Samospráva ÚMČ Praha 14

42

Číslo Jednání Soubor
336/RMČ/2008 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
348/RMČ/2008 k úplatnému převodu pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever + jih Otevřít dokument
342/RMČ/2008 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most - etapa B Otevřít dokument
350/RMČ/2008 k opakovanému projednání způsobu prodeje bytového domu č. p. 1087-1090, ul. Cíglerova, k. ú. Černý Most, v privatizačním procesu Otevřít dokument
331/RMČ/2008 k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku na činnost oddílu triatlonu TRI SKI Horní Počernice Otevřít dokument
339/RMČ/2008 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 51.950 Kč za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v č. p. 748 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
338/RMČ/2008 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 20.056 Kč za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v č. p. 728 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
345/RMČ/2008 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1072/175 v k. ú. Hloubětín za účelem umístění a provozování dvou plakátovacích sloupů Otevřít dokument
340/RMČ/2008 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 2.452 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 774 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
333/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
349/RMČ/2008 k žádosti OOA MHMP o stanovisko městské části Praha 14 k prodeji pozemků v k. ú. Černý Most parc. č. 232/71, 232/72, 232/73, 232/74 a 232/75 vlastníkům budov postavených na uvedených pozemcích Otevřít dokument
334/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
332/RMČ/2008 k návrhu na poskytnutí odměny ve výši 14.000 Kč ZŠ Vybíralova za umístění v celostátním finále ragby Otevřít dokument
335/RMČ/2008 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9, Černý Most v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
344/RMČ/2008 k návrhu na směnu pozemků pod komunikacemi v ulici Velkoborská, ve vlastnictví p. Vrány a části pozemku parc. č. 2578/3 v k. ú. Kyje, ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
346/RMČ/2008 k návrhu na částečnou revokaci usnesení č. 502/RMČ/2007 v části uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 115 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
347/RMČ/2008 ke svěření části pozemku parc. č. 2499/1 v k. ú. Hloubětín z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
337/RMČ/2008 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 738, Bobkova ul., Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m.č. Praha 14 Otevřít dokument
351/RMČ/2008 k návrhu na odkoupení pozemku parc. č. 793/39 v k. ú. Kyje pro rekonstrukci pěší komunikace mezi ulicemi Dvořišťskou a Lednickou Otevřít dokument
330/RMČ/2008 k návrhu na převod finančních prostředků ve výši 500,- tis. Kč z rozpočtu městské části Praha 14 do rozpočtu hl. m. Prahy Otevřít dokument
328/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
343/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemků parc. č. 1072/55, 1072/56, 1072/60, 1072/84 a 1072/172 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
329/RMČ/2008 k návrhu na používání znaku a názvu městské části Praha 14 v rámci činnosti příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
341/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou z části nebytových prostor v objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument