aby děti dostaly příležitost prezentovat své dílčí projekty zejména spolužákům, kamarádům a rodičům. Vyústěním „kulturně – vzdělávacího“ bloku celého projektu pak bude velká přehlídka příběhů a fotografií, která představí Čechy i cizince žijící v naší městské části, to vše s důrazem na podporu soužití a vzájemné tolerance majority a minorit.

Vedle aktivit naučných a kreativních projekt počítá i s aktivitami sportovními. Mezi tyto aktivity patří zejména „Sportovní dny“, kdy jednotlivé školy otevřou svá venkovní hřiště a sportoviště veřejnosti tak, aby se do aktivit mohli zapojit i rodiče. Cílem akcí bude vzájemně seznámit české a zahraniční rodiny, jejichž děti chodí do stejných škol, podpořit souznění odlišných kultur.

Projekt Rozvoj komunitního života na Praze 14 nezapomene ani na děti z místních mateřinek. Pro ně budou připravena divadelní představení, jež cizí zvyklosti a myšlenku „setkávání napříč kulturami“ představí zábavnou a srozumitelnou formou.

Vyvrcholením projektu bude velký Multikulturní den, kde se bude nejen cvičit a fandit při různých turnajích, ale také tančit a zpívat – na své si přijde mimo jiné i škola hip hopu, která funguje díky projektu v kulturně – komunitním centru Plechárna na Černém Mostě.

Speciální vydání časopisu Čtrnáctka (Otevřené školy – práce žáků škol Prahy 14):

 

logolink-op-ppr

 

 

 

 

 

Projekt Příměstské letní tábory Praha 14
(registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000559)

Problém nerovnováhy mezi rodinným a pracovním životem a s ním související potřeba harmonizace těchto dvou sfér se dostává do popředí zájmu v souvislosti se sociálně-demografickými změnami, ke kterým v dnešní době dochází. Školní družiny nejsou v provozu, babičky nefungují v každé rodině, na pobytový tábor je dítě ještě malé nebo je tato alternativa pro rodiče nedostupná. Rodiče proto často řeší, zejména v období letních prázdnin, jak zajistit péči o děti. To často vede ke zvýšení stresové zátěže na obou stranách – jak u rodičů, kteří mají pocit, že zanedbávají své dítě, tak u dětí, jejichž volný čas zůstává prakticky nevyužit. Místo smysluplných činností je jeho náplň zredukována na zajištění prostého chodu rodiny. Jedním z možných řešení jsou příměstské tábory.

MČ dlouhodobě usiluje být svým obyvatelům v těchto otázkách nápomocna, a proto připravila projektovou žádost na pořádání Příměstských letních táborů v letech 2016, 2017, 2018. Se svou žádostí MČ uspěla a díky finanční podpoře z EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost se tyto tábory ve výše uvedených letech uskuteční.

Cílem projektu je usnadnit rodičům dětí mladšího věku (1. stupeň ZŠ) sladění pracovního rytmu s péčí o děti v době hlavních prázdnin prostřednictvím zajištění kvalitní a dostupné péče ve formě 5 různě tematicky zaměřených příměstských táborů. Celkem by mělo být podpořeno minimálně 215 osob – rodičů s malými dětmi.

Více informací o jednotlivých táborech lze průběžně získat na webových stránkách MČ – www.praha14.cz

Přihláška na letní tábor ke stažení zde.

 

 

Projekt Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14
(Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000102)

Na podzim letošního roku byly zahájeny dvě investiční akce MČ Praha 14. Jedná se o projekty výstavby, resp. rekonstrukce prostorů pro provoz dětských skupin na MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova. Projekt reaguje na zvyšující se poptávku cílové skupiny (rodičů) po zařízeních poskytující péči o děti do 3 let věku v lokalitě MČ Praha 14, kterou v současné době nelze, kvůli omezené stávající kapacitě, uspokojit. V rámci aktivit projektu vznikne v objektech MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova celkem 30 nových míst s celodenním provozem péče o děti do 3 let. Současně bude vybudován a zrekonstruován stravovací provoz pro potřeby dětské skupiny. Provoz dětských skupin bude zahájen v I. čtvrtletí r. 2017. Projekt je dotován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR a je na něj poskytována finanční podpora od Evropské Unie.

