Samospráva ÚMČ Praha 14

2

Číslo Jednání Soubor
39/RMČ/2010 k návrhu na otevření kontokorentního úvěru na rok 2011 u PPF banky, a. s. ve výši 10 000 tis. Kč Otevřít dokument
49/RMČ/2010 k návrhu na změnu Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
48/RMČ/2010 k návrhu na jmenování dozorčí rady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument
62/RMČ/2010 k návrhu na pronájem jednoho pokoje v ubytovně objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín od 13. 12. 2010 Otevřít dokument
45/RMČ/2010 k návrhu na zrušení komise projektu Zdravá městská část Místní agenda 21 Otevřít dokument
42/RMČ/2010 k návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
28/RMČ/2010 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, v domě č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
38/RMČ/2010 Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
55/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění adresného záměru a k následnému předložení návrhu kupní smlouvy na pozemek parc. č. 924/2, k. ú. Hostavice o výměře 12 m2 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
43/RMČ/2010 k návrhu Zásad pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14 Otevřít dokument
63/RMČ/2010 k žádosti o změnu čerpání finančních prostředků v rozpočtu projektu podpořeného z grantového řízení městské části Praha 14 Otevřít dokument
59/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodání skateboardových překážek č.j. 10/OŽP/003 a smlouvy o zajištění slavnostního otevření skateparku Otevřít dokument
44/RMČ/2010 k návrhu na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro rok 2011 a matrikářkám za zajišťování svatebních obřadů pro rok 2011 Otevřít dokument
61/RMČ/2010 k návrhu na dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 a na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku Otevřít dokument
57/RMČ/2010 k výpovědi NS č. 2008/OSMI/0018 a k zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 113/1 o výměře 201 m2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
51/RMČ/2010 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu Vytvoření systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti Otevřít dokument
26/RMČ/2010 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 0, v domě č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
29/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 - Hloubětín, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
60/RMČ/2010 k návrhu na ukončení spolupráce s Petrou Otis výpovědí smlouvy o spolupráci Otevřít dokument
37/RMČ/2010 plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2010 Otevřít dokument
50/RMČ/2010 k návrhu na zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2011 Otevřít dokument
34/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách - byt. jednotky č. 6 v 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 1070 ulice Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
46/RMČ/2010 k návrhu na jmenování členů bytové komise Otevřít dokument
54/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění záměrů a k předložení návrhu kupních smluv na některé pozemky funkčně spjaté s bytovými domy v k. ú. Hloubětín na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
53/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění adresného záměru a k předložení návrhu kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 79/2, 79/3 a 2725/4, k. ú. Kyje, na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
24/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
47/RMČ/2010 k návrhu na zřízení komisí Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
52/RMČ/2010 k návrhu na k vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 14 Otevřít dokument
30/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 23.511 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 496 ulice Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
56/RMČ/2010 k návrhu na uzavření darovací smlouvy garáže na pronajatém pozemku parc. č. 2626/62 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
40/RMČ/2010 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 300/RMČ/2010 ze dne 14. 6. 2010 Otevřít dokument
35/RMČ/2010 k návrhu na stanovení nájemného za plochu k umístění reklamního stojanu pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 740 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
31/RMČ/2010 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 378.904 Kč váznoucí na bytě v č. p. 1071 ulice Bří Venclíků, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 253.205 Kč váznoucí na bytě v č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 180.809 Kč váznoucí na bytě v č. p. 755 ulice Kardašovská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 441.375 Kč váznoucí na bytě v č. p. 551 ulice Poděbradská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 147.144 Kč váznoucí na bytě v č. p. 561 ulice Poděbradská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 344.764,70 Kč váznoucí na bytě v č. p. 564 ulice Poděbradská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 246.418 Kč váznoucí na bytě v č. p. 639 ulice Konzumní, Praha 9 Otevřít dokument
41/RMČ/2010 k návrhu na schválení instrukce QI 63-01-04 V02R00 Přidělování a provoz mobilních telefonů Otevřít dokument
36/RMČ/2010 22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
58/RMČ/2010 k revokaci usnesení č. 471/RMČ/2010 a ke zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1072/177 o výměře 320 m2 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
27/RMČ/2010 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 4 + 1, v domě č. p. 769, ul. Rochovská, Praha 9 - Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
25/RMČ/2010 k návrhu na prodloužení užívání poskytnutého přístřeší formou bytu v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
33/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu č. p. 740 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
32/RMČ/2010 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 48.931 Kč váznoucí na bytě v č. p. 774 ulice Kardašovská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 10.500 Kč váznoucí na bytě v č. p. 372 ulice Pilská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 39.741 Kč váznoucí na bytě v č. p. 753 ulice Maňákova, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 2.737 Kč váznoucí na bytě v č. p. 497 ulice Slévačská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 3.374 Kč váznoucí na bytě v č.p. 1134 ulice Ronešova Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 7.627 Kč váznoucí na bytě v č. p. 625 ulice Kardašovská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 14.933 Kč váznoucí na bytě v č. p. 25 ulice Broumarská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 11.019 Kč váznoucí na bytě v č. p. 813 ulice Maňákova, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 29.468 Kč váznoucí na bytě v č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 16.174 Kč váznoucí na bytě v č. p. 1088 ulice Cíglerova, Praha 9 Otevřít dokument