Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

38

ČÍslo Jednání Soubor
220/RMČ/2008 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 23.843,50 Kč za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v č. p. 1088 ulice Cíglerova, Praha 9 dokument
223/RMČ/2008 k návrhu výběrového řízení na akce:Oprava požárních ucpávek prostupů patrových rozvaděčů polikliniky Parník, Gen. Janouška 902, Praha 9 a Antireflexní nátěr střechy - objekt Bohraničený ul. Bryksova, Bobkova, Maňákova a objekt nám. Plk. Vlčka 684 - 686 dokument
214/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk , č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
210/RMČ/2008 k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2007 dokument
230/RMČ/2008 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení komunikačního zařízení do pozemku parc. č. 2795, k. ú. Kyje dokument
231/RMČ/2008 ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2017 o výměře 360 m2 v k. ú. Kyje dokument
202/RMČ/2008 k návrhu na úpravu Zásad tvorby a použití zaměstnaneckého fondu městské části Praha 14 pro rok 2008 a úpravu rozpočtu zaměstnaneckého fondu na rok 2008 dokument
206/RMČ/2008 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 dokument
218/RMČ/2008 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu v ul. Kardašovská, č. p. 668 o velikosti 1 + 0 na dobu určitou v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 dokument
209/RMČ/2008 k návrhu na schválení výroční zprávy a účetní závěrky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2007 dokument
213/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 744, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most dokument
205/RMČ/2008 k návrhu na uzavření dodatku č. 5 smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3063424935 dokument
203/RMČ/2008 k návrhu na prodloužení zřízeného pracovního místa v odboru interního auditu na dobu určitou dokument
232/RMČ/2008 ke zveřejnění záměru a následnému uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 2886/1 o výměře 283 m2 v k. ú. Kyje dokument
226/RMČ/2008 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1019/1, k. ú. Hostavice dokument
229/RMČ/2008 k žádosti o snížení kupní ceny pozemku parc. č. 131 v k. ú. Kyje dokument
215/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most dokument
212/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 742, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most dokument
208/RMČ/2008 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu Multifunkční lanový systém dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. dokument
225/RMČ/2008 ke zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 2716/3, parc. č. 15/3 a část EN 2716, vše v k. ú. Kyje s pí Ivanou Flégrovou dokument
228/RMČ/2008 k revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 8/RMČ/2008 v plném rozsahu dokument
204/RMČ/2008 k návrhu na stanovení grantové komise a jmenování do funkce člena komise pro sociálně právní ochranu dětí a sociální věci dokument
227/RMČ/2008 k vyjádření městské části Praha 14 k umístění stavby na pozemku parc. č. 273 kat.území Hostavice při ul. Novozámecká dokument
201/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
217/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 744, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most dokument
219/RMČ/2008 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 967, ul. Vybíralova, Praha 9 ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 dokument
211/RMČ/2008 k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytu č. 5 o velikosti 1 + 0 v č. p. 738, ul. Bobkova a bytu č. 11 o velikosti 2 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 dokument
224/RMČ/2008 k návrhu výběrového řízení na akce: Malování společné prostory - ul. Bobkova 735, 777, Kučerova770, 779, Bryksova 728, 813, Praha 9 a Výměny vodoměrů TÚV, SV- Černý Most, Lehovec, Praha 9 dokument
221/RMČ/2008 k návrhu na odsouhlasení stavebních úprav nebytových prostor v objektu č. p. 1312 ul. Tálinská, Praha 9 a úpravu nájemného hrazeného formou technického zhodnocení dle cenové kalkulace dokument
222/RMČ/2008 k návrhu na souhlas se změnou účastníka nájemní smlouvy č.: NAN/58/01/003246/2003 na straně nájemce a s umístěním sídla společnosti v nebytových prostorách v objektu č. p. 742 ulice Bryksova, Praha 9 dokument
207/RMČ/2008 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Výroba prezentací městské části Praha 14 v elektronických médiích dokument
233/RMČ/2008 k uzavření nájemních smluv na části pozemků parc. č. 893 a parc. č. 894 v k. ú. Kyje s Ing. Radislavem Malým a Ing. Andrzejem Groszekem dokument
216/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most dokument