logolink-op-ppr

 

 

 

 

MAP Praha 14
(Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000158)

Cílem každého města, obce i městské části, tedy zřizovatelů základních a mateřských škol, jsou spokojení žáci, potažmo spokojení rodiče a učitelé. Praha 14 proto připravila projekt zaměřený na zlepšování kvality vzdělání v místních školních zařízeních s názvem „Místní akční plán Praha 14“ (MAP Praha 14), s nimž uspěla při žádosti o finanční podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání evropského sociálního fondu. Projekt je součástí tzv. Akce Klima, která má trvale rozvíjet zdravé a maximálně motivující prostředí pro školáky i pedagogy.

Vedle zvyšování kvality vzdělání je důležitým cílem MAP Prahy 14 také podpora spolupráce naší městské části a Dolních Počernic jako zřizovatelů a dále pak škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Projekt počítá například se společným informováním či s plánováním partnerských aktivit při řešení místně specifických problémů a potřeb. Místní akční plán (MAP) bude dokumentem, který zajistí provázanost dosavadních strategických materiálů a bude směřovat k naplnění dosavadních a nových cílů. Další úrovní MAP pak bude konkretizace jednotlivých strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení v Praze 14. Velmi cennými budou výstupy z jednání s pedagogickou veřejností, rodičovskou veřejností, zřizovateli škol a ostatními aktéry ve vzdělávání. MAP bude sloužit také jako podklad pro zaměření podpory z Operačních programů Výzkum, vývoj, vzdělávání a Praha – pól růstu, kdy jde o nutnou přílohu žádosti o podporu investičních projektů.

Dokumenty a další informace týkající se projektu

A) Zápisy z jednání Řídícího výboru:

B) Strategický rámec MAP Praha 14

Přehled investičních potřeb Praha 14

C) Ostatní dokumenty:

 

Komunitní centrum Kardašovská
(registrační číslo: CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000238)

Předmětem projektu je rekonstrukce části objektu panelového domu č.p. 626 na ulici Kardašovská. Rekonstrukce je zaměřena na změnu dispozičního řešení vnitřních prostor.  Rekonstruované prostory budou využívány jako komunitní centrum, které bude poskytovat aktivity zaměřené na posilování místní sociální soudržnosti a sociálního začleňování. Prostory komunitního centra zahrnují vstup, recepci s kuchyňkou, šatny, multifunkční sál včetně zázemí, PC učebnu, učebnu/klubovnu, toalety, technické zázemí, kancelář pro personál.

 

 

Nové, moderní a přehledné webové stránky s množstvím užitečných portálových aplikací včetně elektronických formulářů, interaktivní informační tabule, jednoduchý a spolehlivý rezervační systém, ale také třeba wifi připojení k internetu pro návštěvníky úřadu… To je jen krátký výčet novinek, které občanům již koncem tohoto roku přinese realizace projektu E-Government na Praze 14. Jeho cílem je umožnit občanům z jednoho místa co nejjednodušší, nejpohodlnější a nejefektivnější komunikaci s úřadem, zpřístupnit mu, i díky připravované rozsáhlé digitalizaci, maximální množství informací a propojením s dalšími elektronickými systémy veřejné správy ušetřit jeho čas. Díky tomuto projektu, který je financován z Fondů EU OPPK , tedy získá občan možnost nejen přijímat informace v co nejširší míře, ale především se v nich rychle orientovat.

 

OPPK

Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha & EU – Investujeme do Vaší budoucnosti

 

Hlavní město Praha se stalo dlouhodobým domovem pro velký počet cizinců z různých částí světa. Praha 14 není v tomto ohledu výjimkou a dle údajů zveřejněných MV (cizinecká policie, 2016) bylo k 1. 1. 2016 na jejím území celkem 6310 cizinců, kteří tak tvořili cca 13,6 % obyvatel městské části. Dle státní příslušnosti mezi nimi převládají občané tzv. třetích zemí (tj. zemí, které nejsou členy EU – Ukrajina, Rusko, Vietnam, Čína). Většina cizinců, kteří se zde zdržují, je v produktivním věku.

Především vzhledem k vysokému počtu cizinců Městská část Praha 14 již od roku 2009 realizuje v rámci projektu obce na podporu integrace cizinců (dříve tzv. emergentní projekt) komplexní integrační opatření ve spolupráci se základními školami a partnery z neziskového sektoru (NNO). Projekt pod názvem „Integrace cizinců na MČ Praha 14“ probíhá za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR.

Cíle projektu:

Obecným cílem celého projektu je zkvalitnění soužití mezi cizinci a většinovou společností a usnadnění začleňování cizinců do společnosti v souladu s jejich zjištěnými potřebami.

K dosažení tohoto cíle byly pro rok 2016 vytyčeny tyto dílčí cíle:

 • podpora výuky českého jazyka a českých reálií na základních školách zřízených MČ Praha 14, v mateřských školách a NNO;
 • podpora multikulturní výchovy a aktivit za účelem zlepšování vzájemných vztahů cizinců a majoritní společnosti;
 • nabídka vhodného trávení volného času;
 • podpora informovanosti a soběstačnosti cizinců při fungování v české společnosti;
 • působení směrem k odstraňování bariér ze strany orgánů veřejné správy.


Cílová skupina projektu

Aktivity projektu jsou zaměřeny na občany třetích zemí legálně pobývající na území ČR. Některé aktivity jsou zaměřeny na všechny obyvatele Prahy.


Doba realizace projektu

Aktivity projektu budou probíhat v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.


Seznam aktivit projektu v roce 2016

 1. Zvyšování kompetencí pedagogů MŠ

Tato aktivita je zaměřena na prohloubení znalostí v oblasti metodiky práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách zřízených MČ Praha 14. Proškolení budou pedagogové MŠ na 5 seminářích.

Na základě seminářů získají účastníci předpoklady k práci s jazykově rozmanitou skupinou a k poskytování účelné podpory dětem s odlišným mateřským jazykem. Kurz poskytne účastníkům úvod do problematiky a možnost k načerpání inspirace pro další činnost v oblasti podpory integrace dětí s odlišným mateřským jazykem.

 1. Vzdělávání strážníků Městské policie hl. m. Prahy a úředníků veřejné správy

Pod vedením zkušených lektorů spolupracujících organizací proběhnou v prostorách ÚMČ Praha 14 2 kurzy zaměřené na posílení interkulturních kompetencí. Jeden pro příslušníky Městské policie hl. m. Prahy a druhý pro úředníky ÚMČ Praha 14.

 1. Informační brožura o Praze 14

Bude vytvořeno aktualizované vydání informační brožury o Praze 14, kde obyvatelé MČ naleznou přehledně zpracované informace z různých oblastí, včetně aktuálních kontaktů na relevantní instituce a organizace. Tyto informace budou uvedeny v českém, anglickém, ruském, ukrajinském a vietnamském jazyce.

 1. Filmový festival Multivitamín

Na podzim proběhne v prostorách komunitního centra Plechárna filmový festival Multivitamín s bohatým doprovodným programem.

 1. Integrační aktivity ZŠ
  1. ZŠ Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918
  2. ZŠ Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964
  3. ZŠ Praha 9 – Černý Most, Bratří Venclíků 1140
  4. ZŠ Praha 9 – Černý Most, Generála Janouška 1006
  5. ZŠ Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700
 1. Integrační aktivity MŠ
  1. MŠ Korálek, Bobkova 766
 1. Integrační centrum Praha – pobočka Praha 14, projekt „Praha 14 pro všechny“
  1. Kurzy sociokulturní orientace (SKO)

V tomto roce proběhnou dva na sebe volně navazující semináře. Ty budou koncipovány tak, aby bylo možné se zúčastnit jak obou, tak i pouze vybraného semináře. Podle zájmu účastníků budou semináře tlumočeny do jednoho cizího jazyka. Termíny a místa konání budou upřesněny.

 • SKO 1 – Pobyt na území ČR

Cílem semináře, který proběhl dne 18. 6. 2016, bylo informovat účastníky o nejdůležitějších změnách, které přináší novela zákona o pobytu cizinců na území ČR, a poskytnout jim kvalitní a ověřené informace o jejich právech a povinnostech souvisejících s pobytem na území ČR. Semináře se zúčastnilo 11 osob.

 • SKO 3 – Daně a daňové přiznání

Vzhledem k vysoké poptávce v roce 2015 bude opakován seminář na téma „daně a daňové přiznání“, s důrazem na změny v roce 2016.

 1. Kurzy českého jazyka pro děti – migranty
  • V termínu od 15. 8. do 26. 8. proběhne intenzivní přípravný kurz pro děti od 5 do 7 let, jehož cílem bude připravit žáky s odlišným mateřským jazykem na nástup do školy. Výuka bude probíhat hravou formou v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně.
 1. Kurzy českého jazyka pro dospělé migranty
  • Intenzivní 72 hodinový kurz českého jazyka pro cizince bude probíhat každé úterý a čtvrtek od 17:30 do 20:00 v budově ÚMČ Praha 14 na adrese Bratří Venclíků 1072/6. Kurz bude zahájen 6. 9. 2016, je určen pro začátečníky a pro účast je vybírána vratná záloha ve výši 500 Kč.

Případní zájemci o informace nebo registraci na aktivity se mohou obracet na e-mail: b.makuch@icpraha.com; tel: 775 703 989.

 1. Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) – Vzděláním k lepšímu pochopení světa kolem nás
  1. Terénní sociální práce – od května 2016 vyráží každý pátek do ulic MČ Praha 14 sociální pracovník OPU v doprovodu asistenta (rodilého mluvčího). Pracovníci vyhledávají a kontaktují migranty ze třetích zemí a nabízejí jim svou odbornou pomoc, včetně nabídky doprovodu na úřady nebo k lékaři.

Pro více informací se můžete obrátit na tel: +420 730 158 779, nebo e-mail michaela.hoblikova@opu.cz.

 1. Farní charita Praha 14

  1. Kurzy českého jazyka pro migranty – probíhají od února do června a od září do prosince 2016 na adrese Maňákova 754, Praha 9 podle následujícího klíče:
   • Začátečníci: pondělí od 18:00 do 19:30 a středa od 18:00 do 19:30
   • Pokročilí: pondělí od 18:00 do 19:30 a čtvrtek od 18:00 do 19:30
   • Dětské kurzy: úterý od 15:00 do 16:30 a od 16:30 do 18:00

Pro více informací o projektu Farní charity Praha 14 se můžete obrátit na e-mail: fch@praha14.charita.cz, tel: 739 203 254, web: http://praha14.charita.cz/

 1. Youth Included
  1. Kreativní workshopy, na nichž si můžete vyzkoušet například tvorbu předmětů z recyklovaných materiálů, probíhají 1x měsíčně od června do prosince v Atelieru Raduha, Bobkova 777/2.
  2. Plánované termíny workshopů: 25. srpna; 29. září; 27. října; 24. listopadu.; a 15. prosince, vždy od 18:30 do 21:00.

Pro více informací o kreativních workshopech se můžete obrátit na e-mail: youthincluded@gmail.com; tel: 734 490 825

Kontakty:

František Bradáč, koordinátor projektu, Tel: 225 295 343, e-mail: frantisek.bradac@praha14.cz

Projekt „Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2016“ je realizován za podpory MV ČR a m. č. Praha 14

 

 

Městská část Praha 14 závěrem února 2015 ukončila realizaci projektu „Podpora žáků základních škol Prahy 14“ CZ.2.17/3.1.00/36325, který byl financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Projekt byl realizován od 1. července 2013 v partnerství se ZŠ Generála Janouška. Jeho obecným cílem bylo poskytnout individuální i skupinovou podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 14.

Finanční prostředky pomohly 350 žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, např. žákům se sociálním a socio-kulturním znevýhodněním, zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením, žákům různých etnik, cizincům nebo dětem s vývojovou poruchou učení. Několika desítkám žáků byly odborníky školního poradenského pracoviště vytvořeny školní individuální vzdělávací plány nastavené dle jejich konkrétních potřeb.

Jedním z výstupů projektu je metodika, která je dostupná v tištěné podobě na Úřadě městské části Praha 14 a v elektronické podobě  na internetových stránkách www.praha14.cz a www.zsgenjanouska.cz.

Během realizace projektu bylo potvrzeno, že žáci se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují péči interdisciplinárního týmu. Bez aplikace tohoto přístupu není možné vytvořit prostředí, které by reflektovalo potřeby jednotlivých žáků se znevýhodněním a poskytlo jim tak nezbytnou intervenci.

Osvědčila se spolupráce učitele s týmem zkušených odborníků z oboru speciální pedagogiky, psychologie, ale i sociální práce. Tento projekt přispěl také k prohloubení pozitivního klimatu na partnerské základní škole.

 • Původní informační text k projektu naleznete zde 
 • Metodika k projektu ke stažení zde

 

Leták - podpora žáků OPPA500 

Training Network for Innovation and Entrepreneurship in Emerging Sustainable Economic Sectors (i.e. SMART)

Mezinárodní projekt, který probíhá s odkazem na evropskou strategii Evropa 2020 „Chytrý růst“ bude realizován od července roku 2012 do prosince roku 2014. Jeho hlavním cílem je podpora začínajících podnikatelů v regionu.

Hlavním bodem projektu pro Prahu 14 je vytvoření SMART pointu -kontaktního místa, které je otevřeno v budově úřadu Městské části Praha14. Je to místo, kam mohou začínající podnikatelé přijít se svými dotazy a potřebami a je přímo propojeno s Inovacentrem ČVUT.

Ve SMART pointu bude proškolený odborník, připravený Vám zdarma poradit a pomoci se začátkem Vašeho podnikání.

Právní služby nabízené Smart pointem Černý most

Právní poradenství ke zvolení vhodné formy podnikání – Registrace podnikatelského subjektu:
Právnické osoby

 1. založení právnické osoby,
 2. návrh notářského zápisu,
 3. sjednání setkání s notářem k založení firmy, notář sepíše společenskou smlouvu,
 4. pomoc s prohlášením správce vkladu (výpis z trestního rejstříku na czech pointu úřadu MČ Prahy 14)
 5. sepsání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku

Fyzické osoby:

 1. pomoc se sepsáním žádosti o vydání živnostenského oprávnění (czech point úřadu a živnostenský odbor úřadu)
 2. vydání živnostenského oprávnění

Další možnosti poradenství:

 1. poradenství k dani z příjmu, k zaměstnanecké dani
 2. poradenství k náležitostem správy sociálního zabezpečení
 3. poradenství k náležitostem zdravotního pojištění
 4. poradenství k daňovému kalendáři
 5. poradenství k náležitostem daňových dokladů
 6. poradenství k pracovním smlouvám

SMART point je otevřený od 1.3.2013 na adrese Bratří Venclíků 1072, kancelář 518 v 5. patře. Jedná se o jednu z budov úřadu MČ Praha 14.

Úřední hodiny: pondělí, středa 15:00 až 18:00.

Kontakty:
Michaela Pokorná, projektová manažerka, – tel.601 553 293, e-mail: pokornaprague@gmail.com
Pavel Šílený, projektový koordinátor – tel. 225 229 240, e-mail: Pavel.Sileny@praha14.cz

 

Tento projekt je realizován díky programu Central Europe a je spolufinancován fondem ERDF.

 

Loga účastníků projektu SMART

Záměrem tohoto preventivního programu je podpořit prevenci nádorového onemocnění prsu prostřednictvím finančního příspěvku určeného na kvalifikované vyšetření prsou. Městská část Praha 14 se tak připojuje k preventivním aktivitám v oblasti prevence nádorových onemocnění.

Příspěvek v maximální výši 350,- Kč bude poskytnut občanům s trvalým pobytem v Městské části Praha 14 v období od 15. 2. 2016 do 14. 12. 2016, kteří se podrobili/podrobí sonografickému nebo mamografickému vyšetření prsou v období od 1. 1. 2016 do 14. 12. 2016. Příspěvek bude vyplacen po dohodě v hotovosti v pokladně úřadu nebo převodem na účet. O příspěvek lze žádat v období od 15. 2. 2016 do 14. 12. 2016, v pondělí a středu od 7.30 do 18.00 hodin.

Kontaktní osobou pro poskytování příspěvku je pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14: Yveta Tománková, e-mail: yveta.tomankova@praha14.cz, tel. 281 005 370.

Více informací naleznete zde:

 

CZ.1.04/5.1.01/77.00083

Na základě nově přijaté vládní „Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v letech 2011-2015“, která hovoří o nutnosti koncepčního řešení sociálního začleňování, předkládá MČ Prahy 14 projekt, který se zaměřuje na výměnu zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti řešení problémů sociálního začleňování romské menšiny v této městské části.

V rámci projektu využije MČ Praha 14 spolupráce se zahraničními partnery, kteří podobnou problematiku řeší v posledních letech s úspěchem. Město Madrid jako zahraniční partner reprezentuje příspěvková organizace IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración Social). z této spolupráce vzejdou dvě zahraniční stáže pro zástupce primární cílové skupiny, což jsou představitelé a zaměstnanci ÚMČ Praha 14, představitelé jiných městských částí a další partneři ze sociální oblasti. Program bude zaměřen na strategické plánování s cílem začlenění obyvatel sociálně vyloučených romských komunit. Prioritně budou aktivity zaměřeny na zaměstnanost, bydlení, sociální péči a komunikaci s veřejností.

Druhý zahraniční partner projektu, město Veldhoven se bude jako partner podílet na dalších dvou zahraničních stážích pro primární cílové skupiny. Program těchto studijních cest bude opět zaměřen na získání informací o problematice strategického plánování s cílem začlenění obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit.

Zahraniční partneři budou zapojeni do aktivit souvisejících s vytvořením webové aplikace o všech projektových aktivitách a práci v rámci projektu. Poskytnutím příkladů dobré praxe v oblasti strategického plánování a politik samospráv se budou aktivně metodicky podílet na tvorbě podpůrných materiálů a dokumentů. Vznikne tak webová aplikace s uživatelsky příjemným prostředím, které bude otevřeno diskuzi primární cílové skupiny a projektových partnerů.

Českým partnerem projektu Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality Praha 14 jespolečnost MEPCO (Mezinárodní poradenské centrum obcí), jejímž úkolem je koordinovat mezinárodní aktivity se zahraničními partnery, podílet se na tvorbě sborníku dobrých praxí ve strategickém plánování začleňování obyvatel sociálně vyloučených romských komunit. Dále se bude podílet na obsahu webové aplikace a využívat ke spolupráci dobrých kontaktů se zahraničními partnery.
Situace v MČ Praha 14

Na území Prahy 14 žije odhadem 1000 až 2000 Romů. Většina z nich žije v sociálně vyloučených lokalitách a je ohrožena sociálním vyloučením. Na městské části v tuto chvíli pracují dvě terénní pracovnice, které ročně pracují s více než 100 klienty. V rámci komunitního plánování zde vznikla pracovní skupina zaměřena na tuto skupinu obyvatel. Podařilo se přizvat ke spolupráci také cizince třetích zemí a pracovní skupina dostala název „Cizinci a menšiny“.

Kontakty:
Mgr. David Beňák, manažer projektu – tel. 281 005 301 e-mail: david.benak@praha14.cz
Erika Pilátová, národní koordinátorka – tel. 702 034 502, e-mail: p14.rom.plan@gmail.com

Logo ESF

Městská část se zapojila do Programu prevence kriminality na rok 2012 Ministerstva vnitra podle priorit vládní „Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015.

Na území Městské části se v souvislosti s rozsáhlou sídlištní výstavbou v posledních dvaceti letech vytvořila početná romská komunita čítející cca 2000 osob a analýza sociálně vyloučených lokalit identifikovala tři lokality postižené extrémně vysokou nezaměstnaností, ve kterých žije zhruba 400 lidí včetně dětí v podmínkách přímého sociálního vyloučení.

Projekt je zaměřen na dvě cílové skupiny, na děti a mládež a na osoby zodpovědné za výchovu dětí. Cílem projetku je nabídnout dětem vhodné trávení volného času, udržení dětí v hlavním vzdělávacím proudu a podpořit jejich školní úspěšnost, podpořit právní vědomí osob zodpovědných za výchovu a podpořit vytváření pozitivních vzorců chování.

Prostředky projektuje představuje pravidelný provoz klubu B v lokalitě Broumarská, ve kterém mají děti možnost trávení volného času, jedná se o činnosti: zpívání, malování, hry, tisk na textil, výroba hraček atp., výlety dětí po hl. m. Praze a měsíční komunitní setkávání rodičů a dalších osob zaměřené na klíčová témata jako docházka do školy a důsledky jejího neplnění, trestní odpovědnost dětí a mladistvích, toxikologie atd.

Projekt probíhá od června do prosince roku 2012 pod vedením pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví úřadu Městské části Praha 14, čímž je zajištěna návaznost projektu na celkové působení Městské části v sociální oblasti.

V roce 2013 byl projekt opět podpořen dotací Ministerstva vnitra ČR a MČ Praha 14 tak může pokračovat v sociálně integračních aktivitách, které zde probíhaly v loňském roce. Projekt byl upraven na základě získaných zkušeností a evaluací proběhlých aktivit. Sociálně integrační aktivity se snažíme přizpůsobit tak, aby co nejpružněji reagovali na problémy, se kterými se obyvatelé, resp. děti a mládež, žijící v sociálně vyloučených lokalitách potýkají. Projekt poskytuje sociokulturně znevýhodněným dětem a mládeži podobné příležitosti pro trávení volného času a rozvoj osobnosti jako mají jejich vrstevníci, přispěje k eliminaci jejich rizikové chování.

Projekt je realizován Komunitním centrem Chánov, na základě smlouvy s MČ Praha 14. Probíhá od května do prosince roku 2013

Logo MČ Praha 14Logo MVČR

Městská část Praha 14 začíná realizovat projekt podpořený z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost EU. Projekt bude realizován od ledna 2013 do prosince 2014. Hlavním cílem projektu je zavedení metod strategického plánování a řízení do praxe úřadu MČ Praha14, které přispěje ke zvyšování kvality a efektivity rozhodování.

Hlavním výstupem projektu bude strategický plán rozvoje MČ na dobu 10 let a akční plán realizace na období 2 let.

Na začátku projektu projde skupina 40 osob ve které budou zastupitelé, vedoucí pracovníci jednotlivých odborů a oddělení úřadu MČ P14 a vedoucí komisí Rady školením. Složení skupiny je 15 zastupitelů a 25 vedoucích pracovníků jednotlivých odborů a oddělení úřadu MČ P14 a vedoucích komisí Rady MČ P14. Toto školení poskytne odborné vzdělání v oblasti strategického plánování.

Další fází projektu je rozdělení proškolených účastníků do 5 pracovních skupin, které se budou podílet na tvorbě rozvojového plánu. Pracovní skupiny budou fungovat po dobu 14 měsíců od června 2013 do července 2014.

Pracovní skupiny se budou zabývat oblastmi doprava a životní prostředíškolství, sport a kulturahospodářství a podnikání, územní plán a rozvoj územísociální a zdravotní péče a bydlení.

Pracovní skupiny se budou podílet na vytvoření SWOT analýzy každé řešené oblasti a souhrnné SWOT analýzy. Materiál bude v souladu s komunitním způsobem plánování zveřejněn na internetových stránkách MČ Prahy 14, kde bude umožněno laické i odborné veřejnosti (NNO, občanské iniciativy apod.) se k výstupům analýz vyjádřit a komentovat je. Relevantní připomínky budou zapracovány.. Výstupem této fáze tedy bude v prosinci 2013 detailně zpracovaná analytická část – charakteristika městské části Praha 14.

 Na základě provedené analýzy bude vytvořen strategický plán. Na internetových stránkách MČ P14 bude pro obyvatele zřízeno diskusní fórum, kde budou mít možnost se vyjadřovat k jednotlivým oblastem a problémům, které by chtěli v obvodu MČ P14 změnit nebo zlepšit. Získávání názorů a podnětů bude probíhat také formou anketního šetření mezi obyvateli MČ P14. Pracovní skupiny posléze zformulují základy strategie v jejíž intencích bude sestaven návrh dokumentu strategického plánu rozvoje MČ Prahy 14. Plán bude veřejně projednán s účastí laické i odborné veřejnosti a zástupci podnikatelského sektoru. Relevantní podněty a připomínky budou následně zapracovány do textu dokumentu. V závěrečné fázi přípravy dokumentu bude vytvořen dvouletý akční plánu zavádění strategického plánu a dojde ke schválení materiálu samosprávnými orgány MČ. Tato část projektu by měla být uzavřena v červenci 2014.

Kontakty:
Pavel Šílený
, projektový koordinátor – tel. 225 229 240, e-mail: pavel.sileny@praha14.cz
Zbyněk Rýpar, manažer projektu- tel. 225 229 318, e-mail: zbynek.rypar@praha14.cz

Tento projekt je realizován pomocí Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz

logo_esf